Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра юридичної психології навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни професійна психологічна підготовки бакалавраСторінка4/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.82 Mb.
1   2   3   4   5

в) напівправда, забовтування36. Натовп, який утворюється на основі цікавості до несподівано виниклої події (дорожня аварія, пожежа, бійка і так далі):

а) оказіональний натовп;

б) конвенціональний натовп;

в) панічний натовп


37. Маніпулятивний вплив — це:

а) уміння аналізувати проблему, знайти її рішення нестандартними засобами;

б) одна з форм міжособистісного спілкування, при якій вплив на партнера зі спілкування з метою досягнення своїх намірів здійснюється в прихованій формі;

в) здатність охоплювати мисленням різнобічне коло питань, що виникають при вирішенні службових завдань.


38. Соціальна установка — це:

а) мислення, за яким особистість оперує, головним чином, конкретними образами предметів та явищ, що існують в пам’яті;

б) детермінована минулим досвідом психологічна готовність індивіда до певної поведінки стосовно конкретних об'єктів, до вироблення його суб'єктивних орієнтацій як члена групи (суспільства) щодо соціальних цінностей, об'єктів тощо:

в) мислення, що виявляється у встановленні причинно-наслідкових зв’язків, які не піддаються безпосередньому сприйманню.


39. Референтна група — це:

а) реально існуюча чи уявна група, погляди, норми та цінності якої є взірцем для особистості, і за ними вона формує свої життєві ідеали, звіряє дії та вчинки;

б) спільність людей, що виникла нерегульованим шляхом, стихійно на підставі спільності інтересів її членів, симпатій, єдності поглядів і переконань чи з інших мо­тивів.;

в) об'єднання людей на ґрунті реальних стосунків — ділових чи особистісних..
40. Відносно короткочасне, контактне, чисельне скупчення людей, які перебувають у стані підвищеного емоційного збудження й об'єднані безпосередньою просторовою близькістю та загальним об'єктом уваги - це:

а) колектив;

б) публіка;

в) натовп.


41. До механізмів міжособистого сприймання відносяться:

а) стереотипізація, соціальна індукція, емпатія, соціальна категоризація;

б) соціальна категоризація, рефлексія, емоційне зараження, стереотипізація;

в) стереотипізація, емпатія, фізіогномічна редукція, соціальна категоризація.42. Соціально-психологічні ознаки та особливості натовпу:

а) організоване скупчення людей, яке має спільну мету та ідею;

б) висока контактність; підвищена групова навіюваність, емоційна збудливість, пригнічене відчуття відповідальності за власні вчинки і дії;

виникнення відчуття сили та усвідомлення анонімності;

в) професійний колектив
43. Назвіть різновиди спілкування в залежності від кількості учасників:

а) міжособистісне, особистісно-групове, міжгрупове;

б) внутрішньо-особистісне, міжособистісне, особистісно-групове;

в) міжособистісне, внутрішньо-групове, внутрішньо-особистісне, міжгрупове.
44. Назвіть різновиди спілкування за наявності проміжної ланки:

а) невимушене та безпосереднє;

б) опосередковане та узагальнене;

в) безпосереднє та опосередковане.
45. Дайте визначення опосередкованому спілкуванню:

а) опосередковане спілкування це комунікація, яка здійснюється на значній відстані між суб’єктами спілкування;

б) опосередковане спілкування – такий різновид спілкування, який здійснюється при наявності технічних засобів;

в) опосередковане спілкування – це комунікація, в яку включена проміжна ланка – третя особа, технічний засіб або матеріальний предмет.


46. Експресивний натовп:

а) спільно виражається загальне ставлення до якої-небудь події (радість, ентузіазм, обурення, протест і т.п.);

б) утворюється на основі інтересу до якого-небудь заздалегідь оголошеним масового розваги, видовищу або по іншому соціально значимого конкретного приводу;

в) об'єднаний сліпою ненавистю до конкретного об'єкта.
47. Психологічний тиск – це:

а) тривале спілкування в межах однієї або декількох тем, обмін розгорненою інформацією відносно змісту предмета спілкування;

б) вплив на психіку людини шляхом залякування, погроз із метою її спонукання до певної запланованої моделі поведінки.

в) тривале спілкування, що здійснюється в межах виконання спільної роботи.


48. Поширення чуток – це:

а) діяльність щодо поширення різної інформації (переважно неправдивої) серед широких верств населення здебільшого неофіційними каналами з метою дезорганізації суспільства та держави або їхніх установ чи організацій;

б) вплив на психіку людини шляхом залякування, погроз із метою її спонукання до певної запланованої моделі поведінки. Форми психологічного тиску;

в) розпорошення уваги панівної еліти держави на різні штучно акцентовані проблеми й відволікання цим від вирішення нагальних завдань суспільно-політичного та економічного розвитку для нормального функціонування суспільства й держави.


49. Назвіть основні засоби спілкування:

а) вербальні та невербальні засоби;

б) вербальні, інтерактивні та комунікативні засоби;

в) мовні засоби спілкування.


50. Назвіть невербальні засоби спілкування:

а) жести, міміка та пантоміміка;б) паралінгвістична та екстралінгвістична інформація, оптико-кінетичні знаки, міжособистісний простір, візуальний контакт, мимовільні прояви фізіологічних реакцій;

в) паралінгвістична та екстралінгвістична інформація, оптико-кінетичні знаки, хода, постава, артикуляція.


51. Із запропонованих варіантів виберіть той, який найбільш всебічно та правильно характеризує поняття «психологічний вплив»:

а) психологічний вплив – комплекс психологічно обґрунтованих заходів, який забезпечує підвищення ефективності службової діяльності, працездатності та кваліфікаційного зростання особового складу;

б) психологічний вплив – діяльність працівника ОВС, метою якої є отримання професійно значущої інформації;

в) психологічний вплив – активна цілеспрямована діяльність працівника ОВС, метою якої є отримання професійно значущої інформації або зміна психіки чи поведінки об’єкта (окремої людини чи групи людей).
52. Із запропонованих варіантів виберіть той, який найбільш всебічно та правильно відповідає висловлюванню:

а) при здійсненні психологічного впливу найбільшими можливостями володіє зовнішність людини;б) при здійсненні психологічного впливу найбільшими можливостями володіє саме мова (мовлення) особи;

в) при здійсненні психологічного впливу найбільшими можливостями володіє погляд людини.


53. Із запропонованих варіантів виберіть той, який вказує на ефективність переконання:

а) бути мінімально логічним та бездоказовим;

б) неврахування індивідуально-психологічних особливостей співрозмовника;

в) вірити в істинність того, у чому переконуєш інших, інакше фальш легко вловлюється співрозмовником за невербальними ознаками (інтонація голосу, виразу обличчя, жестикуляція).
54. Із запропонованих варіантів виберіть той, який найбільш точно та правильно відповідає думці, що:

а) будь-які методи та засоби психологічного впливу є неефективними та неспроможні здійснювати корекцію особистісних рис та поведінки особи, що становить оперативний інтерес;б) вірно підібрані методи та засоби психологічного впливу є дуже ефективними та здатні здійснити сильну корекцію особистісних рис та поведінки особи, що становить професійний інтерес;

в) існують універсальні методи та засоби психологічного впливу, які є ефективними та здатні здійснювати будь-яку корекцію особистісних рис та поведінки всіх осіб.


55. Із запропонованих варіантів виберіть той, який найбільш повно та правильно характеризує поняття «психологічний контакт»:

а) це процес встановлення і підтримання одностороннього прагнення до спілкування;б) це процес встановлення і підтримання взаємного прагнення до спілкування;

в) це активна цілеспрямована діяльність працівника ОВС, метою якої є отримання професійно значущої інформації або зміна психіки чи поведінки об’єкта (окремої людини чи групи людей).


56. Із запропонованих варіантів виберіть той, який не належить до типових недоліків у підході до людей при встановленні психологічного контакту:

а) несформованість професійного інтересу до спілкування зі «складними» партнерами;

б) перебивання співрозмовника та втрата контролю над собою;

в) ігнорування потреб та інтересів партнера.


57. Інформаційна зброя (ІЗ) – це:

а) різновид зброї, головними елементами якої є інформація, інформаційні технології (зокрема технології інформаційного впливу), інформаційні процеси та технічні засоби;

б) це активна цілеспрямована діяльність працівника ОВС, метою якої є отримання професійно значущої інформації або зміна психіки чи поведінки об’єкта (окремої людини чи групи людей);

в) вірно підібрані методи та засоби психологічного впливу.


58. Процес впливу на психіку людини, пов'язаний зі зниженням свідомості й критичності при сприйнятті навіяного змісту, який не вимагає ні розгорнутого особистого аналізу, ні оцінки спонукання до певних дій:

а) сугестія або навіювання;

б) психологічна допомога, підтримка;

в) гіпноз.
59. Антисоціальна спрямованість передбачає:

а) недостатній ступінь соціалізації особи й «незалучення» її до системи соціальних цінностей та норм;б) особа свідомо спрямовує свою поведінку проти соціальних цінностей; умисно порушує норми, знищує цінності;

в) повне прийняттям особою цінностей і норм суспільства, готовність їх наслідувати та дотримуватися.


60. Конвенціональна натовп:

а) спільно виражається загальне ставлення до якої-небудь події (радість, ентузіазм, обурення, протест і т.п.);

б) об'єднаний сліпою ненавистю до конкретного об'єкта;

в) утворюється на основі інтересу до якого-небудь заздалегідь оголошеним масового розваги, видовищу або по іншому соціально значимого конкретного приводу
61. Соціальна інгібіція - це:

а) зниження ефективності діяльності людини у присутності інши;

б) покращення ефективності діяльності людини у присутності інших (спостерігачів, або людей, які виконують таку саму діяльність);

в) втрата самоусвідомлюваності і страху оцінки, які виникають у групових ситуаціях, котрі забезпечують анонімність і не концентрують увагу на окремих індивідах
62. Серед жестів інформативними щодо нещирості позиції співрозмовника є:

а) покусування комірця сорочки;

б) часте кліпання очима;

в) короткі доторкання до різних частин носу.
63. Прикриття рота рукою з одночасним прикладанням великого пальця до щоки є проявом:

а) свідомого бажання особи відпочити;б) нещирості співрозмовника;

в) захисту від впливу навколишнього природного середовища.


64. Посилення ворожості у намірах особи відносно працівника ОВС можна визначити за таким проявом:

а) часте погладжування волосся на голові;

б) маніпулювання якимось предметом;

в) нервове стискання рук.
65. Скорочення просторової дистанції у поведінці підозрюваного можна діагностувати як:

а) прояв симпатії або доброзичливого ставлення до працівника ОВС;б) перехід до активних дій, у тому числі шляхом заподіяння шкоди працівнику ОВС;

в) прагнення зізнатися у вчиненні кримінального правопорушення.


66. Затримуючи правопорушника, слід враховувати:

а) настрій оточуючих, їх статевий, національний і віковий склад, звичаї, характерні для населення, що мешкає в цій місцевості;

б) наслідки можливої позитивної посткримінальної поведінки особи;

в) можливість показної істерики з боку правопорушника, апеляції до перехожих
67. Застосовуючи заходи впливу щодо правопорушника, який перебуває в громадському місці, необхідно:

а) довідатися про можливі наміри оточуючих;б) безпосередньо звернутися до громадян, роз’яснити і переконати їх в тому, що дії працівників спрямовані на охорону порядку і інтересів присутніх осіб;

в) почати сперечатись з правопорушником, демонструвати неприязні почуття до нього.


68. Потужність і ефективність маніпулятивного впливу залежить від: а) змісту матеріалу: його складності, конкретності, суспільної важливості т;

б) психічного стану, що характеризується наявністю високого рівня автоматизму відповідної реакції. Страх, пригніченість, апатія сприяють некритичному й підсвідомому сприйняттю впливу;в) всі відповіді правильні.
69. Для маніпулювання використовуються такі методи, як.:

а) перекручування, приховування та спосіб подання інформації;

б) методи створення яскравих образів;

в)  методи залякування


70. Соціальна фасілітація - це:

а) покращення ефективності діяльності людини у присутності інших (спостерігачів, або людей, які виконують таку саму діяльність);

б) втрата самоусвідомлюваності і страху оцінки, які виникають у групових ситуаціях, котрі забезпечують анонімність і не концентрують увагу на окремих індивідах;

в) протиставлення поглядам групи своєї думки і підкреслення цієї відмінності.


71. Суб’єктом масовидних явищ є:

а) велика група людей, що виникає внаслідок безпосередньої психічної взаємодії між ними, поведінка яких регулюється соціальними нормами;

б) сукупність осіб, що завжди дотримується заздалегідь визначених норм і правил та керуються раціональними приписами;

в) сукупність осіб, які не мають безпосередніх контактів між собою, але об’єднані певним загальним інтересом.
72. Процес формування і розвитку агресивного натовпу зумовлюють такі групи чинників:

а) ціннісно-орієнтаційні, асоціальні, антисоціальні;б) соціальні, соціально-психологічні, індивідуально-психологічні;

в) випадкові, суспільно небезпечні, соціально-психологічні.73. У найбільш загальному вигляді психіка людини в натовпі змінюється наступним чином:

а) збільшується емоційність сприймання, підвищується навіюваність i зменшується рівень критичного ставлення до себе та оточуючих, пригнічується почуття відповідальності;

б) збільшується здатність до раціональної переробки інформації, інтелект таки домінує над емоціями, підвищується навіюваність;

в) виникає впевненість у власній безкарності, сприятливий фон для зовнішніх впливів; збільшується рівень критичного ставлення до себе.

74. Психічна саморегуляція – це:

а) стрес-фактор, який відображає міру усвідомлення тієї обставини, що поведінка правопорушників може завдати працівнику ОВС фізичної або психологічної шкоди;

б) тяжкий внутрішньо-особистісний конфлікт, який викликає посттравматичні психічні реакції, психофізіологічний та емоційний стрес;

в) самостійна цілеспрямована та свідома зміна суб’єктом регуляторних механізмів своєї психіки на основі використання ресурсів несвідомого рівня.
75. Техніка психічної саморегуляції передбачає:

а) свідоме визначення мети психічної саморегуляції та підготовку психіки;

б) необхідність виникнення будь-якої психологічної залежності особи;

в) обов’язкову заміну реальних предметів і відчуттів на уявні.Вірні відповіді на тестові завдання


1. – А;

11. – Б;

21. – В;

31. – В;

41. – В;

51. – В;

61. – А;

71. – В;

2. – Б;

12. – А;

22. – Б;

32. – А;

42. – Б;

52. – Б;

62. – В;

72. – Б;

3. – Б;

13. – А;

23. – А;

33. – Б;

43. – А;

53. – В;

63. – Б;

73. – А;

4. – Б;

14. – В;

24. – Б;

34. – Б;

44. – В;

54. – Б;

64. – В;

74. – В;

5. – В;

15. – А;

25. – В;

35. – В;

45. – В;

55. – Б;

65. – Б;

75. – А.

6. – А;

16. – А;

26. – А;

36. – А;

46. – А;

56. – Б;

66. – А;
7. – Б;

17. – В;

27. – А;

37. – Б;

47. – Б;

57. – А;

67. – Б;
8. – А;

18. – А;

28. – В;

38. – Б;

48. – А;

58. – А;

68. – В;
9. – А;

19. – А;

29. – Б;

39. – А;

49. – А;

59. – Б;

69. – А;
10. – В;

20. – Б;

30. – В.

40. – В;

50. – Б;

60. – В;

70. – А;


Критерії оцінювання при перевірці тестових завдань.

0-30 – незадовільно

31-45 – задовільно

46-60 – добре61-75 – відмінно


ОРІЕНТОВНІ ЗАПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Поняття та основні різновиди соціальних груп.

 2. Теорія “мас” Г. Лебона.

 3. Наукові підходи до вивчення та пояснення масових настроїв.

 4. Соціальні класи та прошарки.

 5. Загальна характеристика малих соціальних груп.

 6. Загальна характеристика великих соціальних груп.

 7. Специфіка та основні види масовидних форм активності громадян.

 8. Агресивний натовп: чинники виникнення, склад та основні етапи розвитку

 9. Поняття натовпу як соціально-психологічного феномену.

 10. Натовп, зібрання, аудиторія, публіка: порівняльна характеристика.

 11. Механізм формування і склад натовпу.

 12. Циркулярна реакція та комунікація в натовпі.

 13. Класифікація та характеристика натовпів.

 14. Психологічні властивості натовпу.

 15. Суб’єкти масової (стихійної) поведінки: натовп, зібрана і незібрана публіка.

 16. Психологічні особливості індивіда у натовпі.

 17. Почуття та емоції натовпу.

 18. Чутки як феномен натовпу.

 19. Моральність натовпу.

 20. Рольова диференціація натовпу.

 21. Особливості панічного натовпу.

 22. Характеристика агресивного натовпу.

 23. Характеристика конвенціонального натовпу.

 24. Загальні риси натовпу.

 25. Структура натовпу.

 26. Пасивний натовп.

 27. Колективне і підсвідоме у натовпі.

 28. Паніка як феномен натовпу. Сутність паніки та причини її виникнення.

 29. Загальні заходи щодо попередження та припинення паніки.

 30. Референтні групи і особистість.

 31. Груповий вплив на індивідуальну поведінку.

 32. Групові норми та нормативна поведінка.

 33. Психологічні особливості індивіда у натовпі

 34. Поняття "конформізму".

 35. Соціальна фасілітація.

 36. Соціальна інгібіція.

 37. Сутність процесу деіндивідуалізації.

 38. Характеристика масової свідомості: емоційність, мозаїчність, зараження, рухливість, змінність.

 39. Психологічна характеристика професійної діяльності працівників підрозділів міліції громадської безпеки ОВС під час проведення масових заходів.

 40. Загальні правила і прийоми встановлення психологічного контакту у професійному спілкуванні працівників підрозділів громадської безпеки ОВС.

 41. Психологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу.

 42. Поняття, механізм та структура психологічного впливу у професійному спілкуванні працівників підрозділів громадської безпеки ОВС.

 43. Принципи психологічного впливу, що повинні бути враховані працівниками підрозділів громадської безпеки ОВС у процесі здійснення контактної взаємодії зі співрозмовником.

 44. Загальна характеристика методів психологічного впливу. Основні прийоми та правила методу переконання.

 45. Методи і прийоми психологічного впливу, що можуть бути використані працівниками ОВС під час професійного спілкування з натовпом.

 46. Поняття та форми маніпулятивної поведінки.

 47. Основні правила застосування маніпулятивних засобів у професійному спілкуванні працівників підрозділів громадської безпеки ОВС.

 48. Прийоми маніпулятивної поведінки, що можуть використовуватися працівниками підрозділів громадської безпеки ОВС у професійному спілкуванні.

 49. Критерії й ознаки щирості та нещирості висловлювань людини.

 50. Основні положення візуальної психодіагностики, що застосовуються у професійній діяльності працівниками ОВС.

 51. Основні засоби візуальної діагностики, що використовуються працівниками ОВС при професійному спілкуванні.

 52. Загальна характеристика методів візуальної психодіагностики, що застосовуються працівниками ОВС.

 53. Візуальна психодіагностика неправдивої поведінки громадян при професійному спілкуванні.

 54. Необхідність формування у працівників ОВС навичок психічної саморегуляції.

 55. Механізми впливу на агресивний натовп.

 56. Фактори від яких залежить потужність і ефективність маніпулятивного впливу.

 57. Футбольні фанати та рух скінхедів як соціально-психологічний феномен.

 58. Історія розвитку явища групових порушень громадського порядку в Росії та Україні.

 59. Паніка та її профілактика.

 60. Сучасний стан розвитку скінхед-руху в Україні.

 61. Розвиток футбольного фанатства в Україні.

 62. Дії працівників міліції під час масових заворушень.

 63. Маніпуляція та психологічний тиск.

 64. Поводження працівника міліції у натовпі.

 65. Методи протидії маніпуляціям.

 66. Маніпуляції у спілкуванні.

 67. Інформаційно-психологічний вплив на масову свідомість.

 68. Навіювання та переконання як методи психологічного впливу.

 69. Лідер у натовпі та механізми управління натовпом.

 70. Характеристика масової свідомості: емоційність, мозаїчність, зараження, рухливість, змінність.

 71. Прийоми чорного PR. Мотиви участі у масових рухах.

 72. Причини поширення «брудних» технологій

 73. Маніпулятивний вплив у професійній діяльності працівників ОВС.

 74. Психологічні умови ефективної масової комунікації.

 75. Особливості діяльності працівників органів внутрішніх справ під час проведення спортивних заходів.

 76. Формування психологічної готовності до роботи з натовпом.

 77. Здійснення впливу на ядро натовпу. Ведення переговорної діяльності.

.
14. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методичне забезпечення


 • плани-конспекти лекцій;

 • плани-конспекти семінарських та практичних занять;

 • тестові завдання для контролю та перевірки знань слухачів;

 • презентаційні розробки з навчальних занять із мультимедійним супроводженням.

Матеріально-технічне забезпечення

 • комп’ютер;

 • мультимедійний проектор.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І КУРСАНТІВ (СТУДЕНТІВ, СЛУХАЧІВ)1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка