Навчально-методичний посібник до практичних занять з «Гігієни та екології»Сторінка2/10
Дата конвертації14.09.2017
Розмір1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Завдання:


1. За показниками складу води визначте клас вододжерела (Таб.1 ГОСТ2761-84 ).

2. Запропонуйте заходи щодо доведення якості води до вимог ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»

(Додаток 1 ГОСТ2761-84).

3. Сформулюйте висновок щодо придатності підземного вододжерела за показниками якості

води для організації централізованого господарчо-питного водопостачання.

Еталон гігієнічного висновку


Мною, студентом VI курсу 22 групи I медичного факультету ЗГМУ Петренком С. М. проведено оцінку придатності підземного міжпластового вододжерела за показниками якості води для організації централізованого господарчо-питного водопостачання міста N. Висновок зроблено на підставі протоколу опосередкованих даних якості води вододжерела та вимог ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Встановлено:  1. Кількість та загальний час досліджень якості води вододжерела відповідають вимогам ГОСТ 2761-84 (п. 3.5).

  2. За показниками якості води, згідно з таблицею 1 ГОСТ 2761-84, підземне джерело слід відносити до III класу (вміст сірководню та фтору відповідає характеристикам підземної водойми III класу).

  3. Для доведення якості води до вимог ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» необхідно застосовувати такі методи водопідготовки: фільтрування з попереднім відстоюванням, аерацію, знезаражування. Зменшення до припустимих рівнів вмісту фтору та сірководню може бути досягнуто аерацією, або застосуванням спеціальних реагентів (Додаток 1 ГОСТ 2761-84).

Висновок:

На підставі вищесказаного та керуючись вимогами ГОСТ 2761-84 досліджуваний підземний водоносний горизонт за показниками якості води може бути використаний для організації централізованого осподарчо-питного водопостачання міста N. як вододжерело підземне ІІІ класу.


Дата Підпис (Петренко С.М.)
Додаток 3

Еталонна задача «Санітарна охорона водних об’єктів»

В місті К в річку Д. скидаються стоки від споруд міської каналізаційної мережі, хімічних підприємств та поверхневий (дощовий) стік з території міста. Нижче за течією розташоване дачне містечко А із зоною відпочинку та міським пляжем. При відборі проб води річки С в контрольних створах на 1 км вище міського пляжу отримані такі результати:Показник якості води

Вище пляжу

(на 1 км)ГДК в воді водойм

Клас небез пеки та лім. показник речовини

Завислі речовини

3,1 мг/дм3

За СанПіН 4630-88
Плаваючі домішки

Не виявлено


За СанПіН 4630-88
Запахи

2 бали (безпосередньо)

За СанПіН 4630-88
Колірність

16 см

За СанПіН 4630-88
Температура

20 оС

За СанПіН 4630-88
Водневий показник (рН)

7,1

За СанПіН 4630-88
Сухий залишок

360,0 мг/дм3

1000,0 мг/дм3
Хлориди

104,0 мг/дм3

350,0 мг/дм3
Сульфати

216,0 мг/дм3

500,0 мг/дм3
Кисень розчинний

4,3 мгО2/дм3

Не < 4,0
БПКповне

5,2 мг/дм3

За СанПіН 4630-88
ХПК

19,2 мг/дм3

За СанПіН 4630-88
Збудники захворювань

Не виявлено

За СанПіН 4630-88
Лактозопозитивні кишкові палички

19 000 в дм3


За СанПіН 4630-88

Колі-фаги (в бляшко- утворюючих одиницях)

130 в дм3

За СанПіН 4630-88
Яйця гельмінтів, цисти

1 в дм3 (аскариди)

За СанПіН 4630-88
Ацетон

0,4 мг/дм3

0,7 мг/дм3

3 (орг.)

Фреон-12

13,0 мг/дм3

10,0 мг/дм3

2 (с/т)

Метанол

3,6 мг/дм3

3,0 мг/дм3

2 (с/т)


Завдання:

  1. Дайте гігієнічну оцінку якості води річки С нижче за течією міста Д.

  2. Складіть висновок про відповідність скиду стічних вод міста Д у річку С вимогам СанПіН 4630-88.

Еталон гігієнічного висновку.

Мною, студентом VI курсу 22 групи I медичного факультету ЗГМУ Петренком С. М. проведено аналіз даних лабораторних досліджень якості води річки С. у контрольному створі ріки на 1 км вище зони відпочинку. Результати лабораторного дослідження води свідчать про перевищення гігієнічних регламентів для водойм ІІ категорії водокористування за показниками епідемічної безпеки – індексу ЛПКП, колі-фагів та яєць гельмінтів.

Крім того, у воді водойми виявлено вміст фреону-12 та метанолу, які проявляють ефект сумації при сумісній присутності (як речовини 2 класу небезпеки з однаковим лімітуючим показником шкідливості). Розрахунок ефекту сумації вказаних речовин проведено за формулою:
С1 С2 13,0 3,6

----- + ------- = ------- + ----- = 1,3 + 1,2 = 2,5 (> 1).

ГДК1 ГДК2 10,0 3,0
Висновок. У результаті спуску стічних вод міста К. вода у контрольному створі річки Д. нижче за течією не відповідає вимогам СанПіНу 4630-88 для водойми ІІ категорії водокористування за показниками епідемічної безпеки та хімічного забруднення (з урахуванням ефекту сумації хімічних речовин перевищення гігієнічного регламенту в 2,5 рази). Забороняється:


  1. Спуск стічних вод міської каналізаційної мережі та хімічних підприємств даного кількісного та якісного складу.

  2. Використання пляжу населенням до досягнення показників якості води водойми згідно гігієнічних нормативів.

Дата Підпис (Петренко С.М.)
Тема 3. Санітарна охорона атмосферного повітря. Гігієна планування населених місць.

1. Мета: Навчитися методиці гігієнічної оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря та небезпеки для здоров’я населення та намітити систему заходів попередження несприятливого впливу забруднення атмосферного повітря.

2.1. Знати:

2.1. Гігієнічно значущі показники атмосферного повітря як природного середовища, головні механізми його самоочищення.

2.2. Характеристику найбільш потужних джерел забруднення атмосфери та систему заходів щодо зменшення їх впливу на стан повітря населених місць.

2.3. Основні законодавчі та нормативно-інструктивні документи у галузі санітарної охорони атмосферного повітря.

2.4. Принципи гігієнічного нормування забруднюючих речовин у повітрі.

2.2. Вміти:

2.1. Давати гігієнічну оцінку кількісних та якісних показників забруднення атмосфери за даними лабораторних досліджень.

2.2. Давати гігієнічну оцінку заходів з санітарної охорони повітря (планувальним заходам – організації санітарно-захисних зон промислових підприємств).

3. Питання для самопідготовки:

3.1. Атмосферне повітря, як фактор природного середовища: склад, фізичні і хімічні властивості, значення для життєдіяльності живих організмів, роль у біосфері.

3.2. Гігієнічна характеристика основних джерел забруднення атмосферного повітря та якісного складу їх викидів.

3.3. Трансформація забруднювачів у повітрі. Послаблення та посилення дії токсикантів.

3.4. Характеристика груп заходів з охорони атмосферного повітря: технологічних, планувальних, санітарно-технічних, законодавчих, їх зміст.

3.5. Планувальні заходи: функціональне зонування території (промислова, селітебна, ландшафтно-рекреаційна зони).

3.6. Санітарна класифікація підприємств. Вимоги до розмірів та облаштування санітарно-захисних зон.

3.7. Гігієнічне нормування забруднювачів у атмосфері. Поняття ГДК забруднювачів у атмосферному повітрі, гранично допустимого викиду (ГДВ) та тимчасово узгодженого викиду (ТУВ).

3.8. Організація поточного контролю за якістю атмосферного повітря населених місць (стаціонарні, пересувні та підфакельні пости спостереження за станом атмосферного повітря). Функції державної санітарно-епідемічної служби.

5. Структура та зміст заняття:

Після тестового контролю вихідного рівня знать (15 тестів на 15 хвилин) студенти під керівництвом викладача розбирають основні питання теми згідно п.2.1 – 2.8. Знайомляться з діючими нормативними документами у галузі гігієни атмосферного повітря та санітарної охорони повітряного басейну населених пунктів.

Потім студенти отримують індивідуальні завдання, які містять 2 задачі. Перша задача містить дані лабораторних досліджень якості атмосферного повітря постів спостереження на території населених пунктів. На підставі отриманих даних, наведених у задачах, студенти проводять розрахунки та надають гігієнічний висновок про ступінь забруднення атмосферного повітря та небезпечність для здоров’я населення.

Друга задача містить ситуацію щодо організації зон санітарної охорони промислових підприємств, як планувального заходу запобігання негативного впливу забрудненого промисловими викидами атмосферного повітря на населення.

При виконанні завдань студенти користуються діючими нормативними документами, а також еталонами оформлення гігієнічних висновків (Додатки 1, 2, 3).

5. Література:

5.1. Основна:

5.1.1. Гігієна та екологія. Підручник. / За ред.. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 122-130, 138-147.

5.1.2. Навчальний посібник для студентів з теми «Санітарна охорона атмосферного повітря. Гігієна планування населених місць» - кафедральне видання.

5.2. Додаткова:

5.2.1. Комунальна гігієна / Є.Г. Гончарук, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий, О.П. Яворівський та ін.; За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003. – С. 420-504, 680- 723.

5.2.2. Комунальная гигиена / К.И. Акулов, К.А. Буштуева, Е.И. Гончарук и др./ Под ред К.И. Акулова, К.А. Буштуевой. – М.:Медицина, 1986. – С. 184-187, 190-203, 207-211,226-228, 229-236.

5.2.3. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник / І.І. Даценко, Р.Д. Габович. – К.: Здоров’я, 2004. – 792 с.

5.2.4. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (ДСП-201-97).

5.2.5. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів – ДСП №173.

5.2.6. ГОСТ 17.2.3.01-86 Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

Додаток 1

Еталонна задача «Санітірна охорона атмосферного повітря»

Середньоарифметичні значення середньодобових концентрацій забруднювачів в атмосферному повітрі на території житлової забудови Заводського району м. Запоріжжя за 12 місяців спостереження на стаціонарнім посту складають:

Пил неорганічний ( з вмістом SiO2 < 20%) - 0,41 мг/дм3;

Ангідрид сірчистий - 0,12 мг/дм3;

Вуглецю оксид - 2,1 мг/дм3;

Азоту диоксид - 0,064 мг/дм3;

Формальдегід - 0,006 мг/дм3;

Фенол - 0,005 мг/дм3;

Сірководень* - 0,006 мг/дм3;

Бенз (а) пірен - 0,1 мкг/100 м3


* - середньоарифметичне значення максимально разових концентрацій.
Завдання:

  1. Визначте ГДК речовин, їх класи небезпечності та групи речовин, що мають ефект сумації токсичної дії.

  2. Проведіть необхідні розрахунки та оцінку рівня забруднення атмосферного повітря за допомогою ДСП-201-97 та визначте ступінь небезпеки для стану здоров’я населення, що мешкає на даній території.


Еталон рішення задачі

Оцінка забруднення атмосферного повітря проводиться з урахуванням кратності перевищення показників забруднення (ПЗ) їх нормативного значення (ГДЗ) і включає визначення рівня забруднення (допустимий, недопустимий) та ступеню його небезпечності (безпечний слабко небезпечний, помірно небезпечний, небезпечний, дуже небезпечний) згідно з таблицею:


МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ (ДСП-201-97)

Студенти повинні вирішити задачу з оцінки рівня та ступеня небезпеки забруднення атмосферного повітря на території населеного пункту за результатами лабораторного контролю на стаціонарних постах спостереження. В задачу ввійшли реальні дані різних років із стаціонарних постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря на території різних адміністративних районів м.Дніпропетровська.

При вирішенні задач студенти використовують Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (ДСП-201-97).

1. Визначають ГДК речовин згідно Додатку 1 (розділ Б, Значення гранично допустимих концентрацій з указанням виду ГДК (максимально-разові або середньодобові) та класу небезпеки речовин (1 - 4).

2. У тому ж Додатку 1 (розділ А), визначають наявність ефекту сумації биологичної дії речовин при сумісній присутності з коефіцієнтом комбінованої дії (ккд), який дорівнює 1,0.

3. Гранично допустиме забруднення (ГДЗ) атмосферного повітря – це відносний інтегральний критерій оцінки забруднення атмосферного повітря населених місць, який характеризує інтенсивність і характер сумісної дії всієї сукупності присутніх у ньому шкідливих домішок. У випадку присутності у повітрі однієї домішки ГДЗ дорівнює 100%.

4. Для розрахунку ГДЗ складної суміші необхідно визначити для конкретної сукупності речовин коефіцієнту комбінованої дії (ккд). У випадках, коли присутні в атмосферному повітрі забруднюючі речовини представляють собою складну суміш з визначеними та невизначеними коефіцієнтами комбінованої дії, визначається по формулі:


К.к.д.с.с. = К.к.д12 + К.к.д22 +…+ К.к.дn2 ) + n , де:1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка