Нормативно технічна документація у виробництві та пакуванні фармацевтичних препаратів згідно gmpСторінка1/8
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Тема: Нормативно - технічна документація у виробництві та пакуванні фармацевтичних препаратів згідно GMP.

Актуальність:

Промислове виробництво ліків регламентується відповідною нормативно-технічною документацією (НТД), затвердженою за встановленим порядком.

Нормативно-технічна документація (НТД) має забезпечувати підвищення якості та ефективності лікарських препаратів, постійно удосконалюватися на основі досягнень науки та техніки та вчасно переглядатися з метою заміни застарілих показників відповідно до потреб охорони здоров’я населення, оборони країни та експорту.
Мета заняття:

Ознайомитися з категоріями, структурою нормативної документації та промисловим виробництвом препаратів згідно правил GMP. Засвоїти основні терміни, які використовуються при виробництві лікарських препаратів. Навчитися складати матеріальний баланс кожної стадії виробництва.Контрольні запитання:

 1. Основна діяльність МОЗ України та Державного фармакологічного центру.

 2. Нормативні документи в Україні.

 3. Основні принципи системи реєстрації.

 4. Суть та значення матеріального балансу.

 5. Реєстраційне досьє.

 6. Протоколи виробництва, валідаційні бланки та карти.

 7. Фармацевтична розробка.

 8. Основні терміни та визначення.

Інформаційний матеріал

Нормативна документація - це документи, що встановлюють правила загальні принципи або характеристики, що стосуються різних видів діяльності або її результатів.

Нормативно-технічна документація (НТД) на лікарські препарати, лікарську рослинну сировину і вироби медичної техніки поділяють на такі категорії:

1.Технологічні та технічні регламенти.

2.Державна фармакопея (ДФУ).

3.Аналітична нормативна документація(АНД).

4.Державні стандарти.

5.Галузеві стандарти, Галузевий стандарт України.

6.Технічні умови (ТУ).

7.Керівний нормативний документ (інструкції, методичні вказівки).

8.Виробничі технологічні інструкції.

Технологічні нормативні документи поділяють: • виробничі

 • реєстраційні.

Виробнича технологічна нормативна документація – невід’ємна частина системи забезпечення якості. Це документи регламентуючі вимоги до технологічного процесу в тому числі до допоміжних робіт і виробничому контролю. Вона включає виробничу рецептуру і технологічні інструкції, інструкції по упаковці, стандартні робочі методики.

Реєстраційна технологічна нормативна документація - це документи, які є частиною реєстраційного дос’є і описуючі технологічний процес, включаючи виробничий контроль.

При виробництві готових лікарських засобів кількість готового продукту разом з побічними продуктами та відходами завжди менша за кількість вихідних матеріалів. Це ілюструється рівнянням матеріального балансу. Він може бути складений:

а) на одну стадію або операцію;

б) на одиницю часу (година, зміна, доба);

в) на одиницю готового продукту (на 1000 або 100 кг).Навчальні задачі та приклади рішення

 1. Навести рівні значинності документації на фармацевтичних підприємствах.

Рівні

Вид документа


Основна документація
1-й рівень


Настанова щодо якості

Стратегічний план розвитку підприємства

Основний план валідації

Досьє виробничої ділянки
Обов’язкова реєструюча документація
2-й рівень


Загальноорганізаційні інструкції із системи якості

Технічні регламенти (ТхР)

Технологічні регламенти (ТР)

Стандарти підприємства (СТП)

АНД

Досьє на кожен ЛП, що випускається
Обов’язкова регламентуюча документація
3-й рівень

Технологічні інструкції та інструкції щодо упаковки

Специфікації

Стандартні робочі інструкції (основні й допоміжні)

Форми протоколів для реєстрації проведення процесів

Стандартні операційні процедури (СОПи)

Форми протоколів кваліфікації й валідації

Інструкції з техніки безпеки


Первинна (робоча) документація
4-й рівень


Протоколи виробництва серії та упаковки продукції

Протоколи стадій (маршрутні карти, операційні листи)

Звіти (з валіфікації устаткування, з валідації процесів, приміщень, персоналу, з інспекції постачальників, з перевірки претензій споживачів)

Первинні дані (журнали, записи)

Роздруки реєструючої апаратури


Навчальні завдання до виконання практичної роботи

Завдання №1

Визначити категорію НТД:

А). технологічний документ діючого серійного виробництва товарної продукції.

Б). технологічний документ, яким завершуються наукові дослідження в лабораторних умовах при розробці технології виробництва нового виду продукції або нового технологічного методу виробництва на продукцію, що серійно випускається.Завдання №2

Визначити НТД, затверджений на обмежений термін, що встановлює вимоги до якості до лікарського засобу або лікарської рослинної сировини.Завдання №3

Визначити функції відділу технологічного контролю на фармацевтичних підприємствах.Завдання №4

4. Визначити НТД, затверджений на обмежений термін, що встановлює вимоги до якості до лікарського засобу або лікарської рослинної сировини.Завдання №5

Скласти організаційну структуру нормативної документації на фармацевтичному підприємстві.Матеріали самопідготовки

Теоретичні питання самоконтролю

 1. Організаційна структура підприємства та схеми зв’язків його підрозділів.

 2. Структура нормативно – технічної документації на фармацевтичних підприємствах.

 3. Основні принципи системи реєстрації лікарських препаратів.

 4. Основні частини реєстраційного досьє.

 5. Специфікації на вихідну сировину,проміжний продукт, готову продукцію.

 6. Контроль якості лікарських засобів на фармацевтичному підприємстві.

 7. Суть матеріального балансу.

 8. Чим відрізняється матеріальний баланс серії від матеріального балансу стадії?

 9. Які документи відображають зміст технологічного регламенту?

 10. Які головні показники сировини відображає сертифікат?


Задачі для самоконтролю

 1. Скласти схему основних принципів системи реєстрації лікарських препаратів.


Ситуаційні завдання.

 1. Термін реєстрації лікарського засобу закінчився. Чи можлива його подальша реалізація? Якщо так, то за яких умов? Відповідь обґрунтувати.

 2. Технологічний промисловий та тимчасовий регламенти на лікарський препарат були затверджені у 2010 році. Чи втратили вони свою чинність? Відповідь обґрунтувати.

 3. Фармацевтичне підприємство проводить випуск нової продукції. Технолог – оператор на кожну виробничу серію складав протокол виробництва серії. Оцінити дії технолога – оператора. Відповідь обґрунтувати.

Тема: Матеріальний баланс на стадіях технологічного процесу.
Актуальність теми: Актуальним у фармацевтичній промисловості є складання матеріального балансу, який лежить в основі регламенту виробництва. Матеріальний баланс зумовлює ступінь досконалості технологічного процесу та дає можливість оцінити рівень організації технологічного процесу, порівняти ефективність його проведення на різних виробництвах, що випускають однойменну продукцію.

Мета заняття: Складати матеріальний баланс на стадії подрібнення та просіювання, розраховувати вихід готового продукту, витрати, розхідний коефіцієнт.

Контрольні питання

 1. Суть та значення матеріального балансу.

 2. На які групи поділяються матеріальні втрати.

 3. Що таке вихід, його значення при оцінці технологічного процесу.

 4. Технологічна втрата, характеристика.

 5. Значення розхідного коєфіцєнта при оцінці якості виробництва.

 6. Особливості складання сумарного матеріального балансу.

 7. Розрахунок норм витрат, розхідних норм при оцінці рівня організації технологічного процесу.


Інформаційний матеріал

При виробництві готових лікарських засобів кількість готового продукту разом із побічними продуктами й відходами завжди менша за кількість вихідних матеріалів із-за наявних на кожному виробництві матеріальних втрат, рівень яких залежить від досконалості технологічного процесу.

Це явище ілюструється так званим рівнянням матеріального балансу, що має вигляд:
С1 =(С234) + С5.
Матеріальний баланс — співвідношення між кількістю вихідної сировини, матеріалів, напівпродуктів і проміжної продукції (С1), використаних у виробництві, і кількістю фактично отриманої готової продукції (С2), побічних продуктів (С3), відходів (С4) і втрат (С5), тобто співвідношення теоретично можливого і практично отриманого виходу готової продукції. У разі, якщо побічні продукти виробництва відсутні, рівняння матеріального балансу спрощується:
С1 = С2 + С5.
Матеріальні втрати при виробництві лікарських препаратів бувають різного походження, тому їх розподіляють на кілька груп:

механічні, які виникають здебільшого при відсутності або недостатній механізації переміщення матеріалів під час переробки (проливання рідини, розпилення, утруска, бій і т. ін.);

фізико-хімічні, що спостерігаються у разі проведення технологічного процесу без урахування фізико-хімічних властивостей лікарських речовин (неповне екстрагування діючих речовин із лікарської рослинної сировини, втрати легколетких розчинників під час фільтрації, ефірного масла при випарюванні тощо);

хімічні, що можливі внаслідок недотримання або неправильного вибору параметрів проведення хімічних реакцій (синтезу).

Матеріальний баланс має велике практичне значення, тому що він зумовлює ступінь досконалості технологічного процесу. Чим повніше він складений, тим детальніше вивченою є технологія даного препарату. Чим менше в балансі різного роду втрат, тим правильніше здійснюється процес виробництва. I навпаки — чим більше в балансі матеріальних втрат, тим менш досконалою вважається технологія цього препарату.

Матеріальний баланс лежить в основі регламенту виробництва і дає можливість оцінити рівень організації технологічного процесу, порівняти ефективність його проведення на різних виробництвах, що випускають однойменну продукцію.

Матеріальний баланс складається на підставі проведеного експерименту на одиницю продукції, що випускається, на один виробничий потік або потужність усього виробництва. Для нових виробництв його складають за даними проекту, для діючих — за досягнутими показниками роботи в останній рік перед затвердженням регламенту. Його переглядають тільки в разі включення у технологічний процес (чи виключення з нього) операцій або стадій, що значно впливають на витрати сировини чи кількість відходів.

Матеріальний баланс може бути поданий як у вигляді алгебраїчного рівняння, так і у формі таблиць надходження й витрат матеріалів, що є характерним для технологічних регламентів виробництва готових лікарських засобів. У прибутковій частині балансу зазначається кількість матеріалів, уведених у виробництво, а у видатковій частині — кількість отриманих матеріалів і втрат. У підсумку прибуткова і видаткова частини балансу повинні складати однакові суми.Складається матеріальний баланс як для технологічного процесу загалом, так і на кожну окрему стадію або технологічну операцію (постадійний матеріальний баланс). Він може охоплювати всі матеріали (загальний, сумарний баланс) або кожний окремий компонент. Матеріальний баланс складається на одну серію продукції за об’єктивними результатами запропонованого рівня технології виготовлення лікарських засобів.

У регламентах виробництва слід подавати дві таблиці матеріального балансу для кожної серії продукції. У першій таблиці для кожної стадії технологічного процесу наводяться дані про види й кількість (масу, об’єм, молярну масу, штуки) сировини, напівпродуктів, матеріалів, відходів і готових продуктів, витрачених і отриманих у процесі виробництва. Послідовність стадій виробництв відображається блок-схемою технологічного процесу.

Таблиця складається для однієї серії готової продукції (напівпродукту). Визначення серії подано у відповідній нормативній документації.

Постадійний матеріальний баланс можна відобразити у вигляді таблиці.
Навчальні задачі та приклади їх розв’язку

Задача №1

Із 100 г грануляту отримано 98 г подрібненого продукту. Після просіювання отримали просів в кількості 78 г і відсів 16,6 г.Скласти рівняння матеріального балансу знаути вихід, втрату і розхідний коефіцієнт.

Рішення


Тоді рівняння матеріального балансу мають вигляд:

І. на стадії подрібнення: 100,0 = 98,0 + 2,0;2,0


ε = -------х100 =2%

100


ІІ. на стадії просіювання: 98,0 = 78,0 + 16,6 + 3,4

(78+16,6)

η= --------------- х100 =96,5%

98,0


3,4

ε = -------х100 =3,5%

98

98К витр = ------------ =1,036

(78+16,6)


ІІІ.загальний матеріальний баланс з урахуванням відходів: 100,0 = (78,0 + 16,6) + (2,0+3,4 )Навчальні завдання до виконання практичної роботи:

Завдання № 1Подрібнити 250 г цукру на кульовому млині та скласти матеріальний баланс на цю стадію; визначити відсоток виходу, відсоток технологічних витрат і видатковий коефіцієнт.

Завдання № 2 Просіяти подрібнений цукор. Скласти матеріальний баланс з врахуванням відходів на цій стадії. Розрахувати відсоток виходу, витрати і видатковий коефіцієнт.

Завдання № 3 Скласти загальний матеріальний баланс у вигляді алгебраїчного рівняння та таблиці

Технологічний процес

Для приготування (подрібнення та змішування) розраховану кількість поміщають в апарат, закривають кришкою і вмикають його в мережу на 12 сек. Потім вимикають кофемолку і через 40сек. відкривають кришку, вміст висипають на аркуш чистого паперу. Кофемолку очищають щіткою. Отриманий порошок зважують і просіюють крізь сито з діаметром отворів 0,2 мм, знову перемішують, стандартизують і фасують. Складають матеріальний баланс на цю стадіюМатеріали для самоконтролю

Теоретичні питання самоконтролю

Задачі для самоконтролю
Задачі для самоконтролю

1. Скласти матеріальний баланс, розрахувати ступінь корисного використання сировини, регламентний розхідний коефіцієнт, якщо вихідна кількість сировини складала 128 кг, а готового продукту одержано 127,558 кг.

2. При виробництві збору протиасматичного за прописом ДФУ (листя беладони 2- частини; листя белени -1 частина; листя дурману – 6 частин; натрію нітрат - частина) одержано 95 кг готового продукту. Кількість вихідних матеріалів складала 100 кг. Скласти рівняння матеріального балансу, визначити вихід, витрату та розхідні норми, які забезпечують одержання 150 кг готового продукту.

3. При виробництві солі карловарської штучної за прописом ФС(натрію сульфату висушеного 44,0; натрію гідрокарбонату 36,0; натрію хлориду 18,0; калію сульфату 2,0) одержано 148,5 кг готової продукції. Кількість вихідної сировини складала 150 кг. Скласти матеріальний баланс, визначити розхідні норми для одержання 200 кг готового продукту.

4. На одному підприємстві дитячу присипку готують з розхідним коефіцієнтом 1,250, на другому - 1,300. На якому підприємстві технологічний процес організовано ефективніше?

6. Скласти сумарний матеріальний баланс, якщо при подрібненні 50 кг стрептоциду одержали 49 кг продукту, просіяна фракція становила 45 кг, та відсів 1,7. Знайти вихід, витрати, розхідний коефіцієнт.Тема : Теоретичні основи екстрагування. Інтенсифікація процесу екстрагування. Вимоги до екстрагентів
Актуальність теми: Процес екстрагування відноситься до массообмінних процесів і протікає за рахунок дифузії. В процесі екстрагування використовують різні методи в їх різних модифікаціях, що відрізняються часом екстрагування, способом розподілу сировини в екстракторах, апаратурою. Вивчення таких процесів екстрагування є актуальним даної теми.

Конкретні цілі:

Вміти підбирати методи екстрагування лікарської рослинної сировини.Контрольні питання.

 1. Теоретичні основи екстрагування

 2. Дифузія молекулярна .

 3. Дифузія конвективна.

 4. Особливості екстрагування з рослинної сировини з клітинною структурою

 5. Стадії процесу екстрагування і їх кількісні характеристики

 6. Основні чинники, що впливають на повноту і швидкість екстрагування

 7. Вимоги до екстрагентів.

 8. Номенклатура екстрагентів. Характеристика.

Інформаційний матеріал

Екстрагування засноване на дифузії біологічно активних речовин з внутрішніх структур часток матеріалу в екстрагент і закінчується досягши рівноважних концентрацій. У рівноважному стані з матеріалу в екстрагент переходить така ж кількість молекул, як і з екстрагента в матеріал, тобто концентрація залишається постійною. При цьому зазвичай в матеріалі концентрація вища, ніж в екстрагенті.

Дифузія буває: молекулярна і конвективна.

Молекулярна дифузія - це процес перенесення розподілюваної речовини (біологічно активної речовини - БАР) за рахунок хаотичного руху самих молекул в нерухомому середовищі. Вона характеризується коефіцієнтом молекулярної дифузії

В процесі екстрагування відбувається массопередача, що характеризується переходом одного або декількох речовин з однієї фази (сировини) в іншу (екстрагент). Массопередача з сировини з клітинною структурою - складний процес, в якому можна виділити три стадії, :

1) "внутрішня дифузія", що включає усі явища перенесення речовин усередині часток сировини;

2) перенесення речовини в межах безпосередньо дифузійного пограничного шару;

3) перенесення речовини рухомим екстрагентом (конвективна дифузія)

Екстрагент в процесі екстракції БАВ грає особливо важливу роль. Він повинен мати здатність проникати через стінки клітини, вибірково розчиняти усередині клітини біологічно активні речовини, після чого останнім необхідно пройти через різні тверді оболонки і вийти за межі рослинного матеріалу. До екстрагентів висуваються певні вимоги, витікаючі із специфічних особливостей фармацевтичного виробництва.

Навчальні задачі та приклади рішення

Описати пристрій циркуляційного аппарату «Сокслет» та метод екстрагування.

Циркуляційне екстрагування

Суть методу полягає в багатократному екстрагуванні рослинної сировини однією і тією ж порцією леткого екстрагента. (ефір, хлороформ, метилен хлористий і т. д.). Екстрагування здійснюється в замкнутому циклі в апараті типу "Сокслет" . Кращі умови екстрагування сировини створюються в нижній частині екстрактора (4), оскільки воно знаходиться там у контакті з екстрагентом більш тривалий час, ніж у верхній. У зв'язку з цим конструюються екстрактори, забезпечені спеціальними пристосуваннями для переміщення сировини усередині апарату. Основними вузлами установки для проведення циркуляційного екстрагування є: випарник (1), забезпечений паровою сорочкою, екстрактор (4), конденсатор (2) і збірка (3).

Щоб уникнути засмічення трубопроводу рослинний матеріал завантажують в полотняному мішку, заливають екстрагентом і залишають для наполягання на декілька годин. Після цього витяг переводять у випарник (1) і доводять до кипіння. Пари, що утворюються, поступають в конденсатор і у вигляді дистиляту повертаються на сировині в екстрактор. Циркуляція екстрагента повторюється 10-15 разів до виснаження рослинного матеріалу. Отриманий витяг концентрують відгоном екстрагента в приймач. У випарнику залишається концентрований розчин екстрактних речовин.

Навчальні завдання до виконання практичної роботи:

Завдання №1

Користуючись літературними джерелами перерахувати фактори, що впливають на процес екстрагування.фактори

характеристика

Завдання №2

Користуючись літературними джерелами перерахувати вимоги до екстрагентів . Номенклатура. Характеристика.Номенклатура.

ХарактеристикаЗавдання №3

Користуючись літературними джерелами перерахувати методи ,які відносяться до:Статичні методи

Динамічні методиЗавдання №4

Навести короткий огляд статичних методівСтатичні методи

характеристикаЗавдання №5

Навести короткий огляд динамічних методівДинамічні методи

характеристикаЗавдання №6

Вказати метод. Описати технологічний процес

Матеріали для самоконтролю

Теоретичні питання самоконтролю

 1. Методи інтенсифікації процесу екстрагування.

 2. Статичні та динамічні методи екстрагування.

 3. Характеристика методу мацерації та її різновидності.

 4. Характеристика методу перколяції та її різновидності.

 5. Переваги та недоліки різних методів екстрагування лікарської рослинної сировини .

Задачі для самоконтролю

 1. На фармацевтичному підприємстві технолог – оператор використав перколятори – екстрактори для екстрагування лікарської рослинної сировини . Які можливі методи екстрагування він може застосувати?

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка