Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра юридичної психології навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни професійна психологічна підготовки бакалавраСторінка2/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.82 Mb.
1   2   3   4   5

7.1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Денна форма навчання
Кількість кредитів – 1

Галузь знань

0304 «право»

(шифр і назва)


Варіативна


Напрям підготовки

6.030402 «правознавство»

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

підготовка фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки


Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання


Семестр

Загальна кількість годин – 36

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи курсанта -


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


2 год.
Практичні, семінарські

2+14
Лабораторні

0 год.
Самостійна робота

18 год.
Індивідуальні завдання:

8 год.


Вид контролю: залікМетоди навчання

Бінарні (інформаційно-повідомляючий-виконавчий), частково-пошукові, репродуктивні, інтерактивні.Методи контролю

Опитування, перевірка, тестування, рольові ігри.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS


Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

Зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


7.2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Професійна психологічна підготовка» є формування у курсантів знань щодо основних понять, принципів та положень психології великих стихійних груп, зокрема, з проблеми динаміки формування та структурних перетворень натовпу, навчити їх застосовувати ці знання у практичних сферах службової діяльності.

Завдання: ознайомитись із психологічною сутністю масовидних форм прояву активності, використанням заходів впливу на поведінку масових скупчень громадян. У результаті вивчення дисципліни слухач повинен знати:

  • основні категорії та принципи дослідження соціально-масових явищ;

  • соціально-психологічні передумови виникнення соціально-масових явищ та перспективи їх розвитку;

  • головні теорії та концепції, які розкривають природу соціально-масових явищ;

  • соціально-психологічні особливості функціонування масової поведінки та масової свідомості;

  • особливості впливу на масову поведінку та масову свідомість вміти:

  • оцінити ситуації формування і розвитку натовпу, умови успішності прогнозування варіантів зміни обстановки; методами візуальної діагностики зміни настрою групи (натовпу); навичками невербальної розпізнання інформації;

  • прийняти адекватне рішення в конкретній ситуації формування і розвитку натовпу (з урахуванням наявності таких екстремальних обставин, як дефіцит часу та інформації; необхідність негайного вирішення задач, що вимагають нестандартного підходу; невизначеність можливих варіантів зміни обстановки, висока відповідальність за наслідки прийнятих рішень);

  • володіти методами протидії маніпулятивного впливу, самомобілізації і самоконтролю;

  • вміннями та навичками оцінювання належності людини до структурного компоненту натовпу (периферії, ядра тощо; навичками діагностики поведінки особи, яка знаходиться у небезпечному стані; прийомами вияву агресивних станів і намірів людини чи групи, впливу на них.

7.3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Психологічні особливості соціальних груп

Теоретичні знання. Виникнення поняття «соціальні маси». Великі та малі соціальні групи. Концептуальні інтерпретації поняття «соціальні маси»: натовп (традиція Г.Лебона); публіка (послідовники Г.Тарда); гетерогенна аудиторія, що протистоїть класам та відносно гомогенних групам (Е.Ледерер, М.Арендт); „агрегат людей, в якому не розрізняються групи та індивіди” (У.Корнхаузер); рівень некомпетентності, „зниження цивілізації” (Х.Ортега-і-Гасет); продукт машинної техніки і технології (Л.Мамфорд); „надорганізоване” бюрократичне суспільство, в якому панують тенденції до відчуження.

Теорії „масового суспільства”. „Аристократичний” варіант, представлений працями Х.Ортеги-і-Гасета. Ліберально-критичний (К.Мангейм, Д.Рисмен, Е.Фром). Ліворадикальний (Р.Міллс). Концепція американських соціологів Д.Белла та Е.Шілза.

Види та характеристики маси. Критерії класифікації мас: розмір, стабільність, компактність, впорядкованість, форма внутрішнього зв’язку, особливості виникнення; гомогенність. Основні характеристики маси: статичність, тобто аморфність маси, відмінної від самостійної, системної, структурованої групи; стохастична, імовірнісна природа маси, тобто відкритість, розмитість її кордонів, невизначеність її складу у кількісному та якісному відношенні; ситуативність, тимчасовість її існування; виражена гетерогенність, різнорідність складу маси. Людина і маса. Зміни, що відбуваються з індивідом в масі.

Цілі та завдання дисципліни «Професійно-психологічна підготовка працівників міліції громадської безпеки». Умови успішності навчання, контроль та оцінка результатів.Практичні навички. Формування й розвиток у курсантів умінь і класифікації різних соціальних груп; в психологічних особливостях індивідів в групі; вивчення, аналізу та практичного застосування основних компонентів практичної психології в процесі здійснення професійної діяльності.
Тема 2. Натовп як різновид великої соціальної групи.

Теоретичні знання. Особливості натовпу як різновиду великої соціальної групи. Загальні риси натовпу та динаміка його формування. Психологічні особливості індивіда у натовпі. Почуття та емоції натовпу. Моральність натовпу Чутки як феномен натовпу. Рольова диференціація натовпу. Особливості панічного натовпу. Характеристика агресивного натовпу. Характеристика конвенціонального натовпу. Структура натовпу.. Колективне і підсвідоме у натовпі. Паніка як феномен натовпу. Сутність паніки та причини її виникнення. Загальні заходи щодо попередження та припинення паніки.

Основні види натовпу. Окказіональний натовп (від англ, occasion - випадковість) - скупчення людей, що зібрались подивитися на несподівану подію. Конвенціональний натовп (від англ, convention - умовність) збирається з приводу заздалегідь оголошеної події: півнячі або собачі бої, боксерський або футбольний матч, мітинг, концерт доля групи тощо. Експресивний натовп (від англ, expression - вираз), що ритмічно виражає ту або іншу емоцію: радість, ентузіазм, обурення і так далі. Екстатичний натовп (від англ, ecstasy - екстаз) - екстремальна форма експресивного натовпу.

Натовп, що діє (active), - політично найбільш значущий і небезпечний вид колективної поведінки. Агресивний (aggressive) натовп, емоційна домінанта якого (лють, злість), так само як і спрямованість дій, прозоро виражені в назві. Панічний (panic; saving) натовп обійнятий жахом, прагненням кожного уникнути реальної або уявної небезпеки. Далі ми переконаємося, що панічна поведінка не тільки не є зазвичай рятівним, але і дуже часто стає небезпечнішим чинником, ніж те, що її спровокувало. Натовп, що здобуває (greedy), - люди, що вступили в неорганізований конфлікт за володіння деякою цінністю. Повстанський (rebellious) натовп по ряду ознак схожий з агресивним (переважає відчуття злості), але відрізняється від неї соціально справедливим характером обурення.

Практичні навички. Уміння ідентифікувати процеси, які призводять до зміни натовпу. Вміння визначити тип натовпу.

Визначення можливостей використання методів самомобілізації у роботі з натовпом. Формування вмінь та навичок самовладання та самоконтролю при виконанні професійних завдань при масових заворушеннях.


Тема 3. Психологічні особливості поведінки працівників

ОВС в умовах натовпу

Теоретичні знання.

Психологічна характеристика професійної діяльності працівників підрозділів міліції громадської безпеки ОВС під час проведення масових заходів. Особливості діяльності працівників органів внутрішніх справ під час проведення спортивних заходів. Психологічні умови ефективної масової комунікації.

Формування психологічної готовності до роботи з натовпом. Психологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу. Характеристика професійного спілкування при проведенні асових заходів..

Дії працівників міліції під час масових заворушень. Поводження працівника міліції у натовпі. Загальна характеристика психологічного контакту з представниками натовпу, психологічні особливості взаємодії. Загальна характеристика та сутність психологічного впливу на об’єкти професійної діяльності. Вплив на натовп зсередини найкраще проводити за участю громадян, які зрозуміли, що їх мета не може бути досягнута шляхом агресії і тиску. Здійснення впливу на ядро натовпу. Ведення переговорної діяльності.

Особиста безпека працівника міліції при масових заворушеннях. Механізми та прийоми, завдяки яким можна впливати на натовп ззовні і зсередини.

Практичні навички. Формування комунікативних навичок взаємодії працівників міліції громадської безпеки з представниками натовпу. Здійснювати вплив на ядро натовпу, вести переговорну діяльність з представниками натовпу.

Визначення можливостей ідентифікації індивідуально-психологічних особливостей людини за невербальними проявами поведінки.

Формування вмінь сприймання зовнішності (зовнішній вигляд, невербальні ознаки, соціальне оформлення зовнішності). Основні правила встановлення контакту та типові труднощі, що при цьому виникають
Тема 4. Психологічні засади протидії маніпулятивному впливу

Теоретичні знання. Механізми психологічного впливу. Принципи психологічного впливу. Методи психологічного впливу: переконання, навіювання, наслідування Інформаційно-психологічний вплив на масову свідомість. Методи маніпулятивного впливу. Маніпуляція та психологічний тиск. Методи протидії маніпуляціям. Маніпуляції у спілкуванні. Навіювання та переконання як методи психологічного впливу. Причини поширення «брудних» технологій. Маніпулятивний вплив у професійній діяльності працівників ОВС. Особливості психологічних маніпулятивних ігор. Тактика використання чуток у діловому спілкуванні. Застосування методів НЛП у спілкуванні. Ознаки приховування та маскування маніпулятивного впливу.

Психологічна характеристика професійної діяльності працівників підрозділів міліції громадської безпеки ОВС. Зв’язок професійної діяльності з психологічними аспектами та її вимоги до професійної психологічної підготовленості працівника. Професійна психологічна підготовленість як складова частина професійної майстерності.

Структура професійної психологічної підготовленості працівників підрозділів міліції громадської безпеки. Основні компоненти професійно-психологічної готовності:.

Практичні навички. Вміння та навички протидії маніпулятивному впливу. Аналіз психологічних маніпулятивних ігор. Застосування методів НЛП у спілкуванні. Вміти розрізняти та ідентифікувати методи маніпулятивного впливу. Основні правила застосування маніпулятивних засобів у професійному спілкуванні працівників підрозділів громадської безпеки ОВС.
7.4. Структура навчальної дисципліни
Назва теми

Всього

годин

в т.ч. аудиторних

Самост. Робота

Лекції

Семінар.

Практич.

1


Психологічні особливості соціальних груп

8

2
2

4

2


Натовп як різновид великої соціальної групи

104

6

3


Психологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу

10
2

4

4

4

Психологічні засади протидії маніпулятивному впливу

84

4ВСЬОГО

36

2

2

14

18


Форма контролю – залік.
Теми семінарських занять (денна форма навчання)

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


3

Психологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу

2
Разом

2


Теми практичних занять (денна форма навчання)

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Психологічні особливості соціальних груп


2

2

Натовп як різновид великої соціальної групи


4

3


4

4

Психологічні засади протидії маніпулятивному впливу

4
Разом

14Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Психологічні особливості соціальних груп


4

2

Натовп як різновид великої соціальної групи


6

3

Психологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу


4

4

Психологічні засади протидії маніпулятивному впливу

4
Разом

188. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Психологічні особливості соціальних груп
Мета:

а) навчальна – ознайомитись з базовими поняттями теми, основними характеристиками методів психологічного супроводження;

б) виховна: формувати основи культури професіонала;

в) розвиваюча: розвивати вміння розуміти систему та структуру застосування психологічних знань в ОВС.

Навчальний час: 2 год.

Навчально-методичне забезпечення, ТЗН: схеми, мультимедійний проектор, комп’ютер.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка