Орієнтований перелік питань, що виносяться на вступне випробування зі спеціальностіСкачати 138.08 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір138.08 Kb.ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


 1. Сутність підприємництва, його роль та місце у сучасній ринковій економіці

 2. Особливості становлення та розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері

 3. Сільське господарство в теорії економічного зростання

 4. Інтеграційні процеси аграрного розвитку

 5. Інституційні зміни в сільському господарстві

 6. Роль технічних інновацій у сільському господарстві

 7. Регіональна структура агробізнесу в Україні

 8. Основні проблеми розвитку підприємництва в Україні

 9. Економічні засади розвитку підприємництва

 10. Правове забезпечення розвитку підприємництва

 11. Соціальна функція підприємництва

 12. Організаційно-економічний механізм регулювання підприємництва в Україні

 13. Сутність і тенденції організаційного розвитку підприємств агробізнесу

 14. Економічно-організаційні форми підприємницької діяльності в сучасних умовах розвитку економіки

 15. Трансформація системи державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності

 16. Підготовка засновницьких документів та формування статутного фонду підприємства

 17. Бізнес-планування підприємницької діяльності сільськогосподарського підприємства

 18. Обґрунтування концепції підприємницької ідеї у бізнес-плані

 19. Структура та види бізнес-планів

 20. Особливості складання організаційного плану при складанні бізнес-плану реалізації підприємницької ідеї

 21. Особливості складання фінансового плану при складанні бізнес-плану реалізації підприємницької ідеї

 22. Особливості складання плану маркетингу при складанні бізнес-плану реалізації підприємницької ідеї

 23. Особливості розробки бізнес-планів на підприємствах аграрної сфери

 24. Створення та функціонування інтеграційних підприємницьких структур агробізнесу в Україні

 25. Структура аграрного ринку

 26. Формування продовольчих ринків

 27. Сегментація ринку і позиціювання товарів

 28. Забезпечення системи цінового моніторингу в Україні

 29. Економічний механізм формування та функціонування ринків сільськогосподарської продукції

 30. Організаційно-правові засади діяльності оптового продовольчого ринку

 31. Законодавча база та роль держави у функціонуванні ринків продукції АПК

 32. Світовий досвід функціонування оптових продовольчих ринків

 33. Сутність і види ефективності агробізнесу

 34. Критерії та показники ефективності функціонування підприємницьких структур агробізнесу

 35. Основні напрями підвищення ефективності агробізнесу в Україні

 36. Методика визначення загальних показників економічної ефективності агробізнесу

 37. Оцінювання фінансового стану та виробничо-фінансових результатів діяльності підприємств агробізнесу

 38. Визначення беззбиткового обсягу виробництва сільськогосподарської продукції

 39. Визначення потреби обсягу виробництва продукції рослинництва

 40. Визначення потреби обсягу виробництва продукції тваринництва

 41. Визначення потреби у виробничих ресурсах та їх вартості для забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції

 42. Визначення потреби в трудових ресурсах та обсягу річного фонду оплати праці

 43. Розрахунок потреби в фінансових ресурсах та складання річного плану грошових витрат на виробництво продукції

 44. Розрахунок надходження коштів та фінансових результатів від реалізації продукції

 45. Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення торгівлі в аграрному секторі економіки України.

 46. Структура сфери торгівлі.

 47. Організаційно-правові форми підприємств торгівлі.

 48. Поняття роздрібної торговельної мережі.

 49. Види роздрібної мережі, класифікація підприємств роздрібної торгівлі. Спеціалізація і типізація торговельної мережі.

 50. Сутність роздрібного продажу товарів.

 51. Форми продажу товарів.

 52. Методи оптового продажу товарів і умови їх застосування.

 53. Характеристика сучасного оптового ринку агропродовольчої продукції.

 54. Економічна суть і функції ціни.

 55. Види і система цін на продукцію аграрних підприємств.

 56. Принципи і методи ціноутворення.

 57. Ціновий механізм ринкової економіки.

 58. Значення зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією та продовольством для економіки України.

 59. Тенденції розвитку експортно-імпортної діяльності щодо продукції підприємств аграрного сектору.  

 60. Географічна та товарна структура зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією та місце України на світових агропродовольчих ринках. 

 61. Державне регулювання експортно-імпортної діяльності в аграрному секторі економікиУкраїни. 

 62. Проблеми якості української агропродовольчої продукції та її відповідності міжнародним стандартам.

 63. Державні органи управління в системі аграрної економіки.

 64. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

 65. Класифікація інвестицій та джерел їх формування.

 66. Особливості державного регулювання лізингу.

 67. Аграрна політика як складова економічної політики держави.

 68. Основні риси державної аграрної політики в Україні.

 69. Головні напрями аграрної політики в Україні.

 70. Державні соціальні програми як інструмент державного регулювання економіки

 71. Економічна сутність та функції бірж в ринковій економіці.

 72. Основні етапи розвитку біржового ринку в світі.

 73. Становлення та розвиток біржового товарного ринку в Україні.

 74. Основні тенденції та напрями розвитку біржового ринку в світі.

 75. Основні функції та організаційна структура товарних бірж.

 76. Особливості біржових товарів та їх класифікація.

 77. Сільськогосподарська продукція як біржовий товар.

 78. Організаційно-правові засади функціонування товарних бірж у світовій практиці.

 79. Основні засади регулювання біржового товарного ринку в Україні.

 80. Основні засади організації торгівлі на товарних біржах.

 81. Основні учасники біржової торгівлі.

 82. Поняття біржової інфраструктури та її основні елементи на ринку сільськогосподарської продукції.

 83. Технології торгівлі на товарних біржах.

 84. Поняття брокерської діяльності на біржовому товарному ринку.

 85. Сутність та принципи формування цін на біржові товари.

 86. Види біржових цін.

 87. Види цінових стратегій під час здійснення біржових операцій.

 88. Сучасний стан біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією.

 89. Сутність економічної оцінки діяльності товарних бірж.

 90. Напрями розвитку біржової діяльності на вітчизняному організованому аграрному ринку.

 91. Економічна сутність біржових інструментів та їх види.

 92. Класифікація біржових угод.

 93. Товарні деривативи та їх види.

 94. Економічна сутність хеджування на біржовому ринку.

 95. Поняття базису та базисного ризику.

 96. Види ризиків, які підлягають хеджуванню біржовими інструментами.

 97. Довге хеджування та особливості його застосування на біржовому ринку.

 98. Коротке хеджування та особливості його застосування на біржовому ринку.

 99. Переваги та недоліки хеджування.

 100. Роль і місце клірингової палати на біржовому товарному ринку.

 101. Функції спекулянтів на біржовому товарному ринку.

 102. Фондові біржі та їх діяльність на біржовому ринку.

 103. Біржова консолідація та її вплив на розвиток світового біржового ринку.

 104. Фінансова інженерія біржових інструментів в сучасних умовах.

 105. Фінансові деривативи та їх види.

 106. Фондові індекси та особливості їх застосування на біржовому ринку.

 107. Фундаментальний аналіз та особливості його застосування у прогнозуванні біржової кон’юнктури.

 108. Технічний аналіз, принципи та інструменти на біржовому ринку.

 109. Економічна сутність біржової кон’юнктури та основні методи її аналізу і прогнозування.

 110. Вплив біржових цін на формування ціноутворення на основні види сільськогосподарської продукції.


ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА


 1. Аналітичне видання. Журнал Інтернет-трейдинг (Бібліотека кафедри біржової діяльності.

 2. Аналітичне видання. Журнал Біржовий моніторинг (бібліотека кафедри біржової діяльності).

 3. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.

 4. Антонов А. В. Системный анализ. Методология. Построение моделей: Учеб. пособие — Обнинск : ИАТЭ, 2001. — 272с.

 5. Антошкіна Л.І., Стеченко Д.М. Методологія економічних досліджень. – К.: Знання, 2015 – 311 с.

 6. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К: Знання-Прес, 2004. – 644 с.

 7. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие для студ. вузов. — К. : МАУП, 2002. — 214с.

 8. Башина О. Э., Спирин А. А. и др. Общая теория статистики: Стратегическая методология в изучении коммерческой деятельности. — М. : Финансы и статистика, 2005. — 440с.

 9. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с англ. Н. Габенова, В. Кузина. – СПб.: Питер, 2001. – 864 с.

 10. Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК / Ільчук М.М., Коновал І.А. - К.: ЗАТ «Нічлава», 2013. – 308 с.

 11. Блайд Джим. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И почему? / Пер с англ. В.О. Шагоян. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. – 368 с.

 12. Білорус О.Г. Глобалізація та безпека розвитку / О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 244 с. 5. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму / О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2003. – 115 с.

 13. Борисенко 3. Міжнародна конкурентна політика в умовах глобалізації світової економіки / 3. Борисенко // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 35-48.

 14. Бочан І.О. Глобальна економіка: Підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. – К.: Знання, 2007. – 404 с.

 15. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник для студ. економ. спец. вузів. [6-те вид.] – Київ: Лібра, 2008. – 712 с.

 16. Гелд Д. Глобалізація – антиглобалізація / Д. Гелд, Е. Мак-Грю / Пер. з англ. І.Андрущенко. – К.: К.І.С., 2004. – 189 с.

 17. Губені Ю. Основи підприємництва та агробізнесу. – Навч. посібник. – Львів: Укр. технології, 2002. – 256 с.

 18. Глобальна економіка XXI століття: Монографія / За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 421 с.

 19. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: Монографія / Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 248 с.

 20. Глобальна економіка: Навч. посібник / За ред. Б.М. Одягайло. – Львів: Магнолія, 2009. – 206 с.

 21. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: Учебник. — М. : Финпресс, 2003. — 493с.

 22. Де Ковни Ш., Такки К. Стратегии хеджирования. - Пер. с англ. -М.6
  ИНФРА-М, 2006.-208с.

 23. Деривативы. Курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов»)
  / Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2007. - 208 с.

 24. Денчев К. Феномен антиглобализма: Учеб. пособие / К. Денчев – М.: Высшая школа зкономики, 2005. – 134 с.

 25. Долішній М. Козоріз М. Національна економіка в умовах глобалізації / М. Долішній, М. Козоріз // Вісник НАН України. – 2002. – № 3. – С. 14-32.

 26. Економічний енциклопедичний словник / [С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій]. Т.1. – Львів: Світ, 2005. – 611 с.

 27. Економічний енциклопедичний словник / [С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій]. Т.2. – Львів: Світ, 2006. – 544 с.

 28. Закон України „Про рекламу” № 270/96-ВР від 03.07.1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. - № 137 – 138. – С. 6-7.

 29. Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. Системный анализ: проблемы, методология, приложения / НАН Украины; Институт прикладного системного анализа; Национальный технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". — К. : Наукова думка, 2005. — 744с.

 30. Ільчук М.М. Диверсифікація та ефективність діяльності підприємницьких структур агробізнесу / Ільчук М.М, Нікітченко С.О., Перегуда Є.Ф. - К.: ЦП Компринт, 2016. - 351 с.

 31. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: Навч. посібник / Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2009. – 364 с.

 32. Кафлевська С.Г., Власенко І.В. Агробізнес (Навчальний посібник)/ С.Г. Кафлевська, І.В. Власенко – Внниця, Гіпаніс, 2007 – 316 с.

 33. Клаус Мозер. Психология маркетинга и рекламы / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. – 380 с.

 34. Конык Д. Деловые коммуникации предприятия (паблик рилейшнз). – К.: Украинская консалтинговая сеть, 2000. – 52 с.

 35. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.Б. Белінська та ін.; За ред. Я.А. Жаліла. — К.: НІСД, 2005. – 262 с.

 36. Котлер, Филип, Армстронг, Гари. Основы маркетинга, 9-е издание.: Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1200 с.

 37. Кочетов Г. Глобалистика: теория, методология, практика / Г. Кочетов. – М.: НОРМА, 2002. – 189 с.

 38. Краевский В. В. Методология научного исследования. — СПб. : СПбГУП, 2001. — 148с.

 39. Кредисов А. Дослідження розвитку економіки в умовах глобалізації / А. Кредисов // Економіка України. – 2000. – № 2. – С. 44-58.

 40. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.

 41. Лукашевич В. Глобалістика: Навч. посібник / В. Лукашевич. – Л.: Новий Світ-2000, 2005. – 176 с.

 42. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч.-методич. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2002. – 380 с.

 43. Маркетинг: Підручник, практикум та навчально-методичний комплекс з маркетингу / С.І. Чеботар, Я.С. Ларіна, О.П. Луцій, М.Г. Шевчик, Р.І. Буряк, С.М. Боняр, А.В. Рябчик, О.М. Прус, В.А. Рафальська. – К.: «Наш час», 2007. – 504 с.

 44. Макогон Ю.В., Пилипенко В.В. Основи наукових досліджень в економіці: навч. посібник. — 2-ге вид. — Донецьк : Альфа-прес, 2007. — 144с. 

 45. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия. Полное руководство по финансовым нововведениям.: Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 2008.-784.

 46. Методологія системного підходу та наукових досліджень [Текст] : методичні вказівки для студ. ОКР "Магістр" за спец. "Державна служба" / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; Уклад. Л. В. Галаєва. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2009. - 89 с. 

 47. Міжнародний агробізнес. Кредитно-модульний курс. Навч. посіб. 3-тє вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 284 с.

 48. Міжнародний агробізнес: Навч. пос./За ред. І. Ю. Сіваченка, О. В. Захарченка - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 266 с.

 49. Михасюк І.Р. Економічна безпека країни в умовах глобалізації / І.Р. Михасюк. – Л.: Видав., центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 289 с.

 50. Мокиенко И. Методы определения рекламного бюджета компании // Маркетинг в России и зарубежом. – 2003. - № 2. – С. 11-18 - Режим доступу до журн.: http://www.dis.ru/market/arhiv/2003/2/1.html.

 51. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. – Л.: Світ. – 2002. – 345с.

 52. Огилви Д. Огилви о рекламе / Д. Огилви; пер. с англ. – М.: Эксмо, 2007. – 288 с.

 53. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій. – К.: Кондор, 2003. – 218 с.

 54. Основи наукових досліджень. Словник / за ред. Г.М. Чорного – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 63 с.

 55. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навчальний посібник/І.П.Бідзюра, В.К.Збарський, М.М.Ільчук.-К.- 2001.- 320 с.

 56. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навчальний посібник /М.М.Ільчук, Т.Д.Іщенко, В.К.Збарський та ін.; За ред.М.М.Ільчука.-К.: Вища освіта, 2002.- 398с.

 57. Організація і планування сільськогосподарського виробництва. Підручник/За ред..М.М.Ільчука та Л.Я.Зрібняка. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 456 с.

 58. Павленко А.Ф., Войчак А.В.,Примак Т.О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: (Монографія)/К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.

 59. Пащенко В.М. Методологія та методи наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В. М. Пащенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Ніжин : Вид-во "Аспект-Поліграф", 2009. - 212 с.

 60. Підприємницька діяльність та агробізнес / За ред. М.М.Ільчука, Т.Д.Іщенко. – К.: Вища освіта, 2006. – 543 с.:іл.

 61. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес – план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2001. – 160.

 62. . Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях: Навч. Посібник / О.В. Плотніков. – К.: Кондор, – 2004. – 315 с.

 63. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Г. Почепцов; ред.: А. В. Морозов. - 2-е изд., испр. - М. : Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. - 622 c.

 64. Практика глобализации: игры и правила новой епохи / Под редакцией М.Г. Делягина. – М.: ИНФРА, 2000. – 247 с.

 65. Прохорова Т.П. Маркетинговая политика коммуникаций / Т.П. Прохорова, А.В. Гронь.- Х.: ИД «ИНЖЕК», 2005. – 224 с.

 66. Разумов О.С., Благодатских В.А. Системные знания: концепция, методология, практика. — М. : Финансы и статистика, 2006. — 400с.

 67. Ратанов Н.Е.Стратегия хеджирования: Принципы построения математических моделей: Учеб.пособие / Челяб. Гос. ун-т. - Челябинск, 2001. -187с.

 68. Рач В.А.  Методологія системного підходу та наукових досліджень [Текст] : підручник / В. А. Рач, О. В. Ігнатова, А. Ю. Борзенко-Мірошніченко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукраїнський Національний університет ім. Володимира Даля. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. 252 с.

 69. Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник / Под ред. Г.Я. Резго -М.: Финансы и статистика, 2004. - 272 с: ил.

 70. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учеб. пособие для студ. и асп. вузов. — М. : Юнити-Дана, 2005. — 287с.

 71. Салін В.М., Добашін І.В. Біржова статистика: Навчальний посібник, 2003. – 176 с.

 72. Семенов В.Ф., Сіваченко І.Ю., Федоряка В.П. Загальний курс агробізнесу: Навч. посібн. – К.: Знання, КОО, 2000. – 301 с.

 73. Смит П. Р. Маркетинговые коммуникации. Комплексный подход. / Пер. со 2-го англ. изд. - К.: Знання-Прес, 2003. - 796 с.

 74. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України / С.І. Соколенко. – К.: Логос, 1999. – 128 с.

 75. Солодкий М.О. Біржовий товарний ринок : навч. посіб. / М.О.Солодкий. – Київ : Компринт, 2015. – 565 с.

 76. Солодкий М.О. Біржовий ринок: навчальний посібник/ М.О. Солодкий.-К: Аграрна освіта, 2010-565с.

 77. Солодкий М.О. Біржова торгівля товарними деривативами: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні : монографія / М.О. Солодкий,
  В.О. Яворська. – Київ: В-во ЦП Компринт, 2015. – 280 с.

 78. Солодкий М.О. Брокерська діяльність: посібник. / М.О. Солодкий, Т.Ю. Андросович, В.О., Яворська, Ю.В. Рубан – К. : ЦП КОМПРИНТ, 2013 – 110 с.

 79. Солодкий М.О. Біржові товарні деривативи: теорія, методологія, практика. / М.О.Солодкий, В.О.Гниляк – К.: Аграр Медія Груп, 2012 – 238 с.

 80. Солодкий М.О. та ін, всього 5 авторів. Біржовий ринок: проблеми функціонування та тенденції інноваційного розвитку: Монографія. – К.: ЦП Компрінт, 2013. – 215 с.

 81. Солодкий М.О. Розвиток світового біржового ринку деривативів Формування ринкових відносин в Україні / М.О.Солодкий, В.О.Гниляк. // Збірник наукових праць Науково-дослідного економічного інституту № 8 (135).– 2012.– С.3-8.

 82. Солодкий М.О., Яворська В.О., Андронович Т.Ю. Розвиток біржового аграрного ринку: монографія. - К.: ЦП Компрінт, 2014. – 341с.

 83. Сохацька О.М. Біржова справа: підручник. / О.М. Сохацька – Тернопіль: Карт-бланш, 2008. – 632с.

 84. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. Підручник К.: Знання, 2005. — 309 с.

 85. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За редакцією Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. – 365 с.

 86. Сутність та особливості фундаментального аналізу міжнародного валютного ринку. Види економічних індикаторів – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/131/8725.html

 87. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій. Фінансові коефіцієнти. Індекс Альтмана. Точка беззбитковості. Леверидж. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/82/5816.html

 88. Фундаментальний аналіз ринку фінансових інвестицій – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/11970524/investuvannya/fundamentalniy_analiz_rinku_finansovih_investitsiy

 89. Худолій Л.М.  Методологія фінансово-економічних досліджень [Текст] : навчальний посібник / Л. М. Худолій ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. К. : ЦП "Компринт", 2011. 66 с.

 90. Чесноков А.С. Инвестиционная стратегия и финансовые игры. -М.:ПАИМС, 1994.-320с

 91. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. - 7-те вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2011. - 310 с.

 92. Швагер Джек. Технический анализ. Полный курс. - М.: Альпина Паблишер, 2001. - 768с.

 93. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. — М.: Эдиториал УРСС, 1997. — 444 с.

 94. Яворська В.О. Аналіз сучасного стану світового біржового ринку// Моніторинг біржового ринку. – 2014. – № 6(25). – C.13-17

 95. Яворська В.О. Аналіз діяльності світових бірж Моніторинг біржового ринку. – 2015. – № 4 (35). – С. 12-15

 96. Derivatives Engineering. A Guide to Structuring, Pricing and Marketing Derivatives. - New York, The Globecon GROUP Ltd., IRWING Professional Publishing, 2006.-33 lp.

 97. George E. Belch & Michael A. Belch. Advertising and Promotion. An Integrated Marketing Communications Perspective. McGraw-Hill Higher Education. Fifth Edition. NY. 2001. – 856 pp.

 98. John Hull. Options, Futures and Other Derivative Securities. - New Jersey, University of Toronto, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2009. - 492p. www. cftc.gov.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка