Опис навчальної дисципліни "культурологія"Скачати 466.74 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір466.74 Kb.
  1   2   3   4   5   6
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“КУЛЬТУРОЛОГІЯ”

Код: НГ-09
Статус дисципліни обов’язкова

Лектор Герасимчук Валентина Андріївна, доцент

Факультет лінгвістики
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс “Культурологія” є нормативною дисципліною бакалаврської підготовки студентів, яка пропонується до вивчення в першому (або другому) навчальному семестрі. Культурологія – це інтегральне знання про цілісний феномен культури як cамовизначення людини у світі, як специфічний спосіб її діяльності, системи ідеалів, цінностей і норм, що регулюють її поведінку у певних соціально історичних умовах.

Культурологія у вищому навчальному закладі, зокрема в НТУУ “КПІ”, співвідноситься з іншими гуманітарними дисциплінами і разом із Філософією (всі факультети) є базовою для курсів: Релігієзнавство (всі факультети), Історія української та зарубіжної культури (ФЛ), Образотворче мистецтво (ВПІ), Українська література (ФЛ), Зарубіжна література (ФЛ).

На вивчення курсу “Культурологія” в НТТУ “КПІ” відведено 1,5 кредиту ECNS.


IІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУСеместр/код

кредитного модуля
Всього

годин


Розподіл

годин за видами занятьКількість МКР

Кількість МКР


Вид індивідуального заняття

Семестрова

атестація


Лекції


СРС

Всього

У тому числі на

виконання

Індивідуального

завдання


Контрольні

роботи13618


18


18

1


1залік


ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Мета курсу “Культурологія” – розгорнути загальнолюдський та суспільний сенс інтегративного культурологічного знання, акцентувати його нагальне значення для життєздійснення сучасної людини, її орієнтації у суперечливому, плюралістичному світі. Розкрити продуктивність і незамінність гуманітарного мислення, розглянути специфіку його різних форм. Мета досягається через актуалізацію проблемальних аспектів культурології: її орієнтації на буття та діяльність людини і суспільства як цілісних феноменів, різновекторності спрямувань сучасних культурологічних концепцій, генези культури та в контексті зіставлення і розрізнення типів культур.

Завдання навчальної дисципліни:

– пізнання сутності культури та механізмів функціонування її конкретних форм;

– аналіз та інтерпретація культури як системи культурних феноменів і текстів;

– виявлення ментального та етнонаціонального змісту культури;

– вивчення культурних кодів та комунікацій.

– сприяння індивідуальному самовизначенню та самореалізації через осягнення варіантності та множинності модусів культури;

– забезпечення світоглядних потреб у широкому духовно-культурному сенсі та у конкретній практиці, у стратегічному осмисленні професійного становлення, зокрема фахівців інженерно-технічного профілю.

Засвоєння культурологічного знання в курсі “Культурологія” здійснюється як процес формування:

– здатності студента до самостійного осмислення культурного ландшафту у філософському сенсі як вищої форми буття людини, і в емпіричному – у процесі конкретної діяльності як культуротворчості, у повсякденні як позитивне (стверджувальне) світобачення та у настійливому плеканні почуття міри у мисленнєвій, мовленнєвій та поведінковій практиці;

– здатності студента з-поміж величезного загалу масового продукту масової культури вирізняти власне тексти культури, на ґрунті яких формувати власну аксіосферу: естетичну, етичну та професійну.

У реальному підсумку засвоєння культурологічного курсу фіксується як певні набуті, сформовані вміння студента:

– творчо підходити до соціальної, виробничої тощо діяльності, відповідати за її наслідки;

– сприяти творчій атмосфері у власному (студентському, трудовому тощо) колективі, соціумі, середовищі;

– у повному обсязі використовувати отримане культурологічне знання у здійсненні безпосереднього професійного обов’язку, в інженерно-конструкторській та науково-дослідницькій роботі.
IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Назви розділів, темРозподіл годин за видами занять


Всього

Лекції

Контр. роб.

СРС

Тема 1. Культурологія як наука. Специфіка культурологічного знання.

4Лекція 1. Сутність, предмет, функції культури в гуманітарному знанні. Категорії та універсалії в культурології. Загальні проблеми культурології.
2
2

Лекція 2.Класичні та посткласичні моделі культури.
2
2

Тема 2. Генеза та типологія культури.


2


Лекція 1. Культура і природа. Культура і цивілізація. Культура доісторичного суспільства. Кореляція опозицій “культура і природа”, “культура і цивілізація”.
2
2

Тема 3. Дихотомія “схід –захід”: орієнтири розвитку культури, конфлікт та діалог. “Схід–захід” як основна суперечність сучасної культури.


Лекція 1. Східна і європейська модель культури. Культура народів Сходу.


2

2
2

Тема 4. Еволюція культури.

2


Лекція 1. Діахронний і синхронний розвиток культури: Цивілізаційний підхід. Етапи становлення європейської культури.


2
2

Тема 5. Культура ХХ ст.: “переоцінка цінностей” та ідейно- філософські трансформації.

4

2
2

Лекція 1. ХХ ст.: Зміна культурної парадигми.

2
2

Лекція 2. Загальна криза культури ХХ ст.
2
2

Тема 6. Мистецтво в системі культури.


2


Лекція 1.Художньо-естетичні особливості культури.
2
2

Тема 7. Культурна ідентифікація.

Етнонаціональні виміри культури.2


Лекція 1.Взаємодія світової та національної культури. Культуротворчі процеси в сучасній Україні.
2
2

Модульна контрольна робота*
2Підготовка до заліку

4


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка