Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультетСторінка3/6
Дата конвертації15.09.2017
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

Здоров’я людини як медико-біологічна та соціальна категорія.

 • Девіантна поведінка та здоров`я людини. Фактори ризику, групи ризику. ВІЛ/СНІД. Методи протидії залученню до тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків. Профілактика шкідливих звичок.


 • Наслідки забруднення харчових продуктів пестицидами та іншими ксенобіотиками, що застосовуються в сільському господарстві.

 • Ознаки надзвичайних ситуацій. Класифікація надзвичайних ситуацій: природні, соціальні та техногенні..

 • Законодавчі акти, що стосуються діяльності в умовах надзвичайних ситуацій.

 • Причини виникнення природних надзвичайних ситуацій та небезпечних явищ.

 • Причини виникнення техногенних надзвичайних ситуацій.

 • Причини виникнення соціальних надзвичайних ситуацій: політичних, релігійних, економічних, національних.

 • Стан та динаміка розвитку проявів тероризму.

 • Кримінально-правова оцінка тероризму. Індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів.

 • Планування цивільного захисту об’єкта. Плани цивільного захисту.

 • Основи стійкості роботи об’єктів та напрямки підвищення стійкості роботи об’єкта в надзвичайних ситуаціях.

 • Основи проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

 • Правове забезпечення безпеки життєдіяльності.

 • Законодавчі акти міжнародного гуманітарного права.

 • Конституційні основи безпеки: право на життя, працю, свободу, соціальний, громадський та державний захист.

 • Основні положення Концепції ООН про сталий людський розвиток.

 • Глобальні проблеми, пов’язані з науково-технічним розвитком. Соціальні, екологічні та економічні глобальні проблеми.

 • Міжнародне співробітництво України в галузі безпеки.

 • Основні проблеми біоетики. Цінність життя людини. Евтаназія.

 • Досягнення генетики та проблеми безпеки людства: клонування, генетично-змінені сільськогосподарські рослини та тварини.

 • Екологічне, валеологічне та ноосферне мислення.

  8. Методи навчання

  Курс дисципліни «Безпека життєдіяльності» включає лекційні, лабораторні, самостійні заняття, а також дистанційне навчання за допомогою MOODLE.


  9. Форми контролю


  Модульна структура дисципліни

  Форма

  контролю

  МОДУЛЬ

  Змістовий модуль І.

  Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності  Т.1.

  Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія небезпек.

  Тест

  Т.2.

  Кількісна оцінка небезпеки

  Т.3.

  Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рос-лин, об’єкти економіки.

  Т.4.

  Людина - відкрита біоенергетична та духовно-інформаційна система.

  Т.5

  Типові моделі психофізіологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій

  Т.6

  Техногенні небезпеки та їхні наслідки.

  Змістовий модуль ІІ. Організаційно-функціональна структура та методологія безпеки

  Т.1.

  Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.

  Тест

  Т.2.

  Соціальні та психологічні фактори ризику.

  Т.3.

  Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних моделей виникнення НС.

  Т.4.

  Менеджмент безпеки, організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.

  Т.5.

  Управління силами та засобами ОГ під час НС.

  Підсумковий контроль знань

  Підсумковий тест

  Залік за рейтингом


  10. Розподіл балів, які отримують студенти


  Поточне тестування

  Індивідуальний навчальний проект

  Підсумковий контроль

  Сума

  Змістовий модуль І.

  Змістовий модуль ІІ.

  Загальна кількість балів

  Загальна кількість балів

  Т.1

  Т.2

  Т.3

  Т.4

  Т.5

  Т.6

  Т.1

  Т.2

  Т.3

  Т.4

  Т.5

  30

  40
  30

  100


  Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою

  0,7· (R(1)ЗМ · К(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ · К(n)ЗМ )

  RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР,

  КДИС
  де R(1)ЗМ, … R(n)ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою;

  n − кількість змістових модулів;

  К(1)ЗМ, … К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

  КДИС = К(1)ЗМ + … + К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;

  ДР − рейтинг з додаткової роботи;

  ШТР − рейтинг штрафний.

  Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ = …= К(n)ЗМ. Тоді вона буде мати вигляд  0,7· (R(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ )

  RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР.

  n

  Рейтинг з додаткової роботиДР додається до НР і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.

  Рейтинг штрафнийШТР не перевищує 5 балів і віднімається відНР. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

  2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового проекту (роботи) оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
  Шкала оцінювання: національна та ECTS


  Сума балів за всі види навчальної діяльності

  Оцінка ECTS

  Оцінка за національною шкалою

  для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

  для заліку

  90 – 100

  А

  відмінно

  зараховано  82-89

  В

  добре

  74-81

  С

  64-73

  D

  задовільно

  60-63

  Е

  35-59

  FX

  незадовільно з можливістю повторного складання

  не зараховано з можливістю повторного складання

  0-34

  F

  незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

  не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

  11. Методичне забезпечення

  1. Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності. / Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. – Навчальний посібник. К.: ДІА, 2008. – 364 с. (Гриф МАП, лист18-128-13/750 від 11.06.2009)

  2. Піскунова Л.Е. Методичні вказівки до вивчення дисципліни безпека життєдіяльності та завдання для виконання самостійної й контрольної робіт студентами денної та заочної форми навчання економмічного факультету за спеціальностями: „Менеджмент організації”; „Менеджмент ЗЕД”; „Маркетинг”; „Економічна кібернетика”/ Піскунова Л.Е. Прилипко В.А. – Методичні рекомендації. К.: НУБіП України, 2010. – 76с.

  3. Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності. (друге видання). / Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. – Навчальний посібник. К.: ДІА, 2010. – 358с.

  4. Піскунова Л.Е. Валеологія. / Прилипко В.А., Піскунова Л.Е. - Навчально-методичний посібник. К.: ТОВ ДІА, 2011. – 80с.

  5. Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності. / Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. Підручник. К.: ДІА, 2011. – 284с. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, лист 1/11-4540 від 03.06.2011).


  12. Рекомендована література

  Нормативна

  1. Конституція України. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 96с.

  2. Кодекс законів про працю України. – К.: Україна, 1996. – 24 с.

  3. Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці”. – К.: Основа, 1996. – 32 с.

  4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”: Кодекс законів про працю України. – К.:Україна, 1996. – С.8-9.

  5. Законодавство України про охорону здоров’я: Кодекс законів про працю України. – К.: Україна, 1996. – С.11.

  6. Законодавство України про охорону навколишнього середовища: Кодекс законів про працю України. – К.:Вид-во “Україна”, 1996. – С.13.

  7. Закон України “Про Цивільну оборону України” // ВВР України. – 1993. – №14. – С. 124.

  Основна

  1. Прилипко В.А., Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності: Метод. рекомендації для практичного вивчення дисципліни. – К.: Видавничий центр НАУ, 2006. – 100 с.

  2. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник /Є.П. Желібо, Н. М. Заверуха, В.В. Зацарний; За ред. Є.П. Желібо. – Львів: Новий Світ, 2000, 2001. – 320 с.

    1. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / Ю.С Скобло., Т.Б. Соколовська, Л.М. Тіщенко та ін .– К.: Кондор, 2003.– 421 с.

  1. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 315 с.

  2. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – К.: Львів: «Каравела», 2000. – 320 с.

  3. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 560 с.

  4. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності людини: Опорний конспект лекцій. – К.: КДТЕУ, 1999. – 207 с.

  Додаткова

  1. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф / Відп. ред . В.В. Дурдинець. – К.: Знання, 2001. – 497 с.

  2. Журнали „Безпека життєдіяльності” за 2003-2005 роки.

  3. Бєгун В.В., Науменко І.М. Безпека життєдіяльності. – К: Знання, 2004. – 327 с.

  4. Білявський Г.О., Бутенко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник. – К.: Лібра, 2004. – 368с.

  5. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування об`єктів підвищеної небезпеки. – К.: Основа, 2003. – 191 с.

  6. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Березовицький А.П. Практикум з безпеки життєдіяльності. – Львів: Афіша, 2003. – 247с.

  7. Соціально-правові аспекти клонування людини. – Одеса: Латсар, 2001. – 216 с.

  8. Заплатинський В.М. Основи криміналогічної безпеки сучасного бізнесу. – К.:КДТЕУ, 2000. – 320 с.
  15. Інформаційні ресурси
  1. http://br.com.ua/referats/Bgd/6937.htm

  2. http://br.com.ua/referats/Bgd/7849.htm

  3. http://br.com.ua/referats/Bgd/7855.htm

  4. http://br.com.ua/referats/Bgd/18758.htm

  5. http://br.com.ua/referats/Bgd/6878.htm

  6.http://br.com.ua/referats/Buhoblik/16589.htm  7. sesia.in.ua/archives/478

  8. osvita.ua/vnz/guide/17/327/

  9. posibnyky.vntu.edu.ua/pdf/000759.pdf

  10. eprints.kname.edu.ua/14113/1/Охрана_труда_и_БЖД.pdf

  Ф – 7.5 – 2.1.8 – 03


  ПРОТОКОЛ
  Погодження робочої навчальної програми дисципліни “Безпека життєдіяльності”

  з іншими дисциплінами напрямку (спеціальності)


  Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної дисципліни

  Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує попередню дисципліну

  Підпис

  Наступна дисципліна ті її розділи, в яких використовуються матеріали даної дисципліни

  Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує наступну дисципліну

  Підпис

  Безпека життєдіяльності

  ( програма школи)

  Охорона праці
  Цивільний захист

  Кудрявицька А.М., доц., кафедра загальної екології та БЖД

  Стратегія сталого розвитку

  Піскунова Л.Е., доц.., кафедра загальної екології та БЖД
 • 1   2   3   4   5   6


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка