Молодий спеціалістСторінка1/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3
Верхньосироватська

спеціалізована школа І – ІІІ ступенів

Сумської районної ради

Сумської області
Молодий спеціаліст

стає хорошим учителем,

перш за все,

завдяки


середовищу творчої праці педагогічного й учнівського колективу.

В. Сухомлинський

ЕТАПИ РОБОТИ


з молодими спеціалістами
І етап (адаптаційний)

2007/2008 н.р.


 • Закріплення наставників, визначення завдань щодо підвищення методичного й фахового рівня молодого спеціаліста.

 • Посвята в молоді педагоги.

 • Визначення комунікативних якостей і творчих здібностей молодого спеціаліста.

 • Взаємовідвідування уроків.

 • Вивчення досвіду колег.

 • Участь у колективній і груповій формах методичної роботи.

 • Вивчення нормативно-правової бази, програмово-методичної, матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу.

 • Створення постійно діючих – консультативних пунктів для молодого вчителя.

 • Діагностика утруднень у роботі молодого педагога.

 • Дослідження рівня психофізичного комфорту молодого вчителя.

 • Обговорення відкритих уроків і позакласних заходів.

 • Підведення підсумків, аналіз результатів роботи.


ІІ етап (творчий і пошуковий, подолання труднощів в навчально-виховній роботі, ефективної діяльності молодого вчителя)

2008/2009 н.р.

 • Звіт наставника про пророблену роботу.

 • Звіт молодого вчителя про виконання індивідуального плану (аналіз проблем).

 • Самодіагностика професійної діяльності.

 • Планування роботи на підставі аналізу.

 • Вивчення інноваційних методів технологій викладання предмету.

 • Ознайомлення з передовим педагогічним досвідом.

 • Створення банку інформації з проблемних питань.

 • Самоаналіз відкритих уроків.

 • Робота з обдарованими учнями.

 • Аналіз участі молодого спеціаліста у семінарах, методоб’єднанням.

 • Тиждень молодого вчителя.

 • Використання мультимедійних технологій на уроках.

 • Прогнозування, плани, виконання рекомендацій на наступний рік.


ІІІ етап (підсумковий)

2009/2010 н.р.


 • Аналіз роботи ради наставників з молодим учителем.

 • Рефлексійна оцінка процесу роботи і результатів з молодими учителем.

 • Проведення відкритих уроків, самоаналіз.

 • Проектування завдань з розвитку творчого потенціалу учнів.

 • Моніторинг навчальної діяльності.

 • Проектування за методом інтел.

 • Аналіз показників готовності молодого вчителя до інноваційної діяльності.

 • Презентація: теоретичні розробки, практичні апробації особистих матеріалів.

 • Випуск газети „молодий учитель у школі”.

 • Підведення підсумків роботи з молодим спеціалістом щодо підвищення свого методичного й професійного рівня.


Програма професійного

та особистісного саморозвитку

молодого вчителя

у Верхньосироватській спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів
1. Уміння чітко орієнтуватися в реальних життєвих та навчально-виховних ситуаціях, брати відповідальність за прийняті рішення.

2. Уміння враховувати конкретні результати діяльності у співвіднесенні зі стандартами, нормативами.

3. Уміння зробити психолого-педагогічний прогноз розвитку дітей.

4. Оптимальне визначення форм, способів, методів і засобів надання психолого-педагогічної допомоги дітям та їх батькам у відповідності з навчально-виховними цілями.

5. Передбачення власних труднощів учнів, батьків, колег у виконанні різних видів діяльності.

6. Встановлення педагогічно доцільних стосунків з батьками, громадськістю; дотримуватись моральних основ спілкування з учнями.

7. Здійснення корекційної роботи з учнями, в яких є природні труднощі у поведінці та навчанні.

8. Оволодіння педагогічною технікою (керування психічним станом, моторикою, здійснення позитивного впливу на емоційний стан учнів, керування когнітивними процесами, дотримання вимог педагогічної мовленнєвої культури у спілкуванні).

9. Використання рефлексивного ризику в розв'язанні професійних задач.

10. Аналіз та оцінка змісту навчально-розвивального матеріалу (доступність, відповідність віку учнів, науковість, новизна тощо).

11. Моделювання нових форм і методів професійної діяльності.

12. Самоменеджмент власної професійної діяльності у відповідності з соціальними цілями.

13. Розвиток здатності перекладати теорію проблем на мову практики.
Верхньосироватська

спеціалізована школа І – ІІІ ступенів


Мета: допомогти становленню особистості здатної орієнтуватися в розмаїтті протиріч сучасного світу визначати свій шлях саморозвитку, самонавчання й самовизначення в професійній кар’єрі, навчити самостійно розв’язувати шкільні проблеми, приймати правильні рішення.
Актуальність: Потреба вчителя нового типу як за особистісними рисами так і професійними якостями. Відсутність наукових посібників з питань адаптації молодого вчителя в сучасній школі.
ВСТУП

Переступаючи поріг школи, молодий спеціаліст сподівається реалізуватися тут як фахівець. Становлення вчителя, утруднення, проблеми в роботі внаслідок відсутності необхідного в професійній діяльності досвіду. Щоб стати вчителем – майстром, недостатньо аудиторних занять. На думку А. Макаренка, потрібні: „Синтез наукових знань, методичне мистецтво та особистісних рис педагога, досконале володіння педагогічною технікою та передовим педагогічним досвідом. Крім того, учительську майстерність багато в чому слід передавати з рук у руки від майстра до учня.

Нині наша школа потребує вчителя нового типу як за особистісними рисами, так і за професійними якостями. Важливим чинником успішності молодого вчителя та якості його роботи є створення умов для професійного зростання, формування педагогічної майстерності. Молодий спеціаліст має навчитися самостійно розв’язувати шкільні проблеми, приймати правильні рішення. Вважають, що саме перші три роки педагог відчуває труднощі у вихованні і навчанні дітей. Часто, не впоравшись, молоді люди міняють професію вчителя на іншу.

Сьогодні школа відчуває потребу в молодих, ініціативних, творчих учителях, готових працювати по новому.

Допомогти становленню особистості, реалізацію потенціалу молодого спеціаліста – таку мету ставить перед собою Школа молодого вчителя при Верхньосироватській спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів.

Напрями роботи Школи різноманітні.  1. Методична робота з молодими вчителями:

   • Надання молодому фахівцю кваліфікованої, ефективної та своєчасної допомоги в організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня відповідно до державного стандарту.

   • Робота з навчально-програмною документацією.

   • Надання допомоги в доборі матеріалів з питань удосконалення форм і методів, навчання та виховання.

   • Надання допомоги у впровадженні новітніх та інформаційних технологій.

   • Забезпечення накопичення й систематизації молодим спеціалістом навчальної та методичної літератури, інструктивних, нормативних матеріалів та документів.

   • Забезпечення дотримання молодим учителем вимог Закону України „Про мови”.

   • Створення творчо-динамічних груп „наставник – молодий спеціаліст”.

   • Проведення співбесід.

   • Організація декад ініціативи та творчості молодих учителів.

   • Оформлення трудового паспорту молодого спеціаліста.

  2. Індивідуальний підхід.

Змістовною, ціленаправленою та ефективною є робота з молодими спеціалістом на основі діагностування. Це допомогає не лише планувати діяльність, визначати рівень професійної майстерності й загальної культури вчителя, а і враховувати його запити, потреби, забезпечувати його саморозвиток і самовдосконалення. Чітко спланована робота ради наставників навчального закладу, до складу якої входять досвідчені педагоги. Робота ради регламентується відповідним планом. Основні правила роботи молодого вчителя покладені в основу „Кодексу честі молодого вчителя”.

У школі проводяться різноманітна робота з молодими вчителями: лекції, семінари, розважальні заходи, екскурсії, конкурси, творчі звіти, стажування, методичні консультації, співбесіди, аналізи уроків, самоаналізи, проектна діяльність...

Завдання педагогічного колективу і адміністрації закладу – докласти максимум зусиль до виховання з молодого вчителя досвідченого педагога, який подав би приклад самовдосконалення, розпалив би в собі іскру особистісної та професіональної індивідуальності, допоміг би знайти власний шлях до храму знань.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_________ З.О. Нечипоренко
ПЛАН РОБОТИ

З МОЛОДИМИ ВЧИТЕЛЯМИ

Верхньосироватської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів
Засідання І (вересень)з/п

Тема

Дата

Відповідальні

1

Про роботу молодого вчителя. Звіт за попередній навчальний рік.

03.09.08

Заступник директора з НВР

2

Презентація програми школи молодого вчителя.

09.09.08

Керівник ШМВ

3

Знайомство з локальними актами школи:

 • Положення про щоденники;

 • Положення про перевірку зошитів;

 • Положення про заповнення класного журналу;

 • Положення про чергового вчителя.

16.09.08

Директор, голови МО, заступники директора з НВР

4

Функції перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок.

 • Система контролю й оцінювання знань, умінь і навичок.

 • Тематичний облік знань.

23.09.08

Голови МО, заступники директора з НВР

5

Типологія і структура сучасного уроку.

29.09.08

Керівник ШМВ

6

Мікродослідження „Потенційні можливості молодих учителів”

30.09.08

Психологічна служба школи
Понеділок

Консультації директора школи з питань трудового законодавства, правил внутрішнього розпорядку та розподілу обов’язківДиректор

Вівторок

Консультації у заступника директора з НВР з питань вдосконалення навчальної роботиЗаступник директора з НВР

Середа

Консультації у наставника.

Відвідування уроків учителів-методистів, старших учителів школи.


Наставники

Четвер

Самоосвіта молодого вчителя: консультації з питань науково-методичної роботи в методкабінеті.Заступник директора, керівник ШМВ

П’ятниця

Консультації в заступника директора з виховної роботи з питань вдосконалення виховної та позакласної роботи.Заступник директора з навчально-виховної роботиЗасідання ІІ (жовтень)з/п

Тема

Дата

Відповідальні

1

Урок як основна форма організації навчання. Загальні вимоги до сучасного уроку

07.10.08

Заступник директора з НВР, керівник ШМВ

2

Рекомендації щодо підготовки учителів до уроку

13.10.08

Психолог школи

3

Гра – тренінг „Камертон” (слухачі школи презентують свої варіанти початку уроку)

20.10.08

Керівник ШМВ, учитель-стажист

4

Огляд виставки у шкільній бібліотеці „Усе для вчителя”

22.10.08

Бібліотекар школи

5

Практикум:

 • Аналіз відвіданих уроків наставників.

 • Самоаналіз уроку

28.10.08

Керівник ШМВ


Засідання ІІІ (грудень)з/п

Тема

Дата

Відповідальні

1

Розвиток пізнавальних інтересів учнів шляхом впровадження сучасних освітніх технологій (застосування комп’ютерних технологій)

09.12.08

Досвідчені вчителі

2

Комп’ютерне проектування. Метод проектів як засіб для розвитку критичного мислення.

23.12.08

Керівник ШМВ

3

Самоосвітня діяльність учителя

29.12.08

Учителі-наставники

4

Практикум.

Проведення тижня наставників31.12.08

Керівник ШМВ психолог школи


Засідання ІV (березень)з/п

Тема

Дата

Відповідальні

1

Механізми інтелектуального розвитку школярів

03.03.09

Психолог школи

2

Розвиток пізнавальних інтересів учнів шляхом впровадження сучасних освітніх технологій. (відвідування уроку з наступним обговоренням.)

10.03.09

Керівник ШМВ, учитель, який проводить відкритий урок

3

Проблемний стіл „Розвиток творчої особистості”

12.03.09

Учитель наставник

4

Огляд новинок літератури

17.03.09

Бібліотекар школи

5

Обговорення плану проведення свята молодого вчителя.

20.03.09

Керівник ШМВ, учитель-стажист, наставники

6

Практикум:

 • Захист конспектів уроків різних типів.

Гра – тренінг „Я роблю так...” (представлення педагогічних знахідок учителів – стажистів).

25.03.09


Засідання V (травень)з/п

Тема

Дата

Відповідальні

1

Методи вивчення особистості учня.

05.05.09

Психолог школи

2

Круглий стіл „Чинники, що впливають на рівень вихованості учня”

13.05.09

Заступник директора з НВР, психолог школи, учитель-наставник, учитель-стажист

3

Звіти слухачів „Я як учитель: вчора, сьогодні, завтра”

20.05.09

Учителі-стажисти

4

Свято молодого вчителя

27.05.09ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора З НВР

_________ З.О.Нечипоренко

02 вересня 2008 року

план роботи школи

Молодого спеціаліста”(адміністративний контроль)

Верхньосироватської

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів

на 2008/2009 н.р.


з/п


Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Закріплення наставника за молодими спеціалістом

Вересень

Заступник директора з НВР Корольова Н.С.
Визначення завдань наставникам щодо підвищення методичного і фахового рівня молодого спеціаліста

Теоретичний семінар „Використання сучасних інноваційних технологій у здійсненні моніторингових досліджень”

Індивідуальні консультації. Самоосвіта педагога

Надання допомоги в складанні календарних та поурочних планів, оформленні журналів, шкільної документації.

Складання індивідуального плану роботи молодого спеціаліста

2

Застосування елементів інтерактивного навчання та інших освітніх технологій

Грудень

Заступник директора з НВР Корольова Н.С.
Семінар „Використання сучасних інноваційних технологій”
Обговорення графіків відвідування наставником уроків молодого вчителя

Наставник

Люта Г.С.


Консультативна робота шкільного психолога. Запобігання конфліктів в учнівському колективі

Практичний психолог

Гаврик І.Л.


Діагностування

Заступник директора з НВР Корольова Н.С.
3

Проведення тижня „Молодого спеціаліста”

Лютий

Керівник МО Єрьоменко О.П.
Рівень знань учнів з предмета (результати контрольних робіт, лабораторних робіт, педагогічних зрізів і тестів)

Заступник директора з НВР Корольова Н.С.
Звітування молодого спеціаліста

Чалий В.С.
4

Підсумки проведення тижня молодого спеціаліста

Травень

Заступник директора з НВР Корольова Н.С.
Аналіз роботи наставника з молодими вчителем

Наставник

Люта Г.С.


Підсумки роботи молодого спеціаліста щодо підвищення професійного рівня

Заступник директора з НВР Корольова Н.С.
Розробка рекомендацій на наступний навчальний рік
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора З НВР

_________ З.О.Нечипоренко

02 вересня 2008 року
ПОЛОЖЕННЯ

про проведення шкільного конкурсуВерхньосироватської

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів

Шукаємо молоді педагогічні таланти”


У праці честь і добре ім’я людини.

Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти любиш. Немає такої професії, в якій людина не змогла б піднятися на вершину майстерності.

В. Сухомлинський


Мета проведення конкурсу:

виявити талановитих, творчих спеціалістів, сформувати громадське уявлення про сучасного молодого вчителя.Конкурс проводиться в 2 тури:
І тур:

 • Проведення вчителем на базі своєї школи відкритого творчого уроку.

 • Розв’язання психолого-педагогічних завдань та ситуацій


ІІ тур:

 • Участь учителя у засіданні „Круглого столу”.

 • Творчий звіт молодого вчителя (до 10 хвилин).

 • Демонстрація власних творчих розробок, проектів.

 • Позакласна, позашкільна робота вчителя.

Критерії оцінювання:


 • Професійні знання з предмету

 • Знання з основ педагогіки і психології

 • Володіння методикою викладання предмету

 • Застосування інноваційних технологій, нетрадиційних форм роботи

 • Організаторські та комунікативні здібності

 • Дотримання правил співпраці та співтворчості

 • Портфоліо професійного розвитку

Оцінювання здійснюється за 5 бальною системою.


Місце проведення: с. Верхня Сироватка, Верхньосироватська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів
Дата проведення конкурсу: січень.
Заохочення: нагородження грамотою та подарунками навчального закладуСистема роботи

з молодими спеціалістами

Верхньосироватської

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенівСТРУКТУРА

методичної роботи з молодими спеціалістами

Зміст діяльності

Терміни

Відповідальні

Контроль з інформаційним забезпеченням

Ознайомлення молодих педагогів із системою роботи в школі ("Молоді вчителі: права та обов'язки", "Традиції школи", "План роботи школи")

Серпень-вересень

Заступник директора з НВР

Співбесіди

Надання допомоги молодому вчителеві в плануванні його роботи ( програми, вимоги до календарних та поурочних планів, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів), в ознайомленні з вимогами до ведення зошитів, щоденників, шкільної документації; у визначенні типології уроків та вимог до їх проведення, тематичних атестацій; в аналізі результатів роботи за І семестр, визначенні напрямків роботи та складанні календарно-тематичного плану на ІІ семестр

Протягом року

Учителі-наставники, голови МО

Пам'ятки молодому вчителеві, співбесіди

Здійснення попереджувального контролю з метою пошуку найбільш ефективних методів проведення уроків та найраціональніших прийомів роботи вчителів

Протягом року

Учителі-наставники, голова МО

Пам'ятки молодому вчителеві, співбесіди

Організація консультацій для вчителів, які працюють з учнями за індивідуальним планом навчання

Третій понеділок кожного місяця

Заступник директора з НВР

Відвідування, консультації, співбесіди

Проведення психологічних тренінгів з актуальних питань проблемної теми школи "Розв'язання психолого-педагогічних завдань і проблемних ситуацій"

Жовтень, січень, квітень

Психолог, заступник директора з НВР

Відвідування тренінгів

Здійснення контролю за виконанням учителями єдиних вимог до учнів, норм педагогічної етики та принципів особистісно зорієнтованої освіти

Протягом року

Заступник директора з НВР

Засідання педради

Застосування методу проектів

1раз у два тижні

Заступник директора з НВР, керівник ШМВ

Організація наставника

Організація відвідування уроків, позаурочних заходів досвідчених учителів, проведення консультацій для молодих фахівців

Протягом року

Адміністрація, учителі-наставники

Співбесіди: графік відкритих уроків

Проведення свята молодих учителів

Жовтень

Заступник директора з НВР, керівник ШМВ

Свято

Основні функції

заступника директора навчально-виховної роботи

з підвищення ефективності самоосвітньої діяльностімолодого вчителя.


 • Професійно-педагогічне вдосконалення

 • Д

  Я

  МОЛОДИЙ

  УЧИТЕЛЬ
  омінування внутрішнього контролю


 • Порівняння себе з іншими

 • Самоутвердження • Самооцінка педагогічних здібностей і професійних якостей

Знай, що велике щастя вихованця – бачити тебе таким, яким він створив тебе як свій ідеал
В.О. Сухомлинський
А

ЗН НЬ

СПРА ЕДЛИВОСТІ

ІН ЕЛЕКТУ

ОРГАНІЗ ВАНОСТІ

П АЦЕЛЮБНОСТІ

ПРИНЦ ПОВОСТІ

ЧУЙНОС І

ЦІЛ СПРЯМОВАНОСТІ

ТАК ОВНОСТІ
КЛАСИФІКАЦІЯ

МЕТОДИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАХОДІВ

ДЛЯ САМООСВІТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГАІ група

Заходи, спрямовані на підсилення практичного напряму самоосвіти:
 • навчальні семінари на базі відкритих уроків;

 • вирішення проблемних педагогіко-дидактичних завдань;

 • інструктивно-методичні консультації, наради;

 • уроки-тренінги;

 • співбесіди з учителями.ІІ група

Заходи для підсилення наукового напряму самоосвіти:
 • психолого-педагогічні семінари;

 • презентація педагогічних новинок;

 • проблемні семінари;

 • педагогічні читання;ІІІ група

Участь в колективній творчості:
 • круглі столи;

 • випуски методичних бюлетенів;

 • творча майстерня;ІV група
Заохочення вчителя до активної творчої діяльності


 • предметно-методичні тижні;

 • тиждень молодого вчителя;

 • узагальнення ППД;

 • ділові ігри;V група
Оприлюднення індивідуальних напрацювань


 • творчі звіти;

 • майстер класи.


ДІАГНОСТИЧНА КАРТКА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ


з/п


Зміст

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

1

Диференціація та індивідуалізація навчання
2

Створення ситуативної основи навчання
3

Організація контролю знань
4

Організація корекції помилок учнів
5

Використання роздаткового матеріалу
6

Використання ТЗМ
7

Організація та робота з додатковою та довідковою літературою
8

Нестандартні форми проведення уроків
9

Проектна діяльність
10

Ефективне використання часу на уроці
11

Використання ППД
12

Результативність у досягненні мети на уроці
13

Активізація учнів на уроці
14

Ефективність педагогічного керування
15

Використання інноваційних технологій

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка