Міністерство охорони здоров’я україни харківська медична академія післядипломної освіти національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. ШупикаСторінка1/5
Дата конвертації13.09.2017
Розмір0.74 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ім. П.Л.ШУПИКА
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра охорони здоров’я України

_____________________

О. Лінчевський

«_____»________________ 2016 р.ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА

ІНТЕРНАТУРИ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ III – IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПСИХІАТРІЯ»


Харків – 2016

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника

Відділу освіти та науки
____________ Ю. П’ятницький

«_____» ____________ 2016 р.


ПОГОДЖЕНО

Ректор Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, професор

____________ О. Хвисюк

«_____» ____________ 2016 р.


Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності "Психіатрія" розроблені за Наказом МОЗ України від 23.02.2005 р. №.81 "Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів" (зі змінами), згідно листа МОЗ України № 08.08-22/279 від 04.02.2006 р., за Наказом МОЗ України від 01.03.2005 р. та Наказом МОЗ України від 10.12.2010 р. №1088 "Про удосконалення післядипломної освіти лікарів" співробітниками опорної кафедри психіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти та співробітниками кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.Рецензенти:
Скрипніков А.М. – д.мед.н, професор, зав. каф. психіатрії, наркології та медичної психології Української медичної стоматологічної академії МОЗ України.
Пономарьов В.І. - д.мед.н, професор, зав. кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної психології медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Відповідальний за випуск перший проректор Харківської медичної академії післядипломної освіти професор В.Г. Марченко.

Навчальний план та програма інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності "Психіатрія" (1,5 - річний термін навчання) розроблені колективом опорної кафедри психіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти та кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

.
Склад робочої групи опорної кафедри психіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти
Козідубова В.М. – д.мед.н., професор, зав. кафедри

Долуда С.М. - д.мед.н., професор кафедри

Гончаров В.Є. - д.мед.н., професор кафедри

Баричева Е.М. - к.мед.н., доцент, зав. пед. кафедри

Брагін Р.Б. - к.мед.н., доцент кафедри

Гурницький О.В. - к.мед.н., асистент кафедри


Склад робочої групи кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Пилягіна Г.Я. - д.мед.н., професор, зав. кафедри

Кузнєцов В.М. - к.мед.н., професор

Насінник О.А. - д.мед.н., доцент кафедри

Уралова Л.Т. - к.мед.н., доцент кафедри

Коротоножкін В.Г. - к.мед.н., доцент кафедри

Гончар Т.О. - к.мед.н., доцент кафедри

Бондарчук А.Г. - к.мед.н., асистент кафедри

Кричун Ю.Я. - асистент кафедри

Зубатюк О.В. - асистент кафедри
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки лікарів-інтернів у їх професійній готовності до самостійної лікарської роботи.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Підготовка психіатрів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

Основним завданням інтернатури є вдосконалення професійних навичок з основних розділів психіатрії, вивчення клініки та діагностики психічних розладів, методів лікування.

Типовим навчальним планом лікаря-інтерна за спеціальністю "Психіатрія" протягом 1,5 років інтернатури передбачено: на першому році - 6 місяців навчання на кафедрі психіатрії та суміжних кафедрах (936 год.) і 5 місяців на базі стажування (780 год.) та на другому році - 3 місяця навчання на кафедрі психіатрії (468 год.) і 3 місяця на базі стажування (468 год.).ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Рік

Місяць

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1-й рік навчання

(6 міс.)
В

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

К

К

К

В
2-й рік навчання (3 міс.)


Б

Б

Б

К

К

К

Примітка: Б - стажування на базі; К - навчання на кафедрі психіатрії та суміжних кафедрах; В - відпустки.
Виконання курсів навчальної програми інтернами на базі стажування досягається шляхом їх практичної лікарської діяльності під керівництвом безпосереднього керівника інтернів у спеціалізованих відділеннях, згідно навчального плану, у якому вказано орієнтовну кількість годин, що виділяються для освоєння певного розділу програми, та число тижнів роботи лікаря-інтерна у кожному з відділень бази стажування. При відсутності в базовій лікувально-профілактичній установі деяких спеціалізованих відділень, зазначених в навчальному плані, необхідно використати відповідні відділення інших лікувально-профілактичних установ.
За весь період спеціалізації в інтернатурі лікар-інтерн повинен оволодіти певним переліком практичних навичок і оперативних втручань. В даному переліку передбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-й рівень (+) -ознайомлення з даним питанням; 2-й (++) - уміння застосовувати набуті знання і навички при курації хворих, виконувати найбільш типові операції чи їх окремі етапи; 3-й (+++) - уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих.
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

НА БАЗІ СТАЖУВАННЯ
Навчальний план практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів за спеціальністю "Психіатрія" на базі стажування (заочна частина інтернатури)

Тривалість 8 міс. (1248 год.)
Назва відділення (установи)

Код назви курсу навчальної програми

Кількість навчальних годин

Число тижнів практичної роботи

Стаціонарні психічні установи

Диференційно-діагностичне відділення (для первинних хворих)01-13,20

312

8

Відділення активної терапії

01-13,20

234

6

Реабілітаційні відділення

01-13,20

78

2

Відділення для хворих похилого віку з психічними розладами

01-15,20

78

2

Підліткове психіатричне відді­лення (військова експертиза). Дитячі психіатричні відділення

01-03,16-17,20

78

2

Амбулаторні психіатричні установи:

Психоневрологічний диспансер, психіатричний кабінет в загаль-носоматичній мережі01-03, 17,20

234

6

Наркологічні установи:

Відділення інтенсивної терапії психічних розладів, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин01-01, 18-20

78

2

Відділення судово-психіатрич­них експертиз

01.5 01.7,02,03, 20

156

4

Разом
1248

32

Практична підготовка лікарів-інтернів досягається шляхом систематичної та активної участі молодих лікарів в діагностичній і лікувальній роботі, обходах, клінічних розборах, інших видах практичної діяльності відділення.

Лікар-інтерн повинен здійснювати діагностично-лікувальний процес у прикріплених за ним хворих (4-5 пацієнтів). У вказаних хворих лікар-інтерн виконує увесь обсяг діагностичних досліджень та лікувальних заходів на правах лікуючого лікаря. Він зобов'язаний приймати участь у додаткових дослідженнях, що проводяться цим хворим (патопсихологічних, електроенцефалогічних, рентгенологічних, лабораторних тощо) і лікувальних маніпуляціях.


Керівник повинен приділяти особливу увагу підбору хворих, зокрема, з урахуванням ознайомлення інтерна з їх патологією, тематика якої підлягає вивченню в даний період проходження інтернатури, його можливості самостійно виконувати необхідні діагностичні та лікувальні маніпуляції. Однак, інтерну не слід обмежуватися роботою з закріпленими за ним хворими. Він повинен знати всіх хворих у відділенні, бути ознайомленим з динамікою захворювання та лікування важких хворих, з ускладненням в діагностиці, незалежно від того, хто є їх лікуючим лікарем. Для підвищення активності інтерна у їх лікуванні необхідно доручати виконання різноманітних маніпуляцій, надавати допомогу в організації додаткових досліджень, стежити за виконанням відповідальних призначень. Особливо необхідно підкреслити, що обмеження діяльності інтерна до рамок прикріплених за ним хворих - груба помилка навчання в інтернатурі.
Статус лікаря-інтерна у відділенні
В адміністративному відношенні лікар-інтерн підпорядковується керівництву базової лікувально-профілактичної установи. На нього повністю поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, права та пільги, що встановлені для медичних працівників даної установи. Під час проходження інтернатури, при здійснені функції лікаря він володіє правами і несе відповідальність за свої дії на рівні з іншими лікарями.

Відповідно з існуючим положенням про інтернатуру, лікар-інтерн повинен самостійно забезпечувати діагностичний та лікувальний процес під керівництвом безпосереднього керівника. В точному розумінні лікар-інтерн не може працювати самостійно, оскільки при його обмеженій компетентності неможливо надати усю повноту вирішення складних клінічних, організаційних чи деонтологічних завдань.


Навчальний план
Навчальний план підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Психіатрія" на кафедрі психіатрії та суміжних кафедрах (очна частина інтернатури, 1-й рік навчання (6 місяців) 936 годин, з них на кафедрі 582 години, на суміжних - 48 годин, на додаткових - 306 години. 1,5-річний термін навчання.

Код курсу

НАЗВА КУРСУ 

Кількість учбових годин

Лекції

Семі-нари

Пр. зн.

Всього

1

2

3

4

5

6Організація психіатричної допомоги населенню
12

48

60Загальна психопатологія

20

14

64

98Методи дослідження осіб з психічними розладами
4

24

28Шизофренія. Шизотипові та маячні розлади

4

10

30

44Афективні розлади настрою

4

6

20

30Епілепсія

2

8

22

32Симптоматичні психічні розлади
4

8

12Психічні розлади при ендокринних захворюваннях
2

10

12Психічні розлади при черепно-мозкових травмах
2

10

12Психічні розлади при сифілітичних ураженнях головного мозку
4

8

12Психічні розлади при пухлинах головного мозку12

12Психічні розлади при енцефалітах
4

8

12Функціональні психози інволюційного періоду
2

10

12Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку
6

20

26Психічні розлади при атрофічних процесах головного мозку
6

16

22Розумова відсталість

2
22

24Непсихотичні розлади психіки та поведінки

2

8

22

32Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю

2

2

20

24Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивннх речовин (наркомани та токсикомани)

2

8

10

20Лікування психічних захворювань

4

18

14

36Військово-психіатрічна експертиза
4

4

8
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка