Орієнтовний план діяльності. Тривалість проекту. Очікувані результати. ІІ. Матриця для виявлення ознак обдарованості учнівСкачати 208.51 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір208.51 Kb.
Департамент освіти, науки та молоді

Миколаївської обласної державної адміністрації

Миколаївський професійний ліцей сфери послуг

ПРОЕКТ

«ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОБДАРУВАНЬ УЧНІВ»

(психологічний супровід здібних, талановитих та обдарованих учнів)

Миник Інна Василівна,

практичний психолог

Миколаїв – 2013

Структура проекту

І. Вступ


Актуальність проекту

Мета


Завдання

Психологічне забезпечення проекту.

Орієнтовний план діяльності.

Тривалість проекту.

Очікувані результати.

ІІ. Матриця для виявлення ознак обдарованості учнів.

ІІІ. Модель компетентності педагога, який працює з обдарованим учнем.

ІV. Учень у системі реалізації проекту

V. Етапи реалізації проекту

І. ВСТУП

Сучасний розвиток світової цивілізації характеризується швидкими темпами впровадження нових інформаційних технологій і процесів глобалізації. За таких умов найбільших успіхів досягають ті держави, які мають висококваліфіковані кадри у високотехнологічних галузях виробництва.

Прогрес практично всіх галузей людської діяльності залежить від людей, які нестандартно сприймають навколишній світ, надзвичайно діяльні, енергійні, працездатні та можуть досягати в обраній ними сфері діяльності високих результатів.

Сучасний розвиток світової цивілізації характеризується швидкими темпами впровадження нових інформаційних технологій і процесів глобалізації. За таких умов найбільших успіхів досягають ті держави, які мають висококваліфіковані кадри у високотехнологічних галузях виробництва.

Прогрес практично всіх галузей людської діяльності залежить від людей, які нестандартно сприймають навколишній світ, надзвичайно діяльні, енергійні, працездатні та можуть досягати в обраній ними сфері діяльності високих результатів.

В умовах професійно-технічних навчальних закладів одним із важливих напрямів діяльності педагогічного колективу є робота з учнями, які виявляють творчі здібності. Ці учні характеризуються порівняно високим розвитком мислення, довготривалим запам’ятовуванням навчального матеріалу, сформованими навичками самоконтролю в навчальній діяльності. Їм притаманна неординарність, свобода висловлення думки, багатство уяви, чіткість різних видів пам’яті, швидкість реакції, вміння наукового осмислення певних явищ, стереотипів, догм.

Таким чином, завданням педагогічного колективу є своєчасне виявлення та реалізація природних якостей і здібностей учнів, стимулювання їх пошукової діяльності, підвищення професійної майстерності обдарованих вихованців за рахунок активізації дослідницької діяльності та посилення ступеня проблемності та творчості навчально-виховного процесу.

Навчання учнів ПТНЗ є важливою частиною виховання майбутніх фахівців, орієнтованих на сучасні ринкові умови виробництва і підприємництва, здатних творчо вирішувати проблеми, які постають у навчальній роботі та майбутній професійній діяльності.Розвиток здібностей та обдарувань особистості набуває ефективності за умови створення у навчальному закладі саморегульованої системи виявлення і підтримки обдарованих учнів; цілеспрямованого відбору змісту, форм і методів їх навчання та виховання; стимулювання спільної творчої роботи учнів і викладачів; розробки та впровадження педагогічних технологій стосовно розвитку і реалізації здібностей особистості, які ґрунтуються на принципах активізації, індивідуалізації та диференціації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців.

Актуальність проекту: на сьогодні актуальною проблемою для нашої країни є наявність дефіциту висококваліфікованих працівників - фахівців високого рівня в різних галузях. Тому проблеми обдарованості, творчості, інтелекту поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на адекватне стимулювання творчої праці фахівців, на захист таланту. Створення умов, які забезпечували б виявлення і розвиток обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних можливостей, стає одним з пріоритетних соціальних завдань. Обдарованість дитини, її здібність до мислення, творчості, навчання розглядаються не тільки як винятковість, а як потенціал нашого майбутнього.

Мета проекту: створення умов для надання системної підтримки обдарованим учням, їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

Завдання:

 • сприяння в підвищенні рівня психолого-педагогічної обізнаності педагогів, які працюють з обдарованими, здібними й талановитими учнями;

 • спільно з педагогічними працівниками визначити критерії виявлення обдарованих учнів;

 • сприяння формуванню позитивної Я – концепції учнів (самоповаги , самосприйняття ) ;

 • розвиток емоційної стійкості , формування навичок саморегуляції , подолання стресу , поведінки в екстремальних ситуаціях ( конкурсах , олімпіадах , іспитах );

 • сприяння соціалізації , формування комунікативних навичок .

Психологічне забезпечення проекту ґрунтується на:

 • знанні психологічних особливостей обдарованих, здібних й талановитих учнів;

 • компетентному використанні діагностичних методик;

 • індивідуальному консультуванні учнів, педпрацівників за результатами діагностики;

 • розвивальній роботі з учнями за програмою тренінгу «Підвищення психологічної культури творчо орієнтованих учнів»;

 • організації індивідуальної психологічної роботи з педпрацівниками, спрямованої на підвищення рівня їх психологічної підготовки.

Орієнтовний план діяльності: (Додаток 1).

Тривалість проекту : довгостроковий.

Строки реалізації проекту: вересень 2013 – червень 2014 рр.

Місце реалізації проекту: Миколаївський професійний ліцей сфери послуг.

Очікувані результати:

 • Сформувати систему виявлення та відбору обдарованих дітей, надання їм психолого-педагогічної підтримки:

 • сприяння формуванню позитивної Я – концепції учнів (самоповаги , самосприйняття ) ;

 • розвиток емоційної стійкості , формування навичок саморегуляції , подолання стресу , поведінки в екстремальних ситуаціях ( конкурсах , олімпіадах , іспитах );

 • сприяння соціалізації , формування комунікативних навичок .

 • Підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання й виховання обдарованих дітей.

 • Створення базової моделі психолого-педагогічного супроводу обдарованих та здібних учнів ліцею.

ІІ. МАТРИЦЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ

Кожна обдарована (талановита) дитина — індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Виявити талант—таке завдання ставить перед собою психологічна служба МПЛСП. А створити умови для виявлення обдарованості — суто педагогічне завдання, яким переймається адмі-ністрація закладу, майстри в\н, керівники гуртків, секцій, бібліотекар. Важливим критерієм визначення обдарованої (талановитої) дитини, як вважають педагоги, є чисельні тести, рекомендовані психолого-педагогічного літературою (Додаток 2). Проте практика їх використання виявила, що вони не є універсальним методом визначення обдарованості, оскільки навіть у найточніших із них імовірність не перевищує 70—80 %, а тому тестування доповнюємо спостереженням за учнями.

Розібратися в деяких підходах до виявлення ознак обдарованості в процесі безпосереднього спостереження за учнем допомагає матриця для виявлення ознак обдарованості учнів (Додаток 3).

Позитивні якості:

1. Учень має чудову пам'ять.

2. Для вихованця характерна багата уява.

3. Учень вміє створити в уяві альтернативні системи.

4. Має розвинену оперативну пам'ять і логічне мислення.

5.Прагне до активного дослідження навколишнього світу.

6.Вихованець успішний у багатьох починаннях.

7.Має позитивну установку на творче виконання завдань.

8. Учень наполегливий у своїх діях, нерідко наближений до самовпевненості.

9.Характеризується величезною допитливістю.


Негативні якості:

1. Чітко виражений егоцентризм.

2.Прагнення до товариства старших за віком.

3.Гостра реакція на несправедливість.

4.Нестримність почуттів та емоцій.

5.Нечіткість у розмежуванні реальності та фантазії.


Успіхи у навчанні не завжди дають змогу встановити рівень обдарованості та прогнозувати її розвиток. Ось список хиб, яких можна припуститися, ототожнюючи обдарованих і відмінників (Додаток 4).
ІІІ. МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ З ОБДАРОВАНИМ УЧНЕМ
Мислити за шаблоном –

найкращий спосіб занапастити справу.

Д. Енрайт

1. Педагог не повинен постійно розхвалювати обдарованого учня за індивідуальні успіхи, краще заохотити його до спільних занять з іншими учнями.

2. Педагогу не слід надмірно вдаватися до навчання та виховання з елементами змагання. Обдарований учень частіше буде переможцем, що може викликати неприязне ставлення інших дітей.

3. Не можна підкреслювати винятковість обдарованої дитини чи, навпаки, навмисно її принижувати, застосовувати сарказм.

4. Педагогу варто пам'ятати, що обдаровані діти зазвичай негативно ставляться до чітко регламентованих повторюваних занять.

5. Методи, що сприяють ефективній роботі з обдарованими учнями:

повага до прагнення учнів працювати самостійно;

надання дитині свободи вибору щодо сфери реалізації своїх, здібностей;

індивідуальне застосування навчальної програми;

заохочення учнів до роботи над власними проектами;

жодного тиску на учнів, створення атмосфери розкутості;

схвалення результатів діяльності в певній галузі для стимулювання бажання випробувати себе в цій чи інших галузях;

підкреслення ролі індивідуальних відмінностей;

надання допомоги і підтримки учням, які мають власний погляд і внаслідок цього відчувають тиск з боку інших;

найефективніше використання хобі, конкретних захоплень та індивідуальних нахилів;

поблажливість до можливого безладу; заохочення максимальної захопленості в спільній діяльності;

постійне підтвердження того, що педагог є однодумцем учнів, а не супротивником.

6. Риси, якими має володіти педагог, майстер в/н, котрий працює з обдарованими учнями:

доброзичливість і чуйність;

цілеспрямованість і наполегливість;

розуміння психології здібних та обдарованих дітей;

високий інтелектуальний рівень;

широке коло інтересів;

готовність до виконання найрізноманітніших обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей;

жвавість, активність, почуття гумору;

гнучкість і завжди постійна готовність переглянути свої погляди;

здатність до постійного самооновлення, сприйняття нетрадиційних думок і поглядів, емоційна стабільність і вміння переконувати.
Застереження !


 • Помилковий прогноз стосовно обдарованості конкретної дитини може призвести до негативних наслідків.

 • Надмірна увага і спонукання до успіхів може спричинити стрес.

ІV. УЧЕНЬ У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Основними особливостями обдарованості учнів ПТНЗ, які навчаються після дев’ятирічної шкільної освіти, вважаються: • загострене почуття свідомості, поєднання протилежностей (обережність і ризикування, гнучкість і мінливість суджень);

 • підвищений прояв пізнавальної активності та допитливості;

 • швидкість виконання розумових операцій; стійкість уваги й оперативної пам’яті;

 • сформованість навичок логічного мислення;

 • установка на творче виконання завдань;

 • готовність управляти собою;

 • розвиненість творчого мислення й уяви;

 • наявність інтересу до неординарних явищ тощо.

З підвищенням вікового цензу учнів, що навчаються на базі повної загальної середньої школи (11 кл.), особливостями їх обдарованості стають:

 • зростання духовно-моральних та інтелектуальних сил і можливостей; підвищений рівень абстрагування й узагальнення;

 • формування прямих і зворотних операцій, міркувань і висновків;

 • посилення аналітичної розумової діяльності;

 • прагнення до самовдосконалення;

 • становлення світогляду, моральних, естетичних почуттів;

 • формування усталених спеціальних нахилів і здібностей;

 • уміння передбачити наслідки діяльності та критичність мислення.

V. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

І етап – підготовчий (вересень – жовтень, 2013)

Вивчення літератури, постановка мети, задач, розробка проекту, прогнозування очікуваних результатів.ІІ етап – основний (листопад 2013 – квітень 2014)

 • Спостереження за учнями. Пошук та диференціація обдарованих учнів.

 • Створення банку даних обдарованих учнів ліцею.

 • Вивчення думки майстрів в/н, викладачів про розвиток, успіхи у навчанні, можливі проблеми у взаємостосунках з одногрупниками.

 • Психологічна просвіта всіх учасників НВП.

 • Розвивальна робота з учнями.

 • Індивідуальні консультації всіх учасників НВП.

ІІІ етап – завершальний (травень-червень, 2014)

 • Аналіз отриманих результатів.

 • Узагальнення системи виявлення та відбору обдарованих учнів.

 • Створення базової моделі психолого-педагогічного супроводу обдарованих та здібних учнів ліцею.

 • Випуск брошури "Виявлення та розвиток обдарувань учнів ліцею".

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Андреева И.Н. Современные модели обучения одаренных детей: сборник научных статей научно-практической конференции. Минск,1998г.

 2. Бабаева, Ю.Д. Психологический тренинг для выявления одаренности. М., 1997.

 3. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002.

 4. Возрастная одаренность. Н. Лейтес. Семья и школа, №9 1990г. стр.31.

 5. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте.

 6. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. М. Знание.,1991.

 7. Лейтес, Н.С. Способности и одаренность в детские годы. М., 1994.

 8. Одаренное поколение: наука и практика – от эксперимента к системе: материалы открытой городской научно-практической конференции (29-30 ноября 2007г., г. Минск), В 3 ч. Минск) МГГИПК и ПКО,2007.

 9. Одаренное поколение Смоленщины: проблемы, подходы, перспективы: Сборник материалов международной научно-практической конференции 10-11 апреля 2008г.- Смоленск ГОУ ДПОС "СОИУУ"- 2008.

 10. Основные направления деятельности педагога-психолога: учеб.-метод. Пособие / авт.-сост.: Е.А. Осипова, Е.В. Чуменко; ГУО АПО – Минск, 2006.

 11. Петельчук Є.І., Радичев в.П., Петреченко С.В. Підвищення якості освіти шляхом розвитку творчих здібностей та обдарованості учнів//Управління школою. – 2003. - №45. – с.6.

 12. Програма роботи з обдарованими дітьми загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39 Жовтневого району м. Харкова на 2001-2005 рр. //Управління школою. – 2003. - №45. – с.10.

 13. Психологический очерк: Кн. для учителя. М. Просвещение,1991.

 14. Работа с одаренными детьми / сост. О.А. Запотылок. – Минск: Красико-Принт, 2006.

 15. Учу творчески мыслить / под ред. Н.Д. Алексеева. – Минск, 1999.

Додаток 1

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ

п/п

Зміст діяльності

Форма узагальнення

Строки виконанняВивчення літератури, постановка мети, задач, прогнозування очікуваних результатів.

Розробка проекту


Вересень-жовтень, 2013

Психологічна просвіта педагогічних працівників:

 • «Здібний, талановитий та обдарований учень. Який він?»;

 • «Психологічні фактори успішного спілкування з учнями»;

 • «Стимулювання розвитку творчих здібностей учнів як одне з важливих завдань педагогічного колективу ліцею»;

 • «Розвиток індивідуальних позитивних рис педагога для подолання інертності та консерватизму»
Консультація

Семінар

Семінар-практикум

Семінар-практикум


Листопад, 2013

Грудень, 2013

Січень, 2014

Лютий, 2014
Виявлення ознак обдарованості учнів:

 • Психодіагностика.

 • Педагогічні спостереження.

Протоколи. Розробка рекомендацій

Листопад, 2013

Протягом навчального року
Індивідуальне консультування всіх учасників НВППостійно
Розвивальна робота з учнями.

Тренінг підвищення психологічної культури творчо орієнтованих учнів.

Листопад-грудень, 2013

Психологічна просвіта учнів:

 • «Як управляти своїми емоціями».

 • «Бар’єри у спілкуванні»
Оформлення стенду «Куточок психологічної служби МПЛСП».

Виготовлення буклету «Психологічна аптечка».

Виготовлення буклетуПротягом рокуОрганізація індивідуальної роботи з учнями, які мають високий рівень задатків і здібностей.

Банк корекційно-розвивальних програм для роботи з обдарованими учнями.

Індивідуальна робота з учнями.


Постійно
Виявлення форм та методів організації роботи з обдарованими учнями.

Методичні рекомендації.

Постійно
Розробка та підготовка рекомендацій по організації роботи з дітьми з високим рівнем задатків та здібностей.

Випуск інформаційних листівок.

Постійно
Умови успішної роботи з обдарованими учнями.

Розробка рекомендацій.

ПостійноУзагальнення досвіду роботи.

Випуск брошури «Виявлення та розвиток обдарувань учнів ліцею».

Червень, 2014

Додаток 2

МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБДАРОВАНОСТІп/п

Назва методики, автор

Спрямованість

методики

Для якого віку використ.

Джерело

1.

Методика вивчення рівня невербальної креативності

(за П.Торренсом)Вивчення рівня невербальної креативності.

4-18 років

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ уклад. М.В. Лемак, В.Ю. Петрище. – вид.2-ге, випр.. – Ужгород: 2012. – 616 с.: іл.

2.

Тест «Креативність»

Визначення рівня креативності

з 14 років

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ уклад. М.В. Лемак, В.Ю. Петрище. – вид.2-ге, випр.. – Ужгород: 2012. – 616 с.: іл.

3.

Опитувальник особистісної схильності до творчості за Г.Девісом (у редакції Б.Пашнєва)

Визначення рівня схильності до творчості.

12-17 років

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ уклад. М.В. Лемак, В.Ю. Петрище. – вид.2-ге, випр.. – Ужгород: 2012. – 616 с.: іл.

4.

Тест «Рівень персональних досягнень»

Дослідження загального рівня інтелекту особистості
Газета «Психолог», №12, 2004р., ст..22-30.

5.

Тест «Вивчення рівня пізнавальної активності учнів» (Б. Пашнєв)

Вивчення рівня пізнавальної активності.

9-17 років

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ уклад. М.В. Лемак, В.Ю. Петрище. – вид.2-ге, випр.. – Ужгород: 2012. – 616 с.: іл.

Додаток 3

МАТРИЦЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВПозитивні характеристики

Позитивні прояви поведінки

Негативні характеристики

Коментарі викладача, майстра в/н

Здатність до народження нових нестандартних ідей та пошук оригінальних рішень для розв’язання проблеми.

Гнучкість поведінки, плавність, виваженість, здатність до переосмислення власних ідей.

Панування над оточуючими, проблеми при завершенні розпочатої справи.
Високий рівень терпимості стосовно розходжень у думках.

Гнучкість різноманітних ідей.

Нетерпимість у ставленні до деталей та певних обмежень.
Здатність формулювати ідеї у незвичний спосіб.

Оригінальність у висловлюваннях.

Може мати вигляд «дивного» у звичному оточенні.
Здатність додавати несподівані деталі.

Ретельність застосування наочності.

Непоступливість, відмова підпорядковуватися старшим.
Посилений інтерес до широкого кола явищ.

Загострена інтуїція, вразливість, схильність до великої кількості запитань.

Надмірна деталізація і наочність.
Використання фантазій для наукового пізнання.

Використання уяви для задоволення і вирішення задач.

Втручання у процес навчання або повне його ігнорування задля власного задоволення
Знання, занадто глибокі як на певний вік

Широке коло поінформованості, високий рівень осмислення дійсності.

Може скласти враження «непродуктивного» або «дивакуватого»
Прискорений розвиток рівня знань, умінь та навичок.

Швидко обробляє інформацію, добре орієнтується в інформаційних отоках.

Нетерпимість до оточуючих, небажання ділитися отриманою інформацією.
Позитивне ставлення до ровесників

Увага до проблеми оточуючих людей

Панування над оточуючими через особливі здібності
Наполегливість, самостійність, здатність зосереджуватися на поставленій меті, на вирішенні проблеми.

Відданість справі, зосередженість.

Проблеми із завершенням розпочатої справи.
Додаток 4

Пошук та диференціація обдарованих дітей

Успіхи у навчанні не завжди дають змогу встановити рівень обдарованості та прогнозувати її розвиток. Ось список хиб, яких можна припуститися, ототожнюючи обдарованих і відмінників.Відмінник

Обдарований учень

Знає відповіді.

Ставить запитання.

Цікавиться.

Допитливий.

Хороші думки та ідеї.

Дикі думки та ідеї.

Наполегливо працює.

Відволікається, але отримує високі бали, особливо з творчих завдань.

Відповідає.

Дискутує, додає подробиці.

Слухає з цікавістю.

Виявляє гаряче сприймання, чутливість.

Легко вчиться.

Вже знає. І коли тільки він це вчив.

Розуміє ідеї.

Конструює абстракції.

Проводить час з однолітками.

Більше до вподоби компанія дорослих.

Розуміє значення.

Прагне скласти умовивід.

Виконує домашні завдання.

Створює проекти.

Копіює.

Творить нове.

Сприймає.


Інтенсивно досягає бажаного, підсилюючи самого себе.

Запам’ятовує інформацію.

Перетворює інформацію.

Має хорошу пам'ять.

Добре працює розум.

Любить послідовність.

Любить складність.

Готовий до дії, реагування, відповіді.


Уважно приглядається до життя і все помічає. Якщо гостро реагує, то перебільшує.

Задоволений своїми успіхами у навчанні.

Критично ставиться до себе й інших і оголошує це.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка