О. М. Резан «15» 10 2014 Перспективний план роботиСкачати 223.98 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір223.98 Kb.


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічною радою школи Директор школи

протокол № 2 від 15.10.2014 ________ О.М.Резан

«_15_»___10___2014

Перспективний план роботи

Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

Славутицької міської ради Київської області

над науково-методичною проблемою

«Формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій»

на 2014/2019 навчальні роки

ЗМІСТ


Зміст

Сторінки

Вступ

3

Перспективний план на 2014/2019 навчальні роки
І етап – підготовчий (діагностичний, теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми) (2014-2015 навчальний рік)

7

II етап – теоретична підготовка впровадження теми (2015-2016 навчальний рік)

10

ІІІ-IV етапи – творчий етап і поточний аналіз та керівництво процесом впровадження (2016-2017, 2017-2018 навчальні роки)

12

V етап – аналітичний (підсумки роботи над проблемною темою за 5 років) (2018-2019 навчальний рік)

14


ВСТУП

Актуальність науково-методичної проблеми полягає в тому, що українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті та технологіях навчання.

Головна причина, що впливає на ситуацію в галузі освіти, – прискорення темпів розвитку суспільства. В умовах України готовність до змін конкретизується у вимогах підготовки учнів до життя в ситуації переходу до інформаційного суспільства. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні зазначено, що «головна мета української освіти - створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства; сприяти консолідації української нації, інтеграції України в європейський і світовий простір як конкурентоспроможної і процвітаючої держави».

На сьогодні завдання вчителя – допомогти дітям знайти себе в майбутньому, стати самостійними, творчими і впевненими в собі людьми.Конкурентоспроможність учня – це вміння постійно навчатися, орієнтуватися в світі інформації ефективно її використовувати, прагнення до саморозвитку.

З метою реалізації пріоритетного напряму стратегічного розвитку освіти в Україні з постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу, з метою формування та розвитку конкурентноспроможної особистості  перед педагогічним колективом школи визначені мета та завдання діяльності, необхідність створення умов для розширення життєвої компетентності, формування нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості і як кінцевий результат —  орієнтації учнів на подальший свідомий вибір професії.       

Враховуючи потреби розвитку конкурентноспроможної особистості, навчально-виховний процес має бути підпорядкований:

-       упровадженню в освітній процес принципів допрофільного та профільного навчання як форм підготовки молоді до майбутнього життя;

-       формуванню достатньої життєвої компетентності учнів і конкурентоспроможності випускників на ринку праці;

-       вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

-       створенню умов для використання інноваційних освітніх технологій в діяльності педагогічних працівників.

Визначено мету роботи над науково-методичною проблемою та розроблений перспективний план її реалізації на п’ять років (2014/2015-2018/2019 роки).Мета і завдання 

Мета: створення оптимальних умов для формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій на уроках та в позаурочній діяльності в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії вчителя, учня та його батьків.

Завдання:

 1. Вивчити й узагальнити питання формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій у психології, педагогіці та методиці викладання.

 2. Формувати особистість патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях.

 3. Забезпечити умови для самореалізації школярів відповідно до їх здібностей, нахилів, суспільних та власних інтересів.

 4. Забезпечити застосування інноваційних технологій з метою формування конкурентоспроможної особистості.

 5. Формувати в учнів навички здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

 6. Створити базу методичних рекомендацій, матеріалів, конспектів занять (уроків, курсів за вибором, факультативів, класних годин), спрямованих на формування та розвиток конкурентноспроможної особистості.

 7. Розробити модель конкурентноспроможної особистості.

 8. Проаналізувати ефективність проведеної роботи .

Очікуваний результат:

  • підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій на уроках та в позаурочній діяльності;

  • підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів;

  • підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя, здатності самостійно приймати рішення та бути конкурентноспроможними на ринку праці;

  • вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною проблемою;

  • розробка програм, проектів і семінарів з проблеми;

  • обмін досвідом, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів школи;

  • використання набутого досвіду на практиці;

  • поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.П Е Р С П Е К Т И В Н И Й П Л А Н: 2 0 1 4 – 2 0 1 9 навчальні роки

І етап – підготовчий (діагностичний, теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми)

2014-2015 навчальний рікФорма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

1.

Анкетування педагогічного, учнівського та батьківського колективів

Аналіз стану роботи педагогічного та учнівського колективів

Виявлення проблем і підготовка до розуміння проблем.

Складання плану реалізації теми.Вересень

(Заступники директора, психолог)2.

Засідання творчої групи (директор, заступники директора, психолог, керівники методичних об’єднань, творчих груп)

Обробка даних анкетування. Виявлення рівня обізнаності педагогічного колективу

Виявлення питань для вивчення, виокремлення досвіду з цієї теми

Вересень

(Директор, заступник директора )3.

Консультація (методисти міського методичного центру)

Планування та визначення перспектив роботи з проблемної теми

Складання перспективного плану роботи

Серпень

(Заступник директора)4.

Відвідування уроків, позакласних заходів

Визначення напрямків роботи, виявлення рівня обізнаності педагогічного колективу

Виявлення досвіду для вивчення та шляхів реалізації проблемної теми

Протягом року

(Директор, заступники директора)5.

Визначення змісту педагогічних рад, семінарів, педагогічних читань

Планування та визначення перспектив роботи з проблемної теми

Планування шляхів реалізації проблемної теми

Вересень

(Директор, заступники директора )6.

Розробка матеріалів психолого-педагогічної діагностики вчительського та учнівського колективів, а також батьківської громадськості.

Виявлення рівня обізнаності щодо шляхів реалізації проблеми, визначення рівня інклюзії


Визначення шляхів діяльності школи за проблемною темою (створення банку психолого-педагогічних діагностик, планування шляхів реалізації проблемної теми)

Жовтень-грудень

(Заступники директора, психолог)


Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

7.


Складання плану роботи над проблемною темою

Визначення напрямків роботи, розподіл обов’язків, етап взаємодії учасників навчально-виховного процесу

Забезпечити логічну послідовність вирішення завдань через взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу

Жовтень

(творча група)8.

Педагогічна рада «Про діяльність педагогічного колективу щодо реалізації завдань науково-методичної проблеми «Формування конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій»

Затвердження заходів щодо реалізації єдиної науково-методичної проблеми

Ознайомлення всього колективу з перспективним планом реалізації науково-методичної проблеми

Жовтень

(Директор школи, заступник директора)9.

Відкриті виховні заходи та уроки з використанням інноваційних технологій.

Уроки досвідчених вчителів з використанням ІТ

Виявити ППД із проблеми з метою допомоги тим, хто не визначився в роботі з проблемною темою.

Протягом

навчального року

(Директор школи, заступники директора )10.

Психолого-педагогічний семінар «Непередбачувана ситуація в педагогічній взаємодії»

Опрацювання педагогічних та психологічних аспектів у педагогічній взаємодії

Надати допомогу педагогам у вирішенні непередбачених ситуацій взаємодії «учитель-учень», «учень-учень».

Жовтень

(психолог)11.

Семінар-практикум «Оцінювання діяльності учнів у навчальному процесі»

Опрацювання нормативних документів та ознайомлення з практичним досвідом оцінювання діяльності учнів

Поглиблення практичних знань з методики оцінювання навчальних досягнень учнів

Листопад

(заступник директора)12.

Педагогічна рада «Підвищення професійної компетентності вчителів – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу»

Формування передового педагогічного досвіду

Намітити шляхи підвищення професійної компетентності вчителів з метою удосконалення навчально-виховного процесу

Січень

(заступник директора з навчально-виховної роботи)13.

Психолого-педагогічний семінар «Конфлікти і способи їх вирішення»


Опрацювання методів і прийомів запобігання конфліктам

Поглибити практичні знання і вміння вирішувати конфліктні ситуації у навчально-виховному процесі

Лютий

(психолог)

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

14.

Педагогічна рада «Організація навчально-виховної роботи школи з формування національно-патріотичного виховання»

Опрацювання педагогічних та психологічних аспектів у процесі формування національно-патріотичного виховання»

Розробити комплекс заходів щодо посилення патріотичного виховання з урахуванням основних засад Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади

Березень

(заступник директора з виховної роботи)15

Постійно діючий психолого-педагогічний семінар з питань подальшого запровадження інклюзивного навчання

Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивного навчання

Поглиблення практичних знань та умінь при роботі з дітьми та батьками

1 раз на рік

Квітень

(психолог)
II етап – теоретична підготовка впровадження теми: 2015-2016 навчальний рік
Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

1.

Засідання педагогічної ради школи «Формування особистості школярів шляхом запровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання та виховання»


Ознайомлення з теоретичним і практичним досвідом запровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання та виховання

Ознайомлення всього колективу, обговорення, затвердження заходів з проблемної теми.

Січень

(Заступник директора

з навчально-виховної роботи)


2.

Проблемний психолого-педагогічний семінар «Теорія і практика формування конкурентоспроможної особистості»

Опрацювання педагогічних та психологічних аспектів у процесі формування конкурентноспроможної особистості

Опрацювати досвід роботи з формування конкурентноспроможної особистості. Аналіз літератури з теми.

1 раз на рік

(Заступники директора,

психолог)


3.

Організація роботи творчих груп:

«Інноваційні технології навчання»

«Формування ключових і предметних компетентностей»


Вивчення та апробація новітніх інноваційних технологій навчання та виховання. Розробка рекомендацій для вчителів.

Розробка рекомендацій щодо реалізації науково-методичної проблеми

2015/2016-2016/2017

(Керівники

творчих груп, заступник директора, практичний психолог)


4.

Практичне спрямування роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп на реалізацію проблеми


Створення медіатеки відкритих уроків та виховних заходів

Ознайомлення педагогічного колективу з досвідом учителів школи

2015/2016 (заступник директора, керівники методичних об’єднань)

5.

Педагогічні читання «Шляхи формування висококомпетентної особистості учнів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського»

Опрацювання системи навчання та виховання

Впровадження загальнокультурних принципів учнів школи № 4, рекомендацій щодо формування висококомпетентної особистості

Березень

(Заступники директора)

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

6.

Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування конкурентноспроможної особистості»


Ознайомлення з проблемою

Ознайомлення педагогічного колективу з теорією даного питання. Складання планів самоосвіти

1 раз на рік

(Заступник директора з НВР, керівники МО, творчих груп)7.


Засідання школи молодого вчителя: «Розвиток творчої активності молодих учителів».

Надання кваліфікованої допомоги молодим учителям, виявлення професійної готовності. Відкриті уроки, виховні заходи, поповнення банку навчально- виховних технологій.

Проведення Тижня молодого спеціаліста (відкриті уроки, заходи). Виявлення труднощів і надання методичної допомоги. Виявлення позитивних результатів і вироблення результатів.

Квітень

(Заступник директора з НВР, керівники м/о, творчих груп)8.

Психологічний тренінг «Як стати лідером»

Основні теорії лідерства. Мотивуюча роль лідера

Учасники знайомляться з якостями лідера

1 раз на рік

(психолог)

9.

Постійно діючий психолого-педагогічний семінар з питань подальшого запровадження інклюзивного навчання

Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивного навчання

Поглиблення практичних знань та умінь при роботі з дітьми та батьками

1 раз на рік

Квітень

(психолог)
ІІІ-IV етапи – творчий етап і поточний аналіз та керівництво процесом упровадження:

2016-2017, 2017-2018 навчальні рокиФорма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

1.

Творчі майстерні педагогів з упровадження проблеми школи


Творчі майстерні, доробки вчителів-методистів, старших учителів, узагальнення ППД

Використання інноваційних технологій навчання та виховання.

Грудень

(Заступник директора)2.

Засідання методичних об’єднань: «Формування конкурентноспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій»

Визначення сучасних педагогічних технологій для апробації, виявлення ППД учителів, результативності їхньої діяльності з проблеми

Розробки уроків та виховних заходів

Січень

(Керівники методичних об’єднань)3.

Засідання творчих груп:

«Інноваційні технології навчання»

«Формування ключових і предметних компетентностей»


Розробка уроків та виховних заходів

Розробка рекомендацій щодо роботи вчителів, класних керівників. Уроки та виховні заходи для учнів 1-11 класів

2016-2017

(Заступник директора, керівники творчих груп)4.

Батьківські збори: «Стилі батьківського виховання та їхній вплив на формування життєвих компетентностей особистості школяра»


Лекторій для батьків різних вікових груп

Допомогти батькам та учням зрозуміти себе, визначити причини труднощів та подолати проблеми у вихованні

Січень, 2017

(Заступник директора з виховної роботи, психолог)5.

Конференція: «Формування життєвих цінностей учнів у початковій школі», «Формування конкурентоспроможної особистості»

Формування передового педагогічного досвіду

Визначення передового досвіду, робота щодо узгодження дій у педагогічному колективі. Спрямування всіх засобів впливу на особистість для поліпшення результатів роботи. Продовження роботи щодо вивчення та узагальнення ППД

Лютий, 2018

(Заступник директора)6.

Круглий стіл «Вибір професії як життєвий проект старшокласників»

Пошук ефективних методів профорієнтаційної роботи, створення умов свідомого вибору учнем майбутньої професії

Ознайомлення з позитивним досвідом організації профорієнтаційної роботи

Листопад, 2017

(заступник директора, психолог)

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

7.


Педагогічні читання «Конкурентноспроможний педагог. Теоретичні проблеми в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів»

Ознайомлення з теоретичним досвідом навчання конкурентоспроможного вчителя

Визначення і побудова моделі конкурентноспроможної педагога

1 раз на рік

(заступники директора)8.

Звіти творчих груп, методичних об’єднань

Відкриті уроки та виховні заходи, поповнення банку навчально-виховних технологій

Виявлення позитивних результатів і вироблення рекомендацій. Підготовка матеріалів для публікацій.


Квітень-травень (Заступник директора, керівники методичних об’єднань, творчих груп)

9.

Засідання педагогічної ради: «Досвід і проблеми формування конкурентноспроможної особистості»

Узагальнення роботи над проблемною темою на рівні практичного втілення

Узагальнення роботи над проблемною темою. Аналіз практичної роботи над проблемою

Січень, 2017

(Директор, заступник директора)10.

Створення інформаційно-методичного банку «Формування конкурентоспроможної особистості. Шляхи, методи, форми»

Поповнення банку даних досвіду роботи за проблемою

Поповнення медіатеки

Протягом 2-х років

(методична рада)11.

Фестиваль педагогічних ідей та знахідок

Упровадження ППД. Пропаганда роботи вчителя з формування

конкурентноспроможної особистостіВивчення досвіду вчителів, які вже досягли результатів у роботі над проблемою, визначення впливу методів, прийомів технологій, що використовується педагогами на результативність навчальних досягнень учнів

Квітень, 2018

(Заступник директора з навчально-виховної роботи)12.

Постійно діючий психолого-педагогічний семінар з питань подальшого запровадження інклюзивного навчання

Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивного навчання

Поглиблення практичних знань та умінь при роботі з дітьми та батьками

1 раз на рік

Квітень

(психолог)

V етап – аналітичний (підсумки роботи над проблемною темою за 5 років): 2018-2019 навчальні роки
Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

1.

Засідання методичних об’єднань: «Роль методичних об’єднань у формуванні конкурентоспроможної особистості». «Моніторинг діяльності вчителів-предметників щодо забезпечення ними умов розвитку особистості»

Аналіз стану роботи, оцінювання та самооцінювання напрацювань учителів. Анкетування у педагогічному та учнівському колективах

Оцінити стан роботи вчителів- предметників, визначити критерії для самооцінювання. Узагальнення ППД. Вибір орієнтирів для подальшої роботи.

Жовтень, 2018

(Керівники методичних об’єднань)2.

Засідання педагогічної ради «Використання інноваційних технологій у роботі класного керівника»

Накреслення шляхів реалізації завдань щодо формування конкурентноспроможної особистості учнів

Накреслення шляхів роботи класних керівників у контексті проблемної теми. Продовження роботи над створенням шкільної медіатеки

Жовтень, 2018

(Заступник директора з виховної роботи)3

Психолого - педагогічний семінар: «Психолого-педагогічні проблеми формування конкурентоспроможної особистості»


Опрацювання теоретичних аспектів проблеми

Опрацювати аспекти проблеми. Розробити програму дій на новому етапі роботи

Листопад , 2018

(Заступник директора,

психолог)


4

Майстер-клас «Формування конкурентноспроможної особистості школяра»

Сприяти розвитку творчого потенціалу вчителів, виявленню ППД

Створення медіатеки громадян-ського виховання учнів школи № 4

Грудень, 2018

(Заступник директора)5

Звіти творчих груп: «Запровадження інноваційних технологій у процесі формування конкурентноспроможної особистості»

Підсумки роботи в групах. Оформлення наочності роботи груп

Підсумки роботи в усіх творчих групах. Створення банку даних у школі. Оформлення виставки з доробок. Оформлення матеріалів

Лютий, 2019

(Керівник творчої грипи)6

Підсумковий соціально–психологіч-ний та педагогічний аналіз формування конкурентноспроможної особистості учасників навчально-виховного процесу

Моніторинг рівня зростання конкурентноспроможної особистості школяра. Аналіз моніторингу. Повторна діагностика вивчення індексу інклюзії та аналіз результатів

Відповідність результатів соціально – психологічного аналізу з прогнозованим

Березень, 2019

(Психолог, заступник директора)

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

7

Методичний фестиваль «Формування конкурентноспроможної особистості учасників навчально-виховного процесу»

Сприяти розвитку творчого потенціалу вчителів, виявленню ППД, підвищувати професійну майстерність

Створення методичного посібника «Формування конкурентноспроможної особистості учасників навчально-виховного процесу засобами інноваційних технологій»


Березень, 2019

(Заступники директора,

учителі-методисти, старші вчителі)


8

Засідання науково - методичної ради «Дидактико–методичне та матеріально-технічне забезпечення інноваційної діяльності педагогів»

Аналіз створення дидактико-методичного та матеріально- технічного забезпечення інноваційної діяльності


Здійснити огляд навчальних кабінетів

Травень,2019

(Заступник директора)9

Засідання педагогічної ради: «Удосконалення роботи педагогічного колективу школи з формування конкурентноспроможної особистості»


Підсумок роботи над проблемою за 5 років. Удосконалення структурної моделі формування конкурентноспроможної особисті учня

Визначити та узагальнити позитивний досвід роботи над проблемою. Визначити шляхи подальшої роботи педагогічного колективу.

Квітень, 2019

(Директор, заступники директора)10

Шкільна конференція (батьки, учні, учителі) «Взаємодія школи та сім’ї у формуванні конкурентноспроможної особистості на засадах педагогіки життєтворчості»

Підсумки колективної роботи над проблемою за 5 років

Організація тісної співпраці школи та родини щодо формування конкурентноспроможної особистості школяра

Травень, 2019

(Директор)База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка