Нормативна частинаСкачати 95.43 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір95.43 Kb.


Перелік питань до державного екзамену

за спеціальністю “Публічна політика і управління”

(денна та заочна форми навчання)

випуск 2016 року


НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Кафедра державного менеджменту


 1. “Конституція прав і свобод Запорозького Війська” П. Орлика: зміст та історичне значення для українського державотворення.

 2. Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1919 р.): основна характеристика.

 3. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) 29 квітня 1918 р.: основні положення та сучасні прояви.

 4. Магдебурзьке право в українських містах: європейська демократична практика (XIV-XVII ст.).

 5. Національна ідея та її вплив на державотворення.

 6. Поняття “державотворення”: зміст та основні риси.

 7. Українська Держава в добу гетьмана П. Скоропадського (1918 р.): основна характеристика.

 8. Українське державотворення у ХХІ столітті: проблеми, тенденції та перспективи.

 9. Універсали Української Центральної Ради (1917-1918 рр.): основна характеристика, реалізація та наслідки.

 10. Держава як суб’єкт і об’єкт публічного управління.

 11. Децентралізація і деконцентрація управління: основна характеристика та відмінності.

 12. Класифікація механізмів публічного управління.

 13. Механізми взаємодії органів державної влади України з міжнародними та неурядовими організаціями.

 14. Механізми реалізації адміністративно-територіальної реформи.

 15. Проблемні питання реформи місцевого самоврядування.

 16. Публічне управління як суспільно-політичне явище.

 17. Специфіка публічного управління.

 18. Сутність держави як публічного інституту.

 19. Функції публічного управління.

 20. Результативність та ефективність публічного управління.


Кафедра управління національним господарством та економічної політики


 1. Фундаментальні проблеми управління національним господарством в умовах обмеженості ресурсів.

 2. Сутність і ключові характеристики сучасних економічних систем.

 3. Типологізація і порівняння моделей управління національним господарством.

 4. Система національних рахунків та її застосування в процесі здійснення економічної політики.

 5. Закони ринкової економіки як підґрунтя для прийняття державно-управлінських рішень в економічній сфері.

 6. “Фіаско” ринку та доцільні межі державного втручання в господарські процеси.

 7. Функції держави в ринковій економіці: зміст та механізми реалізації.

 8. Роль державного сектора національної економіки у вирішенні стратегічних завдань суспільного розвитку.

 9. Система державного регулювання економіки: цілі, методи та інструменти.

 10. Антициклічна політика держави: сутність та інструменти реалізації. Антикризові урядові програми.

 11. Види грошово-кредитної політки та інструменти реалізації.

 12. Фінансова система та її роль у забезпеченні стабільності розвитку реального сектору національної економіки.

 13. Специфіка формування і виконання доходної та витратної частин бюджету в умовах децентралізації владних повноважень.

 14. Бюджетний дефіцит України: причини виникнення та джерела фінансування.

 15. Реалізація національних економічних інтересів України в контексті євроінтеграційних процесів.


Кафедра соціальної і гуманітарної політики


 1. Сутність, структура та функції соціогуманітарної сфери в забезпеченні життєдіяльності суспільства.

 2. Соціальна політика в системі пріоритетів державної політики. Основні моделі соціальної політики (консервативна, ліберальна, соціал-демократична).

 3. Основні напрями соціальної політики.

 4. Пріоритети державної політики в сфері забезпечення соціальної безпеки українського суспільства.

 5. Проблеми і суперечності формування та реалізації соціальної політики в Україні.

 6. Основні сфери духовного життя суспільства та механізми впливу держави на їх розвиток.

 7. Гуманітарна політика як чинник розвитку духовного життя суспільства.

 8. Основні напрями та пріоритети реалізації гуманітарної політики держави.

 9. Основні напрями державної політики щодо формування єдиного гуманітарного простору в Україні.

 10. Соціальна сфера суспільства та її структура.

 11. Суспільні детермінанти соціогуманітарного розвитку України.

 12. Модернізація державної політики у сфері соціального захисту населення України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 13. Українські реалії пенсійної реформи.

 14. Вплив глобалізації та євроінтеграції на державну політику у сфері соціального захисту населення України.

 15. Особливості державної політики у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

 16. Проблеми та перспективи державної політики щодо соціального захисту учасників АТО.


Кафедра державознавства і права
1. Право в системі соціального регулювання. Місце права в системі соціальних норм.

2. Поняття системи права, її структурні елементи.

3. Предмет і метод правового регулювання. Галузевий поділ системи права.

4. Громадянське суспільство і правова держава. Поняття та основні ознаки правової держави.

5. Поняття та основні ознаки норми права.

6. Форми (джерела) права.

7. Поняття і види правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

8. Поняття й ознаки держави.

9. Форма держави та її основні складові.

10. Механізм держави. Місце та роль держави в політичній системі та здійсненні державної влади.

11. Поняття конституційного статусу людини та громадянина.

12. Інститут громадянства.

13. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина та їх класифікація.

14. Поняття і риси парламенту.

15. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади.

16. Правові засади законодавчого процесу в Україні.

17. Поняття і місце глави держави в системі органів державної влади.

18. Конституційно-правовий статус глави держави у президентській та парламентарній республіці.

19. Президент України: правовий статус, компетенція та відповідальність.

20. Поняття виконавчої влади та її суб’єктів.

21. Конституційна відповідальність урядів. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади.

22. Поняття та ознаки органу виконавчої влади.

23. Система органів виконавчої влади в Україні.

24. Поняття державної служби.

25. Посада в державному апараті і способи заміщення посад.

26. Юридична відповідальність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

27. Законність та її гарантії в діяльності органів державної влади. Співвідношення законності і доцільності в діяльності органів державної влади.

28. Правові акти державного управління: поняття та їх види.


Кафедра інформаційної політики та електронного урядування


 1. Поняття і види комунікацій у публічному управлінні.

 2. Суб’єкти і об’єкти комунікацій у публічному управлінні.

 3. Комунікативна політика органів державної влади.

 4. Зв’язки з громадськістю як чинник демократизації державної влади.

 5. Загальні принципи комунікативної взаємодії структур державної влади з громадськістю.

 6. Методи роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями і ЗМІ.

 7. Форми внутрішньо-організаційної комунікації.

 8. Основні принципи комунікативної взаємодії органів державної влади з громадськістю.

 9. Комунікативні підрозділи органів державної виконавчої влади: принципи діяльності, завдання та функції.

 10. Консультації з громадськістю: публічне обговорення та вивчення громадської думки.

 11. Громадські ради: мета та напрями діяльності.


Кафедра політичної аналітики і прогнозування


 1. Взаємозв’язок політики, публічної політики та державного управління.

 2. Зміст та сутність публічної політики як соціального явища.

 3. Основні підходи до визначення поняття “публічна політика”.

 4. Концепції справедливості та їх вплив на зміст публічної політики.

 5. Особливості оцінювання публічної політики.

 6. Критерії оцінки підсумкового аналітичного документа з обраної проблеми публічної політики.

 7. Зв’язок публічної політики та управлінської діяльності.

 8. Стан та перспективи впровадження механізмів публічної політики в Україні.

 9. Складові процесу діагностики інститутів публічної політики.

 10. Механізми функціонального представництва інтересів та забезпечення публічної політики в Україні.

 11. Місце та роль груп інтересів у виробленні публічної політики.

 12. Взаємозв’язок політичної системи та публічного управління.

 13. Поняття “ефективності” та “результативності” в аналізі публічної політики.

 14. Охарактеризуйте прогностичну складову управлінських рішень.

 15. Роль публічної політики у становленні громадянського суспільства в Україні.

 16. Зміст понять: “політичне рішення”, “політико-управлінське рішення”, “управлінське рішення”.

 17. Особливості здійснення публічної політики та управління в суспільствах перехідного типу.

 18. Особливості прийняття рішень в публічній політиці.

 19. Роль мережевих структур у публічній політиці.

 20. Публічна політика у процесах реформування системи державного управління України.


СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Політико-управлінське консультування в публічній політиці
Кафедра політичної аналітики і прогнозування


 1. Роль та значення конфліктів в публічній політиці та управлінні.

 2. Особливості управління конфліктом.

 3. Технології набуття легітимності суб’єктом управління.

 4. Антикризові технології у механізмі реалізації цілей державного управління.

 5. Механізми розв’язання конфліктів у процесах вироблення публічної політики.

 6. Механізми формування довіри до органів публічної влади.

 7. Способи легітимації органів публічної влади.

 8. Політичне консультування у процесах прийняття політичних та управлінських рішень.

 9. Особливості організації політичного планування, дослідження та консультування.

 10. Механізми формування громадської думки як інструменту набуття суспільної підтримки.


Соціально-гуманітарні виклики та публічне управління
Кафедра політичної аналітики і прогнозування


 1. Етапи прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів.

 2. Проблемний і діагностичний ситуаційний аналіз дослідження політичних відносин.

 3. Теорії циклів та хвиль як інструментарій прогнозування публічної політики.

 4. Ситуаційний аналіз конфліктних політичних та релігійних ситуацій.

 5. Концепція “прийнятного ризику” як важлива складова стратегічного процесу ухвалення управлінських рішень.

 6. Публічна політика як інструмент захисту інтересів прав і свобод громадян.

 7. Політичні та правові проблеми реалізації принципів свободи совісті.

 8. Релігійні конфлікти на теренах України та їх природа.

 9. Функції прогнозу у сфері публічної політики та управління суспільно-політичним розвитком.

 10. Українське законодавство про свободу совісті та державно-церковні відносини.


Інноваційні стратегії розвитку держави та суспільства
Кафедра політичної аналітики і прогнозування


 1. Концепція нетократичного суспільства як інноваційна модель управління.

 2. Електронний уряд як новітня стратегія управління.

 3. Роль сучасних комунікацій у прийнятті рішень в публічній політиці.

 4. Критерії оцінки альтернатив політики при прийнятті управлінських рішень.

 5. Сутність концепції глобального управління.

 6. Інноваційні стратегії розвитку в державно-суспільних відносинах.

 7. Інститути громадянського суспільства в процесах вироблення публічної політики.

 8. Механізми сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

 9. Міжнародні чинники розвитку громадянського суспільства в Україні.

 10. Публічна політика як інструмент захисту інтересів громадян.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка