Організація виховної роботи в таборіСкачати 376.27 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір376.27 Kb.

Організація виховної роботи в таборі
Дитячий оздоровчий табір— позашкільний виховний заклад, який сприяє, школі в організації оздоровлення, активного відпочинку, задоволення потреб дітей і підлітків у літній період.

Виховна робота в оздоровчому таборі повинна розумно поєднувати в собі відпочинок, працю, спорт, туризм із пізнавальною, естетичною, екологі­чною, оздоровчою діяльністю.

Для створення в таборі доброзичливої атмосфери і забезпечення повно­цінного відпочинку та розвитку дітей слід добре налагодити співпрацю нача­льника табору, старшого виховника, виховників загонів та органів дитячого самоврядування. Усю виховну роботу у таборі організує і проводить старший виховник. підтримуючи безпосередній зв'язок Із виховниками загонів та ор­ганами дитячого самоврядування.

Не слід заформалізовувати роботу табору, перенасичувати план багать­ма нездійсненними заходами, але і зводити її нанівець також не можна.

У таборі, відповідно до вікових особливостей дітей, затверджується роз­порядок дня", який повинен виконуватися усіма, хто приїхав на відпочинок до табору, а також правила поводження у таборі, які розглядаються на організа­ційному зборі.

На території табору можуть діяти свої «закони», за якими діти живуть

протягом зміни.

Орієнтовні закони:

І закон — закон території (ніхто не має права залишати територію табо­ру без дозволу виховників).
// закон — закон зелені (вимагає бережливого ставлення дерев, квітів.

трави).
/// закон — закон часу (час плине швидко, а зміна дуже коротка, потріб­но з усіма познайомитись, взяти участь в усіх справах загону, табору).


IV закон — закон дружби (доброзичливе ставлення один до одного: по­сміхнись ближньому, поділись із ним радістю, і в тебе теж буде хороший на­стрій).

Залежно від специфіки табору, його розташування список законів можна доповнити й іншими законами.У плані роботи табору слід чітко визначити три періоди дня:
ранок (від сніданку до обіду), куди необхідно включити переважно спор­тивно-оздоровчі заходи. Тут плануються походи та екскурсії, прогулянки в ліс, спортивно-туристичні естафети;
день (після обіду до вечері). Окрім загонових заходів, цей період запов­нюється гуртковою роботою;
вечір (після вечері до відбою). У цей час плануються табірні масові захо­ди, конкурси, вечори, дискотеки, вогнища.

Начальник табору разом зі старшим виховником, головою ради табору кожного дня проводять короткочасну оперативку роботу, на якій підбива­ються підсумки дня, дається його аналіз, відзначається активність загонів, робляться необхідні зауваження, заохочуються кращі, обов'язково плануєть­ся наступний день.

Старшому виховникові в організації роботи табору мають допомагати органи самоврядування. У таборі необхідно створити належні умови для са-мореалізаціі дітей аби допомогти їм розвинути соціальну активність, вихова­ти в них почуття власної гідності, надати їм можливість проявити себе в кон­кретній справі, стимулювати творчий розвиток та ініціативу.
Особлива активність дітей повинна проявлятися у проведенні табірних лінійок, організації чергування, роботі прес-центру, організації та проведенні масових заходів, заохоченні кращих, підбитті підсумків тощо.

Складовою виховної роботи в таборі є організація гурткової роботи. За­лежно від умов та можливостей плануються щоденні заняття гуртків у другій половині дня. Оздоровчий табір повинен дати можливість вільно вибирати заняття улюбленою справою кожній дитині, тому мережа гуртків повинна бути якомога ширшою і різносторонньою.

Важливе місце у формуванні особистості дітей та підлітків посідає туризм та краєзнавство. Саме тому особливу увагу в таборі необхідно зосереджувати на цій роботі. Екскурсії та походи повинні стати складовою роботи табору, оскільки в процесі активного пізнання найкраще виховувати співчуття, доброту, дбайливе ставлення до історії рідного краю та повагу до нього. Обов'язковим у житті ко­жного табору вважаємо проведення дня туриста.

Чи не головним питанням в організації виховної роботи є планування та проведення дозвілля, яке б задовольняло наших вихованців, не було нав'яза­ним і одночасно формувало національно-свідому особистість. При проведен­ні того чи іншого заходу завжди необхідно пам'ятати про його виховний ас-

пект.


Організація праці виховника загону
Виховником у таборі повинна бути людина з відкритим серцем, яка б могла уміло та цікаво організувати працю і відпочинок дітей.

Виховник зобов'язаний знати основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їхніх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення; досконало володіти ефективними формами, методами організації навчально-виховної роботи.


Починаючи роботу у таборі, виховник має враховувати:

• специфіку зміни, її характер;

• особливості зміни;

• традиційні доручення загону;

• особисті зацікавлення, захоплення;

• матеріально-технічну базу табору.

Виховникові потрібно запам'ятати, що від того, як він проведе перші організаційні дні, залежить успіх усієї роботи. В організаційний період зміни необхідно розкрити перспективи діяльності дітей у таборі, закласти основи формування тимчасового дитячого колективу:

• підготуватися до першої зустрічі з дітьми;

• розмістити їх по кімнатах та організувати операцію «Затишок»;

• провести екскурсію по табірному містечку;

• провести вечір знайомств, розповісти про традиції табору;
• ознайомити із правилами спілкування в загоні;

• провести організаційний збір загону, створити ініціативну групу, обрати членів у раду табору, поділити усіх за вибором на мікрогрупи;.

• допомогти вибрати назву загону, закличку, загонову пісню;

• провести обговорення цікавих дитячих справ та скласти разом із загоном план роботи на зміну;

з першого дня перебування у таборі вести «Педагогічний щоденник»;

• скласти особистий план роботи на зміну.


В оргперіод у загоні можна використати такі форми виховного етику:

1. Індивідуальні бесіди. (Познайомитися з кожною дитиною, дізнатися про доручення, які виконувала в школі, про захоплення, індивідуальні особ­ливості тощо).

2. Вогник-знайомство.

3. Ігри «Лідер», «Життя на загадковому острові»-

4. Колективна творча справа (КТС),

5. Екскурсія по табору. Знайомство дітей зі співробітниками табору, табо­ром. Із законами та його традиціями.

6. Збір, створення загону. Оформити колектив як загін, визначити мету та завдання загону на зміну, обрати органи самоврядування.

7. Конкурс мікрогруп на кращі пропозиції до плану роботи загону.

8. Анкета-скарбничка «Хочу, щоб було так» або «Думаю, мрію, пропоную».

9. «Скарбничка пропозицій» тощо.

В основний період табірної зміни виховникові потрібно домогтися створення виховної системи в загоні:

• сприяти розвитку особистості кожної дитини на основі розвитку колекти­ву та міжособистісних стосунків;

• домогтися пізнавального характеру кожної справи;

• розвивати організаторські знання, вміння і навички через доручення;

• домогтися виконання режимних потреб, єдиних вимог;

• організувати взаємодію із загонами та службами табору.

У період закінчення зміни слід підбити підсумки діяльності; проаналі­зувати виховну роботу в загоні, виявити причини успіхів та невдач; дати оці­нку органів дитячого самоврядування; створити умови для самореалізації особистості кожної дитини.

Важливим моментом в організації праці виховника є складання ним особистого плану роботи.


План виховника може включити в себе:
1. Організаційну роботу по виконанню плану роботи загону.

2. Самоосвіту.

3. Педагогічне керівництво дитячим самоврядуванням.

4. Співпрацю з керівниками гуртків, творчих об'єднань.

5. Індивідуальну роботу з вихованцями.

6. Листи-подяки батькам за виховання дітей.


Щоденний аналіз своєї педагогічної праці виховник реалізує через педаго­гічний щоденник. Педагогічний щоденник —- результат творчості та майстернос­ті виховника, робочий документ, в якому планується організаторська і педагогіч­на діяльність, робляться висновки, продумуються перспективи. Щоденник допо­магає фіксувати найбільш цікаві сторінки життя загону, бачити дитячий колек­тив, його радощі та розчарування. Здійснює контроль та надає допомогу в веден­ні щоденника старший виховник табору.

Записи у щоденнику можна здійснювати за такими розділами:

1. Відомості про загін. (Назва загону, закличка, загонова пісня, ініціативна група загону, список дітей і їх доручення, поділ на мікрогрупи, гурток, у якому займаються).

2. Список вихованців (прізвище, Ім'я, дата народження, відомості про ба­тьків, домашня адреса, телефон).

3. План роботи загону.

4. Режим роботи табору.

5. Розклад занять гуртків, творчих об’єднань.


Щоденник виховника -— це самописний записник майстерності. Необ­хідно тільки виробити звичку: працювати з ним кожен день.

Виховнику! Пам'ятай, що діти вчаться у самого життя. Неталановитих дітей немає! Не соромся визнати власні помилки, май сміливість попросити пробачення перед тим, що завинив. Стань першим

помічником та порадни­ком для своїх вихованців.
Дитяче

самоврядування в таборі

Дитяче самоврядування в таборі — це організація життя дитячого коле­ктиву, школа формування навичок урядування, соціальної активності та соці­альної відповідальності, громадянського виховання дітей формування ініціа­тивної, здатної приймати нестандартні рішення особистості. Воно створює для відпочиваючих широкі можливості для самореалізації, орієнтує їх на до­сягнення соціально корисної мети, індивідуальної та суспільної, відвертає увагу дітей від асоціальних норм поведінки.

У перший день зміни відбувається розподіл на загони. Він може здійс­нюватися за різними критеріями: за віком, інтересами, за бажанням дітей. Можуть створюватися різновікові загони.

Під час загонового збору знайомств, організованого виховником, та ря­ду інших заходів, діти знайомляться зі своїм наставником, розкривають свої творчі здібності, розкомплексуються, виявляються лідери.

Разом з виховником вихованці вибирають назву та закличку для свого загону; проводять шляхом відкритого або таємного голосування вибори до керівних органів дитячого самоврядування в таборі — ради табору та ініціа­тивної групи загону.

Перш ніж розпочинати планування роботи табору по змінах, старший виховник на організаційних зборах ознайомлює учасників із навчальною та відпочинковою роботою табору, традиціями табору. З метою адаптації дітей до умов табору оголошується конкурс на кращу пропозицію до плану, протя­гом табірної зміни діє «Скарбничка пропозицій». Після обговорення пропо­зицій рада табору складає календарний план роботи табору і визначає, який загін і хто з членів ради відповідає за підготовку і проведення тієї чи іншої справи.

Згідно з календарним планом роботи табору складається дітьми разом із загоновим виховником календарний план роботи загону. При складанні пла­ну насамперед враховуються пропозиції дітей. З'ясувати інтереси і побажан­ня членів загону щодо плану можуть допомогти такі форми залучення:

1. Конкурс між мікрогрупами на кращі пропозиції щодо плану роботи загону.

2. Анкета-скарбничка «Думаю, мрію, пропоную».

3. Усне опитування «Ваша думка, ваша пропозиція». (Його проводять ди­тячі репортери серед дітей і дорослих).

4. «Скарбничка пропозицій». (У загоні вивішується великий ящик для пропозицій).

Ініціативна група загону розглядає пропозиції дітей, виховника і найці­кавіші з них. включає до проекту календарного плану. До нього вносяться і загальнотабірні заходи.

На зборах загону командир загону ознайомлює членів загону із проек­том плану. Вони можуть вносити зміни, доповнення чи виправлення. З усіма змінами, доповненнями план роботи затверджується відкритим голосуван­ням. Визначаються відповідальні за виконання кожної справи. На кожного припадаю стільки справ, скільки йому під силу.

На основі затвердженого календарною плану роботи загону складається щоденний план роботи загону— «путівка дня». У ньому детально фіксують­ся режим дня: прогулянки, підготовка до табірних і загонових справ, відпові­дальні за виконання тощо.

Усі загони працюють під керівництвом вищого органу самоврядування у таборі — ради табору. До її складу входять представники з усіх загонів, окрім цього старший виховник та інструктор з фізичної культури і туризму. Кількісний склад ради залежить від того, скільки у таборі загонів, гуртків, творчих об'єднань. Рада табору об'єднує у собі 4 комісії, які охоплюють різні ділянки роботи та прес-центр: праці та порядку, фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи, організації дозвілля, туризму і краєзнавства.

Комісія праці і порядку

• організує прибирання кімнат, їдальні, благоустрій території табору;

• веде облік санітарного стану кімнат; сприяє вихованню свідомої дисцип­ліни і культури поведінки дітей у таборі та за його межами, виконанню всіма правил внутрішнього розпорядку табору;

• проводить виховну роботу з дітьми, які порушують дисципліну;

• організує рейди перевірок.

Комісія фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи

• організує змагання, рухливі та спортивні ігри на місцевості, ранкову заря­дку, купання у річці чи басейні;

• проводить «веселі старти», спортивні вікторини, шахово-шашкові турніри тощо.

Комісія організації дозвілля

• сприяє організації роботи гуртків, творчих об'єднань;

• організує проведення змагань, свят, вогників, вечорів, дискотек, різних конкурсів, виставок тощо.
Комісія туризму і краєзнавства

• організує походи, туристичні змагання, лекторії, вікторини, екологічні іг­ри:

• стежить за підтриманням належного рівня екологічного стану.
Прес-центргрупа дітей, що складається з художників та кореспонден­тів. Вона займається висвітленням подій у таборі, загонах, оформляє газети, оголошення, прес-бюлетені.
Засідання ради табору проводиться за планом, розробленим членами ради та старшим виховником згідно з календарним планом табору на зміну.

Дитячим органом самоврядування— радою табору — організуються і проводяться лінійки у таборі.

Назви загонів та заклички
Загін «Капітошки»

Закличка:

«Не сумуємо нітрошки,
Ми — веселі Капітошки».

Загін «Говерляни»

Закличка:

«Мандрувати вмієм з хистом,
Ми ж — досвідчені туристи.
І Говерла кличе нас.
Як поетів всіх ~ Парнас».

Загін «Чомучки»

Закличка:

«До відбою від світання
Виникають в нас питання.
Пізнаємо білий світ,
Літу теплому — привіт».

Загін «Герої казок»

Закличка:

«Казку творимо самі,
В ній герої головні —
Не сім гномів й Алладін,
А лиш дружний наш загін».


Загін «Голосисті соловейки»

Закличка:

«Кличе річка, кличуть гори.
Не нудьгуємо ніколи,
Ще й співаємо пісні,
Наче вранці солов'ї».

Загін «Козачата»

Закличка:

«Спритні хлопці і дівчата.
Українські козачата.
Дням минулим — наша слава,
Вчити подвиги цікаво».


Загін «Тиха година»

Закличка:

«Там, де ми, — там гамір й сміх,
Звеселяємо усіх.
Не змовкаємо й на мить,
Назву з гумором сприйміть».


Відкриваєм табір «Здоровятко»
1-й ведучий.

Україно моя, колискове

суцвіття,

Ти зросла в боротьбі, хоч

нелегко було,

Ти кохала життя у часи

лихоліття.

Україно, прокиньсь, сонце

правди зійшло!
2-й ведучий.

Україно моя, солов'їна країно,

Ти зростала у пісні, та ворог не чув...

Україно моя! Вже прийшла та година,

І народ свою волю і щастя здобув!
1-й ведучий.

Сьогодні свято, і вкраїнські діти

Стоять врочисто, шикувавши ряд.

Єдині ми, єдиної родини квітц.

Зібрались тут,'
2-й ведучий.

На відкритті святковім, урочистім

Уперше разом, де близькі усі.

Тут джерелом заб'є життя барвисте,

Дитинство сонцем заблищить в росі.
1-й ведучий.

Україна це наша держава,

Тут все рідне: і пісня, й земля.

Між віками несеться хай слава,

Гордо лине безсмертне ім'я.
2-й ведучий.

Наймиліші для нашого серця,

Найрідніші лише два кольори:

Неба синь у майбутнє несеться,

Й жовте поле буя до пори.

Прапор державний —

Це гордість та сила,

Вічності частка,

Історії мить.

Тільки поглянем на символ держави,

Знову побачимо неба блакить.

Знову почуємо пісню вкраїнську,

Що прославляє народ трудовий.

Прапор державний —

Це гордість та сила,

Символ історії вічноживий.
1-й ведучий.

Символ цей ми несемо з собою,

І на кожному святі поруч з нами завжди.

Прапор рідний Вкраїни святої

Ми врочисто піднімем, хай не буде біди.
2-й ведучий.

Слава нашій Україні,

Невмируща слава!

Стійте струнко! В цю хвилину

Лине гімн держави. (Звучить Гімн України).

1-й ведучий.Щебет ніжний, як гомін літній,

Диво-доля дарує всім вам

Той дарунок, зі щастя зітканий,

Оду дружби співає пісням.
2-й ведучий.

В тому щебеті — молодість вітру,

В тому щебеті квітів розмай,

Та окраса землі наші діти,

То майбутнє твоє, рідний край.
1-й ведучий.

Так, майбутнє, надія і віра

В кращу долю на благо землі.

Хай наш прапор дитинства країни

Гордо гріє, не тьмарить в імлі.

2-й ведучий.

/ життя наше буде незвичне.

Разом, дружно його ми пройдем.

Стяг залишиться з нами навічно,

Тож заносьте, хай поряд буде! (Під музику вносять прапор «дитинства». Прапор блакитного кольору, кольору джерела. На ньому зоб­ражена на тлі Сонця планета Земля, уквітчана ук­раїнським вінком зі стрічками. Кількість квіток відповідає кількості загонів у таборі),
1-й ведучий.

Ви уважно огляньте цей символ:

В ньому щастя вирує й буття,

Тут натхнення, тут гордість і віра

В нашу славу, у наше життя.
2-й ведучий. Сонце — велетенська зірка, що знайшла собі місце біля нашої Землі. Вона світить усім, хто шукає світло і зігріває усіх, кому потрібне тепло. З давніх-давен люди вклонялися сонцю і про­сили у нього щастя. І тепер це сонце завжди буде по­ряд з нами, несучи з собою радість, родинне тепло та добробут. Нехай у душі кожного жителя країни Ди­тинства назавжди залишиться світлий промінець доб­ра, а його відлуння зігріє все навколо.
1-й ведучий. Все в житті залежить від матінки-землі, багаті її надра та водойми. І наше завдання — зберегти мир на цій Землі.

/ квіти буяють на ній,Як загони у нашій дружині.

Цвітуть, майоріють у літній порі,

До сонця тягнуть пелюстки невинні.

Тут стрічки, символ нації на них,

Вінком окрилена уся земля вкраїнська,

Тож пам'ятаймо: українці ми, а втім

Вся гордість нації в душі, мов ласка

материнська.

(Прапор проносять крізь шеренги, прикріплюючи його і піднімаючи).

2-й ведучий.Дитинство — перші сходинки до слави,

До берега любові, до зорі.

Знайдете щастя ви, тримаючись заграви.

Спішіть, творіть, воно вже у дворі.
1-й ведучий.

Дні дитинства наче тин води.

Проліта дитинство, та у спадок

Зостається урочиста пісня, повна згадок,

Пам'ять зостається назавжди. (Діти співають урочисту пісню «Дитинство» під музику пісні Ю. Шатунова «Детство» і танцюють з квітами, кульками, прапорцями).

УРОЧИСТА ПІСНЯ КРАЇНИ ДИТИНСТВОВ країні нашій швидко плине час,

Життя вирує, кружить усіх нас.

Дитинство, мрії, сподівання тут

Ростуть, буяють і завжди цвітуть.

Хай пісня лине по усій землі,

Хай мир несуть дорослі і малі.

За руки взятися нам саме час,

І щастя більше не покине нас.

Своїм натхненням, працею землі

Дають наснагу дружні школярі.

Для школи рідної, країни мрій

Даруймо подвиги людських надій.

Це літо ми чекали цю пору,

Коли зберуть у табір дітвору.

Здружнієм тут, в країні майбуття,

Щоб сміло й впевнено іти в життя.

2-й ведучий.Так хочеться вам показати, діти,

Чарівний світ у крапельці роси

І ваше ніжне серденько відкрити

Для радості, любові і краси.
1-й ведучий.

З цвітіння трав, з чарівного світанку,

Коли дзвенять пташині голоси,

Із чистих рос, що землю миють зранку,

У цьому світі стільки є краси!
2-й ведучий.

Ми викриваємо сьогодні табір,

І ви — найперші жителі у нім.
1-й ведучий.

В хвилину цю вже пролуна команда,

Уважні будьте і надій не підведім.
2-й ведучий.

Дружино, до проведення урочистої лінійки, присвяченої відкриттю табірної зміни, рівняйсь, струнко! Всім загонам підготуватися і здати рапорти.


1-й ведучий.

Загін, рівняйсь, струнко! Загін до проведення уро­чистої лінійки, присвяченої відкриттю табірної зміна, готовий.(Усі загони здають звіти).
2-й ведучий. Дружино, рівняйсь, струнко!
1-й ведучий. Дружино, вільно!

2-й ведучий.Може завтра, може нині

На догоду дням новим

Віддаємо цей світ дитині, —

Хай володарює ним!
1-й ведучий.

Віддамо світанки сині,

Сто веселок, сто зірниць.

Віддамо повік дитині

Сто найбільших таємниць.
2-й ведучий.

Віддамо найбільшу владу

І зустрінем новий день

В світі стане більше ладу,

Більше сміху і пісень.
1-й ведучий. Сьогодні на цьому святі зібралися лю­ди, які доклали багато зусиль для того, щоб відкрити цей табір.
1-й ведучий. Це наше керівництво, наші друзі, наші спонсори, їх не можна назвати якимось одним словом, бо це люди, які більшу частину свого тепла віддають вам, дітям.
2-й ведучий. І немає меж їхній людяності і доброті, бо вони зараз тут, поряд з нами.

1-й ведучий. Постійно розділяючи наші проблеми і турботи, радості і горе, вони частину свого серця за­лишають вам, щоб зігрівало воно на життєвих пере­хрестях.


2-й ведучий. Тож слово для привітання та знайом­ства з нашими гостями надається... (Виступ гостей).

1-й ведучий.Знайдеться на усе причина

Для тиші і для грому,

Та пам'ятайте. є дитина

Що рада і чудовому дому.
2-й ведучий.

І крізь образи, і розлуки

Печаль дітей знов нас пече,

їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече.
1-й ведучий.

За вами майбутнє, ми віримо в вас

. Господь хай єднає серця у цей час,

І Боже знамення вам силу пошле,

Хай доля і щастя із вами пливе.
За вашу душу праведну таку

Господь хай посилає вам навіки Здоров'я,

щастя й долю неабияку.

Хай буде знаменна хвилина оця,

Даруємо вам ми любов і серця. (Діти дарують символічні серця гостям).
2-й ведучий.

Не загарбайте благ собі надміру

І не спаліть одразу всі чуття,

Не лиш трицвіт Любов, Надія, Віра,

А й міра є основою життя.

1-й ведучий.

А для того, щоб наше дозвілля було приємним, веселим та спокійним, щоб порядок та дисципліна завжди були нашими супутниками, всім дітям необхідно дотримуватися правил та заведеного розпорядку. Тому зараз усі почесні жителі нашої країни повинні принести перед усією чесною грома­дою урочисту клятву жителя країни Дитинство. (Виходить представник загону, промовляючи). Я, житель країни Дитинства, перед обличчям своїх друзів та всіх присутніх урочисто клянуся: жити за встановленими правилами та законами, завжди бути прикладом для інших, підтримувати зразковий поря­док у своєму курені, танцювати, розважатися, співа­ти та все з'їдати. Якщо я порушу цю клятву, то нехай:

1. Мене назавжди позбавлять грошей на морозиво.

2. Протруться мої найулюбленіші джинси.

3. Сядуть батарейки в моєму плеєрі.

4. Заплутаються шнурки на моїх кросівках.

5. Відпадуть Колеса на моїх роликових ковзанах.

6. Програє моя улюблена команда.

7. Проїдеться бульдозер по моїх касетах.

Клянемося.
Всі.

Клянемося! Клянемося! Клянемося!


2-й ведучий. Після тої суворої клятви, мабуть, на­завжди поселиться в нашому таборі спокій. Та для встановлення рівноправного партнерства, взаєморо­зуміння та поваги наші вихователі в свою чергу уро­чисто обіцяють:

— Завжди й у всьому допомагати жителям «Здоровятка» — Так?


Всі вихователі.

Так.


— Вирішувати всі проблеми, як справжній мастак!

— Так?


— Так!

— Ходити по п'ятах своїх вихованців, мов авіалітак! — Так?

— Так!

— Щоденно присипляти всіх присутніх маляток!— Так?

— Так!


— Мудрими бути і всіх вас любити відтак! — Так?

— Так! Клянемося! Клянемося!


1-й ведучий.

Жарти жартами, та есе ж приємно всім

Зустрічатися з зірками та хітами.

Тож хай ведуть вас, мов супутники в житті

Великі люди з добрими ділами.
2-й ведучий.

І літній день, прозорий, голубий

Для вас наповнить душі білим цвітом,

Для вас птахи несуть поклін земний,

Щоб добре ви провели перше у цих стінах літо.
1-й~учень.

Як довго всі чекали що пору,

І зараз нам не стримать хвилювання.

Тому, що тут зібрали дітвору,

Тому, що здійснюються наші побажання.
2-й учень.

/ серце переповнює наснага,І радість розриває на шматки.

Таке піднесення, така нестримна жага

Відкрилася й піде через роки.

3-й учень.Ми разом всі здружніємо навіки,

Пліч-о-пліч помандруємо в казках.

Час сплине швидко і не стане ліку

Пригод, незвіданих екскурсій по лісах
. 4-й учень.

Подяку пронесемо із собою,

І вічна шана в грудях оживе

До всіх людей, що зіркою ясною

Освітять шлях, і гордість попливе.
5-й учень.

До тих незвіданих глибин,

Що виринає в помислах свідомість.

Ми знаємо, тепер ніхто не лишиться один,

Бо буде поруч з нами вже знайомий гість,
1-й ведучий.

Вже почалось воно, майбутнє...

Наш табір й літо почалось.

Не забувайте незабутнє,

Щоб воно інеєм не взялось.

2-й ведучий.

/ не знецінюйте коштовне,

Не загубіться у юрбі.

Не проміняйте неповторне

На повсякденне у собі.
1-й ведучий. Щоб ви всі гарно відпочили.

2-й ведучий. Щоб дні прийдешні радість вам дарили.

1-й ведучий. Щоб вічність і любов буяли скрізь.

2-й ведучий. Щоб щастя з нами було, як колись.

1-й ведучий.

Давайте дружно візьмемось за руки,

У вигляді підкови станем всі.
2-й ведучий.

Злетить хай пісня в небо те широке,

Здоров'я, щастя, радість принесе.

(Діти стають підковою, і лунає пісня «Ми бажаєм щастя вам»).

Ми бажаєм щастя вам.

Дуже швидкоплинно час біжить,

Не зупиниш ти його на мить.

.Невблаганно, як потік,

Пролітає рік.

Заберіть з собою ви вперед

Щастя, бо воно солодкий мед.

Звісно радість, хай вона

Крилами здійма.

Приспів:


Ми бажаєм щастя вам,

В цілім світі хай же воно,

Мов сонце по дахах

Заглядає у вікно.

Ми бажаєм щастя вам,

І воно хай буде таким:

Коли щасливий сам,

З іншим поділися ним.

Різні люди на святій землі,

Різні, як у морі кораблі.

Різні віри, та для всіх

Хай лунає сміх,

Об'єднає нації нехай

Віра, незалежність, рідний край.

Добрі душі, мов маки

Квітнуть навіки.

Приспів:


Ми бажаєм щастя вам,

В цілім світі хай же воно,

Мов сонце по дахах

Заглядає у вікно.

Ми бажаєм щастя вам,

І воно хай буде таким.

Коли щасливий сам,

З іншим поділися ним.
1-й ведучий.

Ну що ж, лінійка урочиста

Табірної зміни відкриття

За мить скінчиться, та пора барвиста

Ще принесе вам радість від буття.

2-й ведучий.Багато нового, цікавого надовго

Залишиться навічно у душі.

Тож посміхніться дружно ви для того,

Життя було щоб у незвіданій красі.
1-й ведучий.

Нехай летять два голуби надії

В широкий простір, неосяжну даль,

Мов сизокрилі помисли та мрії

Відносять геть від табору печаль.
2-й ведучий.

Всі дружно ви бажання загадайте

І вірте, що попереду найкраще.

Воно здійсниться, так усі ж це знайте/

Тож випускайте, хай всім буде краще. (Випускають голубів).
1-й ведучий.

Зростай, дитино, на землі своїй,

Мов квітка рання у дощі травневім.

І ніжним промінцям радій,

Що на землі дарує сонце дневі.
2-й ведучий.

Радій, як колос, стиглий, наливний

Стрічає руки, що хлібом пахнуть.

Стежина зоряна колообігу надій

Нехай повік в житті твоїм не згасне.
1-й ведучий.

Радій усьому, що Ґосподь дає,

Нехай душа купається в розмаї.

Народові своєму вірним сином буть

І знай, що іншої Вкраїни в нас немає.
2-й ведучий. На цьому урочиста лінійка, присвяче­на відкриттю оздоровчого табору, оголошується за­критою,

«Вже час прийшов

/ закриваєм табір оздоровчий»

1-й ведучий. Доброго дня, діти.

2-й ведучий. Вітаємо вас, ша­новні гості та всі присутні.

1-й ведучий.Який сьогодні тут зібрався

цвіт

Тут школи гордість,

радість і натхнення.

Наповнюється світлом увесь світ

їй прославлять майбутнє й

сьогодення.

2-й ведучий. Сьогодні ми разом зібрались знову.

1-й ведучий. Святково, врочис­то, незвично навкруг.

2-й ведучий. Лунає прискоре­ний крок веселково.

1-й ведучий. Сьогодні із другом прощається друг.

2-й ведучий. Сьогодні лунають палкі побажання.

1-й ведучий. Надії на краще ясніють в серцях.

2-й ведучий. Сьогодні не стримать вам хвилюван­ня.

1-й ведучий. Печаль затаїлась у ясних очах.

2-й ведучий.Причина всім проста і ясна.

Та знали ви, ця мить прийде,

Бо літня райдужна пора прекрасна

Скінчилась швидко і вперед веде.

1-й ведучий.«Вже час прийшов

/ закриваєм табір оздоровчий», —Акації невтомно шепотять.

2-й ведучий.Зустрінетесь не раз у літній день охоче

Щоб відпочинок гарний розпочать.

1-й ведучий.Простори Іршиківських лісів

Ніжну пісню табору співають.

Про сонце, що виблискує в росі,

Вони люб'язно завжди нагадають.

2-й ведучий.Тут сповнені поваги почуття

Кружляли з вами навіть в час негоди.

Вирує буйно круговерть життя,

Зове і манить вічний поклик матінки-природи.

1-й ведучий.Над нами гордо віє прапор український,

Постійно поруч в радість і біду.

Полотнище голубить колір синьо-жовтий,

Із вітром розганяє тугу і нужду.

2-й ведучий.Завжди ми його підіймаємо високо,

Вся гордість нації, надії всі у нім.

Для тих, хто тут зібравсь,

Відкривши дітям двері в світ широкий,

Лунає хай цей урочистий гімн.
(Лунає Гімн України).
1-й ведучий.

Моя Україно — широкі простори,

Поля і левади, долини і гори,

Молитва і пісня, і слово натхненне.

2-й ведучий.Ми чуєм твій голос,

Пшеничний твій колос

У душу усім засіває зерно.

Моя Україно,

Біленька хатино!

Пізнати її всім вам щастя дано.
1-й ведучий.

Сьогодні ж пізнали ви часточку Вкраїни,

На карті її не знайдете ніде.

«Здоровятко» маленький табір дитини,

Та значення має велике й святе.

2-й ведучий.Маленькі жителі Дитинства країни

Країни щастя, радості й добра —

Для вас усіх команда пролуна єдина:

Стояти прошу струнко, дітвора.
Керівник. Дружино, до проведення урочистої лінійки, присвяченої закриттю табірної зміни, рівняйсь, струнко! Всім командирам загонів підготуватися і здати ра­порти.

Командир загонів. Загін, рівняйсь, струнко. Наш девіз... До проведення урочистої лінійки, присвяченої закриттю табірної зміни, готовий.(Всі загони здають звіти).

Керівник. Дружина, вільно.

1-й ведучий.

Славетна будь, країно, — та,

Що на твоїй землі чудовій

Квітує юність, доброта

В окриленій своїй обнові.
2-й ведучий.

Благословенна, земле, будь,

Що дала крила журавлині

На все життя у дальню путь

Маленькій та міцній людині.

1-й ведучий. Сьогодні на урочистій лінійці при­сутні люди, які прикладають найбільше зусиль для того, щоб ви росли та раділи життю, зміцнювали свої крила, гордо розправляючи їх для польоту.

2-й ведучий. Це найрідніші для вас люди — дирек­тори шкіл, які постійно затуляють своїми спинами всі біди та негаразди.

1-й ведучий. Наші спонсори, які діляться з вами найдорожчим — теплом душі та любов'ю серця.

2-й ведучий. Наше керівництво, яке завжди поруч з нами і в радості, і в горі.

1-й ведучий. Всі ці люди роблять ваше буття яск­равішим, радіснішим, теплішим.

2-й ведучий. Тож слово для привітання надається... (Виступ гостей).

1-й ведучий.Життя нам Бог з любові дав усім,

Дарує всю провину.

І один одного ми обнімім,

Любім свою родину.

2-й ведучий.Сьогодні — прощення гріхів,

Тож разом ся братаймо.

Забудьмо ненависть і гнів,

Для дорогих людей ми пісню заспіваймо.
(Під мелодію пісні «Рябиновьіе буси» діти викону­ють композицію «Вам, найріднішим»).
Туман на землю сходить

В останні літні дні.

В оману він не вводить,

Все просто у пітьмі.

Та знаємо ми точно:

До школи вже пора!

До рідної оселі Збереться дітвора.

Приспів:


Директори там наші, там земля,

Найкращі сподівання звідтіля.

Дай, Боже, вам здоров 'я навіки,

Найкращі душі в вас, чоловіки.

Для нас добра відлуння і тепло

Несете завжди в серці, і крило

Огорне по-батьківськи, обійме,

До отчого порогу всіх прийме.

Ми вдячні всім присутнім за ласку і тепло,

За вірність слів напутніх, за віру і добро.

За те, знайшли що змогу відкрити табір нам,

За те, що допомогу несете малюкам.

Приспів.Спасибі дружно скажем

Господарю в цей час.

Пробачте, наш директор,

За всі турботи нас.

Ви нас оберігали від всякої біди,

За рік обов 'язково повернемось сюди.

Приспів:


Директори найкращі на землі —

Постійно з нами поруч у імлі.

Дай, Боже, вам здоров 'я навіки,

Найкращі душі в вас, чоловіки.

Дозвольте вам піднести від душі

Свою любов гарячу на межі,

І амулет на щастя ви прийміть,

З собою біля серця пронесіть.

(Діти дарують ланцюжки з образом Богородиці).

1-й ведучий.Хай пахучим цвітом стеляться дороги,

Відходять вдалечінь горе і біда.

Хай же буде щастя вам,

Шановні, і міцне здоров 'я,

Радість і повага на многії літа!
2-й ведучий.

Ану ж ви, діти, гарні й милі,

Покажіть нашим гостям і своїм директорам,

Які ж за літо стали ви розумні й смілі,

Щоб гордилися вони і дякували вам.

(Виходять 4 хлопці в костюмах мушкетерів під музику пісні «Ланфрен-ланфра», в руках тримають прапорці країни Дитинство).

1-й учень.Добрий день, вітаєм з честю

Всю громаду в цім дворі.

Керівників, директорів і гостей

Нас послухать закликаєм в цій порі

2-й учень.Швидко літо проминуло і для нас

Дуже корисно пролинув світлий час.

Справжніми лицарями ми стали,

Навіть Д'Артаньянами нас часом називали.

3-й учень.

Містер «Мускул» в таборі я був,

Славу спритності та мужності здобув.

Відтепер я прикладом всім стану:

З неба зіроньку як схочу, то дістану.

4-й учень.Щодня в забавах брали участь ми,

Ставати намагалися достойними людьми.

Всім вам лише добра бажаєм,

Присягу вірності урочисто складаєм.

1-й учень.Рідний край наш —

Україна красна та багата.

2-й учень.Рідне небо ясне сонце,

Місяць, зорі срібні.

3-й учень.Рідний народ — українці,

Всі до нас подібні

4-й учень.Рідна мова, нею вчились

Бога прославляти.

1-й учень.Присягаєм: для Вкраїни

Чесно працювати.

2-й учень.Говорити, читати українською і співати.

3-й учень.Як ріка вгору не піде,

Як сонце не згасне,

Так ми того не забудем,

Що рідне, що власне.

4-й учень.Що нам рідне, те нам буде

І красне, і гоже.
Всі.

Присягаєм, що так буде!

Поможи нам, Боже.

1-й учень.Ми всі діти українські,

Український славний рід.

Дбаймо, щоб про нас маленьких

Добра слава йшла у світ.
2-й учень.

Дбаймо, щоб той скарб любові,

Що нам Бог в серця вселив,

Рідну землю й рідний народ

Прикрасив і збагатив.

Всі представники Первомайської школи,

Цей табір уже не забудуть ніколи

Вам, усім доповідаємо:

Ми тут є найкращі, бо проблем не маємо.

3-й учень.В своїх починаннях злітаймо До добра і до краси, Будьмо чисті тілом, духом, Ще чистіші від роси.

На правах господарів ведемо тут зв 'язок, Вірні одному рішенню із багатьох думок. 4-й учень.

Все, що рідне, хай нам буде Найдорожче і святе, Рідна віра, рідна мова, Рідний край нам надусе! Щоб про це ми не забули Ні на хвилю, ні на мить, Хай Господь святий із неба Нас, малих, благословить!

(Лунає пісня «На милість долі», з використанням мелодії пісні «Не вєшать нос, Гардемарини»).
На милість долі нас зібрали,

Чи може нам Господь поміг.

Тут всіх привітно зустрічали,

За це поклін низький до ніг.

Ми вдячні дуже всім присутнім,

Що буде далі в нас, хто зна ?

А доля тут з крилом напутнім,

Огорне всіх теплом вона.

Приспів:


Та вище ніс!

У цій країні

Ще рік мине,

і до коша

Покличе табір у єдине,

Найкраще місце, де душа.
У справах добрих рік пролине,

Це мрія наша і мета,Це внесок наш за щастя сиріт,

Не дзвін пустий, а лиш діла.

Ми в думах рік цей прсведемо

Про наше радісне буття,

І світлу зустріч пронесемо

З надіями в своє життя.
Приспів.
1-й ведучий.

Щоб пам 'ять добру про себе лишити,

Ми вам пропонуємо скарбницю відкрити.

Інакше сказати, музей заснувати,

Щоб там незвичайні були експонати.
2-й ведучий.

Лицарі честі, ми просимо вас

Світлу про табір згадку лишити.

В хвилину оцю, в урочистий цей час

Символічні прапорці країни Дитинства

Директорам своїм вручити.
(Лунає пісня «Дитинство», діти вручають прапорці).

1-й ведучий.Ритм життя такий стрімкий і дивний...

Він у нас звучить як заклик, все сильніше.

/ підкоряє всіх, веде і манить,З ним ми піднімаємось ще вище.
2-й ведучий.

Отак і ви, шановні жителі дитячої країни —

Всі лицарі, спортсмени й казкарі —

Усе в душі, що найцінніше для людини,

Ви маєте, хоч деякі іще малі.
1-й ведучий.

Піднімаючись все літо до олімпу,

Стремління перемог в душі горить.
2-й ведучий.

Томе зараз в мить урочисту й святкову

Сюрприз отримаєте знову.

(Нагородження грамотами та призами найкра­щих).
1-й ведучий.

Як на душі приємно й радісно за вас!

Хай пісня серце звеселить в цей час,

Не вб'ють громи зловісні

Життя правічну пісню.
2-й ведучий.

Співайте, діти, нелюдам на зло,

Співайте хором, щоб там не було!

Хай спів стрясає груди,

Співайте, діти, всюди.

Хай спів стрясає груди,

Співайте, діти, всюди!
(Лунає пісня «Хорошії дівчата»). 1

Хорошії дівчата,

Сміливії хлоп'ята,

Привітні всі обличчя

І вогники в очах.

Всі відпочили разом,

Та жаль, скінчилось літо

І дзвоном голосистим

Вигукує для нас.

Ми долі йдем назустріч

Сміливо, без вагання.

Назавжди пронесемо

Цю радість і тепло.

У школі нашій рідній

Згадаємо про табір,

І в серденьку миттєво

Відлупиться добро. З

Хоч піднімаймось вгору,

Хоч спустимось додолу,

Біжить стежина наша,

Немає їй кінця.

Завжди в пригоді стануть

В безрадісну годину

Всі спогади і друзі,

їх вірнії серця. 4

І рано на світанку,

І після всіх уроків

Речівки та девізи

Будуть в пам 'яті у нас.

Давайте дружно скажем,

Зізнаємось відверто:

Було би важко дуже

Без табору всім нам.
(Заходить Стєцько).
Стецько. Ой, ой розспівалися, ціле літо відпочива­ли, змагалися, тусувалися. А ти, Стецю, лежи на печі, їж калачі. Я ж ціле літо, як дурень, пас гусей. І в ме­не тепер в голові одна пісенька «Га-га-га та га-га-га». Що, отримали призи і радієте? А в мого батька гроші є, і він мені бублика ще купить. А що це ти, дядьку? (Звертається до директора). Ти їм хто, батько? Чо­го ти їм все роздаєш, а про мене забувся? То я й буб­лика тобі не дам. А може я вам пісеньку заспіваю, ви й мені щось дасте (співає пісню).

На курочці пір 'ячко рябоє,

Розум табору «Джерельце» я є.

Як стрибають в курки блохи,

Я совість, честь своєї епохи.

Диб, диб — не сидіти,

Кив, морг всім радіти.

Мій девіз: «Га-га, га-га»!

І постійно «ха-ха-ха».

А що, чи хороша моя пісенька?

Може, і мені приза дасте?
(Директор вручає приз).
То оце задали мені мороки. Батько мені казали: «Ти, Стецю. туман , ну якщо вивчиш азбуку, то куплю тобі справжнього коника». Ну що, мій гар­ненький та слухняний старичок, поїхали, бо я вже хочу їсти. Я і спав би їв би, й гуляв би їв би, як я люб­лю обідати. (Виходить).
1-й ведучий.

Пам'ятайте, діти, завжди

Своє покликання й мету,

Бо спати і їсти — то для Стеця,

Забудьте суть пусту оту.

Ви ж працюйте, працюйте на славу,

Кожній хви^іі нема вороття.

Поспішайте змістовно наповнить

Свої чисті сторінки життя.
2-й ведучий.

Ви повинні сумлінно трудитись,

Добиватись удачі, дерзать,

Далі вчитись, на крилах летіли,

До найвищих висот досягать!

1-й ведучий.Нехай же вас Господь благословить

На світлу путь, на добрії діла,

На вірну стежку завжди наставляє,

Щоб доля в вас щасливою була.
2-й ведучий.

Тож: дай вам Бог в здоров 7 й щасті жити,

На цій землі знайти себе в труді,

До мрії досягнути, долетіти,

Тож: задля цього помолімось, поки молоді.

(Виходять 2 дітей зі свічками і читають мо­литву).
1-й учень.

Дай нам, Боже, сповнити Заповіт Шевченка,

Щоб цвіла у щасті Україна-ненька.

Зволь над нашим краєм Зіркою ясніти.

Просять тебе, Боже, Українські діти.
2-й учень.

Молю тебе, Мати, щирими словами:

Змилуйся над нами. Силу і здоров 'я дай нам, Божа Мати,

Поможи нам вчитись, чесно працювати,

Дай нам оминути всяку злу пригоду,

Дай рости на користь рідному народу.
1-й ведучий.

В образі матері осягаємо розумом рідну Україну,

мальовничу, прекрасну, страдницьку,

але невмирущу; Україну — край смутку і краси, ра­дості і печалі,

Україну — розкішний вінок з ружі і барвінку,

з її милозвучною мовою, задушевною піснею, чарівною вишивкою.


2-й ведучий.

Саме таку Україну ми знаємо і несе­мо з собою в серці;

і якщо в думках кожного з вас постійно буде жевріти вогнище на благо рідної країни,

то й життя кожного з нас буде кращим і змістовнішим.

Тож хай всім людям джерело чистої води несе надію,

хай водограєм виграє щастя в кожній оселі, в кожній школі.(Танець «Водограй»).

1-й ведучий.Тож пам 'ятайте рідний оберіг: Без пам 'яті нема народу.

Примножуймо все те, що Бог для нас зберіг,

Народну мудрість берегиню роду.
2-й ведучий.

Нехай щасливо ми крокуємо до сонця,

Хай не полишить мудрість ця свята,

Хай мальви і калина заглядають у віконце

На довгий вік, на довгії літа.

(Фінальна пісня).
А НАОСТАНОК СКАЖЕМ ВСІМ
А наостанок скажем всім

До зустрічі, найліпші друзі.

Спасибі вам за світлі дні,

Що провели в тісному крузі.

За щастя мить, ?а доброту,

За те, що всі, мов квіти в лузі З'єдналися і розцвіли.

Щоб дружно йти й цим дорожити,

Так наостанок скажем всі.


Чекає нас незрима даль,

Вперед зове до нових звершень.

Та все ж в очах у всіх печаль,

Прийшла вона без попереджень.

Ми побажаєм зараз вам:

Щастить нехай завжди й у всьому,

Здоров 'я й усмішки вустам,

Найкраще заберіть додому.

Так наостанок скажем вам.

Вчитель фізкультури.

Дружино, рівняйсь, струн­ко! Державний прапор України татабору «Здоровятко» опустити.
2-й ведучий.

Право опустити прапор надається... (Під Гімн України опускають прапори).


1-й ведучий.Без роду-племені лиш вітер,

Сьогодні тут, а завтра там.

В його єстві немає віри!

Дитино, назавжди затям.
2-й ведучий.

Без роду нема Батьківщини,

Нема історії без нас.

Одне життя в одній краплині,

В одній секунді — цілий час.
1-й ведучий.

В одній травиці — ціле свято,

У чеснім серці правди стяг,

Лиш тих світ буде пам 'ятати,

Хто чесно жив, собі затям.
2-й ведучий.

А на прощання побажаєм

Хороших успіхів в труді,

В навчанні, в праці і в дерзанні,

І в особистому житті.
1-й ведучий.

Хай швидко час мина, йому вперед летіти,

Хай не затьмарить вас чекання.

Давайте дружно, хором скажем, діти,

Прекрасне літо,
Всі. До побачення!
Ведучий. На цьому лінійка, присвячена закриттю табірної зміни, оголошується закритою.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка