Навчально-методичний посібник з курсу " педагогіка І психологія вищої школи"Сторінка1/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6


СОЛОВЕЙ М.І., КУДІНА В.В.

Навчально-методичний посібник

з курсу

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ”Київ – 2015

УДК 37.046.16

П69

ББК 74.58я73Навчально-методичний посібник з курсу «Педагогіка і психологія вищої школи» для студентів спеціальностей 8.02030302 Мова і література (із зазначенням мови), 8.02030304 Переклад / Укл. : Соловей М. І., Кудіна В. В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 56 с.
У навчально-методичному посібнику викладено основний зміст лекційних і семінарсько-практичних занять з педагогіки і психології вищої освіти та подано для розв’язання актуальні педагогічні задачі. До кожної теми визначено обсяг самостійної роботи, передбачено обов’язкові прикладні завдання, у тому числі для письмового виконання, подано список рекомендованої літератури, орієнтовний перелік завдань модульної контрольної роботи. Викладено вимоги до заліку з дисципліни, критерії оцінювання знань, умінь студентів.

Для студентів-магістрантів вищих навчальних закладів.


Рецензенти: Марушкевич А.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Матвієнко О.В., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського національного лінгвістичного університету.

Видається за рішенням вченої ради

Київського національного лінгвістичного університету

(протокол № 1 від 27 серпня 2015 року).

УДК 37.046.16

П69

ББК 74.58я73
© М. І.Соловей, В. В.Кудіна, 2015
ЗМІСТ
Передмова 4

Навчально-тематичний план 5

ЧАСТИНА 1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 6

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Функції, структура вищої освіти в Україні 6

Тема 2. Історія розвитку вищої освіти і вищої школи 7

Тема 3. Методологія педагогіки вищої освіти 11

Тема 4. Дидактика. Освітній процес. Зміст освіти 13

Тема 5. Форми організації, методи навчання у вищій освіті 15

Тема 6. Система діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі 18

Тема 7. Психолого-педагогічні особливості виховної роботи у вищому навчальному закладі 21

Тема 8. Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності викладача вищого навчального закладу 24

Орієнтовний перелік завдань модульної контрольної роботи 26

Система модульно-рейтингового контролю з курсу

«Педагогіка і психологія вищої освіти» 29

Орієнтовні питання для підсумкового контролю з дисципліни “Педагогіка і психологія вищої освіти” 32

ЧАСТИНА 2. ПЕДАГОГІЧНІ СИТУАЦІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ 34

Література 57


ПЕРЕДМОВА

“Педагогіка і психологія вищої школи” як навчальна дисципліна покликана науково обґрунтовувати зміни, що відбуваються у вищій освіті, у тому числі пов’язані із дією нового Закону України «Про вищу освіту», закономірності і вимоги до сучасного освітнього процесу, сприяти переведенню викладання у вищому навчальному закладі з рівня інформування на рівень управління розвитком і професійним становленням майбутніх фахівців.

Метою цього навчального посібника є надання студентам-магістрантам систематизованих знань з навчальної дисципліни “Педагогіка і психологія вищої школи”, формування в них комплексних компетентностей з кваліфікації “викладач вищого навчального закладу”, розвиток педагогічного мислення та сприяння професійному самовизначенню, набуття магістрантами професійно-педагогічної ідентичності.

У пропонованому посібнику відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації освітнього процесу подається навчально-тематичний план курсу, основний зміст лекційних і семінарсько-практичних занять. Останні містять питання і завдання теоретичного і практичного характеру, у тому числі для обов’язкового опрацювання в письмовій формі. Такі завдання мають позначку .

Запропоновані в навчальному посібнику завдання для самостійного опрацювання дозволять не тільки перевірити якість набутих студентами знань, але й сформувати необхідні уміння самоорганізації майбутньої педагогічної діяльності та конструювання конкретного навчально-методичного інструментарію, за допомогою якого досягається реалізація цілей і змісту вищої освіти.

У посібнику наводяться списки рекомендованої обов’язкової та додаткової літератури, перелік завдань модульної контрольної роботи, орієнтовні питання до підсумкового контролю під час заліку, критерії оцінювання знань, умінь студентів.

Навчальний посібник розрахований на студентів-магістрантів, які вивчають дисципліну “Педагогіка і психологія вищої школи”.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п

Назва теми


Загальна кількість годин

З них:

лекції

(год.)


сем.-практ. заняття

(год.)


самостійна

робота студ. (год.)1.

Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Функції, структура вищої освіти в Україні

10

2

1

7

2.

Історія розвитку вищої освіти і вищої школи

8

2
6

3.

Методологія

педагогіки вищої освіти12

2

1

9

4.

Дидактика вищої школи. Освітній процес. Зміст освіти

12

4

2

6

5.

Форми організації, методи навчання у вищій освіті

10

2

2

6

6.

Система діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі

10

2

2

6

7.

Психолого-педагогічні особливості виховної роботи у вищому навчальному закладі

10

2

1

7

8.

Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності викладача вищого навчального закладу

10

4

1

5

9.

Модульна контрольна робота

88
Разом:

90

20

10

60


ЧАСТИНА 1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи.

Функції, структура вищої освіти в Україні
Основні поняття: об’єкт, предмет педагогіки вищої освіти, закони, закономірності, принципи вищої освіти; функції педагогіки вищої освіти; сучасні освітні моделі; структура вищої освіти в Україні.

Зміст: Місце педагогіки вищої освіти в структурі педагогічних наук. Галузі педагогіки: загальна педагогіка, історія педагогіки, порівняльна педагогіка, спеціальна педагогіка, вікова педагогіка, професійна педагогіка, предметні педагогіки. Педагогіка вищої освіти як структурна одиниця вікової і професійної педагогіки. Об’єкт і предмет педагогіки вищої освіти. Мета, завдання, функції педагогіки вищої освіти. Категоріальний апарат: виховання, освіта, навчання, розвиток, формування особистості.

Закони, закономірності, принципи вищої освіти: гуманізація, гуманітаризація, фундаменталізація, інформатизація, стандартизація, індивідуалізація, диференціація, багаторівневість, безперервність, інтернаціоналізація освіти.

Моделі вищої освіти: американська, французька, німецька, англійська, російська. Функції, структура вищої освіти в Україні.

Модернізація системи вищої освіти в Україні і європейський освітній процес. Цілі, завдання, зміст Болонського процесу.
ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:


 1. Закон України “Про вищу освіту”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/lows/show/1556-18

 2. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. – [3-є вид., допов. і переробл.]. – К. : Ленвіт, 2009. – Темa 2.

 3. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Освіта України. – № 94. – 3 грудня 2004 р. – С. 6–10.

 4. Національна рамка кваліфікацій // Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/lows/show/1541-2011-%DO%BF

 5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки. – Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf


Додаткова:

  1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: підручник для студ., асп. та мол. викл. вузів / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 558 с.

  2. Арцев М. Н. Педагогика и психология высшей школы / М. Н. Арцев. – М., 2006.

  3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підруч. за модульно-рейтинговою системою навч. для студ. магістратури / С. С. Вітвицька. – [2-е вид]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.

  4. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 395 с.

  5. Дем’яненко Н. Педагогічна парадигма вищої школи України / Н. Дем’яненко // Філософія освіти. – 2006. – № 2(4). – С. 256–265.

  6. Добрянський І. Сучасні тенденції розвитку вищої школи: соціокультурний, регіональний та особистісний аспект / І. Добрянський // Вища школа. – 2004. – № 1. – С. 22–28.

  7. Ельбрехт О. М. Науково-практичні основи вищої освіти: [монографія] / О. М. Ельбрехт. – К. : Фенікс, 2008. – 295 с.

  8. Косенко О. Європейський Союз та Україна: спільне і відмінне у вищій школі / О. Косенко // Вища освіта. – 2012. – № 1. – С. 81–86.

  9. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

  10. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2005. – 399 с.

  11. Сисоєва С. О. Освітні системи країн Європейського Союзу : загальна характеристика : [Навч. посіб.]. / С. О. Сисоєва, Т. Є Кристопчук. – Рівне : Овід, 2012. – С. 253–269.

  12. Яблонський В. До історії освітніх реформ / В. Яблонський // Освіта і управління. – 2002. – Т. 2. – № 1. – С. 80–86.


Тема 2. Історія розвитку вищої освіти і вищої школи
Основні поняття: етапи розвитку вищої освіти і вищої школи, університет, факультет, ректор, декан, професор, магістр, студент, Болонський процес.

Зміст: Етапи розвитку педагогіки як науки: донауковий етап, науковий етап. Перші зачатки утворення педагогічної науки – країни Давнього Сходу (Індія, Китай, Ассирія, Вавилон). Три типи шкіл: жрецькі, палацові та військові. Розквіт педагогічної науки у Давній Греції і Римі. Період Середньовіччя (5–16 ст.). Християнська церква – головна ідеологічна сила, що визначає весь розвиток культури та освіти в цю епоху. 17 ст. – відокремлення педагогіки від філософії й оформлення в наукову систему. Я. А. Коменський – чеський педагог-гуманіст, засновник нової прогресивної педагогічної системи. Період буржуазних революцій в Європі. Внесок у розвиток педагогіки вчених 18–19 ст. Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, Й. Ф. Гербарта, Ф. А. Дістервега. Рух реформаторської педагогіки кінця 19 – початку 20 ст. («нове виховання», «трудова школа», «рух за художнє виховання», «педагогіка особистості»). Особливості розвитку вітчизняної освіти і педагогічної науки. Педагогічна наука радянської доби.

Історія формування вищої освіти та вищої школи Європи. Виникнення перших університетів в європейських країнах – Італії, Англії, Франції та інших у період Середньовіччя. Структура університетів. Зміст освітніх програм.

Особливості становлення вітчизняної вищої школи. Основні етапи розвитку вищої освіти в Україні. Зародження вищої освіти в Україні. Заснування у 1576 р. Греко-слов’янської колегії (Острозької академії). Києво-Могилянська колегія (академія) та її роль у розвитку української культури та освіти. Розвиток вищої освіти в Україні у 19 – на початку 20 ст. Виникнення університетів на українській території: Харківського (1805 р.), Київського (1834 р.), Одеського (1865 р.). Вищі навчальні заклади у Західній Україні: Львівський університет (1661 р.), Львівський політехнічний університет (1844 р.), Ветеринарна академія в Дублянах (1855 р.), Чернігівський університет (1875 р.). Вища освіта в Україні радянської доби.

Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у 21 ст. Причини й передумови Болонського процесу. Передісторія Болонського процесу: Велика Хартія Університетів, Лісабонська Конвенція, Сорбонська декларація. Болонська декларація «Зона європейської вищої освіти» як основа Болонського процесу. Структура вищої освіти і ступенів за Болонською системою. Сутність кредитно-модульної системи. Європейська шкала оцінок. Входження України в європейський простір вищої освіти. Напрями модернізації системи вітчизняної вищої освіти. Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.).
ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

 1. Закон України “Про вищу освіту”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/lows/show/1556-18

 2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: підручник для студ., асп. та мол. викл. вузів / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 558 с.


Додаткова:

 1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підруч. за модульно-рейтинговою системою навч. / С. С. Вітвицька. – [2-е вид]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.

 2. Дем’яненко Н. Педагогічна парадигма вищої школи України / Н. Дем’яненко // Філософія освіти. – 2006. – № 2(4). – С. 256–265.

 3. Добрянський І. Сучасні тенденції розвитку вищої школи: соціокультурний, регіональний та особистісний аспект / І. Добрянський // Вища школа. – 2004. – № 1. – С. 22–28.

 4. Іщенко Т. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т. Іщенко // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 7–14.

 5. Козацька І. В. Історія зародження вищої освіти в Україні / І. В. Козацька // е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку». – 2010. – № 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file://C:Users/valeria/AppData/Local/Temp/Low/XPOK3RMM.htm

 6. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.) / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка, 1991.

 7. Сисоєва С. О. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: Навч. посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є Кристопчук. – Рівне : Овід, 2012. – С. 253–269.

 8. Терентьєва Н.О. Вища (університетська) освіта: становлення і розвиток. – Черкаси, 2005.

 9. Яблонський В. До історії освітніх реформ / В. Яблонський // Освіта і управління. – 2002. – Т. 2. – № 1. – С. 80–86.


Тема 3. Методологія педагогіки вищої освіти
Основні поняття: методологія педагогіки, рівні методологічного знання в педагогіці вищої школи; системний, історичний, логічний, синергетичний, особистісний, діяльнісний, діалогічний, культурологічний, етнопедагогічний, технократичний, педоцентричний, дитиноцентричний, соцієтарний, аксіологічний, акмеологічний підходи. Фундаментальні, прикладні дослідження, розробки. Методи, етапи педагогічного дослідження.

Зміст: Методологія в педагогічній науці. Рівні методологічного знання: філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий, технологічний.

Філософський рівень. Сутність ідеалізму, екзистенціалізму, неотомізму, неопозитивізму, прагматизму, діалектичного матеріалізму у вихованні. Гуманістична педагогіка.

Загальнонауковий рівень методології педагогіки: системний, логічний, історичний, синергетичний підходи.

Конкретнонауковий рівень методології. Особистісний, діяльнісний, діалогічний, культурологічний, етнопедагогічний, технократичний, педоцен­тричний, дитиноцентричний, соцієтарний, аксіологічний, акмеологічний підходи.

Технологічний рівень. Фундаментальні, прикладні дослідження, розробки. Методи педагогічних досліджень. Теоретичні методи (аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція, абстрагування та ін.); власне педагогічні методи (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, педагогічний консиліум, педагогічна експедиція); соціально-психологічні методи (анкетування, інтерв’ю, рейтинг, соціометрія, тестування та інші); математичні методи (ранжування, шкалування, кореляція, регресія та інші). Етапи науково-педагогічного дослідження.

Семінарсько-практичне заняття № 1
Тема: Предмет і завдання педагогіки вищої школи.

Функції, структура вищої освіти в Україні.

Методологія педагогіки вищої освіти


 1. Місце педагогіки вищої освіти в структурі педагогічних наук. Об’єкт і предмет педагогіки вищої школи, її завдання. Основні категорії педагогіки вищої освіти.

 2. Закони, закономірності, принципи вищої освіти. Соціально-історичні характеристики розвитку вищої освіти в Україні. Система вищої освіти в сучасній Україні (рівні, ступені вищої освіти, типи вищих навчальних закладів).


Практичні завдання:

 • Проаналізуйте визначення назви науки «Педагогіка» та змісту її основних категорій в європейських державах і в США.

 • Проаналізуйте визначення науковцями об’єкта і предмета педагогіки вищої освіти. Оберіть те, що, на Вашу думку, відповідає сутності наукової галузі. Свою відповідь аргументуйте.


Практичні завдання:

 • Оберіть одну із закономірностей вищої освіти, визначте, які принципи з неї випливають. Відповідь аргументуйте.

 • Визначте спільне й відмінне в системах вищої освіти України та однієї із зарубіжних країн (за Вашим вибором).

  1. Сутність поняття «методологія педагогіки вищої освіти». Рівні методологічного знання, їх аналіз.

  2. Класифікація методів педагогічних досліджень. Характеристика етапів науково-педагогічного дослідження.

Проаналізуйте кілька психолого-педагогічних анкет (за Вашим вибором) щодо дотримання їх укладачами вимог до такого інструмента дослідження.

 Проаналізуйте педагогічну ситуацію № 1 або № 2 (Дивись с. 34–37 цього Посібника), визначте варіанти її вирішення. • Визначте об’єкт, предмет, мету, завдання обраного Вами проекту завдання модульної контрольної роботи.

ЛІТЕРАТУРАОбов’язкова:

 1. Закон України “Про вищу освіту”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/lows/show/1556-18

 2. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. – [3-є вид., допов. і переробл.]. – К. : Ленвіт, 2009. – Темa 2.

 3. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Освіта України. – № 94. – 3 грудня 2004 р. – С. 6–10.

 4. Національна рамка кваліфікацій // Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/lows/show/1541-2011-%DO%BF

 5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки. – Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

 6. Соловей М. І. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень: посіб. для студ. вищих навч. закладів / М. І. Соловей, Є. С. Спіцин, В. В. Кудіна. – [Вид. 2-ге, переробл. і доп.]. – К. : Ленвіт, 2009. – 192 с.


Додаткова:

  1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: підручник для студ., асп. та мол. викл. вузів / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 558 с.

  2. Арцев М. Н. Педагогика и психология высшей школы / М. Н. Арцев. – М., 2006.

  3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підруч. за модульно-рейтинговою системою навч. для студ. магістратури / С. С. Вітвицька. – [2-е вид]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.

  4. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 395 с.

  5. Дем’яненко Н. Педагогічна парадигма вищої школи України / Н. Дем’яненко // Філософія освіти. – 2006. – № 2(4). – С. 256–265.

  6. Добрянський І. Сучасні тенденції розвитку вищої школи: соціокультурний, регіональний та особистісний аспект / І. Добрянський // Вища школа. – 2004. – № 1. – С. 22–28.

  7. Кловак Г. Т. Основи педагогічних досліджень: Навч. посіб. для вищих пед. навч. закладів / Г. Т. Кловак. – Чернігів : Чернігів. держ. центр наук.-техн. і економ. інформації, 2003. – 260 с.

  8. Ельбрехт О. М. Науково-практичні основи вищої освіти: [монографія] / О. М. Ельбрехт. – К. : Фенікс, 2008. – 295 с.

  9. Косенко О. Європейський Союз та Україна: спільне і відмінне у вищій школі / О. Косенко // Вища освіта. – 2012. – № 1. – С. 81–86.

  10. Краевский В. В. Методология педагогики / В. В. Краевский. – Чебоксары : Изд-во Чувашского ун-та, 2001. – 208 с.

  11. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

  12. Методология и методы социально-педагогических исследований: Научное, учебно-методическое пособие для студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов в области воспитания и образования социальных педагогов и социальных работников / С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, А. Н. Чиж, В. А. Кратинова. – Луганск : Альма-матер, 2001. – 216 с.

  13. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2005. – 399 с.

  14. Сисоєва С. О. Освітні системи країн Європейського Союзу : загальна характеристика : [Навч. посіб.]. / С. О. Сисоєва, Т. Є Кристопчук. – Рівне : Овід, 2012. – С. 253–269.

  15. Яблонський В. До історії освітніх реформ / В. Яблонський // Освіта і управління. – 2002. – Т. 2. – № 1. – С. 80–86.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка