Навчальний посібник для підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво»Сторінка1/19
Дата конвертації18.04.2016
Розмір2.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Н.Л. Авраменко,
С.Я. Цимбалюк


Екологія

Навчальний посібник

Видання друге, зі змінами та доповненнями


ІРПІНЬ
2011


УДК 504 (076)

ББК 28.081 я 73

А 21
Розглянуто і схвалено на засіданні

Вченої ради Національного університету ДПС України

(Протокол № 11 від 01.07.2011 р.)

Рецензенти:

Циганков С.П., д.т.н., заступник директора Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України;

Сагайдак І.С., к.т.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій Київського економічного інституту менеджменту.

А 21 Авраменко Н.Л., Цимбалюк С.Я. Екологія: навчальний посібник для підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво», «Право», «Менеджмент і адміністрування», «Соціологія», «Компۥютерні науки». – [видання друге, зі змінами та доповненнями]. – Ірпінь: НУДПСУ, 2011. – 252 с.
ISBN 978-966-337-263-1

У навчальному посібнику викладені основи екології як науки, що складає теоретичну основу охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування.

Матеріал поданий згідно з Типовою навчальною програмою курсу «Екологія» для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та спеціалізацій у галузях знань «Економіка та підприємництво», «Право», «Менеджмент і адміністрування», «Соціологія», «Компۥютерні науки».
УДК 504 (076)

ББК 28.081 я 73
© Авраменко Н.Л.,
Цимбалюк С.Я., 2011

©Національний університетISBN 978-966-337-263-1 ДПС Украни, 2011
ЗМІСТ


ВСТУП 7
ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУ «ЕКОЛОГІЯ» 9
Тема 1. Предмет, завдання ТА
значення екології
14

1.1. Вступ 15

1.2. Екологія: означення, мета
і завдання 17

1.3. Напрями екологічних досліджень 18

1.4. Основні методи екологічних досліджень 20

1.5. Основа сучасної екології –


вивчення модельної системи «Людина –
економіка – біота – середовище» 21

1.6. Системні закони макроекології


(аксіоми Б. Коммонера) 23
Тема 2. Наукові засади раціонального
природокористування


2.1. Основні терміни та поняття екології 26

2.1.1. Екологічні фактори та їх класифікація 27

2.1.2. Абіотичні та біотичні фактори 28

2.1.3. Дія екологічних факторів


на організми та пристосування
до дії цих факторів 31

2.1.4. Популяції: означення та параметри 32

2.1.5. Структури популяцій 33

2.1.6. Динаміка популяцій 38

2.1.7. Популяція як об’єкт використання,
моніторингу та управління 39

2.2. Угруповання та екосистеми 42

2.2.1. Синекологія – наука про екосистеми.


Екосистеми та їх характеристика 43

2.2.2. Загальна характеристика біосфери 51

2.2.3. Вчення академіка В.І.Вернадського про біосферу 58

2.2.4. Еволюція біосфери 62

2.2.5. Основні екологічні закони 63

2.3. Поняття про природокористування 66

2.3.1. Періоди антропогенного впливу на НПС 67

2.3.2. Природні ресурси та їх класифікація 69

2.3.3. Принципи природокористування 71

2.3.4. Основні джерела забруднення довкілля 73

2.3.5. Глобальні екологічні проблеми сучасності 81


Тема 3. Екологічний моніторинг
і система екологічної інформації
88

3.1. Екологічна безпека територій,


екосистем та людини 89

3.2. Екологічно прийнятий ризик 90

3.3. Екологічний моніторинг
як метод екологічних досліджень 92

3.4. Поняття про екологічне нормування 96


Тема 4. Техноекологія. Сучасні види
науково-практичної діяльності


в галузі охорони НПС 104

4.1. Екологічна технологія 105

4.2. Екологічна експертиза 110

4.3. Екологічна паспортизація


виробничих об’єктів 115

4.4. Екологічний менеджмент 117

4.5. Екологічний маркетинг…………………………………….118

4.6. Екологічний аудит 120

4.7. Екологічний інжиніринг 122
Тема 5. Економічний механізм
управління природокористуванням
та охороною НПС
123

5.1. Економіка природокористування


та її основні завдання 124

5.2. Екологічні податки 128

Податок за викиди
в атмосферне повітря 134

Податок за скиди шкідливих


(забруднюючих) речовин у водні об’єкти 134

Податок за розміщення відходів 134

Порядок подання податкової
звітності та сплати податку 135

5.3. Досвід економічно розвинених


країн у сфері екологічного оподаткування 138
Тема 6. Економічна
та соціальна ефективність
природоохоронної діяльності
142

6.1. Розрахунок економічних збитків


від забруднення природного середовища.
Види збитків 143

6.2. Ефективність природоохоронної діяльності 149

6.3. Основні еколого-економічні
принципи природоохоронних заходів 152
Тема 7. Світовий досвід
і міжнародне співробітництво
у сфері охорони НПС
154

7.1. Міжнародна діяльність у галузі


збереження біосфери і цивілізації 155

7.2. Концепція стійкого розвитку


(конференція ООН у Ріо-де-Жанейро, 1992 р.).
Принципи екорозвитку 160

7.3. Основні міжнародні


і громадські екологічні організації та рухи 163
Тема 8. Екологічні проблеми України 166

8.1. Сучасний стан природного


середовища України. Причини виникнення
і розростання екологічної кризи 166

8.2. Стан природних ресурсів в Україні 171

8.3. Наслідки аварії на Чорнобильській
атомній електростанції. 179

Тема 9. Державне управління
у галузі охорони природи.
Екологічне право
182

9.1. Державне управління у галузі


охорони НПС та раціонального
природокористування 183

9.2. Екологічне право. Законодавчі та


нормативні акти про охорону довкілля 187

9.3. Основні принципи комплексного


Закону України «Про охорону НПС».
Екологічні права та обов’язки громадян України 194

9.4. Відповідальність за екозлочини 197


Тема 10. Екорозвиток та
екологізація економіки
204

10.1. Екологізація економіки:


суть та головні складові 205

10.2. Екологізація основних галузей


народного господарства 210

10.3. Збалансоване використання


і відновлення природних ресурсів 215
СЛОВНИК ОСНОВНИХ
ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ і ПОНЯТЬ
221
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 233
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 239
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 241
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
244
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ
ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
247

ВСТУП


Без знання основних
екологічних законів
сучасна освіта, як загальна, так і спеціальна, не може бути повноцінною...


Д. Медоуз

Однією з найгостріших проблем, що привертає увагу людст­ва в еру науково-технічної революції, є проблема раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища.

Розвиток науки і техніки сягнув такого рівня, коли кожен член суспільства повинен володіти певною системою екологічних знань. Сьогодні без цього неможливе ні раціональне використання природних ресурсів, ні вирішення проблем виробництва, ні охорона довкілля. Саме з цією метою у нашій державі, як і в інших, впроваджено інтенсивну екологічну пропаганду, створено мережу екологічної освіти, що є обов’язковою для всіх.

Від успішного розвитку екоосвіти, від створення нового стилю екомислення здебільшого залежить майбутня повноцінність Природи. Як наслідок широкого впровадження екологічних знань, повинно виникнути особливе охоронне ставлення до Природи, а також своєрідна «виробничо-технологічна» етика, яка змусить передбачати і планувати максимально повне використання відходів виробництва і споживання.

Це видання – азбука екології, резюме основ цієї науки. Матеріал поданий у вигляді опорного конспекту лекцій у стислій та зрозумілій формі. Мета навчального посібника – сформувати пра­вильне розуміння процесів, що відбуваються в природі, показати їх взаємозв’язок та взаємообумовленість, розвинути необхідні екологічні знання у майбутніх спеціалістів, яким дароване май­бутнє нашої держави, а також виховати любов та свідоме ставлення до Природи як найвищої цінності сьогодення.

Дане видання містить лекційний матеріал та питання, що виносяться на самостійне опрацювання (денна форма навчання). Навчальний посібник також може бути використаний для самос­тійного вивчення дисципліни (заочна форма навчання). Крім того, він містить: зміст програми курсу «Екологія», вказівки до проведення семінарських та практичних робіт, перелік тем рефератів, словник основних термінів та понять, питання для самоконтролю та підсумкового контролю знань (контрольної роботи, заліку, іспиту), список використаної та рекомендованої літератури.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУ «ЕКОЛОГІЯ»

ВСТУП


Необхідність формування нової екологічної ідеології на сучасному етапі розвитку людства. Роль та значення екологічної освіти та виховання. Формування екологічної етики та моралі. Екологічна культура.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка