Міністерство освіти та науки україни донбаська державна машинобудівна академія кафедра філософії та соціально-політичних наук плани семінарських занять з філософії для студентів всіх спеціальностейСкачати 299.78 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір299.78 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

Кафедра філософії та соціально-політичних наук

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ФІЛОСОФІЇ

для студентів всіх спеціальностей

14-7

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри

Протокол № 19 від 28.05.2013Краматорськ 2013

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З курсу філософії передбачається проведення 4 аудиторних контрольних робіт (2 на лекції та 2 на семінарському заняттях), котрі дозволяють дослідити рівень знань студентів, коефіцієнт засвоєного матеріалу, та оцінити знання, що отримали студенти в процесі аудиторної та самостійної робіт.

Лекційний контроль № 1 включає питання з першого модулю лекційних занять (теми 1-5) – «Класична філософія», та відбувається наприкінці модулю і оцінюється за положенням про кредитно-модульну систему (від 0 до 50 балів) Останні 50 балів студент має можливість заробити на семінарських заняттях.

Лекційний контроль № 2 включає питання з другого модулю лекційних занять (теми 6-13) і оцінюється за положенням про кредитно-модульну систему (від 0 до 50 балів) Останні 50 балів студент має можливість заробити на семінарських заняттях.

Тобто кожний модуль оцінюється незалежно від іншого за 100 бальною модульно-рейтинговою системою.

Семінарська контрольна робота № 1 в формі тестування включає питання, що були розглянуті на 1-3 семінарських заняттях з курсу філософії, що дозволяє студентам зорієнтуватися – що таке філософія, коло її проблем та її роль в житті суспільства, початок філософського мислення, класична та некласична філософія .

Семінарська контрольна робота №2 відбувається в формі тестування включає питання з другого модулю курсу «Філософія», та охоплює теми, що були розглянуті на семінарських заняттях (3-7) даного розділу.

Питання до лекційного контролю, та семінарські тести кожного з розділів додаються.

Поточний контроль знань студентів з дисципліни «Філософія» здійснюється у формі семінарських занять та контрольних робіт, які студенти виконують на семінарських заняттях та на лекціях. Оцінка знань студентів проводиться в балах максимальна кількість яких складає 100 балів.

Види робіт на семінарських заняттях оцінюються таким чином:

Відповідь на питання семінару від 4 до 10 балів

Написання реферату від 4 до 10 балів

Доповнення до питання семінару від 2 до 5 балів

За рекомендацією викладача і рішенням кафедри студенти учасники наукової внутрішньо-вузівської конференції, та активно приймаючі участь у роботі політичного клубу можуть бути заохочені до 10 балів.

Для того, щоб автоматично отримати підсумкову позитивну оцінку автоматично студент повинен мати 60 балів.Перерахунок балів у підсумкові оцінки здійснюється таким чином:

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Форми контролю

Кіл-ть

Кількість балів

Зміст контролю та норма часу виконання

За заняття

Загальна

МОДУЛЬ 1

1

Семінарське заняття

2

15

30

Згідно з планами семінарських занять 85 хв.

2

Контрольна робота на семінарі

1

20

20

Відповідно питань, що розроблені кафедрою - 40 хв.

3

Контрольна робота на лекції

1

50

50

Відповідно до тематики, що затверджена кафедрою - 40 хв.

МОДУЛЬ 2

1

Семінарське заняття

2

15

30

Згідно з планами семінарських занять 85 хв.

2

Контрольна робота на семінарі

1

20

20

Відповідно питань, що розроблені кафедрою - 40 хв.

3

Контрольна робота на лекції

1

50

50

Відповідно до тематики, що затверджена кафедрою - 40 хв.

Критерії оцінки знань студентів на іспиті:

Оцінка „відмінно” виставляється тоді, коли студент вільно відповідає на питання екзаменаційного білет, викладає основні положення при відповіді на додаткові питання, може пов’язати теоретичний матеріал із життєвими проблемами минулого і сьогодення;

Оцінка „добре” виставляється, коли студент вільно відповідає на питання екзаменаційного білета, орієнтується в матеріалі при відповіді на додаткові питання, може показати життєве значення філософських проблем;

Оцінка „задовільно” виставляється, коли студент може викласти основні положення теорії при відповіді на питання екзаменаційного білета орієнтується в основних проблемах філософії, розуміє її роль у житті суспільства;

Оцінка „незадовільно” виставляється, коли студент не відповідає на питання екзаменаційного білета і не орієнтується в основних проблемах філософії.


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ з курсу «ФІЛОСОФІЯ»
Заняття 1.

Тема 2-3. ДАВНЬОГРЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

1. Проблема буття і пізнання філософії "досократиків".

2. Софісти та Сократ. Самопізнання як мета філософії. Етичний ідеалізм Сократа. (Поворот філософії до проблем людини).

3. Філософія Платона:

а) вчення про буття;

б) теорія пізнання;

в) проблема людини і суспільства.

4. Філософія Аристотеля:

а) вчення про буття;

б) гносеологія Аристотеля;

в) проблема людини і суспільства.

5. Середньовічна філософія як синтез християнства і античної філософії.

6. Проблеми буття та пізнання в Середньовічній філософії (А. Августин, Ф. Аквінський).

Головні поняття та категорії:

Матеріалізм, діалектика, ідеалізм, апорії, атомізм, софістика, самопізнання, етичний ідеалізм, ідея, буття, пізнання, метод, матерія, форма, рух, людина, суспільство, держава (антична філософія). Неоплатонізм, гностицизм, патристика, схоластика, теологія, теоцентризм, істина, універсалії, реалізм, номіналізм, ірраціоналізм, креаціонізм (середньовічна філософія).

Література:


 1. Балкина, В.И. Космологическое учение Гераклита Эфесского // Вестник МГУ. - 1998. - № 4. - С. 42-55.

 2. Канке, В.А. Философия: Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. - М. : Логос, 2000. - С. 53-55.

 3. Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – С. 18-35.

 4. Лузан, А. А. Философия : учебное пособие по подготовке к семинарским занятиям (для студентов всех специальностей и всех форм обучения) / А. А. Лузан, А. В. Бородай. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 96 с.

 5. Миголатьев, А.А. Философия: Учебник для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - С. 63-69.

 6. Невлева, И.М. Философия: Учеб. пособие для студентов вузов. - М. : РДЛ, 2002. - С. 43-86.

 7. Нестик, Т.А. Тема внутреннего слова у Августина: мышление и время // Вопросы философии. – 1998. - № 10. - С. 112-124.

 8. Скирбекк, Г., Гилье, Н. История философии / Пер. с анг. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – С. 19-42, 59-76, 86-151, 177-203, 209-230.

 9. Чанышев, А.А. «Град земной» в эсхатологической перспективе // Вопросы философии.-1999. - № 1. - С. 124-136.

 10. Философия: курс лекций: Учеб. пособие для студ. вузов / Под общей ред. В.Л. Калашникова. - М. : Гумант. Изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С. 31-57.

 11. Философия. Учебник для вузов. - М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - С. 27-45.

 12. Філософія: Підручник / За заг. Ред. М. Горлача та ін. – Харків : Консум, 2000. - С. 77-101.

 13. Шуков, В.А. Апология свободомыслия Сократа // Вопросы философии. – 2001. - № 12. - С. 140-152.


Заняття 2.

Тема 4-5. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ

 1. Соціально-економічні перетворення, наукова революція і їх віддзеркалення у філософії;

 2. Проблема методу пізнання в філософії Нового часу (Ф. Бекон, Р. Декарт).

 3. Вчення про субстанцію в філософії Нового часу (Б. Спіноза, Г. Лейбниць).

4. Теорія пізнання та етика І. Канта.

5. Абсолютний ідеалізм В.Ф. Гегеля.

а) принцип тотожності буття та мислення:

б) закони та категорії діалектики;

в) система та метод Гегеля.

3. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.


Головні поняття та категорії:


Механіцизм, метафізика, дуалізм, емпіризм, наука, досвід, індукція, дедукція, раціоналізм, сенсуалізм, експеримент, інтуїція, субстанція, пантеїзм, атрибути, модуси, монади (філософія Нового часу). «Коперніканський переворот», «чистий розум», «річ в собі», апріорні форми, феномени, ноумени, трансцендентне, трансцендентальне, антиномії, «категоричний імператив», абсолютна ідея, закони і категорії, діалектики, система, метод, закони (німецька класична філософія).

Література:

 1. Алексеев, П.В., Панин, А.В. Философия. - М. : ПБОЮЛ, 2001. - С. 123-133.

 2. Грюнбаум, Р. Новая критика теологических интерпретаций физической космологии (Лейбніц и др.) // Вопросы философии. – 2002. - № 4. - С. 67-88.

 3. История философии. Учебник для вузов / Под ред. В.П Кохановского, В.П. Яковлева. – Ростов-н/Д : Феникс, 2001. - С. 136- 144, 150-155, 159-163.

 4. Канке, В.А. Философия: Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. - М. : Логос, 2000. - С. 96-101, 103-107.

 5. Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – С. 46-67.

 6. Лузан, А. А. Философия : учебное пособие по подготовке к семинарским занятиям (для студентов всех специальностей и всех форм обучения) / А. А. Лузан, А. В. Бородай. – Краматорск : ДГМА, 2012. – С. 25-35.

 7. Миголатьев, А.А. Философия: Учебник для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - С. 136-143, 147-158.

 8. Невлева, И.М. Философия: Учеб. пособие для студентов вузов. - М. : РДЛ, 2002. - С. 125-132.

 9. Розеншток-Хюсси, О. Прощание с Декартом // Вопросы философии. – 1997. № 12. - С. 139-151.

 10. Скирбекк, Г., Гилье, Н. История философии / Пер. с анг. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – С. 275, 310, 365-366, 441-493.

 11. Спиркин, А.Г. Философия: Учебник. – М. : Гардарики, 1999. - С. 82-90, 95-100.

 12. Тиме, Г. Пессимизм духа и оптимизм Абсолюта (Гегель) // Вопросы философии. – 2000. - № 7. - С. 91-104.

 13. Філософія Підручник / За заг. ред. М.І. Горлача та ін. – Харків : Консум, 2000. - С. 185-188, 191-197.

 14. Чернов, Г.А. И. Кант. Критика чистого разума // Вопросы философии. - 2000. - № 2.- С. 184-189.Заняття 3.

Тема 8-10. ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ. ФІЛОСОФІЯ ПСИХОАНАЛІЗУ. ФІЛОСОФІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ

1. Філософія життя:

а) трактування життя і «волі до влади» Ф. Ніцше;

б) критика християнства і традиційної моралі;

в) імморалізм. Надлюдина - носій нової моралі.

2. Філософія психоаналізу:

а) структура психіки людини в психоаналізі 3. Фрейда;

б)природа несвідомого. «Лібідо» і його роль в структурі особи;

в) неофрейдистське трактування природи несвідомого (К.Г. Юнг).

г) концепція кохання Е. Фрома.

3. Філософія екзистенціалізму:

а) соціально-історичні умови і ідейне коріння екзистенціалізму;

б) категорія буття. Буття всесвіту і буття людини;

в) людське існування та воля.


Головні поняття та категорії:

Ірраціоналізм, волюнтаризм, нігілізм, «життя», «воля», «воля до влади», християнство, мораль, імморалізм, «надлюдина» (філософія життя), фрейдизм, психоаналіз, «катартичний метод», свідомість, несвідоме, «Едипів комплекс», «лібідо», сублімація, неофрейдизм (філософія психоаналізу), ірраціоналізм, екзистенція, існування, «буття свідомості», «буття - до -смерті», «турбота», «модуси», відчуження, «прикордонна ситуація», воля (Філософія екзистенціалізму).

Література:

 1. Геворкян, А.Р. Ницше и метафизический пессимизм // Вопросы философии. - 2001. - № 8. - С. 157-166.

 2. Грюнбоиз, М. Сто лет психоанализа: итоги и перспектива // Вопросы философии. - 1997. - № 7. - С. 85-99.

 3. Дворкин, Ю.А. «Ты и оно» // Вопросы философии. - 2002. - № 4. - С. 141-158.

 4. История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Кохановского, В.П. Яковлева. – Ростов-н/Д : Феникс, 2001. - С. 303 -315.

 5. Канке, В.А. Философия: Учебник для вузов. - М. : Логос, 2000. - С. 116-118.

 6. Кохановский, В.П. Философия: Учебник для вузов. – Ростов-н/Д :Феникс, 1998. - С. 106-115.

 7. Лекторский, В.А. О некоторых философских уроках 3. Фрейда // Вопросы философии. - 2000. - № 10. - С. 4-9.

 8. Лузан, А. А. Философия : учебное пособие по подготовке к семинарским занятиям (для студентов всех специальностей и всех форм обучения) / А. А. Лузан, А. В. Бородай. – Краматорск : ДГМА, 2012. – С. 52-62.

 9. Лузан, А. О. Вступ до філософії. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – С. 79-111.

 10. Мильдон, К. Еще раз об екзистенциальной философии // Вопросы философии. - 2002. - № 3. - С. 32-42.

 11. Невлева, И.М. Философия: Учеб. пособие. - М. : РДЛ, 2002. - С. 140-146, 156- 162.

 12. Скирбекк, Г., Гилье, Н. История философии / Пер. с анг. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - С. 581-590, 620-638.

 13. Субири, X. Пять лекций о философии // Вопросы философии. - 2002. - № 5. - С. 156-173.

 14. Философия: курс лекций: Учеб. пособие для студ. вузов / Под общей ред. В.Л. Калашникова. - М. : Гумант. Изд. центр ВЛАДОС, 1999. - С. 299-316.

 15. Філософія: Навч. посібник / За ред.: Л.В. Губерського та ін. - 2 вид, перероб. і доп. - К. : Вікар, 2001. - С. 78-102.


Заняття 4.

Тема 11. ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ХХ СТ.

1. Неопозитивизм:

а) виникнення та етапи розвитку позитивізму;

б) неопозитивізм та його трактовка предмету філософії;

в) принципи неопозитивізму (верифікації, фальсифікації, конвенціоналізму).

2. Прагматизм:

а) характерні ідеї філософії прагматизму;

б) критика традиційного поняття істини в філософських концепціях прагматизму.

3. Феноменологія та герменевтика:

а) феноменологія – вчення про феномени; основні ідеї феноменологічної теорії; поняття істини.

б) герменевтика як засіб філософствування; антична та середньовічна герменевтика;

в) герменевтика свідомості та герменевтика буття як форми філософської герменевтики.

4. Філософія постмодерну як квінтесенція проблем епохи.

Головні поняття та категорії:

Позитивізм, неопозитивізм, логічний позитивізм, філософія семантичного аналізу, фізікализм, веріфікация, фальсифікація, конвенционализм, постпозитивізм, прагматизм, феномени, феноменологія, герменевтика, герменевтика свідомості, герменевтика буття.

Література: 1. История философии: учебник для вузов / В. Ильин. – СПб : Питер, 2003. - С. 404-417, 441- 447.

 2. Канке, В.А. Философия. Учебник. - М. : Логос, – 2002. – С. 118-141.

 3. Касьянов, В.В. История философии: сдаем экзамен. - Ростов н/Д, 2003. - С. 267-272, С. 273-278.

 4. Лузан, А.О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – С. 112-135.

 5. Лузан, А. А. Философия : учебное пособие по подготовке к семинарским занятиям (для студентов всех специальностей и всех форм обучения) / А. А. Лузан, А. В. Бородай. – Краматорск : ДГМА, 2012. – С. 62-73.

 6. Мареев, С.Н., Мареева, Е.В. История философии (общий курс): Уч. пособие. – М. : Академический проект, 2003. – С. 681-691.

 7. Миголатьев, А.А. Философия. - М. : Юнити-Дана, 2001. - С. 217-220, 237-244.

 8. Скирбекк, Г., Гилье, Н. История философии / Пер. с анг. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского. М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. - С. 703-729, 764-770.

 9. Спиркин, А.Г. Философия. Учебник. – Изд. 2-е. – М. : Гардарики, 2002. – С. 169-173, 176, 192-200.

 10. Философия под ред. Зотова А.Ф. - С. 221-330.


САМОСТІЙНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ
Тема 1.

ФІЛОСОФІЯ, КОЛО ЇЇ ПРОБЛЕМ ТА РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

Головні поняття та категорії:

Світогляд, філософія, методологія, матеріалізм, ідеалізм, онтологія, гносеологія, агностицизм, скептицизм, наука, культура, політика, проблеми сенсу життя.

Головні проблеми теми

1. Поняття світогляду та його структура. Людина та всесвіт - головне питання світогляду.

2. Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія.

3. Природа та зміст філософських проблем.

4. Філософія та наука. Методологічна функція філософії.

Питання для самоконтролю:


 1. Що таке світогляд?

 2. Розкрийте структуру світогляду.

 3. Як розкривається головне питання світогляду?

 4. Назвіть основні теми світогляду.

 5. Який зміст філософських проблем?

 6. Як пов’язані між собою філософія та наука?

 7. Розкрийте роль філософії в системі культури.

Література:


 1. Иорданский, В.В. О едином ядре древних цивилизаций // Вопросы философии. - 2001. - № 12. - С. 11-19.

 2. История философии: Учеб. пособие для студентов вузов. – Ростов-н/Д. : Феникс, 1998. - С. 6-37.

 3. Каган, М.С. Философия как мировоззрение // Вопросы философии. - 1997. - № 9. - С. 36-46.

 4. Лузан, А.О. Вступ до філософії. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – С. 6-17.

 5. Лузан, А. А. Философия : учебное пособие по подготовке к семинарским занятиям (для студентов всех специальностей и всех форм обучения) / А. А. Лузан, А. В. Бородай. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 96 с.

 6. Невлева, И.М. Философия: Учеб. пособие для студентов вузов. - М. : РДЛ, 2002. - С. 9-20.

 7. Перминов, В.Я. Философия как метод // Вестник МГУ. - 1997. - № 5. - С. 3-25.

 8. Философия: Учебник / под ред. проф. В.Н. Лавриненко. - М. : Юрист, 2002. - С. 14-30.

 9. Філософія: Навч. посібник / За ред. Л.Ф. Надольного. - 2 вид, перероб. і доп. - К. : Вікор, 2001. - С. 11-24.


Тема 3.

ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ

Головні поняття та категорії:

Неоплатонізм, гностицизм, патристика, схоластика, теологія, теоцентризм, істина, універсалії, реалізм, номіналізм, ірраціоналізм, креаціонізм, фідеїзм. Гуманізм, антропоценрізм, епоха “Відродження”, пантеїзм, діалектика, гносеологія, політика.

Головні проблеми теми

1 Гуманізм філософії епохи Відродження.

2 Натурфілософія Відродження.

3 Вчення Н. Макіавеллі про етику і державу.Головні поняття та категорії

гуманізм, антропоцентризм, епоха Відродження, пантеїзм, діалектика, гносеологія, політика.Питання для самоконтролю:

 1. Розкрити сутність антропоцентризму філософії епохи Відродження.

 2. Назвіть філософів епохи Відродження.

 3. Як вирішується онтологічна проблема філософії епохи Відродження?

 4. Як вирішується гносеологічна проблема філософії епохи Відродження?

 5. Розкрийте роль науки в встановленні філософії епохи Відродження.


Тема 6.

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ
Головні поняття та категорії:

Християнство, «книжність», християнський антропоцентризм», «три світи», «дві натури», пізнання, кардіоцентрізм, ідея «спорідненої праці», «Горна Республіка», неоплатонізм, «філософія серця», космізм.

Головні проблеми теми

1 Єдність витоків російської і української філософії.

2 Класичний період української філософії. Г. С. Сковорода.

3 Соціально-політичні погляди діячів Кирило-Мефодіївського товариства.

4 Філософська думка в Україні на кін. XIX ст.-поч. XX. (П. Д. Юркевіч, П. Куліш, М.

Костомаров та ін.).Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть витоки української філософії.

 2. Що являє собою класичний період української філософії?

 3. Чому Г. Сковороду ми називаємо «українським Сократом»?

 4. Розкрийте сутність філософії «трьох світів» та «двох натур» Г. Сковороди.

 5. Розкрийте філософські погляди діячів Кирило-Мефодіївського товариства.

 6. В чому сутність філософії серця?

 7. Розкрийте смисл філософії космізму.

Література:

 1. Громов, М.А. Кардиогносия П. Юркевича и традиции отечественной философии // Философская и социологическая мысль. - 1996. - № 3. - С. 16-29, - № 4. - С. 21-32.

 2. Лузан, А. А. Философия : учебное пособие по подготовке к семинарским занятиям (для студентов всех специальностей и всех форм обучения) / А. А. Лузан, А. В. Бородай. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 96 с.

 3. Пич, Р. Критическое рассмотрение Юркевичем философии Канта // Вопросы философии. - 2002. - № 7. - С. 107-115.

 4. Розвиток філософської думки в Україні. - В.В. Дубінін, Краматорськ : ДГМА, 2006.- 208 с.

 5. Філософія: Навч. посібник / за ред.: Л.В. Губерського та ін. - 2 вид, перероб. і доп. - К. : Вікар, 2001. – С. 128-133, 170-176.

 6. Філософія: Підручник / За заг. ред. М.І. Горлача та ін. – Харків : Консум, 2000. - С. 213-221, 227-239, 280-282, 288-291, 294-296.

Тема 7.

ФІЛОСОФІЯ МАРКСИЗМУ
Головні поняття та категорії:

Закони, категорії і принципи матеріалістичної діалектики, засіб виробництва, базис, надбудова, суспільне буття, суспільна свідомість, суспільно-економічна формація.

Головні проблеми теми

 1. Передумови виникнення марксизму.

 2. Проблема відчуження у молодого Маркса.

 3. Відрізнення марксизму від інших філософських течій.

а) матеріалістична діалектика;

б) історичний матеріалізм;

в) науковий комунізм.

Питання для самоконтролю:


 1. Назвіть передумови виникнення марксизму.

 2. Що лежить в основі відчуження у Маркса?

 3. Чим відрізняється філософія Маркса від інших філософських течій.

 4. Як розглядає К. Маркс історичний процес?

 5. Чим діалектика К. Маркса відрізняється від діалектики Гегеля?

Література:

 1. Канке, В.А. Философия: Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. - М. : Логос, 2000. - С. 96-101, 103-107.

 2. Лузан, А.О. Вступ до філософії. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – С. 68-78.

 3. Лузан, А. А. Философия : учебное пособие по подготовке к семинарским занятиям (для студентов всех специальностей и всех форм обучения) / А. А. Лузан, А. В. Бородай. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 96 с.

 4. Миголатьев, А.А. Философия: Учебник для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - С. 136-143, 147-158.

 5. Ойзерман, Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // Вопросы философии. - 2001. - № 2. - С. З-33.

 6. Скирбекк, Г., Гилье, Н. История философии / Пер. с анг. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – С. 441-454, 494-495.

 7. Філософія: Підручник / За заг. ред. М.І. Горлача та ін. – Харків : Консум, 2000. - С. 185-188, 191-197.

 8. Философия: Учебник / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. - М. : Юрист, 2002. - С. 127-135.


Тема 12.

РОСІЙСЬКА РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ XX СТ.

Головні поняття та категорії:

Соборність, соборний дух, етичний раціоналізм, всеєдність, цільне знання, вільна теософія. Софія, Логос, теократія, теургія, буття, суще, Абсолют, Боголюдина, боголюдство, ірраціональна свобода, раціональна свобода, свобода проймана любов’ю до Бога, людина, етика творчості, космізм, біосфера, ноосфера.

Головні проблеми теми

1. Філософські та соціально - політичні концепції слов’янофілів і західників.

2. Концепція позитивної «всеєдності». Людина як сполучне кільце між божественним і природним світом.

3. Учення В. Соловйова про боголюдство як джерело відродження світу.

4. Філософські погляди М.О. Бердяєва. Проблеми буття, пізнання і свободи.

5. Ідеї космізма в російській філософії (М.Ф. Федоров, В.І. Вернадський).Питання для самоконтролю:

 1. Учення Вол. Соловйова про буття, абсолютно суще.

 2. Погляд Вол. Соловйова на нову філософію як „вільну теософію”.

 3. Поняття „всеєдності”, „цільного знання”, істини Вол. Соловйова

 4. Практичний „вихід” теоретичних поглядів Вол. Соловйова, його періоди.

 5. Поняття Софії, Логоса, Абсолюту у вченні Соловйова.

 6. Поняття людини, боголюдство як джерело відродження світу.

 7. Сутність та зміст поняття „природа”, „дух” в філософії М.Бердяєва.

 8. Градації свободи у вченні М.Бердяєва.

 9. Етика творчості по Бердяєву.

 10. Філософія „космизма”. Сутність понять „біосфера”, „ноосфера”.

Література:

 1. Бердяев, Е.А. Философия свободы. Смысл творчества. - М., 1989. – 248 с.

 2. Вадимов, А.В. Николай Бердяев: изгнание // Вопросы философии. - 1994. - № 1. - С. 104-115.

 3. История и современное положение православной церкви в Украине. - В.В. Дементьева, Краматорск : ДГМА, 2006. – 48 с.

 4. Кожен, А.Н. Религиозная метафизика В. Соловьева // Вопросы философии. - 2000. - № 2. - С. 104-135.

 5. Кулинин, В.Н. Философия всеединства: От В. Соловьева к П. Флоренскому. - Новосибирск, 1990. – 190 с.

 6. Лосский, Н.О. История русской философии. - М., 1991. -714 с.

 7. Лузан, А.О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. – К. : «Центр учбової літератури», 2013.

 8. Лузан, А. А. Философия : учебное пособие по подготовке к семинарским занятиям (для студентов всех специальностей и всех форм обучения) / А. А. Лузан, А. В. Бородай. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 96 с.

 9. Пугачев, О.С. В.С. Соловьев: Этические абсолюты и линии жизненного поведения // Вестник МГУ. - № 6. - С. 102-107.

 10. Три свободы Н. Бердяева. - М., 1990. – 81 с.

 11. Философский словарь. - 1980. - С. 48, 385.

 12. Хорунжий, С.С. Трансформации славянофильской идеи в ХХ ст. // Вопросы философии. - 1994. - № 11. - С. 54-59.

 13. Шверт Ван дер Звердс. Конец русской философии. - М., 1991. - С. 103-111.

 14. Щукин, В.Г. На заре русского западничества // Вопросы философии. - 1994. - № 7. – С. 135-148.


Тема 13.

СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ. НЕОТОМІЗМ.

Головні поняття та категорії:

Томізм, неотомізм, тейардізм, гілеморфізм, панпсихізм. “точка Омега”, “град земний”, „град божий”, креаціонізм, еволюція.

Головні проблеми теми

 1. Головні напрями сучасної релігійної філософії.

 2. “Класичні” та “Неокласичні” течії в релігійної філософії ХХ ст.

 3. Неотомізм – офіціальна сучасна філософська доктрина Ватикану.

 4. Концепція гармонії віри та розуму.

 5. Співвідношення філософії та релігії в неотомізмі.

 6. Креаціонізм та спонукання доказів буття богу.

 7. Проблема людини в релігійній філософії.

 8. Етична проблематика релігійної філософії.

Питання до самоконтролю:

 1. У чому сутність еволюції релігійної філософії ХХ ст.?

 2. Назвіть класичні та неокласичні течії в релігійній філософії ХХ ст.

 3. Що є офіціальною доктриною католицької церкви?

 4. Розкрийте співвідношення релігії та філософії в неотомізмі.

 5. Розкрийте антропологічну та етичну сутність філософії неотомізму.

 6. Дайте характеристику еволюційній концепції Тейяра де Шардена.

 7. Виділить основні орієнтації сучасної релігійної філософії.

Література:

 1. История философии: учебник для вузов / В. Ильин. – СПб : Питер, 2003. - С. 404-417, 441-447.

 2. Канке, В.А. Философия. Учебник. - М. : Логос, 2002. – С. 118-141.

 3. Касьянов, В.В. История философии: сдаем екзамен. - Ростов н/Д, 2003. - С. 267-278.

 4. Лузан, А. А. Философия : учебное пособие по подготовке к семинарским занятиям (для студентов всех специальностей и всех форм обучения) / А. А. Лузан, А. В. Бородай. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 96 с.

 5. Миголатьев, А.А. Философия. - М. : Юнити - Дана, 2001. - С. 217-220, 237-244.

 6. Спиркин, А.Г. Философия. Учебник. – Изд. 2-е. – М. : Гардарики, 2002. – С. 169-173, 176, 192-200.


Теми рефератів з філософії
1. Основне питання філософії. Принципи класифікації філософських напрямків.

2. Антична філософія як виток сучасної європейської цивілізації.

3. Етичні проблеми в античній філософії.

4. Змоги вирішення питання-людина та світ-в античній та середньовічній філософії. Порівняльний аналіз.

5. Пантеїзм . як специфічна риса філософії Відродження

6. Боротьба сенсуалізму та раціоналізму у філософії Нового часу.

7. Філософські погляді Т. Гобса та Д. Лока на природу та походження держави.

8. Суб’єктивний ідеалізм Фіхте.

9. Принцип тотожності духу та природи у філософії Шелінга.

10. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

11. ”Абсолютна міфологія” А.Ф. Лосєва.

12. Філософські ідеї у російській літературі XIX століття. Філософія людини Ф.М. Достоєвського.

13. Соціально – демократичні (І. Франко) та ліберально – демократичні (М. Драгоманов) тенденції у поглядах на суспільний розвиток.

14. Марксистське трактування суспільства та антропосоціогенезу людини. Зміст матеріалістичного розуміння історії.

15. Соціальні та наукові передумови філософії життя. Ірраціональний волюнтаризм А. Шопенгауера.

16. Вплив філософії життя на некласичну філософію.

17. Неофрейдизм. Тенденції його розвитку у ХХ столітті.

18. Вплив екзистенціалізму на культуру та мистецтво сьогодення.

19. Теорія наукових революцій Т. Куна.

20. Сучасна релігійно-філософська доктрина протестантизму.

21. Еволюціонізм Тейяра де Шардена.

22. Суспільство та природа, історичні типи їх взаємодії.

23. Суспільство як система. Філософські підгрунття теоретичної моделі суспільства: матеріалізм, ідеалізм, натуралізм.

24. Соціальна структура сучасного суспільства.

25. Політична система суспільства та її структура. Держава-ядро політичної системи суспільства.

27. ”Людський вимір” суспільства.

28. Основні форми суспільної свідомості ,їх взаємозв’язок та значення у суспільному житті.

29. Ідея прогресу в історії філософської думки.

30. Постмодерністська маргіналізація культури: апологія та критика.
ПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЙНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ФІЛОСОФІЇ

для студентів всіх спеціальностей


МОДУЛЬ 1.


 1. Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия.

 2. Философия как тип мировоззрения. Круг философских проблем.

 3. Функции и назначение философии.

 4. Философия в системе наук. Методологическая функция философии.

 5. Истоки античной философии: от мифа к логосу. Космоцентрический характер античной философии.

 6. Метафизика и диалектика в эпоху античности. Объективная и субъективная диалектика

 7. Проблема бытия в древнегреческой философии.

 8. Проблема человека и общества в античной философии..

 9. Теоретико-познавательные проблемы в философии античности.

 10. Синтез христианства и античной философии в Средневековой философии..

 11. Учение о бытии в философии Средневековья. Креационизм.

 12. Проблема соотношения веры и разума, религии и философии в Средневековой философии..

 13. Спор о природе универсалий: реализм и номинализм.

 14. Философские взгляды Фомы Аквинского. Доказательства бытия Бога. Гносеология.

 15. Учение о человеке и обществе в философии Средневековья. Проблема свободы воли.

 16. Гуманизм философии Возрождения.

 17. Научная революция ХVII века и ее отражение в философии Нового времени.

 18. «Новый Органон» Ф. Бэкона: от «идолов» познания к индуктивному методу.

 19. Принцип сомнения Р. Декарта. Метод рационалистической дедукции.

 20. Понятия Субстанция, Бог и Природа в философии Б. Спинозы.

 21. Учение о монадах Г.В.Ф. Лейбница.

 22. Учение о человеке и обществе в философии Нового времени.

 23. Гносеологические проблемы в философии И. Канта.

 24. Этика И. Канта. Категорический императив.

 25. Абсолютного идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Идея тождества бытия и сознания

 26. Концепция диалектики Г.В.Ф. Гегеля. Законы диалектики.

 27. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Критика им христианства.

 28. Истоки и наиболее характерные черты древнерусской философии. Ее практически-нравственная ориентация.

 29. Философия Г. Сковороды. Представления о «сродном труде».

 30. Развитие украинской философской и социально-политической мысли в ХІХ – нач.ХХ ст. (М.Костомаров, П.Юркевич, М.Драгоманов).


МОДУЛЬ 2.


 1. Классическая и неклассическая философия: общность и различие.

 2. Социально-исторические, теоретические, естественнонаучные предпо сылки возникновения марксизма. Отличие марксистской философии от предшествующей.

 3. Концепция материалистической диалектики К.Маркса. Отличие диалектики Маркса от диалектики Гегеля.

 4. Представления о направленности исторического процесса. Общественно-экономические формации.

 5. Способ производства. Диалектика производительных сил и производственных отношений.

 6. Проблема отчуждения человека в философии К. Маркса.

 7. Ницшеановский волюнтаризма. «Воля к власти».

 8. Критика христианской морали Ф. Ницше.

 9. «Сверхчеловек» – носитель новых ценностей и новой морали, философский идеал Ницше.

 10. Психоанализ. Учение З.Фрейда о бессознательном. Структура психики, смысл и происхождение неврозов.

 11. Психоаналитическая концепция личности. Концепция культуры и общества в психоанализе.

 12. Концепция любви Э.Фромма.

 13. Истоки экзистенциализма. Социально-исторические и культурные предпосылки.

 14. Категория бытия в экзистенциализме. Бытие мира и бытие человека.

 15. Человек в условиях «пограничной ситуации». Смысложизненные проблемы в экзистенциализме.

 16. Человеческое существование и свобода в философии экзистенциализма.

 17. Философия позитивизма. Основные этапы её эволюции.

 18. Понимание предмета философии в неопозитивизме.

 19. Принципы позитивизма: верификации, фальсификации, конвенционализма.

 20. Концепция научных революций Т. Куна.

 21. Прагматизм. Критика традиционного понятия истины в прагматических философских концепциях.

 22. Философская герменевтика: античная и средневековая герменевтика.

 23. Герменевтика сознания и герменевтика бытия: принципиальные различия.

 24. Феноменология Понятие истины и задачи философии в феноменологической теории.

 25. Постмодерн как тип культуры и способ философствования.

 26. Философия всеединства Вл. Соловьева. Идея богочеловечества

 27. Философия свободы Н. Бердяева.

 28. Проблема веры и разума, философии и религии в философии неотомизма.

 29. Эволюционизм Тейяра де Шардена. Мир как ткань Универсума.

 30. Учение Тейяра де Шардена о человеке и конечной точке его развития.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

для студентів всіх спеціальностей
 1. Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия.

 2. Философия как тип мировоззрения. Круг философских проблем.

 3. Философия в системе наук. Методологическая функция философии.

 4. Истоки античной философии: от мифа к логосу. Космоцентрический характер античной философии.

 5. Метафизика и диалектика в эпоху античности.

 6. Проблема бытия в древнегреческой философии.

 7. Проблема человека и общества в античной философии.

 8. Теоретико-познавательные проблемы в философии античности.

 9. Синтез христианства и античной философии в средневековой философии.

 10. Учение о бытии в философии Средневековья. Креационизм.

 11. Проблема соотношения веры и разума, религии и философии в средневековой философии.

 12. Учение о человеке и обществе в философии Средневековья. Проблема свободы воли.

 13. Гуманизм философии Возрождения.

 14. Научная революция ХVII века и ее отражение в философии Нового времени.

 15. «Новый Органон» Ф. Бэкона: от «идолов» познания к индуктивному методу.

 16. Принцип сомнения Р. Декарта. Метод рационалистической дедукции.

 17. Понятия «Субстанция», «Бог» и «Природа» в философии Б. Спинозы.

 18. Учение о монадах Г. В. Ф. Лейбница.

 19. Учение о человеке и обществе в философии Нового времени.

 20. «Коперниканский переворот» в философии И. Канта.

 21. Философия Г. В. Ф. Гегеля. Метод и система.

 22. Философская мысль в Украине.

 23. Социально-исторические, теоретические, естественнонаучные предпосылки возникновения марксизма.

 24. Концепция материалистической диалектики К. Маркса. Отличие диалектики Маркса от диалектики Гегеля.

 25. Представления о направленности исторического процесса. Общественно-экономические формации.

 26. Проблема отчуждения человека в философии К. Маркса

 27. Критика христианской морали Ф. Ницше.

 28. «Сверхчеловек» – носитель новых ценностей и новой морали, философский идеал Ф. Ницше.

 29. Психоанализ. Учение З. Фрейда о бессознательном.

 30. Концепция культуры и общества в психоанализе. Неофрейдизм.

 31. Истоки экзистенциализма. Социально-исторические и культурные предпосылки.

 32. Категория бытия в экзистенциализме. Бытие мира и бытие человека.

 33. Человеческое существование и свобода в философии экзистенциализма.

 34. Философия позитивизма. Основные этапы её эволюции.

 35. Понимание предмета философии в неопозитивизме. Принципы неопозитивизма.

 36. Прагматизм. Понятие истины в прагматизме.

 37. Философская герменевтика. Античная и средневековая герменевтика.

 38. Феноменология. Понятие истины и задачи философии в феноменологической теории.

 39. Постмодерн как тип культуры и способ философствования.

 40. Проблема веры и разума, философии и религии в философии неотомизма.

ПОНЯТИЯ ПО ФИЛОСОФИИ,

включенные в экзаменационные билеты


Агностицизм

Антропоцентризм

Априори

Атомизм


Базис

Бессознательное

Библия

Бог


Бытие

Вера


Верификация

Вещь в себе

«Воля к власти»

Герменевтика

Гносеология

Государство

Гуманизм

Диалектика

Идеализм

Идея (эйдос)

Истина

КардиоцентризмКатегории

Конвенционализм

Космоцентризм

Культура


Либидо

Максима прагматизма

Марксизм

Материализм

Материя

МетафизикаМетод познания

Методология

Мировоззрение

Миф


Монады

Мышление


Наука

Неофрейдизм

Неопозитивизм


Общественно-экономическая формация

Общество


Онтология

Основной вопрос философии

Пантеизм

Патристика

Пограничная ситуация

Позитивизм

Постмодерн

Прагматизм

Провиденциализм

Производительные силы

Производственные отношения

Противоречие

Психоанализ

Рационализм

Религия

СамопознаниеСверхчеловек

Свобода


Сознание

Софистика

Способ производства

Сублимация

Схоластика

Теология


Теоцентризм

Универсалии

Фальсификация

Феноменология

Феномены

Физика


Философия

Философия сердца

Человек

ЭкзистенциализмЭкзистенция

Эмпиризм


Эстетика

Этика


Этический релятивизм


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА з курсу «Філософія»


 1. Алексеев, П.В., Панин, А.В. Философия. - М. : ПБОЮЛ, 2001.

 2. Балкина, В.И. Космологическое учение Гераклита Эфесского // Вестник МГУ. - 1998. - № 4. - С. 42-55.

 3. Геворкян, А.Р. Ницше и метафизический пессимизм // Вопросы философии. - 2001. - № 8. - С. 157-166.

 4. Громов, М.А. Кардиогносия П. Юркевича и традиции отечественной философии // Философская и социологическая мысль. - 1996. - № 3. - С. 16-29, - № 4. - С. 21-32.

 5. Грюнбаум, Р. Новая критика теологических интерпретаций физической космологии (Лейбніц и др.) // Вопросы философии. – 2002. - № 4. - С. 67-88.

 6. Грюнбоиз, М. Сто лет психоанализа: итоги и перспектива // Вопросы философии. - 1997. - № 7. - С. 85-99.

 7. Дворкин, Ю.А. «Ты и оно» // Вопросы философии. - 2002. - № 4. - С. 141-158.

 8. Иорданский, В.В. О едином ядре древних цивилизаций // Вопросы философии. - 2001. - № 12. - С. 11-19.

 9. История и современное положение православной церкви в Украине. - В.В. Дементьева, Краматорск : ДГМА, 2006. – 48 с.

 10. История философии. Учебник для вузов / Под ред. В.П Кохановского, В.П. Яковлева. – Ростов-н/Д : Феникс, 2001.

 11. История философии: Учеб. пособие для студентов вузов. - Ростов н/Д. : Феникс, 1998.

 12. История философии: учебник для вузов / В. Ильин. – СПб : Питер, 2003.

 13. Каган, М.С. Философия как мировоззрение // Вопросы философии. - 1997. - № 9. - С. 36-46.

 14. Канке, В.А. Философия: Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. - М. : Логос, 2000.

 15. Канке, В.А. Философия: Учебник для вузов. - М. : Логос, 2000.

 16. Касьянов, В.В. История философии: сдаем экзамен. - Ростов н/Д, 2003.

 17. Кохановский, В.П. Философия: Учебник для вузов. – Ростов-н/Д :Феникс, 1998.

 18. Лекторский, В.А. О некоторых философских уроках 3. Фрейда // Вопросы философии. - 2000. - № 10. - С. 4.

 19. Лузан, А. А. Философия : учебное пособие по подготовке к семинарским занятиям (для студентов всех специальностей и всех форм обучения) / А. А. Лузан, А. В. Бородай. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 96 с.

 20. Лузан, А.О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 136 с.

 21. Мареев, С.Н., Мареева, Е.В. История философии (общий курс): Уч. пособие. – М. : Академический проект, 2003.

 22. Миголатьев, А.А. Философия: Учебник для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

 23. Мильдон, К. Еще раз об екзистенциальной философии // Вопросы философии. - 2002. - № 3. - С. 32-42.

 24. Невлева, И.М. Философия: Учеб. пособие для студентов вузов. - М. : РДЛ, 2002.

 25. Нестик, Т.А. Тема внутреннего слова у Августина: мышление и время // Вопросы философии. – 1998. - № 10. - С. 112-124

 26. Ойзерман, Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // Вопросы философии. - 2001. - № 2. - С. З-33.

 27. Перминов, В.Я. Философия как метод // Вестник МГУ. - 1997. - № 5. - С. 3-25.

 28. Пич, Р. Критическое рассмотрение Юркевичем философии Канта // Вопросы философии. - 2002. - № 7. - С. 107-115.

 29. Розвиток філософської думки в Україні. - В.В. Дубінін, Краматорськ : ДГМА, 2006.- 208 с.

 30. Розеншток-Хюсси, О. Прощание с Декартом // Вопросы философии. – 1997. № 12. - С. 139-151.

 31. Скирбекк Г., Гилье, Н. История философии / Пер. с анг. В.И. Кузнецова; Под ред. С.Б. Крымского. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

 32. Спиркин, А.Г. Философия. Учебник. – Изд. 2-е. – М. : Гардарики, 2002.

 33. Спиркин, А.Г. Философия: Учебник. – М. : Гардарики, 1999.

 34. Субири, X. Пять лекций о философии // Вопросы философии. - 2002. - № 5. - С. 156-173.

 35. Тиме, Г. Пессимизм духа и оптимизм Абсолюта (Гегель) // Вопросы философии. – 2000. - № 7. - С. 91-104.

 36. Философия под ред. Зотова А.Ф.

 37. Философия. Учебник для вузов. - М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

 38. Философия: курс лекций: Учеб. пособие для студ. вузов / Под общей ред. В.Л. Калашникова. - М. : Гумант. Изд. центр ВЛАДОС, 1999.

 39. Философия: Учебник / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. - М. : Юрист, 2002.

 40. Філософія: Підручник / За заг. ред. М.І. Горлача та ін. – Харків : Консум, 2000.

 41. Філософія: навч. посібник / За ред. Л.Ф. Надольного. - 2 вид, перероб. і доп. - К. : Вікор, 2001.

 42. Філософія: Навч. посібник / За ред.: Л.В. Губерського та ін. - 2 вид, перероб. і доп. - К. : Вікар, 2001.

 43. Чанышев, А.А. «Град земной» в эсхатологической перспективе // Вопросы философии.-1999. - № 1. - С. 124-136.

 44. Чернов, Г.А. И. Кант. Критика чистого разума // Вопросы философии. - 2000. - № 2.- С. 184-189.

 45. Шуков, В.А. Апология свободомыслия Сократа // Вопросы философии. – 2001. - № 12. - С. 140-152.

План семінарських занять з філософії розробив _________ проф., д.філос.н. А.О. Лузан


_________ ст. викл., к.політ.н. А.В. Бородай


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка