Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Наукова бібліотека Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Самовиховання особистості Рекомендаційний список літератури Миколаїв 2013Скачати 164.46 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір164.46 Kb.


Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського

Наукова бібліотека Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Самовиховання особистості

Рекомендаційний список літератури


Миколаїв - 2013


І. Самовиховання як фактор формування особистості

74(4УКР)

П 24

Бех І.Д. Рефлексія як чинник саморозвитку особистості / І.Д. Бех // Педагогічна і психологічна науки в Україні: в 5-т. - К., 2012. – Т. 1. – С. 191-203.74.200

Боришевський М.Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості / М.Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 49-58.88.37

Боришевський М. Самосвідомість особистості як детермінанта її взаємодії з суспільством / М.Боришевський // Шлях освіти. – 2010. – № 4. – С. 12-14.74.580(4УКР)

К 47

Веприкова І.І. Самовиховання як основа розвитку особистості / І.І. Веприкова // Класичний університет як центр духовного розвитку особистості: збірник тез студентів та молодих вчених за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2010. – С. 168-169.74.61я73

Г 52

Вікові особливості самовиховання та їх характеристика // Главацька О. Основи самовиховання особистості: навч.-метод. посібник / О. Главацька. – К., 2012. – С. 112-136.88.3

Горалева М.Д. Проявление саморегуляции в различных видах агрессивного поведения / М. Д. Горалева // Журнал прикладной психологии. – 2004. – № 6. – С. 20-26.88

Н 34

Гуляс І.А. Особливості розвитку саморегуляції особистості / І.А. Гуляс // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Сер.: Психологічні науки: збірник наукових праць. - Миколаїв, 2011. – Вип. 7. Т. 2. – С. 98-103.88.37

Євченко І. Теоретичний аналіз проблеми самоствердження особистості / І. Євченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 4. – С. 112-120.88.372

Калошин В.Ф. Колір та музика як засоби психічної саморегуляції / В.Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 5. – С. 69-76.74.200

Ліпецька, Г. Виховна система саморозвитку / Г. Ліпецька // Директор школи. – 2011. – № 32. – С. 23-29.74.200.53

Моральна самосвідомість: специфіка, роль у становленні особистості // Вознюк Н.М. Етико-педагогічні основи формування особистості / Н.М. Вознюк. – К., 2005. – С.49-7774.200.53

Моральна свідомість у поведінці вихованця // Позакласний час. – 2012. – № 23-24. – С. 50-55.88.3

Моросанова В.И. Индивидуальные особенности и саморегуляция агрессивного поведения / В.И. Моросанова, М.Д. Гаралева // Вопросы психологии. – 2009. – № 3. – С.45-56.74.200

Пахомова Ю.А. От нравственной самооценки к самосовершествованию / Ю.А. Пахомова // Управління школою. – 2003. – № 10. – С. 23-2574.202.5я73

М 33

Самовиховання // Матвієнко О.В. Метод конкретних педагогічних ситуацій / О. В. Матвієнко. – М., 2001. – С. 226-23074.61я73

Г 52

Самовиховання як фактор формування особистості // Главацька О. Основи самовиховання особистості / О.Главацька. – К., 2008. – С. 26-30.88.37

Р 64

Самоідентифікація, як психологічний механізм становлення та функціонування системи самосвідомості особистості // Розвиток громадянської спрямованості особистості в юнацькому віці / М.Й. Боришевський, Т.М. Яблонська, В.В. Антоненко. – К., 2007. – С. 34-3774.200

У-13

Самоповага і самооцінка // Уайт П. Громадянські чесноти і шкільна освіта: виховання громадян демократичного суспільства / П. Уайт. – К., 2002. – С. 39-5074.200

Синельникова В.М. Самовиховання як діяльність і його психологічні особливості / В.М. Синельникова // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 3. – С. 34-41.74.200

Солдатенко О. Саморозвиток особистості / О. Солдатенко // Директор школи. – 2011. – № 32. – С. 15-18.74.202.4

Н72

Супрун М.О. Самовиховання і його значення у процесі розвитку особистості / М.О. Супрун, Д.М. Супрун // Нові технології навчання: науково-методичний збірник. – К., 2009. – Вип. 56. – С. 48-54.74.61я73

Г 52

Суть процесу самопізнання як компонента самовиховання // Главацька О. Основи самовиховання особистості: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Главацька. – К., 2008. – С. 52-77.74.61я73

Г 52

Сутність поняття самооцінки. Види самооцінки // Главацька О. Основи самовиховання особистості: навч.-метод. посібник / О.Главацька. – К., 2012. – С. 78-83.88.37

Щербатюк Б.А. Методика дослідження особливостей самовизначення особистості / Б.А. Щербатюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 18-21.88.37я73

Я 14

Яблонко В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Я. Яблонко. - К. : ЦУЛ, 2008. - 220 с.


ІІ. Технологія самовиховання
74.200

Аверін М. Педагогічна концепція самоорганізації / М. Аверін // Відкритий урок. – 2010. – № 10. – С. 20-25.
74.580.26

Н 34

Захарова О.О. Технологія самовиховання як фактор розвитку особистості учнів / О.О. Захарова // Наука. Студентство. Сучасність: збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської наукової студентської конференції. – Миколаїв, 2012. – С. 86-88.74.03(4УКР)я73

В55

Методи самовиховання і саморозвитку // Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Вишневський. – К., 2008. – С. 501-521.74.61я73

Г 52

Організація процесу самовиховання // Главацька О. Основи самовиховання особистості: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Главацька. – К., 2008. – С. 136-150.74.200.4я73

П 31

Пєхота О.М. Твоє життя – твій головний проект: технологія самовиховання: навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, Л.В. Старовойт, І.В. Середа. – Миколаїв: Іліон, 2011. – 244 с.88.37

Розов В.І. Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу / В.І. Розов // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 8. – С.24-28.74.00(4УКР)

Н 34

Середа І.В. Технологія самовиховання особистості: європейські та світові тенденції розвитку / І.В. Середа // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Сер.: Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Миколаїв, 2011. – Вип. 1.32: Підготовка вчителя в Європі. – С. 128-131.88.37

Т 35

Терлецька Л. Технологія самоаналізу / Л. Терлецька. - К.: Главник, 2005. - 96с.74.200.4я73

П 31

Технологія самовиховання особистості // Пєхота О.М. Твоє життя – твій головний проект: технологія самовиховання: навч.-метод. пос. / О.М.Пєхота, Л.В.Старовойт, І.В.Середа. – Миколаїв, 2011. – С. 67-85.74.200

Юр'єва Ю. Ділова гра як технологія самовиховання / Ю. Юр'єва // Відкритий урок. – 2013. – № 1. – С. 28-29.


ІІІ. Формування морально-вольових якостей
88.352

И-48

Волевая регуляция и волевое усилие (самомобилизация) // Ильин Е.П. Психологи воли / Е.П. Ильин. – СПб, 2000. – С. 88-11388.352

И-48

Воля как произвольное управления поведеним и деятельностью человека // Ильин Е.И. Психология воли / Е.И. Ильин. – СПб, 2000. – 36-44

88.3

Гиппенрейтер Ю.Б. О природе человеческой воли / Ю.Б. Гиппенрейтер // Психологический журнал. – 2005. – Т.26, № 3. – С.15-25.88.352

И-48

Ильин Е.И. Психология воли / Е.И. Ильин. – СПБ: Питер, 2000. – 288с.74.200.53

Коган І. Виховуємо волю / І. Коган // Психолог. Шкільний світ. – 2012. – № 9. – С. 24-28.88.37

Кравцов Г.Г. Волевая сфера личности: культурно-исторический аспект / Г.Г. Кравцов // Мир психологии. – 2007. – № 3. – С. 70-81.88.2

Моросанова В.И. Индивидуальные особенности и саморегуляция агрессивного поведения / В.И. Моросанова, М.Д. Гаралева // Вопросы психологии. – 2009. – № 3. – С. 45-56.74.200

Нефедов А. Самовиховання сили волі / А. Нефедов // Управління освітою. – 2007. – № 18. – С. 13-1588.8

Попов А. Формирования навыков волевой регуляции у девиантных подростков / А.Попов // Социальная педагогика. – 2004. – № 3. – С. 75-7888.352

И-48

Развитие "силы воли" // Ильин Е.И. Психология воли / Е.И. Ильин. – СПб, 2000. – С. 167-194


IV. Самовиховання особистості в шкільному віці
74.200

Аверін М. Самоорганізація особистості у сучасній школі / М. Аверін // Відкритий урок. – 2009. – № 11. – С. 22-28.88.8

Аронова Е.А. Регуляторная роль самосознания в старшем школьном возрасте / Е.А. Аронова, В.И. Моросанова // Журнал прикладной психологии. – 2004. – № 1. – С.31-40.88.8

Байбуртянц Е.В. Изучение особенностей самооценки подростков с нарушениями поведения / Е.В. Байбуртянц // Коррекционная педагогика. – 2007. – № 3. – С. 74-82.74.200

Безкоровайна О. Особистісне самоствердження учня – актуальна проблема сучасного виховання / О. Безкоровайна // Світ виховання. – 2007. – № 3. – С. 12-17.74.200

Гликман И.З. Самовоспитание школьника и помощь учителя / И.З. Гликман // Инновации в образовании. – 2007. – № 9. – С. 4-26.88.834

Добровольских Л. Самовизначення старшокласників в умовах сучасного шкільного простору / Л. Добровольских // Психолог. Шкільний світ. – 2013. – № 11-12. – С. 110-113.28

Н 34

Дорошенко К.Г. Самовиховання – умова соціально-морального розвитку особистості / К.Г. Дорошенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Сер.: Біологічні та психологічні науки: збірник наукових праць. – Миколаїв, 2006. – Вип. 13. – С. 181-187.88.8

Дубровин Д.Н. Психологическая адаптация как фактор личностного самоопределения в старшем подростковом возрасте / Д.Н. Дубровин // Мир психологии. – 2007. – № 4. – С. 57-64.88.52

Зубіашвілі І.К. Тренінг економічного самовизначення (для старшокласників) / І.К. Зубіашвілі // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 3. – С. 24-37.88.834.023

Корнєва А. Самовизначення старшокласників / А. Корнєва // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – № 6. – С. 24-27.74.200.533

Кудрик Л. Самовиховання у школі: стан і перспективи / Л. Кудрик, Ю. Сурмяк // Шкільний світ. – 2011. – № 39. – С. 6-15.88.8

Кузнецова О.В. Роль временной перспективы в личностном и профессиональном самоопределении подростков / О.В. Кузнецова // Психологическая наука и образование. – 2007. – № 3. – С. 5-16.74.200

Лебедева Н.Н. Гармонизация педагогического процесса ценностного самоопределения школьников / Н.Н. Лебедева // Инновации в образовании. – 2006. – № 5. – С. 96-108.88.8

Лишин О.В. Тенденции личностного самопределения в подростковом и юношеском возрастах (Направленность мативационной стратегии личности и психологические механизмы ее формирования) / О.В. Лишин // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 12. – С. 3-29.88.8

Луковцева З.В. Формирование самосознания подрстков, воспитывающихся в условиях жесткого обращения / З.В. Луковцева, С.Ю. Гаямова // Психология и школа. – 2005. – № 3. – С. 42-57.88.8

Мамонова Е.Б. Изучение особенностей развития личностной саморегуляции младших школьников / Е.Б. Мамонова // Начальная школа. – 2011. – № 1. – С. 34-42.88.8

Моросанова В.И. Диагностика индивидуальных особе-нностей саморегуляции у подростков / В.И. Моросанова, Т.Ю. Смирнова // Журнал прикладной психологии. – 2003. – № 3. – С.51-58.74.200

Никитина В.П. Саморазвитие и самореализация младших школьников / В.П. Никитина // Мир образования – образование в мире. – 2007. – № 4. – С. 225-230.74.00я73

Х-21

Организация самовоспитания учащихся // Харламов И.Ф. Педагогика: учебник высших учебных заведений / И.Ф. Харламов. – Минск, 2001. – С. 230-23874.200

Рябкова Е.В. Формирование самооценки учащихся / Е.В. Рябкова // Начальная школа. – 2012. – № 7. – С. 18-21.

74.200

С-79

Самовоспитание школьников // Степанов Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания / Е.Н. Степанов. – М., 2002. – С. 68-7774.200

Селевко Г. Воспитательная система саморазвития школьника завоевывает признание практиков / Г.Селевко // Народное образование. – 2004. – № 8. – С.155-165.


Селевко Г.К. Руководство по организации самовоспитания школьников / Г.К. Селевко // Школьные технологи. – 2000. - № 6. – С. 15-1888.834

Синицына О.Ю. Особенности самооценки процесса развития самопонимания у старших подростков / О.Ю. Синицына // Психология и школа. – 2005. – № 3. – С. 113-118.88.8

Ситнікова Н. Психологія самоствердження особистості старшокласників / Н. Ситнікова // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 75-105.74.200

Столяренко О. Когнітивний та емоційний компоненти розвитку самосвідомості учнів у вихованні ціннісного ставлення до людини / О. Столяренко // Рідна школа. – 2012. – № 6. – С.37-44.88.837

Тадіян С.В. Розробка методики діагностики механізмів самооцінювання особистості в шкільному віці / С.В. Тадіян // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 3. – С. 40-50.88.834

Ткаченко А.М. Психологічний супровід і підтримка підлітків у процесі самопізнання і самореалізації / А.М. Ткаченко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 1. – С. 13-1974.202

Урбанська Л. Мотивація учнів до навчання та саморозвитку. Методичний проект / Л. Урбанська // Завуч. Шкільний світ. – 2011. – №9. – С. 3 - 7.74.202

Челпанова М. Формування в молодших школярів досвіду самоосвітньої діяльності / М. Челпанова // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2009. – № 3. – С. 28-31


V. Самовиховання як умова духовного розвитку

студентів вищих навчальних закладів
74.580

Васильев Л.И. Развитие у студентов способности к целеполаганию как ведущий фактор их саморазвития / Л.И. Васильев, Е.П. Рыбина // Мир образования – образование в мире. – 2012. – № 4. – С.108-116.74.58

Ведерникова Л.В. Формирование ценностных установок студента на творческую самореализацию / Л.В.Ведерникова // Педагогика. – 2003. – №8. – С.47-53.
74.580

Внукова І. Організація самовиховання у студентів педвузу / І. Внукова // Рідна школа. – 2003. – № 4. – С. 40-4374.204

Габдулхаков В. Развитие технологии профессионального самоопределения личности будущего учителя / В.Ф. Габдулхаков, Н.М. Эгамбердиева // Мир образования – образование в мире. – 2010. – № 1. – С. 128-133.74.58

Горбунова О.В. Самоотношение как показатель субъектной включенности студентов в профессионально-образова-тельную деятельность / О.В. Горбунова, Л.В. Филиппова // Мир психологии. – 2005. – № 3. – С. 67-74.74.58

Капацина А. Виховання самосвідомості особистості студента як умова її розвитку і самореалізаціі / А. Капацина // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 26-27.74.580

Кириллова А.В. Формирование самоорганизации у будущих учителей / А.В. Кириллова // Мир образования - образование в мире. – 2011. – № 4. – С. 178-184.74.58

Косырев В.Н. Самоизмерение студента в деятельности овладения культурой учебного труда / В.Н. Косырев // Психологическая наука и образование. – 2009. – № 1. – С. 82-90.74.580.05

Ф 79

Кузнєцова О.А. Вплив самовиховання на духовний розвиток особистості / О.А. Кузнєцова // Формування і розвиток духовної особистості в умовах університетської освіти: історія, теорія та практика: збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2010. - С. 51-54.74.58я73

К 95

Кучерявий О.Г. Професійне самовиховання у вищий школі: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Г. Кучерявий. - К.: Освіта України, 2010. – 200 с.72

Н34

Монарьов Р. Самосвідомість майбутнього учителя як фактор розвитку його активності / Р. Монарьов // Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки. – Кіровоград, 2007. – Вип. 74. – С. 193-202.87.7я73

Н 20

Моральне виховання у вузі як засіб самовдосконалення етичних якостей майбутнього спеціаліста // Найдьонов І.М. Етика - Естетика. Дидактичний зміст: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.М.Найдьонов. – К., 2011. – С. 363-393.74.03(4УКР)

С91

Педагогічний супровід самовиховання студентів університету // В.О. Сухомлинський – майбутньому педагогу: наук.-метод. посібник / За ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхота. – Миколаїв, 2004. – С. 151-163.
74.58я73

О-70

Самовиховання студентів в умовах вищих навчальних закладів та його мотивація // Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2009. – С. 389-413.74.580

С32

Середа І.В. Активізація самовиховання студентів: виховна робота у ВНЗ / І. В. Середа. – Миколаїв: Іліон, 2008. - 276 с.74.00(4УКР)

Н34

Середа І.В. Самовиховання як умова духовного розвитку студента класичного університету / І.В. Середа // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Сер.: Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Миколаїв, 2009. – Вип. 25 .Т. 2. – С. 67-75.74(4УКР)

П 24

Солдатенко М.М. Самоосвітня діяльність як засіб про-фесійного саморозвитку / М.М. Солдатенко // Педагогічна і психологічна науки в Україні: в 5-ти т. – К., 2012. – Т. 4: Професійна освіта і освіта дорослих. – С. 266-274.74.58

Соломака Т. Самоактуалізація студентів під час професійної підготовки / Т. Соломака // Соціальна психологія. – 2006. – № 4. – С. 152-168.


VI. Самооцінка та самовиховання як чинник розвитку особистості вчителя
74.204

Алпатова В.В. Психологічний супровід саморозвитку професійних здібностей у педагогів / В.В. Алпатова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 11. – С. 2-6.74.204

Вачков И. Структура профессионального самосознания учителя / И. Вачков // Школьный психолог. – 2000. – № 13. – С.12-13.74.204

Вачков И. Уроки профессионального самосознания учителя /И. Вачков. – 2000. – № 5. – С. 12-14.74.204

Гринова М. Саморегуляція та психічне самовигоряння вчителя / М. Гринова // Управління освітою. – 2008. – № 22. – С. 5-9.74.204

Ігнатенко Н. Модель системного організованого процесу самоосвіти вчителя / Н. Ігнатенко, А. Ратушинська // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 51-60.74.204

Калошин В.Ф. Методичні рекомендації щодо самооцінки та саморозвитку вчителя / В.Ф. Калошин, Д.В. Гуменюк // Управління школою. – 2012. – № 4-6. – С. 54-80.74.204

Козлова О.Б. Психологічна підтримка педагогів у професійному самовдосконаленні / О.Б. Козлова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 12. – С. 15-26.
88.840

Мар'яненко, Л. Особистісна самодетермінація як чинник розвитку педагогічного потенціалу вчителя / Л. Мар'яненко // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 3. – С. 8-13.74.00я73

В20

Моральна самосвідомість педагога // Васянович Г. Педагогічна етика: навчальний посібник / Г. Васянович. – Львів, 2010. – Т. 3. – С. 261-324.74.584(2)738.8

Ніколенко Л. Самоосвіта як умова саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Ніколенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1. – С.28-31.74.204

Оберемко І. Самоосвітня діяльність педагогів / І. Оберемко // Завуч. Шкільний світ. – 2013. – № 7. – С. 20-24.88.40я73

П 86

Психологический аутотренинг как средство профессионального самовоспитания // Психологическая підготовка к педагогической деятельности: учебное пособие / В.Н. Борисов, О.Г. Ковалев, С.А. Лузгин и др. – М., 2002. – С. 89-98.74.204

Пищик О.В. Самоосвіта – складова професійного зростання / О.В. Пищик // Педагогічна майстерня. – 2011. – № 10. – С. 2-5.74.204(4УКР)

Г95

Психологічні засоби формування гуманістично орієнтованої самоідентифікації педагога // Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації: науково-методичний посібник для вчителів. – К., 2008. – С. 58-66.74.204

Рафальська О.Д. Самоосвітня діяльність – складова професійного росту педагога / О.Д. Рафальська // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 9. – С.43-47.88.8

Резапкина Г.В.Психологический портрет учителя: опыт самодиагностики / Г.В. Резапкина, З.В. Резапкина // Психология и школа. – 2009. – № 1. – С. 64-76.74.204

Роговик Л. Саморегуляція у професійній діяльності вчителя / Л. Роговик // Початкова школа. – 2004. – № 11. – С. 55-58.88.840

Савостьянов А. Методы саморегуляции эмоциональных состояний учителя / А. Савостьянов // Психология обучения. – 2002. – № 11. – С.38-40.74.204(4УКР)

Г95

Стихія і норматизація у педагогічній самоідентифікації вчителя // Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації: науково-методичний посібник для вчителів. – К., 2008. – С. 44-58.74.204

Чепіга Я. Самовиховання вчителя / Я. Чепіга // Все для вчителя. – 2003. – № 13-14. – С. 1-9.74.204

Шевчук Л. Самооцінка молодого педагога / Л. Шевчук // Психолог. Шкільний світ. – 2012. – № 11-12. – С. 69-72.74.204.21

Яковцева І. Експертне самооцінювання професійної діяльності педагога / І. Яковцева // Завуч. Шкільний світ. – 2013. – № 20. – С. 18-22.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка