Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра юридичної психології навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни професійна психологічна підготовки бакалавраСторінка1/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА
підготовки бакалавра
спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

спеціалізація – підготовка фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки


Автор:


Левенець О.А.,

професор кафедри юридичної

психології,

кандидат психологічних наук


Затверджено

на засіданні кафедри протокол № 2

від « 04» вересня 2014р.Київ 2014

ЗМІСТ


1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

2. Витяг з освітньо-професійної програми

3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )………………………...


………..3

………..4


………..4

………..4


4. Пояснювальна записка……………………………………………

………..5

5. Навчальна програма навчальної дисципліни……………………

6. Тематичний план на поточний навчальний рік…….…………………..5

………..9


7. Робоча навчальна програма…………………………………….

………..10

8. Плани-конспекти лекційних занять…………………………....

………..16

9. Плани семінарських занять…………………………………….

10. Плани практичних занять……………………………………..

11. Завдання для самостійної підготовки………………………...

12. Індивідуальні навчально-дослідні завдання………………….

13. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю…………….

14. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни……………………………………………...

15. Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів…………………………………...


………..31

………..32


………..34

………..36
………..37


………..53
………..54

16. Рекомендована література……………………………………..

………..55 1. ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Напрям підготовки: 0304 «Правоохоронна діяльність»

Освітній рівень Базова вища освіта

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) Національної академії внутрішніх справ за галуззю 0304 «Право», напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», є галузевим документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально-важливих властивостей та якостей.

Даний стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якому узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ установлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника юридичного навчального закладу за напрямом «Правознавство» та державні вимоги до властивостей і якостей особи, яка здобула базовий освітній рівень фахового спрямування за галуззю 0304 «Право».

Стандарт використовується під час:

- визначення мети освіти та професійної підготовки;

- розроблення та корегування складових галузевого стандарту вищої освіти в галузі 0304 «Право» за напрямом 6.030401 «Правознавство» та галузевих стандартів вищої освіти;

- визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умови їх використання;

- розроблення та коригування складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін;

- визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

- професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;

- прогнозування потреби у фахівцях відповідної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня, планування їх підготовки під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

- розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.


 1. ВИТЯГ ІЗ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освіт­ньо-кваліфікаційного рівня певного напряму підготовки.

Цей стандарт є компонентою галузевих стандартів вищої освіти і використовується під час: • розроблення та корегування варіативної компоненти галузевих стандартів вищої освіти (засобів діагностики якості вищої освіти);

 • розроблення та корегування варіативної компоненти галузевих стандартів Національної академії внутрішніх справ;

 • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління в галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги в галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра галузі знань - 0304 ,,Право” напряму 6.030401 ,,Правознавство” освітнього рівня – базова вища освіта кваліфікації інспектор (органи внутрішніх справ), дільничний інспектор міліції, оперуповноважений (код КП 3451); слідчий (органи внутрішніх справ) (код КП 2423); експерт (код КП 2429) – чотири роки.

Даний стандарт установлює: • варіативну частину змісту навчання в навчальних об'єктах, засвоєння яких забезпечує формування системи умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

 • рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;

 • нормативний термін навчання за денною формою навчання;

 • нормативні форми державної атестації.

Стандарт є обов'язковим для Національної академії внутрішніх справ, яка готує фахівців даного профілю. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутої ними у Національній академії внутрішніх справ кваліфікації згідно з чинним законодавством.

3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Професійна психологічна підготовка» має на меті озброїти курсантів системою знань, вмінь i навичок, необхідних для формування професійного досвіду та самовдосконалення особистості; вивчає соціально-психологічні основи масової поведінки та масової свідомості, особливості впливу на масову поведінку та масову свідомість. Спрямована наділити курсантів знаннями для грамотного, методичного та науково вірного інтерпретування зібраних даних про масові явища з урахуванням знань, отриманих в з інших дисциплін для ефективного психологічного забезпечення виконання службових обов’язків ОВС при ОГП.

За структурою дисципліна складається з таких основних напрямів: 1 – Психологічні особливості соціальних груп, 2 – Натовп як різновид великої соціальної групи, 3 – Психологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу, 4 – Психологічні засади протидії маніпулятивному впливу.

.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Психологія

3 семестр4. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основна мета курсу – ознайомити курсантів з психологічними особливостями різних соціальних груп, зокрема, натовпом, а також вивчити психологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу. Навчити методам протидії маніпулятивного впливу.


Метою вивчення дисципліни є формування у слухачів знань щодо основних понять, принципів та положень психології великих та малих соціальних груп, зокрема, з проблеми соціально-психологічні основи масової поведінки та масової свідомості, навчити їх застосовувати ці знання у практичних сферах службової діяльності.

Завдання вивчення дисципліни.

Засвоєння слухачами психологічної сутності масовидних форм прояву активності, використання заходів впливу на поведінку масових скупчень громадян та засобів протидії маніпуляціям.Загальнокультурні компетенції охоплюють:

 • основні категорії та принципи дослідження соціально-масових явищ;

 • соціально-психологічні передумови виникнення соціально-масових явищ та перспективи їх розвитку;

 • головні теорії та концепції, які розкривають природу соціально-масових явищ;

 • соціально-психологічні особливості функціонування масової поведінки та масової свідомості;

 • особливості впливу на масову поведінку та масову свідомість з боку різноманітних соціальних інститутів.


Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

- оцінку ситуації формування і розвитку натовпу, умови успішності прогнозування варіантів зміни обстановки;

- прийняття адекватного рішення в конкретній ситуації формування і розвитку натовпу;

- здійснення координаційну діяльність;

- забезпечення умов ефективності проведення переговорів з учасниками масових заворушень;

- протидія маніпулятивному впливу.

Фахова спрямованість вивчаючих дисципліну врахована у структурі залікового кредиту, окремих розділів і тем. Ефективність засвоєння знань, вироблення умінь та навичок забезпечується семінарськими, практичними заняттями, індивідуальною роботою з викладачем. Значна увага приділяється сучасним методикам та інформаційним технологіям, узагальненню результатів аналізу різних форм масової поведінки.Методичні рекомендації. Теоретичні знання надаються під час лекції і закріпляються на семінарах, практичні навички формуються в процесі виконання практичних занять та самопідготовки.

Форма контролю - експрес-опитування на семінарах та практичних заняттях, взаємна оцінка курсантами якості виконання завдань, модульний контроль. Підсумковий – залік.
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Психологічні особливості соціальних груп

Теоретичні знання. Виникнення поняття «соціальні маси». Великі та малі соціальні групи. Концептуальні інтерпретації поняття «соціальні маси»: натовп (традиція Г.Лебона); публіка (послідовники Г.Тарда); гетерогенна аудиторія, що протистоїть класам та відносно гомогенних групам (Е.Ледерер, М.Арендт); „агрегат людей, в якому не розрізняються групи та індивіди” (У.Корнхаузер); рівень некомпетентності, „зниження цивілізації” (Х.Ортега-і-Гасет); продукт машинної техніки і технології (Л.Мамфорд); „надорганізоване” бюрократичне суспільство, в якому панують тенденції до відчуження.

Теорії „масового суспільства”. „Аристократичний” варіант, представлений працями Х.Ортеги-і-Гасета. Ліберально-критичний (К.Мангейм, Д.Рисмен, Е.Фром). Ліворадикальний (Р.Міллс). Концепція американських соціологів Д.Белла та Е.Шілза.

Види та характеристики маси. Критерії класифікації мас: розмір, стабільність, компактність, впорядкованість, форма внутрішнього зв’язку, особливості виникнення; гомогенність. Основні характеристики маси: статичність, тобто аморфність маси, відмінної від самостійної, системної, структурованої групи; стохастична, імовірнісна природа маси, тобто відкритість, розмитість її кордонів, невизначеність її складу у кількісному та якісному відношенні; ситуативність, тимчасовість її існування; виражена гетерогенність, різнорідність складу маси. Людина і маса. Зміни, що відбуваються з індивідом в масі.

Цілі та завдання дисципліни «Професійно-психологічна підготовка працівників міліції громадської безпеки». Умови успішності навчання, контроль та оцінка результатів.Практичні навички. Формування й розвиток у курсантів умінь і класифікації різних соціальних груп; в психологічних особливостях індивідів в групі; вивчення, аналізу та практичного застосування основних компонентів практичної психології в процесі здійснення професійної діяльності.
Тема 2. Натовп як різновид великої соціальної групи.

Теоретичні знання. Особливості натовпу як різновиду великої соціальної групи. Загальні риси натовпу та динаміка його формування. Психологічні особливості індивіда у натовпі. Почуття та емоції натовпу. Моральність натовпу Чутки як феномен натовпу. Рольова диференціація натовпу. Особливості панічного натовпу. Характеристика агресивного натовпу. Характеристика конвенціонального натовпу. Структура натовпу.. Колективне і підсвідоме у натовпі. Паніка як феномен натовпу. Сутність паніки та причини її виникнення. Загальні заходи щодо попередження та припинення паніки.

Основні види натовпу. Окказіональний натовп (від англ, occasion - випадковість) - скупчення людей, що зібрались подивитися на несподівану подію. Конвенціональний натовп (від англ, convention - умовність) збирається з приводу заздалегідь оголошеної події: півнячі або собачі бої, боксерський або футбольний матч, мітинг, концерт доля групи тощо. Експресивний натовп (від англ, expression - вираз), що ритмічно виражає ту або іншу емоцію: радість, ентузіазм, обурення і так далі. Екстатичний натовп (від англ, ecstasy - екстаз) - екстремальна форма експресивного натовпу.

Натовп, що діє (active), - політично найбільш значущий і небезпечний вид колективної поведінки. Агресивний (aggressive) натовп, емоційна домінанта якого (лють, злість), так само як і спрямованість дій, прозоро виражені в назві. Панічний (panic; saving) натовп обійнятий жахом, прагненням кожного уникнути реальної або уявної небезпеки. Далі ми переконаємося, що панічна поведінка не тільки не є зазвичай рятівним, але і дуже часто стає небезпечнішим чинником, ніж те, що її спровокувало. Натовп, що здобуває (greedy), - люди, що вступили в неорганізований конфлікт за володіння деякою цінністю. Повстанський (rebellious) натовп по ряду ознак схожий з агресивним (переважає відчуття злості), але відрізняється від неї соціально справедливим характером обурення.

Практичні навички. Уміння ідентифікувати процеси, які призводять до зміни натовпу. Вміння визначити тип натовпу.

Визначення можливостей використання методів самомобілізації у роботі з натовпом. Формування вмінь та навичок самовладання та самоконтролю при виконанні професійних завдань при масових заворушеннях.


Тема 3. Психологічні особливості поведінки працівників

ОВС в умовах натовпу

Теоретичні знання.

Психологічна характеристика професійної діяльності працівників підрозділів міліції громадської безпеки ОВС під час проведення масових заходів. Особливості діяльності працівників органів внутрішніх справ під час проведення спортивних заходів. Психологічні умови ефективної масової комунікації.

Формування психологічної готовності до роботи з натовпом. Психологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу. Характеристика професійного спілкування при проведенні асових заходів..

Дії працівників міліції під час масових заворушень. Поводження працівника міліції у натовпі. Загальна характеристика психологічного контакту з представниками натовпу, психологічні особливості взаємодії. Загальна характеристика та сутність психологічного впливу на об’єкти професійної діяльності. Вплив на натовп зсередини найкраще проводити за участю громадян, які зрозуміли, що їх мета не може бути досягнута шляхом агресії і тиску. Здійснення впливу на ядро натовпу. Ведення переговорної діяльності.

Особиста безпека працівника міліції при масових заворушеннях. Механізми та прийоми, завдяки яким можна впливати на натовп ззовні і зсередини.

Практичні навички. Формування комунікативних навичок взаємодії працівників міліції громадської безпеки з представниками натовпу. Здійснювати вплив на ядро натовпу, вести переговорну діяльність з представниками натовпу.

Визначення можливостей ідентифікації індивідуально-психологічних особливостей людини за невербальними проявами поведінки.

Формування вмінь сприймання зовнішності (зовнішній вигляд, невербальні ознаки, соціальне оформлення зовнішності). Основні правила встановлення контакту та типові труднощі, що при цьому виникають
Тема 4. Психологічні засади протидії маніпулятивному впливу

Теоретичні знання. Механізми психологічного впливу. Принципи психологічного впливу. Методи психологічного впливу: переконання, навіювання, наслідування Інформаційно-психологічний вплив на масову свідомість. Методи маніпулятивного впливу. Маніпуляція та психологічний тиск. Методи протидії маніпуляціям. Маніпуляції у спілкуванні. Навіювання та переконання як методи психологічного впливу. Причини поширення «брудних» технологій. Маніпулятивний вплив у професійній діяльності працівників ОВС. Особливості психологічних маніпулятивних ігор. Тактика використання чуток у діловому спілкуванні. Застосування методів НЛП у спілкуванні. Ознаки приховування та маскування маніпулятивного впливу.

Психологічна характеристика професійної діяльності працівників підрозділів міліції громадської безпеки ОВС. Зв’язок професійної діяльності з психологічними аспектами та її вимоги до професійної психологічної підготовленості працівника. Професійна психологічна підготовленість як складова частина професійної майстерності.

Структура професійної психологічної підготовленості працівників підрозділів міліції громадської безпеки. Основні компоненти професійно-психологічної готовності:.

Практичні навички. Вміння та навички протидії маніпулятивному впливу. Аналіз психологічних маніпулятивних ігор. Застосування методів НЛП у спілкуванні. Вміти розрізняти та ідентифікувати методи маніпулятивного впливу. Основні правила застосування маніпулятивних засобів у професійному спілкуванні працівників підрозділів громадської безпеки ОВС.

6. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(денна форма навчання)
Назва теми

Всього

годин

в т.ч. аудиторних

Самост. Робота

Лекції

Семінар.

Практич.

1


Психологічні особливості соціальних груп

8

2
2

4

2


Натовп як різновид великої соціальної групи

104

6

3


Психологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу

10
2

4

4

4

Психологічні засади протидії маніпулятивному впливу

84

4ВСЬОГО

36

2

2

14

18


Форма контролю – залік.
7. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка