Навчально-методичний посібник до практичних занять з «Гігієни та екології»Сторінка3/10
Дата конвертації14.09.2017
Розмір1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

- К.к.д.с.с – коефіцієнт комбінованої дії складної суміші;

-  - знак суми;

- К.к.д1, 2, n - коефіцієнт комбінованої дії сумісно присутніх речовин (дорівнює 1);

- n - число речовин у суміші, значення к.к.д. яких відсутні в офіційних списках.

ГДЗ = К.к.д.с.с * 100 %

 1. Сумарний показних фактичного забруднення (ПЗ) атмосферного повітря розраховується за формулою:
С1 С2 С3 С4


ПЗ = ------------- + ------------- + ------------- + -------------- * 100%,

ГДК1 * К1 ГДК2* К2 ГДК3* К3 ГДК44


де: - ПЗ - сумарний показник забруднення (в %),

- С1, С2, С3, С4 – значення фактичних концентрацій речовин, які входять до складу суміші:

- ГДК1, ГДК2, ГДК3, ГДК4 – значення гранично допустимих концентрацій відповідних забруднюючих речовин, які входять до складу суміші;

- К1, К2 , К3, К4 - значення коефіцієнтів, які враховують класс небезпеки відповідної речовини: для речовин 1- го класу - 0,8; 2- го класу - 0,9; 3- го класу - 1,0; 4- го класу - 1,1.Кратність перевищення ГДЗ (n) визначається за формулою:

ПЗ

n = ---------ГДЗ

та оцінюється згідно таблиці:


Кількісні показники оцінки забруднення атмосферного повітря (ДСП-201-97)

Рівень забруднення

Ступінь небезпеки

Кратність перевищення ГДЗ

Допустимий

Безпечний

< 1

Недопустимий

Слабко небезпечний

> 1-2

Недопустимий

Помірно небезпечний

> 2-4

Недопустимий

Небезпечний

> 4-8

Недопустимий

Дуже небезпечний

> 8

Згідно вказаного алгоритму вирішуємо наведену задачу: 1. Визначаємо ГДК та класи небезпеки речовин.

Речовини

Концентрація у атмос-ферному повітрі, мг/дм3

ГДКс.д., мг/дм3

Клас небезпеки

Пил неорганічний ( з вмістом SiO2 < 20%)

0,41

0,15

3

Ангідрид сірчистий

0,12

0,05

3

Вуглецю оксид

2,1

3,0

4

Азоту диоксид

0,064

0,04

2

Формальдегід

0,006

0,003

2

Фенол

0,005

0,003

2

Сірководень*

0,006

0,008 (ГДКм.р.)

2

Бенз (а) пірен

0,1 мкг/100 м3

0,1 мкг/100 м3

1
 1. Визначаємо наявність ефекту сумації речовин у даній суміші.

2.1. Ефектом сумації володіють наступні сполуки (5 сполучень):

 • сірководень і формальдегід;

 • сірчистий ангідрид і сірководень;

 • сірчистий ангідрид і діоксин азоту;

 • сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, диоксиду азот і фенол;

 • сірчистий ангідрид і фенол.

2.2. Не проявляють ефекту сумації у даній суміші речовини (2):

- пил неорганічний;

- бенз(а)пірен.

3. Розрахунок К.к.д.с.с.:

К.к.д.с.с. = (12 + 12 + 12 + 12 + 12) + 2 = √ 7 = 2,6

  1. 4. Розраховуємо ГДЗ = К.к.д.с.с * 100% = 2,6 * 100% = 260%.

  2. 5. Розраховуємо сумарний показник фактичного забруднення (ПЗ) атмосферного повітря:

   1. 0,41(пил) 0,12 (SO2) 2,1(CO) 0,064(NO2) 0,006(форм.) 0,005(фенол) 0,006(H2S) 0,1(бензпірен)


ПЗ =( --------- +----------- +--------- + ------------- + ------------- + -------------- + ------------+ ---------------) *100% =

0,15*1 0,05*1 3,0* 1,1 0,04*0,9 0,003*0,9 0,003*0,9 0,008*0,9 0,1*0,8

= (2,73 + 2,4 + 0,64 + 1,78 + 2,22 + 1,85 + 0,83 + 1,0) * 100% = 13,45 * 100% = 1345%.

6. Розраховуємо кратність перевищення ГДЗ визначається по формулі: --------- = 5,17.

260%


Гігієнічний висновок: Дані лабораторного контролю атмосферного повітря, отримані на стаціонарному посту спостереження, розташованому на території житлової забудови Заводського району м. Запоріжжя, свідчать про недопустимий рівень забруднення атмосферного повітря, який, згідно вимог ДСП 201-97, можна вважати небезпечним для здоров’я населення, що мешкає на даній території (кратність перевищення ГДЗ складає 5,17).
Дата Підпис Прізвище
Додаток 2

Еталонна задача «Гігієна планування населених місць»

У селищі міського типу Н. передбачається будівництво підприємства по виробництву виробів із деревинно-стружкових плит з використанням синтетичних смол, як зв’язуючих. Підприємство відноситься до 3 класу згідно з Санітарною класифікацією підприємств (ДСП №173). Санітарно-захисна зона (СЗЗ) підприємства зп проектною документацією складає 300 м. Планується озеленення території на 60% площі. У межах СЗЗ, що створюється, розташован спортивний майданчик та підприємство пробутового обслуговування.

Завдання:


 1. Визначте розмір СЗЗ згідно з класом підприємства.

 2. Зробіть висновок про правильність планування території СЗЗ, що проектується та можливості розташування на ній окремих об’єктів.

Еталон гігієнічного висновку:

Розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) підприємства 3 класу згідно з вимогами Санітарної класифікації підприємств (ДСП №173) складає 300 м, що відповідає проектній документації по організації СЗЗ. Не викликає заперечень площа озаленення СЗЗ (не менш 50% при ширіні зони від 300 до 1000 м – п.5.13 ДСП №173). Однак, згідно вимогам ДСП планування та забудови населених пунктів №173, на території СЗЗ не допускається разташування спортивних споруд (п.5.3). У зв’язку з вищевикладеним проект організації СЗЗ підприємства по виробництву виробів із деревинно-стружкових плит з використанням синтетичних смол не узгоджується.


Дата Підпис Прізвище
Тема 4. Санітарна охорона ґрунту та очищення населених місць. Гігієна житлових і громадських будівель та споруд.

1. Мета: Навчитися оцінювати санітарний стан ґрунту та рівень його забруднення хімічними сполуками за даними лабораторних досліджень, ознайомитись з організацією санітарного нагляду за санітарним станом ґрунту населених пунктів; проводити дослідження та давати гігієнічну оцінку якості внутрішнього середовища житлових приміщень.

2.1. Знати:

2.1.1. Санітарні вимоги до якості грунту населених пунктів.

2.2.2. Систему санітарного нагляду за станом грунту.


   1. Особливості збору, видалення та знешкодження відходів лікувально-профілактичних закладів.

2.1.4. Основні фактори внутрішнього середовища житла та вплив на стан здоров’я людини.

2.2. Вміти:

2.2.1. Давати гігієнічну оцінку якості ґрунту за даними лабораторних досліджень.

2.2.2. Планувати і проводити профілактичні заходи по санітарній охороні ґрунту з метою профілактики захворювань.

2.2.3. Відібрати проби для санітарно-хімічних та санітарно-епідеміологічних досліджень грунтів.

2.2.4. Досліджувати та давати гігієнічну оцінку якості внутрішнього середовища житлових приміщень.

3. Питання для самопідготовки:

3.1. Джерела забруднення ґрунту в сучасних умовах індустріалізації та хімізації народного господарства.

3.2. Вплив забруднення ґрунту на здоров`я і санітарні умови життя населення. Роль ґрунту у виникненні та розповсюдженні інфекційних захворювань (анаеробних інфекцій) та інвазій.

3.3. Грунт і захворювання неінфекційної етіології.

3.4. Процеси та показники самоочищення ґрунту. Оцінка санітарного стану ґрунту за хімічними і біологічними показниками.

3.5. Теоретичні основи і методика гігієнічного нормування гранично допустимих концентрацій вмісту шкідливих хімічних речовин у ґрунті.

3.6. Принципи санітарного очищення населених місць. Гігієнічні вимоги до збору, зберігання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів.

3.7. Особливості поводження з відходами лікувально-профілактичних закладів.

3.8. Житло як фактор формування індивідуального здоров’я.

3.9. Основні гігієнічно значущі фактори житла та їх гігієнічна оцінка.

3.10. Методи інструментального дослідження основних показників житлового середовища.

4. Структура та зміст заняття:

Заняття проводиться у навчальних аудиторіях кафедри. Контроль початкового рівня знань здійснюється письмово по тестах (15 тестів протягом 15 хвилин). Надалі студенти самостійно вивчають нормативні документи з теми, потім розбирають основні питання з викладачем. Для закріплення знань із питань санітарного очищення населених місць студентам демонструється навчальний фільм. За допомогою нормативних документів студенти вирішують ситуаційні завдання по оцінці санітарного стану ґрунтів населеного пункту з оформленням гігієнічного висновку (Додаток 1).

Друга частина заняття присвячена визначенню факторів внутрішнього середовища приміщення та оцінці їх згідно діючих гігієнічних регламентів. Студенти знайомляться з основними нормативними документами з гігієнічної оцінки факторів житлового середовища та демонструють уміння виміряти параметри мікроклімату (температуру, відносну вологість повітря) та природну освітленість та оцінити їх за допомогою нормативних документів. Результати вимірювань оформляють у вигляді гігієнічного висновку. Крім того, вирішують задачу щодо оцінки гігієнічних умов проживання у квартирі (Додаток 2).

Наприкінці заняття студенти доповідають результати й обговорюють висновки до типових ситуаційних завдань, підписують протоколи й одержують завдання для самопідготовки.5. Література:

5.1. Основна:

5.1.1. Гігієна та екологія. Підручник. / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 51 – 59, 71 – 93, 166 - 169, 210-224.5.2. Додаткова:

5.2.1. Комунальна гігієна / Є.Г. Гончарук, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий, О.П. Яворівський та ін.; За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003. – С. 327-419, 553–614.

5.2.2. Комунальная гигиена / К.И.Акулов, К.А.Буштуева, Е.И.Гончарук и др./ Под ред К.И.Акулова, К.А.Буштуевой.-М.:Медицина, 1986.-С. 184-261, 415-460.

5.2.3. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник / І.І.Даценко, Р.Д.Габович. – К.: Здоров’я, 2004. –792 с.

5.2.4. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене:

Учеб. Пособие/ Е.И. Гончарук, Р.Д. Габович, С.И Гаркавый и др.; Под ред Е.И. Гончарука. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990. - С. 218-229.

5.2.5. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник/ Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та ін.; За ред. Є.Г.Гончарука. – К.: Вища шк.., 1995.-С.316-324.


Додаток 1

Еталонна задача «Санітарна охорона ґрунту»

Дані лабораторного дослідження ґрунту земельної ділянки дитячого ігрового майданчика житлового будинку, за 10 метрів від якої встановленні сміттєзбірні контейнери: 1. Санітарно-хімічні показники :

- азот органічний, мг/100 г - 140

- азот ґрунтовий білковий, мг/100 г - 127 1. Санітарно-бактеріологічні показники:

- титр Соlі - 1,0

- титр Cl.perfrigens - 0,1

3. Санітарно-гельмінтологічний показник

- кількість яєць гельмінтів у 1 кг ґрунту - 0

4. Санітарно-ентомологічний показник

- кількість личинок та лялечок мух на 25 м2 - 8

Завдання:

1. Дати гігієнічну оцінку санітарного стану ґрунту певної території за даними лабораторних досліджень.

2.Вказати можливі причини відхилення отриманих показників від діючих нормативів та зазначити зміни, які будуть спостерігатися в санітарних умовах життя і стані здоров’я населення, що перебуває на даній території.


 1. Розробити гігієнічні заходи по оздоровленню ґрунту цієї ділянки згідно з вимогами діючих інструктивно-нормативних документів.

Еталон гігієнічного висновку

Дані лабораторних досліджень грунту з території дитячого грального майданчика житлового будинку згідно з “Оценочными показателями санитарного состояния почвы» № 1739-77 свідчать, що ця територія малозабруднена, так як санітарне число (розраховане за формулою: азот грунтовий білковий/азот органічний = 127/140) становить 0,91 об’ємних %, а кількість личинок та лялечок мух - 8. Титр Cl. perfrigens вказує на давність забруднення. Наявність у ґрунті поодиноких екземплярів личинок та лялечок мух свідчить про органічний характер забруднення, а відсутність яєць гельмінтів та високий титр кишкової палички – про те, що це забруднення не фекального походження.

Таким чином, ґрунт з території дитячого грального майданчика житлового будинку має давнє органічне забруднення не фекального походження і постійно продовжує забруднюватися. Можливо, це пов’язано з порушенням вимог п. 2.2.3 “Санитарных правил содержания территории населенных мест» (СанПиН № 42-128-4690-88), де вказано, що відстань від сміттєзбірних контейнерів до дитячих ігрових майданчиків повинна бути не менше 20 м.

Так як мухи є переносниками близько 60 видів інфекційних хвороб (особливо кишкових інфекцій), причиною харчових отруєнь та джерелами токсикоінфекцій, то в радіусі 2000 м (середня дальність польоту мух) від цієї ділянки може виникнути спалах будь-якого з таких захворювань, особливо серед дитячого контингенту населення, при існуванні найменшого осередку інфекцій.

Тому для профілактики епідемічних захворювань та оздоровлення ґрунту території дитячого ігрового майданчика житлового будинку, за 10 м від якої розташовані сміттєзбірні контейнери, рекомендується:

1. Встановити сміттєзбірні контейнери не ближче ніж за 20 м від майданчика для ігор дітей;

2. Упорядкувати територію дитячого ігрового майданчика шляхом повного чи часткового нанесення твердого покриття. У випадку часткового нанесення твердого покриття решту території дитячого ігрового майданчика перекопати для поліпшення аерації та стимуляції процесів аеробного самоочищення ґрунту.

3. Ретельно прибрати, промити проточною водою та продезінфікувати розчином препаратів, які містять хлор, існуюче тверде покриття дитячого ігрового майданчика.

4. Ретельно прибрати територію під сміттєзбірними контейнерами та навкруги них.

5. Вимити та продезінфікувати сміттєзбірні контейнери одним з препаратів, що вказаний у п. 2.6. СанПиНу № 42-128-4690-88.

6. Зобов’язати ЖЕК, у веденні якого знаходяться цей житловий будинок, регулярно вивозити побутові відходи, мити та дезінфікувати тару з-під них.
Дата Підпис Прізвище
Додаток 2

Еталонна задача «Гігієнічна оцінка житлового середовища»

Дослідження умов побуту в 3-кімнатній квартирі загальною площею 59,2 м2 та житловою площею 42 м2, в якій мешкає сім'я з 3х чоловік, серед яких один хворіє на бронхіальну астму, показало, що температура повітря в житлових кімнатах, за показниками сухого термометра психрометра Ассмана 22°С, вологого - 14°С, середня температура повітря 18,5°С, на висоті 1,5 м - 22°С, на висоті 0,2 м -16°С, біля внутрішньої стіни - 21 °С, біля зовнішньої - 15°С. Добові коливання температури, за показниками термографа, знаходяться в інтервалі 23°С - 18°С. В повітрі житлових приміщень наявний фенол у концентрації 0,1 мг/м3.

Дайте гігієнічну оцінку температурно – вологісного режиму житлового приміщення та оцініть умови побуту пацієнта, хворого на бронхіальну астму.

Еталон гігієнічного висновку

Результати лабораторно-інструментального дослідження якості внутрішнього середовища квартири, оцінені за вимогами ДержСанПіНу 2.2.000-98 «Житлові будинки квартирного типу, дозволяють дійти таких висновків: • середня температура повітря (18,5°С) знаходиться у межах припустимих рівнів для холодного періоду року;

 • перепад температури по вертикалі складає 6°С, що значно перевищує припустимі межі, при цьому температура повітря у підлоги нижча за припустиму та буде сприяти переохолодженню мешканців, особливо дітей.

 • перепад температури по горизонталі також не відповідає гігієнічним вимогам (6°С при допустимих 2-3°С);

 • відносна вологість повітря, визначена за даними психрометричного графіку, складає 40% та відповідає оптимальному рівню

 • концентрація фенолу 0,1 мг/м3 у 10 разів перевищує ГДКм.р. для житлових приміщень, та буде сприяти вираженій подразнювальній дії на органи дихання та несприятливому впливу на нервову систему мешканців квартири.

Таким чином, температурно-вологісний режим у приміщенні квартири, а також забруднення повітря фенолом не відповідають гігієнічним регламентам та є ризиковими для проживання мешканців, особливо із захворюванням на бронхіальну астму.
Дата Підпис Прізвище
Тема 5. Особливості гігієнічних вимог до планування та експлуатації лікувально-профілактичних закладів.

1. Мета: Засвоїти гігієнічні вимоги до розташування та планування лікувально-профілактичних закладів на підставі вивчення й аналізу навчальних проектних матеріалів та нормативних документів, навчитись складати гігієнічні висновки, обгрунтовані рішення і рекомендації.

2.1. Знати:

2.1.1. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до планування та режиму експлуатації лікувально-профілактичних закладів і відділень терапевтичного, хірургічного, та спеціалізованих відділень інфекційного профілю, акушерсько-гінекологічних та ін.2.2. Вміти:

2.2.1. Визначати і оцінювати за будівельними кресленнями ситуаційного та генерального планів розміщення та зонування території проектованих лікувально-профілактичних закладів з урахуванням оточуючих земельну ділянку об’єктів та “рози вітрів”, відповідність нормативам відсотку забудови, озеленення, орієнтацію будівель.

2.2.2. Визначати і оцінювати за планами та розрізами будівель відповідність гігієнічним нормативам площі, кубатури, санітарного благоустрою лікарняних приміщень, їх відповідності функціональному призначенню.

3. Питання для самопідготовки:

  1. Запобіжний санітарний нагляд за проектуванням і будівництвом лікувально-профілактичних закладів, його етапи. Складові частини проекту.

  2. Гігієнічні вимоги до розміщення лікарні в населеному пункті, з урахуванням існуючих об’єктів та “рози вітрів”. Ситуаційний план.

  3. Гігієнічні вимоги до генерального плану забудови лікарняної ділянки, функціональне зонування території, благоустрій, щільність забудови та озеленення.

  4. Сучасні системи забудов лікарень (централізована, блочна, децентралізована-павільйонна, змішана), їх порівняльна характеристика, вплив на умови експлуатації, оснащення.

  5. Гігієнічне значення внутрішнього планування лікарняних будівель і відділень для забезпечення гігієнічних умов лікування хворих і роботи персоналу.

  6. Гігієнічні вимоги до планування приймальних відділень лікарні, його значення для режиму експлуатації та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.

  7. Гігієнічні вимоги до планування і режиму роботи відділень терапевтичного, хірургічного, інфекційного профілю.

  8. Гігієнічна характеристика палатних секцій, вимоги до набору приміщень цих секцій у відділеннях різного профілю.

  9. Гігієнічні вимоги до санітарно-технічного обладнання лікарень (природного та штучного освітлення, опалення, вентиляції; водопостачання, видалення та знешкодження рідких та твердих відходів, їх особливості для відділень інфекційного та хірургічного профілю).

  10. Професійні шкідливості та гігієна праці медичного персоналу лікарняних відділень різного профілю (поліклініки, приймальних, соматичних, хірургічних, інфекційних, рентген-радіологічних, фізіотерапевтичних, дезінфекторів та інших).4. Структура та зміст заняття:

На першій половині заняття після перевірки вихідного рівня знань та підготовки до заняття шляхом тестового контролю опитування студентів та роз´яснень викладача розглядаються теоретичні питання до теми (складові частини проекту ЛПЗ – пояснювальну записку, ситуаційний, генеральний план, архітектурно-технічні креслення будівель (план, розрізи, фасади), складають обґрунтовані висновки та рекомендації (додатки 1, 2, 3).

На другій половині заняття студенти отримують фрагмент типового проекту лікарні на 400 ліжок та проводять санітарну експертизу планування палатної секції для терапевтичних, хірургічних хворих, або операційного блоку. За результатами роботи студенти складають обґрунтовані висновки та рекомендації і оформлюють їх у вигляді санітарно-гігєнічного висновку.

5. Література:

5.1. Основна:

5.1.1 Гігієна та екологія / Під ред. В.Г. Бардова. – Київ, 2004. С. 476-484

5.1.2 Даценко І.І., Габович р.Д. профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Навчальний посібник. К.: Здоров´я, 1999. – С. 466-608.

5.1.3 Загальна гігієна. Посібник до практичних занять. / І.І. Даценко, О.Б. Денисюк, С.Л. Долошицький та ін. / За ред. І.І. Даценко. – Львів, 1992. – С. 223 – 247.5.2. Додаткова:

5.2.1 Комунальна гігієна / Під ред. Е.Г. Гончарука. – К., 2003

5.2.2 Никберг И.И. Гигиена больниц. – К.: Здоровье. – 2000. – 261с.

Додаток 1

Методика експертної гігієнічної оцінки лікарні

за матеріалами проекту

Санітарно-гігієнічну експертизу проекту лікарняного закладу починають з пояснювальної записки, в якій приводяться паспортні дані проектованої під будівництво лікарні (назва, кількість ліжок, відвідувань поліклініки), особливості архітектурно-будівельних, санітарно-технічних рішень та інші довідкові матеріали, які не можна зобразити на кресленнях (склад лікарняного комплексу, системи водо-, газо-, тепло-, електропостачання, системи вентиляції, збору, видалення та знешкодження рідких і твердих відходів, заходи по охороні навколишнього середовища). Після цього розглядають ситуаційний план - збільшену у масштабі копію топографічної карти ділянки, виділеної для забудови з зображенням існуючих та проектованих об’єктів навколо цієї ділянки. З урахуванням рози вітрів виясняють можливий негативний вплив цих об’єктів на територію проектованої лікарні (забруднення повітря, грунту, шум та інші), віддаленість лікарні від населеного пункту чи його частини, яку вона обслуговуватиме, від залізниці, автостради тощо. Після цього розглядають генеральний план забудови лікарні: розміри, конфігурацію ділянки з урахуванням резерву для можливого розширення, реконструкції. Визначають зонування території, процент забудови, озеленення, комунікації благоустрою (водопровід, каналізація, електро-, тепло-, газофікація), проїзди, під’їзди до корпусів тощо. Далі розглядають фасади, плани, розрізи головного корпусу, взаєморозміщення в ньому і оцінку окремих відділень. Детально розглядаються приймальне відділення та одне з відділень корпусу (терапевтичного чи хірургічного профілю). Оцінюють набір приміщень палатної секції, площу, кубатуру, орієнтацію вікон, показники природного освітлення, вентиляцію, розміщення ліжок однієї-двох палат. Потім розглядають планування операційного блоку хірургічного, акушерсько-гінекологічного чи нейрохірургічного відділення, а також особливості планування палат інфекційного корпусу (боксів, напівбоксів, боксованих палат). На підставі розглянутих проектних матеріалів складають гігієнічний висновок на підставі загальної оцінки проектованої лікарні. Визначають відповідність окремих показників (площі, кубатури, освітлення, вентиляції, санітарного благоустрою тощо) гігієнічним нормативам, окремо виділяють виявлені недоліки та помилки, роблять загальний висновок: "проект затвердити", "повернути для виправлення", "відхилити", обгрунтувавши причину такого висновку. При експертизі проекту користуватися гігієнічними вимогами та нормативами. (Таблиці 1, 2), а також схемою, наведеною нижче:

Схема санітарної експертизи внутрішнього планування

палатного відділення лікарні
 1. Профіль та кількість палатних секцій, кількість ліжок, розміщення палатної секції (прохідна чи непрохідна).

 2. Набір особливих приміщень (палатної секції, кількість ліжок, палати, співвідношення з розрахунку на ліжко, їх площі, обладнання, орієнтація) та їх взаєморозташування.

 3. Набір та площі лікувально-допоміжних приміщень та приміщень санітарного характеру, їх функціональні зв’язки з палатами.

 4. Розміщення та обладнання поста чергової медсестри.

 5. Вентиляція палат, наявність витяжної вентиляції палат та санітарних вузлів.

 6. Перелік виявлених порушень санітарних вимог при плануванні палатної секції та заходи, щодо їх усунення.

Додаток 2.

Гігієнічні вимоги до планування та благоустрою

лікувально-профілактичних закладів

Ділянку для забудови лікувально-профілактичних закладів вибирають з урахуванням кількох умов:

- віддаленість від найвіддаленішого житла зони обслуговування населення повинна вкладатися в одну годину (1,5км) подолання цієї відстані;

- віддаленість від джерел можливого забруднення повітря, ґрунту; джерел шуму, вібрації, ЕМП, викидів промислових підприємств, аеропортів, залізничних вузлів, швидкісних автомагістралей та інших з урахуванням їх санітарно-захисних зон та рози вітрів;

- використання існуючого озеленення (ліс, парк);

- рівнина чи схил місцевості на південні румби та інші.

Площа земельної ділянки приймається в залежності від потужності, спеціалізації, системи забудови лікарняного комплексу (табл. 1).

Найбільш доцільна форма земельної ділянки лікарняного комплексу прямокутна з співвідношенням сторін 1:2 або 2:3. Довга вісь повинна бути орієнтована зі сходу на захід чи з північного сходу на південний захід, що забезпечує орієнтацію палат лікарняних корпусів на південні румби, а операційних, родових залів, лабораторій, рентгенвідділень - на північні румби (запобігання засліплення та перегріву сонячними променями). При виборі ділянки варто враховувати можливість приєднання будівель лікарні до наявних систем водопроводу, каналізації, електро-, тепло-, газофікації, зручність під’їздів, підходів.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка