Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут проблем виховання напн україни сімейні цінності комплекс навчальних програм сімейного виховання для 8 – 9 класівСторінка6/6
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6

Орієнтовні критерії

оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівень

Бал

Критерії оцінювання

Початковий

1

Не бере участь в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Відповіді на запитання поверхневі або ж відсутні. Немає результатів виконання практичних робіт. Стильові характеристики чоловічої (жіночої) поведінки проявляються в щоденній діяльності та поведінці. Потреба в самовдосконаленні й розвитку особистісних якостей, необхідних для майбутнього сімейного життя, не актуалізована.

2

Не виявляє активності в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Ставлення до традиційних для українського народу сімейних цінностей як моральної основи життєдіяльності кожної сучасної людини недієве. Знання щодо створення та розвитку щасливої сім’ї, джерелом якої є любов, поверхові. Відтворює лише окремі аспекти навчального матеріалу. Ціннісне ставлення до майбутньої власної сім’ї, її створення, розвитку та процвітання на основі любові, поваги та згуртованості не сформоване, проте чітко проявляються стильові характеристики чоловічої (жіночої) поведінки.

3

Лише інколи виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Дає ґрунтовні відповіді тільки на окремі запитання, у яких прагне до самостійного міркування. Чітко проявляються стильові характеристики чоловічої (жіночої) поведінки. Потреба в самовдосконаленні й розвитку особистісних якостей, необхідних для майбутнього сімейного життя, актуалізована, проте лише на рівні теоретичного знання.

Середній

4

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Дає ґрунтовні відповіді тільки в межах визначеного програмою навчального матеріалу. Розуміє значущість традиційних для українського народу сімейних цінностей як моральної основи життєдіяльності кожної сучасної людини. Чітко проявляються стильові характеристики чоловічої (жіночої) поведінки. Потреба в самовдосконаленні й розвитку особистісних якостей, необхідних для майбутнього сімейного життя, актуалізована, однак спонукає до відповідної активності лише періодично.

5

Виявляє активність і самостійність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Встановлює логічні зв’язки у змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість створення та розвитку щасливої сім’ї, джерелом якої є любов, що проявляється в сформованій потребі використовувати в повсякденному житті стильові характеристики чоловічої і жіночої поведінки. Бере активну участь у виконанні завдань практичних робіт.

6

Виявляє активність і самостійність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Встановлює логічні зв’язки у змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проблеми створення та розвитку щасливої сім’ї, джерелом якої є любов. Усвідомлює значення традиційних для українського народу сімейних цінностей як моральної основи життєдіяльності кожної сучасної людини. Має потребу використовувати в повсякденному житті стильові характеристики чоловічої (жіночої) поведінки. Бере активну участь у виконанні практичних завдань, прагне розширити уявлення про специфіку подружніх, родинних і дитячо-батьківських взаємин.

Достатній

7

Виявляє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Здатний до його критичного аналізу. Усвідомлює значущість традиційних для українського народу сімейних цінностей як моральної основи життєдіяльності кожної сучасної людини. Активно оволодіває знаннями щодо створення та розвитку щасливої сім’ї, джерелом якої є любов. Має стійкі уявлення про специфіку подружніх, родинних і дитячо-батьківських взаємин. У повсякденному житті використовує стильові характеристики чоловічої (жіночої) поведінки.

8

Виявляє активність, самостійність і творчість в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Має постійний інтерес до проблеми вивчення, здатний критично аналізувати й оцінювати програмовий матеріал. Ціннісне ставлення до майбутньої власної сім’ї, її створення, розвитку та процвітання на основі любові, поваги та згуртованості пізнавально-спонукальне, і це проявляється у звичках і потребах використовувати в повсякденному житті стильові характеристики чоловічої (жіночої) поведінки, бажанні поглибити знання про специфіку подружніх, родинних і дитячо-батьківських взаємин. Потреба в самовдосконаленні й розвитку особистісних якостей, необхідних для майбутнього сімейного життя, актуалізована.

9

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Виявляє постійний інтерес до проблеми вивчення, здатний до її критичного аналізу та прийняття обґрунтованих рішень. Має глибокі знання про специфіку подружніх, родинних і дитячо-батьківських взаємин, стійкі уявлення щодо створення та розвитку щасливої сім’ї, джерелом якої є любов. Самостійно та критично оцінює значення традиційних для українського народу сімейних цінностей як моральної основи життєдіяльності кожної сучасної людини. Результати виконання теоретичних і практичних завдань використовуються для самовдосконалення й розвитку особистісних якостей, необхідних для майбутнього сімейного життя.

Високий

10

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу та вирішенні практичних завдань. Сприймає традиційні для українського народу сімейні цінності як моральну основу життєдіяльності кожної сучасної людини, яка ґрунтується на знаннях про специфіку подружніх, родинних і дитячо-батьківських взаємин та уявленнях щодо створення та розвитку щасливої сім’ї, джерелом якої є любов. Зміст навчального матеріалу і практичних робіт використовує для самовдосконалення й розвитку особистісних якостей, необхідних для майбутнього сімейного життя.

11

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Володіє глибокими знаннями щодо створення та розвитку щасливої сім’ї, джерелом якої є любов. Свідомо приймає традиційні для українського народу сімейні цінності як моральну основу життєдіяльності кожної сучасної людини. Самовдосконалення й розвиток особистісних якостей розглядає як необхідну умову створення, розвитку та процвітання майбутньої власної сім’ї на основі любові, поваги та згуртованості. Має уявлення про власну майбутню сім’ю, подружні, родинні та дитячо-батьківські взаємини.

12

Має ґрунтовні знання щодо створення та розвитку щасливої сім’ї, джерелом якої є любов, стійкі уявлення про специфіку подружніх, родинних і дитячо-батьківських взаємин. Потреба використовувати в повсякденному житті стильові характеристики чоловічої (жіночої) стала звичним способом поведінки. Традиційні для українського народу сімейні цінності складають основу ціннісного ставлення до майбутньої власної сім’ї, її створення, розвитку та процвітання на основі любові, поваги та згуртованості. Це ставлення виступає джерелом самовдосконалення й розвитку особистісних якостей, необхідних для майбутнього сімейного життя.


Список рекомендованої літератури

 1. Андреева Т. В. Психология современной семьи : монография / Т. В. Андреева – СПб. : Речь, 2005. – 436 с.

 2. Антонюк Т. Секрет ідеального шлюбу : виховна година для старшокласників / Т. Антонюк // Шкільний світ. – 2006. – № 2. – С. 10–11.

 3. Болотова В. А. Роль психологических методик для изучения идентификации личности / В. А. Болотова // Харьковские социологич. сочинения. – Харьков : Основа, 1997. – С. 75 – 78.

 4. Браун-Гальковська М. Домашня психологія : Подружжя. Діти. Родина (2-е вид., випр., допов) / М. Браун-Гальковська; пер. з пол. З. Городенчук. – Львів : Свічадо, 2005. – 219 с.

 5. Варга А. Я. Системная семейная психотерапія: кратк. лекц. курс / А. Я. Варга. – СПб. : Речь, 2001. – 144 с.

 6. Васютинський В. О. Владно-підвладні аспекти статево-рольової і гендерної взаємодії / В. О. Васютинський // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 6. – С. 6–16.

 7. Витакер К. Брак и семья / К. Витакер //Семейная психология и семейная терапия. –1998. – № 3.

 8. Витакер К. Танцы с семьей: Семейная терапия: символический подход, основанный на личностном опыте / К. Витакер, В. Бамберри. М.: “Класс”, 1997. ‒ 172 с.

 9. Войтко В. І. Етика сімейного життя, сімейних відносин / В. І. Войтко. – К.: 1981р. – 70 с.

 10. Волкова А. Методические приемы диагностики супружеских отношений / А. Волкова, Г. Трапезникова //Вопросы психологии. – 1985. – № 5. – С. 110–116.

 11. Волосецька О. М. Етика і психологія сімейного життя (9 – 10 класи): психологічний практикум / О. М. Волосецька, В. Є. Танасова. – К.: Марич, 2009. – 71 с.

 12. Вчимося бути громадянами: навч. посібн. з громадянської освіти [для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів] / С. Буров, П. Вербицька, О. Войтенко, В. Мисан. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2005. – 62 с.

 13. Вчимося жити самостійно: навч.-метод. посіб [для роботи з учнями випускних класів інтернат них закладів] / [ Ж. В. Петрочко, О. В. Безпалько, О. М. Денисюк та ін.]. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. – 203 с.

 14. Галичанська А. Психологічний клімат молодої сім’ї / А. Галичанська  // Соціальна психологія. – 2003. – № 1. – С. 116–122.

 15. Геник С. М. Людина. Сім’я. Україна / С. М. Геник. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. – 598 с.

 16. Говорун Т. Стать та сексуальність. Психологічний ракурс: навч. посіб. / Т. Говорун, О. Кікнежді. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 1999. – 384 с.

 17. Головнева И. В. Изменение традиционных внутресемейных ролей: новые модели поведения и конфликты / И. В. Головнева // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 4. – С. 12–16.

 18. Городнова Н. Гендерний розвиток особистості / Надія Городнова. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с.

 19. Городнова Н. М. Статеве виховання дітей в умовах школи: навч.-метод. посібник / Н. М. Городнова. – К.: КМДУ імені Б. Д. Грінченка, 2000. – 66 с.

 20. Горпіченко І. І. Висвітлення проблем інтимних стосунків у вихованні старшокласників / І. І. Горпіченко // Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини / [за ред. Т. В. Говорун]. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 138–164.

 21. Гребенников И. Основы семейной жизни / И. Гребенников. – М.: Просвещение, 1991. – 158с.

 22. Гридковець Л. Психологічні основи подружньої гармонії: практ. рекомендації / Л. Гридковець. – Київ: Для будущих мам, 2007. – 22 с.

 23. Гридковець Л. Світ подружнього життя: навч.-практ. посібник / Л. Гридковець. – Київ, 2004. – 96 с.

 24. Дєніжна С. О. Етика і психологія сімейного життя: навч. посібник / С. О. Дєніжна, М. О. Сова. – К.: Вид. центр НУБіП України, 2010. – 212 с.

 25. Долинська Л. Підготовка молоді до сімейного життя (соціально-психологічний тренінг): навч.-метод. посіб. / Л. Долинська, Т. Демидова. – К., 2002. – 73 с.

 26. Дружинин В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин. – М. : КСП, 1996. – 160 с.

 27. Дубровина И. В. Проблема психологической подготовки к семейной жизни / И. В. Дубровина. – Вопросы психологии. – 1981. – № 4. – С. 146 –151.

 28. Еремеева В. Д. Мальчики и девочки – два разных мира / В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман. – СПб. : Тускарора, 1998. – 184 с.

 29. Каган В. Н. Стереотипы мужественность – женственность и образ “Я” у подростков / В. Н. Каган // Вопросы психологии. – 1989. – № 3. – С. 53 – 62.

 30. Карабанова О. А. Психология семейных отношений : учеб. пособ. / О. А. Карабанова. – Самара : СИОКПП, 2001. – 122 с.

 31. Кісарчук З. Г. Психологічна допомога сім’ї : навч. посібник / З. Г. Кісарчук, О. І. Єрмусевич. – К. : Главник, 2006. – 128 с.

 32. Кляпець О. Оптимізація побудови особистістю життєвих завдань, пов’язаних з шлюбом і сім’єю / Ольга Кляпець // Соціальна психологія. – 2010. – № 4. – С. 122–130.

 33. Ковалев С. В. Психология современной семьи / С. В. Ковалев. – М.: Просвещение, 1988. – 207с.

 34. Ковбас Б. Родинна педагогіка: у 3-х т. / Б. Ковбас, В. Костів. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – Т. 1: Основи родинних взаємовідносин. – 288 с.

 35. Котюк І. І. Основи правознавства / І. І. Котюк. – К.: “Генеза”, 2002р. – 320 с.

 36. Кочарян В. С. Личность и половая роль (симптомокомплекс маскулинности/феминности в норме и патологии) / В. С. Кочарян. – Харьков : Основа, 1996. – 127 с.

 37. Кравець В. Психологія сімейного життя: навч. посібник / В. Кравець. – Тернопіль, 1995. – 696 с.

 38. Кравець В. П. Статева соціалізація дітей і підлітків: закономірності та гендерні особливості : монографія / В. П.  Кравець. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 476 с.

 39. Малінський М. Перш ніж скажеш кохаю... / М. . Малінський ; пер.з пол. В. Третяк. – Л. : Свічадо, 1998. – 206 с.

 40. Маценко Л. М. Педагогіка сімейного виховання: навч посібник / Л. М. Маценко (вид. 2-ге, доп., перероб.). – К. : НАКККіМ, 2011. – 293 с.

 41. Могила О. И. Этика и психология семейной жизни /О. И. Могила // Электронный ресурс. – режим доступу: festival.1september.ru/articles/528375/.

 42. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення /За ред. А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 184 с.

 43. Некрасов А. Проектируем семью. Семьеведение / Анатолий Некрасов, Наталия Гейжан. – М.: АСТ, 2010. – 319 с.

 44. Нестерова Т. В. Этика и психология семейной жизни /Т. В. Нестерова // Электронный ресурс. – режим доступу: http://www.komobr-eao.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=614&Itemid=179.

 45. Оржеховська В. М. Взаємодія навчального закладу і сім’ї: стратегії, технології, моделі: навч. практико зорієнтований посібник / В. М. Оржеховська, В. І. Кириченко, Г. Г. Ковганич. – Х.: Видавництво “Точка”, 2007. – 192 с.

 46. Полтавська В. Приготування до подружнього життя : [пер. з пол.] / Ванда Пултавська. - 3-є вид., випр. . - Львів : Свічадо, 2005. - 101 с.

 47. Постовий В. Г. Сучасна сім’я та її педагогіка / В. Г. Постовий. – К.: Освіта, 1994. – 63 с.

 48. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс. – СПб. : Питер, 2000. – 624 с.

 49. Родинно-сімейна енциклопедія / За ред. Ф. С. Арвата. – Київ: Богдана, 1996. – 438 с.

 50. Сатир В. Как строить себя и свою семью /В. Сатир (пер. с англ.). – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 192 с.

 51. Сімейний кодекс України // Електронний ресурс. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

 52. Скорлупкина Т. А. Этика и психология семейной жизни / Т. А. Скорлупкина // Электронный ресурс. – режим доступу: festival.1september.ru/articles/511988/.

 53. Стельмахович М. Г. Новітні перспективи сімейного виховання // Рідна школа, 1998 . – № 7–8, С. 23 – 25.

 54. Тулина Н. В. Семья и общество: от конфликта к гармонии / Н. В. Тулина. – М.: Изд-во МГУ, 1994. –80 с.

 55. Філімончук А. В. Основи сімейних відносин: заняття 24–34 / А. В. Філімончук //Абетка щасливого сімейного життя: метод. посібник з курсу “Етика і психологія сімейного життя” [10-11 кл.]. – Житомир: ЦНТЕІ, 2008. – С. 71 – 107.

 56. Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений / Л. Б.. Шнейдер. – М., 2000. – 502 с.

 57. Эйдемиллер Э. Психология и психотерапия семьи / Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – СПб. : Питер, 1999. – 656 с. (Серия “Мастера психологии”).

 58. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис (пер. с англ.) / Э.Эриксон. – М.: Прогресс, 1996. – 344с.

 59. Я сам строю свою жизнь / [ М. А. Алшева, Т. В. Гришанович, Л. В. Лобанова, Е. Г. Трошкина; под ред. Е. Г. Трошкиной]. – СПб.: Речь, 2001. – 216 с.


Відомості про авторів

Мельник Олександр Васильович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України.

Кравченко Тамара Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії сімейного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

Канішевська Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України.

Кириченко Валентина Іванівна, науковий співробітник лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

Ковганич Галина Григорівна, науковий співробітник лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

Корецька Леся Володимирівна, начальник відділу організації виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Прит Віктор Іванович, голова правління Міжнародної громадської організації “Рада сімей України”

Для нотаток
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ
комплекс навчальних програм сімейного виховання

для 8 – 9 класів (9, 17, 35, 70 годин)

Наукове редагування – О. В. Мельник

Літературне редагування – О. А. Кузьмич

Обкладинка – Ю. В. Буякшина

Комп’ютерна верстка та макетування – О. В. Мельник

Підписано до друку ___________2012 р.

Формат 60х90 1/16. Гарн. Times New Roman

Ум. друк. арк. 2,23.

Тираж 300. Зам. ____

Видавець “_____________”

Свідоцтво __________

Видрукувано ТОВ “____________”

01042, м. ______, бульв. ____________, 19

тел.. ______________1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка