Назва модуля: Загальна психологія з практикумомДата конвертації13.09.2017
Розмір23 Kb.

 1. Назва модуля: Загальна психологія з практикумом

 2. Код модуля: П_6_3.1.1_10.5

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 1, 2

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 324 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години – 130 (лекцій - 64, практичні - 66)

 6. Лектор: Діхтяренко Світлана Юріївна - кандидат психологічних наук, доцент

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студенти повинні:

знати: основні поняття і категорії психологічної науки, розуміти специфіку психологічного пізнання; основні теоретико-методологічні проблеми сучасної психології, її основні категорії і принципи; природу психічного і його структуру, сутність свідомості, її функції і структуру, розуміти природу несвідомих явищ; основні психічні процеси, стани і властивості та їх фізіологічні механізми; напрямки дослідження особистості, її індивідуально-психологічних особливостей; методи психологічного дослідження та вимоги до них;

уміти: аналізувати провідні вітчизняні та зарубіжні психологічні теорії та концепції; розкривати зв’язок психіки та мозку, нейрофізіологічні основи психічних процесів, властивостей та станів; порівнювати психічні процеси, стани та властивості; здійснювати психологічну характеристику особистості та визначати типи та індивідуальні властивості особистості; проводити дослідження психічних процесів, станів та властивостей за допомогою різноманітних діагностичних методик.

 1. Спосіб навчання: аудиторне.

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: шкільний курс анатомії, історії України, етики та естетики

 3. Зміст навчального модуля:

Історичні етапи розвитку загальної психології. Загальні питання психології. Закономірності психічних процесів, психічної діяльності. Емоційно-вольова сфера особистості. Індивідуальні особливості особистості. Питання психології особистості, колективу та спілкування. Психологія діяльності людини.

 1. Рекомендована література:

  1. Варій М. Й. Загальна психологія: підручник для студ. психол. і педагог. спеціальностей / М. Й. Варій. – 2-е видан. випр. і доп. – К.: Центр учбової літератури. – 2007. – 968 с.

  2. Загальна психологія / За загальною редакцією С.Д. Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с.

  3. Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.

  4. М’ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посібник / П. А. М’ясоїд. – К.: Вища школа, 1998. – 479 с.

  5. Психологія. Підручник для студентів вищих закладів освіти / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін. / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь. – 2000. – 558 с.

12. Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, усне опитування, самостійна робота в бібліотеці, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (80%): усне опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальна самостійна робота.

 • Підсумковий контроль (20%, екзамен): усне опитування.

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка