Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра юридичної психології навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни професійна психологічна підготовки бакалавраСторінка5/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.82 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 1. Психологічні особливості соціальних груп

При вивченні теми та підготовці до заняття слід обґрунтувати складність вивчення масовидної активності; навести приклади експериментального дослідження масовидної активності; назвати різновиди та суб’єктів масовидних форм вияву активності назвати характеристики соціальних норм; розкрити сутність соціальних відхилень, визначити показники соціальних відхилень, різновиди девіантної поведінки; охарактеризувати психологічні механізми самовиправдання і захисту.

Важливо охарактеризувати найбільш розповсюджені різновиди масовидних скупчень громадян; визначити основні групи факторів, що детермінують виникнення масовидної стихійної поведінки; розкрити зміст об’єктивних та суб’єктивних чинників, що спричиняють трансформацію масовидних скупчень громадян в діючий натовп.
Тема 2. Натовп як різновид великої соціальної групи

При вивченні теми та підготовці до заняття слід виділити основні різновиди натовпу; пояснити небезпечність натовпу; назвати види натовпу за ступенем активності; продемонструвати мінливість меж між видами натовпу; окреслити заходи впливу на натовп; проаналізувати психологічний феномен групових порушень громадського порядку; пояснити сутність «казанського феномену»; визначити причини появи, структуру та традиції ворогуючих вуличних угрупувань; надати психологічний портрет футбольних хуліганів; згадати про витоки футбольного насильства; визначити роль ЗМІ в розвитку руху футбольних фанатів; назвати заходи впливу правоохоронних органів на футбольних вболівальників; пояснити неоднорідність скінхед-руху. Необхідно дати визначення агресивного натовпу; виділити основні етапи його формування; визначити умови переходу групи до натовпу.


Тема 3. Психологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу

При вивченні теми та підготовці до занять слід надати психологічну характеристику учасників натовпу (його складу); продемонструвати можливість переходу інших видів натовпу в агресивний; окреслити заходи впливу на натовп; проаналізувати типові психологічні механізми впливу в натовпі; розглянути психологічні особливості поведінки індивіда в натовпі; навести типові помилки працівників правоохоронних органів при взаємодії з великою, емоційно збудженою групою людей; сформулювати завдання правоохоронних органів щодо контролю поведінки натовпу; перерахувати профілактичні, попередні та безпосередні заходи регулюючого впливу на соціально небезпечну поведінку учасників натовпу; назвати загальні правила щодо поведінки при охороні громадського порядку.


Тема 4. Психологія маніпуляцій масовою свідомістю.

При вивченні теми та підготовці до заняття слід надати визначення маніпуляції як виду психологічного впливу; простежити історію становлення герменевтики; розглянути маніпуляцію свідомістю як засіб влади; продемонструвати зв’язок навіювання з маніпуляцією свідомістю; пояснити механізми маніпуляції з позицій психоаналізу; проаналізувати основні складові маніпуляції масовою свідомістю; надати узагальнений опис та критерії маніпулятивного впливу; перерахувати правила поведінки, що повинні знизити вразливість до впливу маніпуляторів; проілюструвати прийоми протидії маніпулятивному впливу.15. МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ ТА ОПІРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ

 • методичні рекомендації, завдання для проведення різних видів контролю з дисципліни; розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання з дисципліни; вивчення і впровадження передового досвіду організації навчання;

 • робота в електронних мережах наукових бібліотек України, а саме: веб-сайт Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/; веб-сайтНаціональної парламентської бібліотеки України http://nplu.org/;

 • навчальні підручники та посібники з дисципліни, нормативно-правові акти, презентаційні матеріали наукових конференцій України та зарубіжжя;

 • мультимедійна презентація за темами навчальних занять;

 • таблиці, діаграми, коментовані схеми.


16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Література:

Основна

 1. Александров Д.О. (у співавторстві). Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки в сучасних умовах. Частина 1: Загальна характеристика діяльності підрозділів громадської безпеки МВС України. Метод. рекоменд./ За заг. ред. Джужи О.М., Копотуна І.М.. – К. : КНУВС, 2009. – 36 с.

 2. Александров Д.О. (у співавторстві). Комплексне використання сил і засобів в охороні громадського порядку. Метод. рекоменд./ За заг. ред. Джужи О.М., Копотуна І.М.. – К. : КНУВС, 2010. – 48 с.

 3. Аронсон Э. Социальная психология: Психологические законы поведения человека в социуме / Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р.; В. Волохонский и др. (пер. с англ.). – Междунар. изд., доп. и расшир. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, М: Олма-Пресс, 2011. – 558 с.

 4. Багрецов С.А., Львов В.М., Наумов В.В., Оганян К.М. Диагностика социально-психологических характеристик малых групп с внешним статусом. Серия «Учебники для ВУЗов. Специальная литература». – СПб.: изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2009. – 640 с.

 5. 4.Бодалев А.А. Психология общения. Избр. психолог. труды. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: изд-во Московск. психолого-социального ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2002. – 320 с.

 6. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита.3-е изд., исправ. и перераб. – СПб.: Речь, 2003. – 304 с.

 7. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием: учеб. пособие. – М.: Алгоритм 2004. – 528 с.

 8. Красовский Ю.Д. Организационное поведение : учеб. для студентов вузов. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 486 с.

 9. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты. – М.: изд-во МГУ, 1991. – 207 с.

 10. Крысько В.Г. Социальная психология. – СПб, Владос-Пресс, 2009. – 400 с.

 11. Майерс Д. Социальная психология. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1997. – 688 с.

 12. Методы социальной психологии / под ред. Кузьмина Е.С. и Семенова В.Е. – Л.: изд-во ЛГУ, 1987. – 175 с.

 13. Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и политической психологии / Назаретян А.П. – М. : Питер, 2003. – 190 с.

 14. 13.Ольшанский Д.В. Политическая психология. – СПб., 2002.

 15. Ольшанский Д.В. Психология масс. – СПб., 2001.

 16. Основи соціально-психологічного тренінгу: науково-практичні рекомендації / за заг. ред. Л.І. Казміренко. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2011. – 136 с.

 17. Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – К., 2000.

 18. Психологічні детермінанти вчинення вандалізму неповнолітніми / Юсупов В.В., Александров Д.О., Казміренко Л.І. та ін. : метод. рек. – К.: НАВС, 2012. – 56 с.

 19. Шибутани Т. Социальная психология. Сокр. пер. с англ. – М.: Прогресс, 1969. – 535 с.

 20. Юридична психологія: підручник для студ. ВНЗ / За заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М.Моісеєва. – К.: КНТ, 2007.

 21. Юридична психологія: словник / Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін.; заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. – Вид. 2-ге, уточ. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 224 с.

 22. Юридична психологія: практикум / за заг. ред. Л.І. Казміренко. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 190 с.


Додаткова:

1.Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. Социальная психология. 2.Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов / - М.: Аспект Пресс, 2000. – 475 с.

3.Медведєв В.С. Психологія злочинної діяльності: навч. посіб. – К.: Атіка, 2012. – 204 с.

4.Молодь і право. Інф. випуск №1. Укр. нац. комітет молодіжних організацій. – К., 2000. – 35 с.


5.Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с.
6.Соціальна психологія. М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко – К., 1995. – 304 с.
7.Социальная психология. Р.И. Мокшанцев, А.В. Мокшанцева. – Новосибирск-Москва, 2001. – 408 с.
8.Социальная психология. С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону, 2014. – 576 с.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка