Опис досвіду роботиСкачати 130.65 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір130.65 Kb.

Плужник Т.М.Опис досвіду роботи

В Оситнязькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів працюю з 2008 року вчителем початкових класів та англійської мови в початкових класах, а з 2015 року вчителем англійської мови основної і старшої школи. Домінуючими в своїй роботі вважаю творчість в поєднанні з фаховою майстерністю, вимогливість, самокритичність, а найголовніше – любов до дітей. Своїм життєвим кредо я обрала слова Конфуція: «Обирай у житті найважчий шлях – на ньому у тебе не буде конкурентів», моє педагогічне кредо: «Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – це факел, який треба запалити», мій девіз: «Навчання повинно бути цікавим».

Мета моєї роботи:

● Створити комфортні умови навчальної діяльності учнів на уроці;

● Розвивати пізнавальний інтерес та творчі здібності у школярів;

● Виховувати в дітей інтерес до вивчення англійської мови.

Сучасний етап міжнародних зв'язків України, вихід її у європейський та світовий простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні постійно зростає.

Іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування, вона сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, забезпечує такий рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнтуватись і комфортно почуватись у країні, мова якої вивчається. У зв'язку з цим стає актуальною позиція, за якої здатність зрозуміти представника іншої культури залежить не тільки від правильного використання мовних одиниць, але й від особливих умінь розуміти норми його культури, у тому числі мовленнєвої поведінки у різноманітних ситуаціях спілкування. Це зобов'язує розглядати іноземну мову не лише як засіб міжкультурного спілкування, але і як своєрідний інструмент пізнання іншої культури та пропаганди власної, що сприяє духовному взаємозбагаченню, підвищує роль гуманітарної освіти.

Концепція навчання англійської мови передбачає опору на фундаментальність сучасних дидактичної, психологічної та методичної наук, враховує те, що різні точки зору функціонують на основі взаємодоповнюваності та набувають максимальної ефективності за певних умов організації навчального процесу. Важливим успіхом вивчення англійської мови є розуміння того, що мова найкраще засвоюється тоді, коли учням пропонується індивідуальна методична увага й участь, які ґрунтуються на аналізі особистісних навчальних потреб і відповідальності, забезпечення навчального процесу видами та типами діяльності, що сприяють використанню мови. Основною метою навчання англійської мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, а також використання інноваційних технологій, як приклад сучасного методу навчання. Саме тому я працюю над проблемою: «Використання елементів інноваційних технологій на уроках англійської мови в початкових класах».

Актуальність проблеми. Одним із пріорітетних напрямів реформування освіти висунутих державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ століття», визначено необхідність досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов. Знання іноземної мови став не просто важливим фактором, а навіть життєвою необхідністю. Вимоги часу та методики сучасного уроку націлюють вчителя на використанні інноваційних технологій навчання. Інноваційний процес – це комплексна діяльність по створенню, освоєнню, використанню та розповсюдженню нововведень. Для того, щоб викликати інтерес в учнів до вивчення іноземної мови, ми, вчителі англійської мови, повинні шукати нові, цікаві і результативні форми і методи навчання.

На вибір науково-методичної проблеми вплинуло те, що використання інноваційних технологій на уроках іноземної мови має свої переваги: • активізує мислення;

 • мотивує навчання;

 • підвищує якість знань;

 • сприяє розвитку розумових здібностей;

 • заохочує до самовираження учнів;

 • розширює можливості пред’явлення навчальної інформації;

 • підвищує інтерес до навчання;

 • орієнтує в інформаційному просторі.

Працюю над цією проблемою вже 5 років.

Опрацювавши теоретичний матеріал хочу відзначити наступне:Інтерактивне навчання – це навчання основане на діалогічному мовленні в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня

Види інтерактивного навчання:

Кооперативне навчання (робота в парах,змінювані трійки, акваріум)

Колективно-групове навчання (мікрофон, незакінчені речення, вирішення проблем, мозаїка, мозковий штурм)

Ситуативне моделювання (ділові ігри, рольові, змагання)

Опрацювання дискусійних питань (метод прес, займи позицію) ■ Дослідницькі технології (урок-протиріччя, прес-конференції, коло ідей, репортаж, домашній експеримент, лабораторні та практичні роботи)

Впровадження інтерактивних технологій дозволяє:


 • Залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності

 • Організовувати співпрацю вчителя та учнів у вирішенні проблемних питань

 • Ініціювати спілкування з однолітками з інших шкіл, району та області

 • Спонукати до пошуку нових ідей, використовуючи для цього різні джерела інформації з метою формування власної незалежної аргументованої думки

З 2009 року розпочала безпосереднє впровадження елементів інтерактивних методів навчання на своїх уроках. Брала участь у районному семінарі вчителів англійської мови. Тема семінару. «Ділові комунікативні ігри під час навчання учнів іноземної мови». Дала урок у 2 класі на тему “Animals” з використанням елементів інтерактивних методів навчання.

Серед методів кооперативного навчання у своїй роботі застосовую роботу в парах.

Наприклад вправи:

Розвиток навичок аудіювання (2, 3 клас)

- Work in pairs. Listern the dialogue and mark suitable picture.

- What is the weather like today?

- It’s warm.

- Is the wind blowing?

- Yes, it is. And the sky is grey.

- Can we see the sun?

- No, the sun is not shining. There are large grey clouds in the sky.

- Is it raining?

- No.

Складання мікродіалогів з опорою на наочність (2 клас) - Now answer my questions. Look at the picture! What animal is it? (It is…) Do you like this animal? (Yes, I do. /No, I don’t). OK! Now work in pairs, ask and answer the questions about animals use the pictures.

Складання мікродіалогів. Гра «У гостях» (3, 4 клас)

- Let’s play a game/ imagine you are at your friend’s house/ work in pairs. Ask your friend where his or her kitchen / bedroom / living room / bathroom is.

Розвиток навичок діалогічного мовлення. Інтерв’ю (3, 4 клас)

- Let’s make an interview. Вам необхідно запитати однокласників про їхній улюблений урок та день. (Формую пари за допомогою карток різних кольорів. Учні з картками одного кольору працюють у парі. Кілька пар демонструють своє інтерв’ю перед класом).Робота і групах (3 клас)

● - We do not have a motto of our lesson yet. Let’s work in group and make up the motto. Are you ready? I am glad that you are. However, it is not easy because all words in our motto are mixed. Літери перемішані, порізані, клас розділено на 2 групи.

All holidays are good in their time”

It is an English proverb. You have made a new step of learning English. Nevertheless, we can make this proverb over: - Do you like holidays? - What is your favourite holiday?

Гра “Guess the animal” (2 клас) - Now let’s play the game “Guess the animal”. You have different pictures with animals. I’ll read the descriptions. Then you’ll tell me what picture I describe. If you have this picture – raise your hand. 1) It is a wild animal. This animal very toll, It is five metres toll. It’s yellow and brown. What animal is it? (Giraffe) 2) It is a wild animal. It is a small animal. It is green. It lives in water. It can jump and swim. What animal is it? (Frog) 3) It is a wild animal. It is a big or small animal. It is brown, or black, or grey. It lives in a tree. It can climb a tree. What animal is it? (Monkey) 4) It is a domestic animal. It is a small animal. It is a white or black or grey. It lives in a house. It can run, jump and climb a tree. It likes fish and milk. – What animal is it? (Cat)

Мовленнєва зарядка. Гра «Опиши малюнок» (3 клас).

- Split into two groups. Each groups has to describe the picture. Say as many sentences< as you can. The group which makes more sentences is the winner. Let’s start! (Об'єдную учнів у 2 групи. Показую картку із зображенням класної кімнати. Групи по черзі складають по одному реченню, описуючи малюнок. Група, що склала найбільше речень до малюнка – переможець).

Серед колективно-групового навчанні я використовую:

«Мікрофон».

T: Now, answer my questions. What season is it now? What are the spring months? What months is it now? What day is it today? What is the weather like today? What poem do you know about seasons? (poem: Spring is green). What poem do you know about weather? (poem: Countries and weather).

T: Look at the pictures, describe the weather.

Серед ситуативного моделювання використовую рольові ігри.

Гра “We are at the Doctor” (2 клас) - Let’s play the game “We are at the Doctor” and review the alphabet. Children! Who wants to be a doctor?

Рольова гра. Закріплення лексико-граматичного матеріалу (3 клас).

- It’s time to play. Work in groups. Imagine you are from different countries and you are in the camp. Спочатку ви відрекомендуєте один одного, а потім Бобо проведе вам екскурсію табором. Look at task 3 and 4. there are useful phrases there. Let’s read them. (Об’єдную учнів у групи. Кожен учень отримує картку з назвою країни та іменем. Розставляю по класу картки з назвами кімнат табору відпочинку. Учні відрекомендовують один одного. Після цього учень, який виконує роль Бобо, проводить екскурсію табором).

Гра «Хвалько».

- Let’s play a game. One person will be a boaster. He’ll read the sentences from the exercise 2. team A will express their doubt. Team B will disagree with him. Команда А виражатиме сумнів. Команда Б не погоджуватиметься з ним. Every correct sentence is one point. Let’s start. (Об'єдную учнів у дві групи та обираю «хвалька». «Хвалько зачитує речення із вправи. Учасники команд по черзі презентують свої речення.) Використання ІКТ допомагає “оживити” урок, зацікавити учнів пробудити їх до активної співпраці з вчителем. У свої роботі використовую мультимедійні презентації: 1 клас. Тема. «Знайомство. Привітання»; 2 клас. Тема «Різдво. Новий рік»; «Частини тіла»; 3 клас. Тема «Професії»; «У час дозвілля. Герої мультфільмів»; 4 клас. Тема «Лондон – столиця Великої Британії» та ін..

Відео пісні: “Hello!”; “ABC Song”; “We Wish you a Merry Christmas”; “Jingle Bells”.

Метод проектів. Проект – це вид навчальної діяльності в якій задіяні досвід, уява, знання та величезне бажання поділитися з іншими.

Метод проектів формує в учнів комунікативні навички,

● культуру спілкування,

● уміння коротко і доступно формулювати думки,

● терпимо відноситися до думки партнерів по спілкуванню,

● розвивати іміння добувати інформацію з різних джерел.

На моїх уроках учні розробляють такі проекти: “Family Tree”…

На уроках англійської мови для ефективнішого досягнення практичних, загальноосвітніх і розвиваючих цілей, підтримки мотивації учнів використовую елементи здоров‘язберігаючих технологій. Для профілактики стресів хороші результати дає робота в парах, групах. Музичний супровід уроку. Музика стимулює роботу мозку, підвищує засвоєння матеріалу, сприяє естетичному

вихованню. Гра – одна з найважливіших форм релаксації. Вона сприяє відпочинку, викликає позитивні емоції, легкість і задоволення. Фізкультхвилинки допомагають боротися проти порушень постави та зору, активізувати пам’ять, увагу, розумову працездатність.

Також у своїй роботі використовую ігрові прийоми.

Використання гри на уроках англійської мови в початковій школі

cприяє мимовільному запам’ятовуванню мовного матеріалу й формуванню міцних навичок усного мовлення. Вона, з одного боку, сприяє активізації емоцій та емоційної пам'яті, з іншого – містить необхідні для навчання одиниці монологічного та діалогічного мовлення. В ігровій формі навчання крім дидактичної мети, реалізує комплекс цілей:

● забезпечення контролю виведення емоцій;

● надання дитині можливості самовираження;

● надихання і допомога в розвитку творчої уяви;

● надання можливості здобуття навичок співробітництва в соціальному аспекті;

● надання можливості висловити власну думку.

Наприклад ігри:

Гра “Snowball”

- Let’s play the game “Snowball”. I say a word that means “food” and you have to repeat my word and add your own one. Be attentive. You can’t say the same word twice. Починаю гру, назвавши будь-який продукт. Кожен учень називає інший продукт, повторивши спочатку всі названі перед цим слова у правильній послідовності. Гра “Snowball” може використовуватися під час вивчення будь-якої теми. Гра покликана активізувати словниковий запас учнів за вивченою темою, добре тренує пам'ять і сприяє розвитку уяви.

Гра “Word-search-grid”.– Let’s play the game “Word-search-grid”. Find 9 animals in the word search.

E

L

E

P

H

A

N

T

O

S

I

P

I

L

M

A

Z

X

I

E

N

H

D

O

N

B

U

C

I

G

Q

A

I

P

N

L

M

O

N

K

E

Y

K

P

I

E

W

O

Z

E

B

R

A

E

P

G

I

R

A

F

F

E

Y

R

J

O

(Elephant, lion, tiger, snake, hippo, pig, monkey, zebra, giraffe)

Гра для розвитку уважності, спостережливості і активізації активного словникового запасу.

■“Memory game”.

- Let’s play the “Memory game” with pictures. Look at the pictures for seven seconds. Remember them. T: Where is the wolf/ tiger/ elephant/ hippo/ crocodile? P: The wolf is here.

Гра “Ukrainian ball – English ball”.

- Now lrt’s play the game “Ukrainian ball – English ball”. I throw you the ball with Ukrainian words, you throw it back to me with translation. (Крокодил, лисиця, черепаха, кенгуру, хом’як, ягуар, ігуана, свиня, віл, кіт, собака, сова, свиня).Велику роль приділяю позакласній роботі, а це робота з обдарованими дітьми, проведення предметних тижнів, участь у шкільних олімпіадах, участь у конкурсі «Гринвіч», проведення позакласних заходів “We’re Ukrainians”, “Easter”, “Flowers Festival”, “Birthday Party”, “Christmas”.

Запровадження елементів інноваційних технологій на уроках англійської мови дала позитивну динаміку навчальних досягнень учнів - зменшилась кількість школярів, які навчаються на початковому рівні, але залишається ще малий відсоток дітей з високим рівнем навчальних досягнень. Тому на цьому етапі не можу зупинитися, а й надалі планую залучати до процесу навчання всіх школярів, розвивати пізнавальний інтерес до предмету.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка