Національна академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)Сторінка1/8
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (м.ДОНЕЦЬК)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ІПО ІПП УМО

_____________ О.П. Ситніков

«___»_________________ 2012 р.
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПІДСУМКОВУ ВИПУСКНУ РОБОТУ СЛУХАЧА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні

науково-методичної ради

Протокол № 1 від 20 січня 2012 рДонецьк - 2012

ПЕРЕДМОВА

Положення про підсумкову випускну роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації розроблено у відповідності до «Положення про організацію навчального процесу» у Вищому державному навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» Академії педагогічних наук України, призначені для допомоги слухачам курсів підвищення кваліфікації фахівців у виконанні самостійних письмових робіт (контрольної, підсумкової випускної робіт та навчального практикуму) з психології та педагогіки; методики виробничого навчання та новітніх виробничих технологій; інформаційного захисту та цивільної безпеки; містять основні вимоги, які стосуються змісту і оформлення контрольної, випускної роботи та навчального практикуму, організації їх виконання, порядку захисту і оцінювання.

Самостійна письмова робота, виконується слухачем курсів підвищення кваліфікації, є основним видом навчальної роботи слухача при очно-дистанційній та заочній формах підвищення кваліфікації, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним професійних знань і умінь, а також навичок науково-дослідницької, методичної або управлінської роботи.1.Загальні положення
1.1 Підсумкова випускна робота – це результат самостійної навчальної діяльності слухача курсів підвищення кваліфікації, в процесі якої він узагальнює, оновлює та розширює набуті теоретичні знання, удосконалює свої практичні уміння з обраної теми, впроваджує інноваційні педагогічні та виробничі технології, набуває досвіду дослідницько-творчої роботи, обґрунтовує модель власної діяльності, її результативність тощо.

Перед початком роботи слухач повинен ознайомитися з даними рекомендаціями та визначити тему підсумкової роботи згідно запропонованого переліку.

Після вибору теми складається план підсумкової роботи, вивчається література. За узгодженням з т’ютером (куратором) групи призначається керівник цієї роботи відповідно до вибраної теми та разрахункового навантаження викладачів кафедр.

На допомогу слухачам читається спеціальний модульний курс (4 години) «Методологія прикладних педагогічних досліджень».

Основні етапи виконання підсумкової роботи:

1. Вибір теми роботи та її узгодження із керівником.

2. Розробка завдання та складання індивідуального плану її виконання.

3. Опрацювання літературних джерел.

4. Аналіз фактичного матеріалу.

5. Дистанційне консультування із керівником.

6. Усунення недоліків, підготовка остаточного варіанту тексту, оформлення роботи.

7. Подання роботи на кафедру.

8. Рецензування роботи.

9. Захист роботи.

Списки керівників, їх електронні адреси й телефони розміщені на сайті інституту (www.ipo.dn.ua). Через ці канали викладачі здійснюють консультування слухачів, що навчаються за очно-дистанційною формою навчання.

Слухачі, що навчаються за заочною формою можуть отримати консультації, як користуючись електронною так і звичайною поштою та телефонним зв’язком. Слухачі повинні здати випускні роботи не менш ніж за 15 днів до початку залікової сесії, висилають роботи замовленим листом на адресу інституту: вул. Куйбишева, 31-а, м. Донецьк, Україна, 83101 з позначкою: «Підсумкова випускна (контрольна) робота» тьютерові групи (указати конкретно).


2. Призначення керівника, порядок вибору та затвердження теми підсумкової випускної роботи
2.1 Тематика випускних робіт:

- розробляється випускаючою кафедрою відповідно до вимог посадових професійно-кваліфікаційних характеристик даної категорії слухачів на основі компетентнісного підходу;

- затверджується на засіданні випускаючої кафедри.
2.2. Координатор-тьютор:

- пропонує слухачам теми випускних робіт та наукових керівників;

- визначає час, форми та методи проведення консультацій зі слухачами.
2.3. Наукові керівники:

- затверджуються розпорядженням директора інституту ІПО ІПП УМО за поданням завідувачів випускаючих кафедр на поточний рік;

- мають навчальне навантаження за керівництво та рецензування випускними роботами, яке планується завідувачем кафедри згідно з діючими в Університеті нормами планування й обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу;

- зобов’язані обговорити зі слухачем план випускної роботи, запропонувати перелік основної літератури, надати рекомендації щодо написання випускної роботи та ознайомити слухача з порядком її захисту


2.4 Слухач:

- обирає одну із запропонованих тем випускних робіт;

- в окремих випадках, виходячи з професійно-наукових інтересів, може запропонувати свою тему, погодивши її з науковим керівником.
3. Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи
3.1 Випускна робота має відповідати таким вимогам:

- поєднувати науково-теоретичні знання з практичною діяльністю в галузі;

- характеризувати впровадження в практичну діяльність сучасних технологій навчання, виховання й управління;

- базуватись на фактах практичної діяльності в конкретних закладах і установах освіти.


3.2 Орієнтовні структура та зміст роботи

Випускна робота повинна виконуватися відповідно до поставленого завдання і методичних вказівок наукового керівника.

Рекомендується наступна структура роботи:

- титульний аркуш;

- анотація;

- зміст;

- вступ;

- теоретична частина;

- практична частина;

- висновки;

- список використаної літератури;

- додатки

Титульний аркуш є першим у випускній роботі і заповнюється слухачем.

У анотації вказується мета та завдання випускної роботи, коротко розкривається її зміст, вказується очікуваний педагогічний результат. Обсяг анотації – 0,25 - 0,5 сторінки.

У зміст виносяться заголовки, які точно повторюють план роботи. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами.

У вступі обґрунтовується доцільність вибору даної теми, її актуальність, формулюються об'єкт, предмет, мета і завдання випускної роботи.Теоретична частина може містити:

- огляд літератури з даної проблеми;

- теоретичне обґрунтування актуальності і важливості завдань, які вирішуються в даній роботі;

- аналіз і систематизацію наявного досвіду.Практична частина має містити аналіз досвіду роботи слухача, а також навчального закладу, в якому він працює, з даної проблеми на основі теоретичної частини роботи.

Зокрема, у практичній частині можуть бути представлені і розроблені автором нормативні документи (положення, інструкції тощо), методика управління певним напрямком освітньої діяльності, схема оснащення навчально-матеріальної бази, методична розробка певного виду навчальних занять чи виховного заходу і т. ін.

У висновках дається коротке узагальнення отриманих результатів, рекомендації з їх впровадження у навчально-виховний процес конкретного навчального закладу тощо.

Випускна робота може містити додатки (таблиці, креслення, ескізи, малюнки, розрахунки, методичні матеріали тощо).

Наприкінці роботи вміщується список використаної літератури згідно з бібліографічними вимогами.
3.3 Обсяг роботи та правила оформлення
Обсяг випускної роботи має складати не менше 15-25 сторінок комп'ютерного набору. До загального обсягу не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та малюнки, які повністю займають площу сторінки. Всі сторінки підлягають суцільній нумерації;

Текст набирається на аркушах стандартного формату А-4, з використанням шрифтів текстового редактора Word, кеглем 14 через 1,5 інтервали (30 рядків на сторінці) з дотриманням таких розмірів полів: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве -10 мм;

Титульна сторінка оформляється за встановленою формою (див. Додаток 1);

Список літератури оформляється у відповідності з існуючими стандартами. У тексті мають бути посилання на всі використані літературні джерела, особливо при цитуванні (Додаток Г).


4. Технологія оцінювання якості підсумкової випускної роботи
Оцінювання випускної роботи здійснюється відповідно до рейтингової системи за такими критеріями:

- актуальність теми (рівень обґрунтування актуальності теми випускної роботи);

- розкриття теми (відповідність змісту роботи поставленим меті і завданням, використання інноваційних методів дослідження проблеми: проектування, моделювання та ін., цілісність і завершеність структури випускної роботи);

- професійна та практична спрямованість роботи;

- впровадження результатів (теоретична цінність та прикладне значення отриманих результатів, наукова обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх відповідність поставленим завдання);

- оформлення роботи.

По кожному критерію максимальна кількість балів – 20.

Крім того, слухачам можуть нараховуватись додаткові заохочувальні бали:

- за електронну верстку – 2 бали;

- за опублікування розробок автора за темою роботи – 3 бали;

- за наявність реальних результатів впровадження розробок автора на регіональному рівні – 4 бали;

- за розробку нормативних документів (планів, програм, положень тошо) – 3 бали;

- за використання інформаційних ресурсів Інтернет (електронної бібліотеки, бази даних тощо) – 3 бали;

- за нестандартний (оригінальний) підхід до вирішення завдань дослідження – 5 балів.

Кількість додаткових балів не може перевищувати 20 балів.
Відповідно до вимог ESTS оцінювання якості випускних робіт проводять

таким чином:За шкалою ESTS

За шкалою навчального закладу (у балах)

Рівень роботи

Оцінка за традиційною (національною) шкалою

A

90-100

Високий

Відмінно

B

70-80

Вище

середньогоДобре

C

60-69

D

50-59

Середній

Задовільно

E

40-49

FX

30-39

Нижче середнього

Незадовільно (необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного захисту)

F

0-29


Низький

Незадовільно (необхідна значна подальша робота)

Середньозважений бал за таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та шкали ESTS (A, B, C, D, E, FX, F).ПЕРЕЛІК

ТЕМ ПІДСУМКОВИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ

СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПІДСУМКОВИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ

ПО КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

для директорів, заступників директорів з навчально-виробничої роботи та з навчально-виховної роботи, резерву на посади керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів


 1. Основні підходи до управління професійно-технічним навчальним закладом.

 2. Типи організаційних структур (лінійна, лінійно-штабна, функціональна, лінійно-функціональна) в системі професійно-технічної освіти.

 3. Методи управління як засоби реалізації функцій управління ПТНЗ: суть, класифікація і зв'язок методів управління.

 4. Функції управління як специфічний вид цілеспрямованої управлінської діяльності ПТНЗ.

 5. Суть і особливості цілепокладання, планування і прогнозування в професійно-технічному навчальному закладі.

 6. Перспективне, поточне та оперативне планування в ПТНЗ.

 7. Програма розвитку професійно-технічного навчального закладу.

 8. Форми планування в ПТНЗ: тематичне, графічне, текстове, щотижневе, сіткове, календарно-тематичне.

 9. Програмно-цільовий метод планування в ПТНЗ.

 10. Мета, зміст, види, принципи, форми і методи контролю в ПТНЗ.

 11. Характеристика і критерії ефективного контролю. Етапи його здійснення в ПТНЗ.

 12. Структура і зміст організаційно-педагогічної діяльності в ПТНЗ.

 13. Професійно-технічний навчальний заклад як соціально-педагогічна система.

 14. Організація методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі. Форми і методи методичної роботи в ПТНЗ.

 15. Структура діяльності й функціональні обов'язки керівника професійно-технічного навчального закладу.

 16. Розподіл функцій між директором ПТНЗ і його заступниками. Координація діяльності адміністрації ПТНЗ.

 17. Критерії та параметри оцінки ефективності управлінської діяльності керівника ПТНЗ.

 18. Педагогічний аналіз як функція управління професійно-технічним навчальним закладом, спрямований на вивчення стану і тенденцій розвитку та об'єктивне оцінювання результатів навчально-виробничого і виховного процесів.

 19. Мета, завдання, предмет, зміст і функції педагогічного аналізу.

 20. Види педагогічного аналізу за об'єктами, за суб'єктом та за обсягом.

 21. Педагогічний аналіз навчально-виробничого і виховного процесу – основа наукового управління професійно-технічного навчального закладу.

 22. Головні напрями організаційної діяльності директора професійно-технічного навчального закладу.

 23. Загальна характеристика основних форм управління професійно-технічними навчальними закладами.

 24. Форми суспільного управління ПТНЗ.

 25. Формування системи методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі.

 26. Традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи в ПТНЗ.

 27. Інноваційна діяльність директора професійно-технічного навчального закладу.

 28. Взаємодія ПТНЗ з зовнішнім середовищем.

 29. Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінського процесу ПТНЗ.

 30. Саморозвиток керівника професійно-технічного навчального закладу.


Список рекомендованої літератури


 1. Алєксєєнко Т.Ф., Звєрєва І.Д. Соціальна педагогіка: Підручник /За заг. ред. І.Д.Звєрєвої. - К.: Центр навч. літератури, 2006. - 15,5.

 2. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления - Харьков: ООО «Фортуна-пресс», 1998. – 464 с.

 3. Бандурка А.М., Друзь В.А.Основы конфликтологии. - Харьков, 1997.

 4. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов. – Екатеринбург: Издательство «Деловая книга», 1998. – 334 с.

 5. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Общ. ред. М.С. Мацковского. - СПб.: Лениздат, 1992.-400с.

 6. Гнутель Я. Організація навчально-виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі. – Тернопіль: Збруг, 1993.

 7. Гнутель Я.Б. Виховна робота в сучасних умовах: теорія й методика. – Тернопіль, 1998. – 262 с.

 8. Гуленко В.В., Молодцов А.В. Соционика для руководителя. Кн.1 Введение в соционику. – К., МЗУУП, 1993.

 9. Гуленко В.В., Молодцова А.В. Соционика для руководителя. Кн.2 Основы социоанализа – К., 1993.

 10. Деева Н.К. Профтехучилище в современных условиях. – М.: Высш. шк., 1992. – 175 с.

 11. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Підручник. - Вид. 4-те, Доповнене.- Львів: Афіша,2001.- 256с.

 12. Дзвінчук Д. Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління [монографія] / Д. Дзвінчук. – К. : ЗАТ “Нічлава”, 2006. – 378 с.

 13. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 14. Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности.— М., 1979.

 15. Донцов А.И. Психология коллектива. – М., 1984.

 16. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., Пономаренко В.А. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Психологический аспект. - Минск: Изд-во «Университетское», 1985.

 17. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. В. М. Гейця. — К.: Фенікс, 2003. — С. 291.

 18. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. – М.: Просвещение, 1989.

 19. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; [голов. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 20. Єрмакова З.І. Культура мовлення та ораторське мистецтво для керівників та педагогів профтехшколи: Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2004. – 40 с.

 21. Єрмакова З.І. Співпраця керівника, педагога, учня професійної школи. Методичні рекомендації. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2003. – 32 с.

 22. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. Хрестоматія. - К.: Вища школа, 2006. - 40,0.

 23. Китаев - Смык Л.А. Психология стресса. - М.: Наука, 1983.

 24. Кларин В.М. Педагогические технологии в учебном процессе. – М.: Знание, 1989.

 25. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель… Элементы психологии менеджмента в повседневной работе. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Дело,1996. – 384с.

 26. Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях та відповідях. - К.: Знання, 2006. - 9,5.

 27. Легенький Г.И. Цель и способы воспитания. – М.: Педагогика, 1990. – 134 с.

 28. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций.— М.: Смысл, 1999.

 29. Лозница В.С. Психологія менеджменту: Навч.посібник.-К: КНЕУ, 1997,-248с. Современная психология: Справочное руководство .- М.: ИНФРА-М, 1999. - 688с.

 30. Лукашевич Н.П., Сингаевская И.В., Бондарчук Е.И.. Психология труда: Учеб. - метод. Пособие / Под ред. Н.П. Лукашевича. –К.:МАУП,1997. – 104 с.

 31. Матвіенко О.В. Стратегії розвитку середньої освіти у країнах Європейського Союзу: Монографія. - К.: Ленвіт. 2005. - 381 с. - Бібліогр. 44 с.

 32. Ніколаєнко С. М. Освіта в інноваційному поступі суспільства / С. М. Ніколаєнко – К. : Знання, 2006. – 207 с.

 33. Нікуліна А.С., Торба Ю.І. Вдосконалення педагогічної майстерності майстра і викладача у процесі самоосвітньої роботи: Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2003.

 34. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования //Под ред. Е.С.Полат. – М.: Академия, 20х-00. – 296 с.

 35. Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку / В. О. Огнев’юк. – К. : Знання України, 2003. – 450 с.

 36. Освітній менеджмент : [навч. посіб.] / [за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки]. – К. : Шкільний світ, 2003. – 400 с.

 37. Петровский В.Н. Активность групп различного типа в конфликтогенных ситуациях: Дис. ... канд. психол. наук. - М., 1985.

 38. Пєхота О.М. Освітні технології. – К., - 2004.

 39. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам / Пер. с англ. Н.Т.Котляр. - М.,7 ЯЙ КЬЮ, 1995,- 257с

 40. Пригожин А.И. Социология организаций. - М.: Наука, 1980

 41. Профтехосвіта України: XX століття: Енциклопедичне видання / За ред. Н.Г.Ничкало. - К.: Вид-во „АртЕк", 2004. - 876 с: іл.

 42. Савустьяненко Т.Л. Методичний супровід слухачів з вивчення інноваційних форм і методів навчання і виховання: Методичний посібник. - Донецьк: ДІПО ІПП, 2006. - 8,0.

 43. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления: Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Изд-во "Феникс", 1997,- 512с.

 44. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості. - К.: Міленіум, 2006. - 28,9.

 45. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Серия "Учебник ХХ1 века". - Ростов н/Д: "Феникс", 2001.- 512 с.

 46. Столяренко С.Г. Основы психологии. Издание «Феникс», Ростов 1997. – 560 с.

 47. Торба Ю.І. Педагогічна підготовка викладачів спеціальних та загальнотехнічних дисциплін і майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі післядипломної освіти. Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2005. – 40 с.

 48. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Видав. Центр “Академія”, 2002.

 49. Шубинский В.С. Предмет, задачи и сущность педагогики творчества. - М., 1987.

 50. Шуванов В.И. Социальная психология менеджмента. - М.: ЗАО «Бизнес-школа» «Интел-синтез», 1997.-256 с.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПІДСУМКОВИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ

ПО КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

для викладачів професійно-теоретичної підготовки, майстрів виробничого навчання та старших майстрів птнз


 1. Перспективи розвитку професійної педагогіки.

 2. Використання різних форм і методів активізації діяльності учнів на уроках.

 3. Виховання на традиціях національної культури.

 4. Ділові ігри та їх роль в удосконаленні навчально-виховного процесу в ПТНЗ.

 5. Індивідуалізація і диференціація навчання і їх роль у підвищенні якості навчально-виховного процесу.

 6. Мотивація навчання як один зі способів підвищення ефективності навчання в ПТНЗ.

 7. Особливості професійно-педагогічного спілкування.

 8. Особливості типів акцентуацій характеру підлітків.

 9. Причини агресивності учнів підліткового віку та засоби корекції.

 10. Психологічні особливості підростаючого покоління в сучасному суспільстві.

 11. Розвиток креативного мислення учнів підліткового віку.

 12. Сучасні педагогічні технології в професійної освіті.

 13. Сучасні проблеми соціалізації учнівської молоді.

 14. Типи конфліктів і управління конфліктною ситуацією.

 15. Типи субкультури сучасної молоді.

 16. Педагогічна майстерність, її елементи.

 17. Екологічне виховання учнів ПТНЗ.

 18. Духовно-моральне виховання учнів ПТНЗ.

 19. Формування культури здоров'я та здорового способу життя в умовах ПТНЗ.

 20. Зміст та організація профорієнтаційної роботи в ПТНЗ.

 21. Метод проектів в освітньої діяльності учнів ПТНЗ.

 22. Кооперативні форми організації діяльності учнів на уроці та її різновиди.

 23. Типи та види уроків теоретичного навчання.

 24. Методи організації самостійної роботи учнів ПТНЗ.

 25. Педагогічні конфлікти та способи їх вирішення.

 26. Особливості економічного виховання учнів ПТНЗ.

 27. Особливості правового виховання учнів ПТНЗ.

 28. Превентивне виховання учнів ПТНЗ.

 29. Особливості виховання та навчання девіантних підлітків.

 30. Естетичне виховання учнів ПТНЗ.


  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка