Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультетСторінка2/6
Дата конвертації15.09.2017
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

____________БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ_________

______________________________________________________________________


напрям підготовки___6.030508 – Фінанси і кредит


спеціальність ____________________________________________________________________

спеціалізація_____________________________________________________________________

Факультет (ННІ)_______________Економічний факультет______

Розробники: _____________доц., к.с.-г. Піскунова Л.Е.______

Київ – 2015 р.Робоча програма «Безпеки життєдіяльності» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 – Фінанси і кредит, економічний факультет

„_21__” ___05_____, 2015__ р. − ___ с.

Розробники: Піскунова Л.Е., к.с.г.н. доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Загальної екології та безпеки життєдіяльності

Протокол від. “__21__”____травня__2015_ р. № __9__
Завідувач кафедри ___________________ (_Гайченко В.А.)

“___21__”____05____________ 2015___ р.


Схвалено вченою радою лісогосподарського факультету
Протокол від. “____”________________20___ р. № ___
“_____”________________20__ р. Голова _______________ ________________)

_______, 2015_ р.


 1. Опис навчальної дисципліни


Безпека життєдіяльності
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань

________Природничі науки_____Напрям підготовки

6.030508 – Фінанси і кредит

Спеціальність
Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр


Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Вибіркова

Загальна кількість годин

54

Кількість кредитів ECTS

1,5

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)-

Форма контролю

Залік


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

2

2

Семестр

4

4

Лекційні заняття

15

____4____год.

Практичні, семінарські заняття

15

____2____год.

Лабораторні заняття
________год.

Самостійна робота
____48____год.

Індивідуальні завдання
________год.

Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента −


30
24

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях.

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні бакалаври (молодші спеціалісти) повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу ОГ в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» бакалаври (молодші спеціалісти) у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції.

Загальнокультурні компетенції охоплюють: • культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності;

 • знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек;

 • вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя;

 • здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

виробничо-технологічна діяльність:

 • здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;

 • вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

 • вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

 • організаційно - управлінська діяльність на о об’єктах господарювання в умовах надзвичайних ситуацій.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовний модуль 1. Принципи забезпечення

безпеки життєдіяльності

Розділ 1. Основні положення з безпеки життєдіяльності

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек.

Тема 2. Кількісна оцінка небезпеки

Тема 3. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

Розділ 2 Соціально – психологічні чинники забезпечення безпеки

Тема4 . Людина - відкрита біоенергетична та духовно-інформаційна система.

Тема 5. Типові моделі психофізіологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій

Розділ 3. Техногенні небезпеки

Тема 6. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.


Змістовний модуль 2. Організаційно-функціональна структура та методологія безпеки

Розділ 4. Соціально – психологічні основи забезпечення безпеки людини

Тема 7. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Поведінкові реакції населення у НС.

Тема 8. Соціальні та психологічні фактори ризику.

Тема 9. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.Розділ 5. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності

Тема 10. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.Тема 11. Управління силами та засобами ОГ під час НС.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

П

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Принципи забезпечення

безпеки життєдіяльності

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія небезпек.
2


2
2

Тема 2. Кількісна оцінка небезпеки2214

Тема 3. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.
2


2
2

Тема 4. Людина - відкрита біоенергетична та духовно-інформаційна система.
2

22
6

Тема 5. Типові моделі психофізіологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій22
4

Тема 6. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.
2

22
2


2

Разом за змістовим модулем 1
8

812
2
1
20

Змістовий модуль 2. Організаційно-функціональна структура та методологія безпеки

Тема 7. Соціально-політичні небезпеки, характеристики.
1

22
4

Тема 8. Соціальні та психологічні фактори ризику.
1

22
4

Тема9. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови моделей виникнення НС.
1


2
2

Тема 10. Менеджмент безпеки, структура захисту населення та АТО у НС.
2

22
2
1
4

Тема11. Управління силами та засобами ОГ під час НС.
2

14
4

Разом за змістовим модулем 2
7

712
2

12

Усього годин

15

1524
4

2485. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Ризик як кількісна оцінка небезпеки

Практичне заняття №1 Статистична оцінка небезпечних і шкідливих чинників для життя людини

2

2

Природні небезпеки Практичне заняття №2. Визначення рівня метеочутливості людини

2

3

Біологічні небезпеки. Практичне заняття №3 Інфекційні захворювання. Епідемії. Пандемії. Імунітет. Правила поведінки населення при проведенні ізоляційно-обмежувальних заходів.

2

4

Типові моделі психофізіологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій

Практичне заняття №3 Визначення психофізіологічних властивостей людини та вплив їх на безпеку

2

5

Пожежна безпека Практичне заняття. №4 Аналіз небезпеки під час роботи зі шкідливими та вибухопожежонебезпечними речовинами

2

6

Хімічна безпека. Практичне заняття №7. Екологічна оцінка ризику. Визначити екологічну оцінку ризику застосування пестицидів у різних кліматичних зонах України

2

7

Соціальні та психологічні фактори ризику

Лабораторне заняття .№7. Соціальне середовище. Визначення

типів поведінки особистості у конфліктній ситуації2

8

Нещасні випадки невиробничого характеру.

Практичне заняття №8. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

2

9

Управління силами та засобами цивільного захисту під час надзвичайних ситуацій. Практичне заняття №9. Кількісна

характеристика надзвичайних ситуацій26. Самостійна робота під керівництвом НПП


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Критерії переходу небезпечної події у НС, одиниці виміру показників класифікаційної ознаки НС та їхні порогові значення у природному середовищі, виробничій, транспортній та інших сферах життєдіяльності....

4

2

Ідентифікація та оцінювання рівня небезпеки за допомогою імовірнісних структурно-логічних моделей, застосованих у відповідній галузі господарювання....

6

3

Регіональний комплекс природних загроз. Методи виявлення їхніх вражаючих факторів, номенклатура та одиниці виміру.

2

4

Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами

2

5

Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фактори. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної небезпеки.

6

6

Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами.

2

7

Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини

8

8

Класифікація суб’єктів господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою.

2

9

Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного тероризму. Антитерористичні критерії оцінки уразливості та підвищення стійкості роботи об’єктів підвищеної небезпеки.

2

10

Розподіл підприємств. установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від НС. Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження ризику.


2

11

Система управління безпекою та захистом у НС в галузі, як складова державної системи, її місце і значення в системі управління функціонуванням галузі.

2

12

Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС

2
Разом

407. Індивідуальні завдання


 1. Призначення курсу БЖД.

 2. Теоретичні положення БЖД, їх філософська основа. Сучасні проблеми життєдіяльності.

 3. Системно-структурний підхід при дослідженні рівня безпеки.

 4. Життєве середовище людини.

 5. Периметри, визначають умови праці та її безпеку.

 6. Проблеми безпеки життєдіяльності.

 7. Класифікація джерел небезпеки.

 8. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів.

 9. Класифікація вражаючих факторів.

 10. Дати загальну оцінку та характеристику ризику.

 11. Визначення /вимірювання/ ризику /приклад/.

 12. Класифікація ризиків /небезпек/.

 13. Види ризиків.

 14. Основи методології дослідження та управління ризиком.

 15. Напрямки, що знижують ймовірність ризику.

 16. Людський чинник у формуванні ситуації. Принципи забезпечення безпечної життєдіяльності.

 17. Фізіологічні чинники забезпечення безпеки людини.

 18. Людина — відкрита біоенергетична та духовно-інформаційна система.

 19. Основні властивості організму: гомеостаз, реактивність, резистентність.

 20. Взаємодія основних систем організму: кровообігу, дихання, травлення, виділення, ендокринної та нервової Єдність систем та цілісність організму людини.

 21. Нервові процеси та їх динаміка, латентний період, моторний період.

 22. Типи діяльності людини .

 23. Поняття про аналізатори

 24. Будова аналізаторів людини.

 25. Види рецепторів людини.

 26. Основні аналізатори людини.

 27. Основні напрямки боротьби з шумом.

 28. Конфлікти , як фактор , що знижує життєдіяльність людини.

 29. Психологія спілкування в конфліктних ситуаціях кримінального характеру.

 30. Психологія людини. Вплив характеру й темпераменту людини на її безпеку.

 31. Методи визначення психофізіологічних властивостей людини.

 32. Психодіагностичний метод визначення властивостей людини з точки зору безпеки життєдіяльності

 33. Взаємодія людини з біосферою в цілому та її компонентами зокрема.

 34. Методи визначення й оцінки рівня негативних факторів середовища.

 35. Нормування, моніторинг санітарно-гігієнічних показників

 36. Спосіб життя, здоровий спосіб життя. Основи теорії і практики культури здоров’я людини.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка