Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Документне забезпечення управління персоналом» для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційнаСкачати 191.52 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір191.52 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Документне забезпечення управління персоналом» для студентів спеціальності 7.02010501 документознавство та інформаційна

діяльність


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 316.28:378 (075.4)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Документне забезпечення управління персоналом» для студентів спеціальності 7.02010501 – документознавство та інформаційна діяльність
/ Укл. Т.О. Бруй. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2013. – 20 с.

Містить робочу програму, вимоги до виконання індивідуальних завдань та список рекомендованої літератури з дисципліни «Документне забезпечення управління персоналом».

Призначена для студентів спеціальності 7.02010501 – документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання.

Укладач Т.О. Бруй, ст. викл.


Відповідальний за випуск О.В. Михайлюк, д-р іст. наук, проф.
Рецензент В.Т. Британ, канд. іст. наук, доц. (НМетАУ)

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Документаційне забезпечення управління персоналом» входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки .

Мета вивчення дисципліни – оволодіння вміннями та навичками документаційного забезпечення з питань планування та організації управління персоналом, оцінки результатів діяльності працівників організації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:знати:

 • принципи роботи служби персоналу;

 • суб’єкти функціонування системи управління персоналом;

 • методи залучення кандидатів на роботу;

 • документаційне оформлення процесу приймання на роботу;

 • критерії відбору та оцінки персоналу;

 • документаційне оформлення атестації працівників;

 • види трудових договорів і контрактів;

вміти:

 • створювати бази даних працівників;

 • організовувати конкурсний відбір персоналу;

 • аналізувати якісний склад персоналу.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки під час захисту індивідуального завдання та виконанні екзаменаційної роботи.

Засоби діагностики успішності навчання – теми індивідуальних завдань, комплект екзаменаційних білетів.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна пов’язана з дисциплінами «Справочинство», «Управлінське документознавство». Набуті знання й вміння використовуються під час вивчення дисципліни «Аналітико-прогностичне забезпечення управління».

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«ДОКУМЕНТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» Усього за навчальним планом – 144 год.

З них: лекцій – 8 год.

практичних занять – 8 год.

самостійна робота – 128 год.
№ п/п
Назва теми і зміст заняття

Ауд.

год.


Лекц.

год.


Практ.

год.


Тема 1

Управління персоналом як соціальна система

Основні ознаки та принципи управління персоналом і управління людськими ресурсами.

Служби персоналу:організація та функції.


4

2

2

Тема 2

Інноваційні підходи щодо організації набору та відбору кадрів

Інноваційні форми роботи служби управління персоналом. Залучення персоналу: створення баз даних кваліфікованих кандидатів для відбору.


Документаційне забезпечення конкурсного відбору персоналу, приймання на роботу та переведення на іншу роботу.

4

2

2

Тема 3

Оцінювання та атестація персоналу

Зміст, завдання і основні підходи до оцінки роботи персоналу. Критерії відбору і оцінки персоналу.

Атестаційні процедури. Документаційне забезпечення процесу атестації персоналу.


4

2

2

Тема 4

Основні аспекти управління процесом вивільнення персоналу


Трудова дисципліна. Дисциплінарний вплив.

Документаційне забезпечення процесу вивільнення персоналу. Процедура звільнення персоналу.4

2

2


3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
Варіант індивідуального завдання визначається за двома останніми цифрами номера залікової книжки. Якщо дві останні цифри номера документа більше ніж п’ятдесят, тоді потрібно від них відняти п’ятдесят. Наприклад, номер документа – 00077; 77-50=27 (варіант індивідуального завдання № 27).

 1. Перше завдання включає теоретичне обґрунтування даної проблеми та її документаційне забезпечення (у разі великої кількості документопотоку надайте декілька прикладів оформлення документів). Вимоги щодо оформлення:

 • визначення теми;

 • план, що складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. Сама робота має бути чітко структурована за планом, розміщеним на першій сторінці (Зверніть увагу! Вступ, висновки та список літератури нумерації не підлягають);

 • нумерація сторінок;

 • глосарій (Зверніть увагу! Виписати основні 3-4 терміни з дисципліни, що зустрілися в тексті, і записати у формі таблиці (назва терміна, його визначення, джерело пошуку);

 • список використаної літератури. Його оформлення має відповідати офіційним правилам бібліографічного опису (ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). Наприклад:

  1. Костенко Л.Т. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (Підсумки 10-ї міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Т.Костенко, Р.П.Чекманьов, Н.Т.Дубов // Бібл. Вісн. – 2003. – №4. – С.43. – 28 Кб. - Режим доступу до журн.: http: // www.nbuv.gov.ua/articles/ 2003/03klinko.htm. – Заголовок з екрану.

 1. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. – 3-є вид., доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – Ч.1. Ведення загальної документації (із зразками сучасних ділових паперів). – 383 с. – Бібліогр.: с.373-375; Ч.2. Кадрове діловодство (із зразками сучасних ділових паперів). – 283 с. – Бібліогр.: с.276-278.

 2. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78с.

 1. Друге завдання – повне розкриття визначеної проблеми.

 2. До третього завдання треба включити посадову інструкцію, а потім скласти професіограму (у вигляді таблиці з визначенням професійних здібностей працівника та їх оцінкою за 10-бальною системою) з висновками щодо оцінки професійних здібностей працівника.

 3. Четверте завдання: установіть програмне забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL (інструкція додається). Виберіть завдання для будь-якого структурного підрозділу підприємства (не більше ніж 6 працівників). Поставте завдання для виконання кожному з працівників на певний період (2-3 тижні) та простежте виконання ними завдань (записати на диск). До електронного варіанту завдання повинна додаватися пояснювальна записка, яка повинна освітити сферу діяльності даного підрозділу, визначити загальну задачу колективу і кожного працівника окремо. Треба визначити загальне завдання; проаналізувати, як розподілялися завдання; послідовність, строк виконання; визначити, хто допустив помилки, способи їх виправлення;оцінити кінцевий результат виконання завдання.
 1. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

1 1. Сутність, значення і зміст управління персоналом.

 2. Поняття об’єкта і суб’єкта менеджменту персоналу.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№2

 1. Порядок прийому і звільнення робітників та службовців.

 2. Субстрат в управлінні персоналом.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№3

 1. Головні переваги документного оформлення політики менеджменту

персоналу (за Щокіним Г.В.).

 1. Відповідальність за порушення трудової дисципліни (документне

оформлення).

 1. Скласти професіограму.

 2. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№4

 1. Порівняльна характеристика відкритої та закритої політики управління

персоналом.

 1. Заохочення за успіхи в роботі.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№5

 1. Управління персоналом як об’єктивне соціальне явище і сфера

професійної діяльності.

 1. Робочий час і його використання.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№6

 1. Сфери управління персоналом (охарактеризуйте одну з них).

 2. Основні обов'язки адміністрації.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№7

 1. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного

навчання персоналу.

 1. Основні обов'язки робітників та службовців.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№8

 1. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників.

 2. Мотивація персоналу.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№9

 1. Планування трудової кар'єри в організації.

 2. Структура персоналу.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№10

 1. Напрями професійно-кваліфікаційного просування робітників. Типи

кар’єр.

 1. Принципи менеджменту персоналу.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№11

 1. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників.

 2. Функції менеджменту персоналу.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№12

 1. Документаційне забезпечення управління процесами руху персоналу.

 2. Персонал – особовий склад організації. Стандартизовані назви категорій

персоналу.

 1. Скласти професіограму.

 2. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№13

 1. Управління робочим часом працівників.

 2. Напрями професійно-кваліфікаційного просування робітників.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№14

 1. Оцінювання персоналу: сутність, цілі, задачі, елементи.

 2. Роль розвитку персоналу в забезпеченні конкурентоспроможності

працівників та їх організації.

 1. Скласти професіограму.

 2. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№15

 1. Методи оцінки персоналу.

 2. Основні завдання розвитку персоналу організації.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№16

 1. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки

персоналу.

 1. Підвищення кваліфікації робітника.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№17

 1. Атестація кадрів.

 2. Професійна перепідготовка робітників на виробництв.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№18

 1. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу.

 2. Розкрити поняття «трудова кар’єра». Планування трудової кар’єри у

забезпеченні розвитку персоналу організації.

 1. Скласти професіограму.

 2. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№19

 1. Оцінка та атестація персоналу.

 2. Визначення підсистеми професійно-кваліфікаційного просування

робітників.

 1. Скласти професіограму.

 2. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№20

 1. Сутність моделі партнерства з планування і розвитку кар’єри фахівців в

організації.

 1. Визначення підсистеми професійно-кваліфікаційного просування

працівників.

 1. Скласти професіограму.

 2. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№21

 1. Види, фактори та показники руху кадрів.

 2. Основні форми підготовки резерву керівників організації .

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№22

 1. Характеристика та документне забезпечення основних процесів руху

кадрів.

 1. Укладання трудової угоди.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№23

 1. Підготовка та перепідготовка кадрів.

 2. Припинення трудової угоди.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№24

 1. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного

навчання персоналу.

 1. Визначте типи переміщення працівників.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№25


 1. Порівняльна характеристика відкритої та закритої політики управління

персоналом.

 1. Визначте види адаптації персоналу за змістом та тривалістю.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№26

 1. Основні чинники ефективності діяльності персоналу.

 2. На підставі яких матеріалів, хто розроблює і затверджує положення про

структурний підрозділ?

 1. Скласти професіограму.

 2. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№27

 1. Методи оцінки персоналу.

 2. Визначте стадії адаптації персоналу.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№28

 1. Документне забезпечення припинення трудової угоди.

 2. Професійна адаптація.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№29

 1. Порядок прийому і звільнення робітників та службовців.

 2. Регламентація діяльності заступників першого керівника організації.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№30

 1. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки

персоналу.

 1. Сутність адміністративних методів управління персоналом.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№31

 1. Характеристика та документне забезпечення основних процесів руху

кадрів.

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання

робочого часу.

 1. Скласти професіограму.

 2. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№32

 1. Напрями професійно-кваліфікаційного просування робітників. Типи

кар’єр.

 1. Режим праці та відпочинку.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№33

 1. Документаційне забезпечення управління процесами руху персоналу.

 2. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№34

 1. Планування трудової кар'єри в організації.

 2. Основні методи управління трудовою поведінкою працівників.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№35

 1. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки

персоналу.

 1. Посадова інструкція, її структура.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№36

 1. Атестація кадрів.

 2. Охарактеризуйте гнучкі режими праці.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№37

 1. Оцінювання персоналу: сутність, цілі, задачі, елементи.

 2. Шляхи адаптації в робочому колективі.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№38

 1. Класифікація та характеристика факторів формування умов праці.

Елементи умов праці.

 1. Структура персоналу.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№39

 1. Основний зміст кадрового забезпечення ефективної діяльності організації.

 2. Державне регулювання умов праці.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№40

 1. Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві.

 2. Облік та контроль результатів трудової діяльності персоналу.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№41

 1. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників.

 2. Правила поведінки і дисциплінарні процедури.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№42

 1. Планування трудової кар'єри в організації.

 2. Регламентування діяльності посадових осіб.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№43

 1. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу.

 2. Методи управління персоналом.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№44

 1. Сфери управління персоналом (охарактеризуйте одну з них).

 2. Регламентування діяльності структурних підрозділів.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№45

 1. Розкрийте поняття «трудова кар’єра» . Роль планування трудової кар’єри у забезпеченні розвитку персоналу організації.

 2. Регламентування посадових обов’язків.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№46

 1. Управління персоналом як об’єктивне соціальне явище і сфера професійної

діяльності.

 1. Розкрийте поняття «трудова кар’єра».

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№47

 1. Порівняльна характеристика відкритої та закритої політики управління

персоналом.

 1. Структура післядипломної освіти керівників та фахівців з вищою освітою.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№48

 1. Головні переваги документального оформлення політики менеджменту

персоналу (за Щокіним Г.В.).

 1. Первинна професійна підготовка робітників на виробництві.

 2. Скласти професіограму.

 3. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№49

 1. Порядок прийому і звільнення робітників та службовців.

 2. Основні завдання розвитку персоналу організації.

 3. Скласти професіограму.

 4. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.

№50

 1. Етапи процесу формування резерву керівників в організації.

 2. Зміст освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр,

спеціаліст і магістр.

 1. Скласти професіограму.

 2. Розробка завдання в форматі програмного забезпечення MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL.
 1. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
 1. Атестація кадрів.

 2. Види, фактори та показники руху кадрів.

 3. Головні переваги документального оформлення політики менеджменту

персоналу (за Щокіним Г.В.).

 1. Документаційне забезпечення управління процесами руху персоналу.

 2. Документне забезпечення припинення трудової угоди.

 3. Етапи процесу формування резерву керівників в організації.

 4. Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві.

 5. Класифікація та характеристика факторів формування умов праці.

Елементи умов праці.

 1. Методи оцінки персоналу.

 2. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу.

 3. Напрями професійно-кваліфікаційного просування робітників. Типи кар’єр.

 4. Оцінювання персоналу: сутність, цілі, задачі, елементи.

 5. Оцінка та атестація персоналу.

 6. Основні чинники ефективності діяльності персоналу.

 7. Планування трудової кар'єри в організації.

 8. Підготовка та перепідготовка кадрів.

 9. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу.

 10. Порівняльна характеристика відкритої та закритої політики управління персоналом.

 11. Порядок прийому і звільнення робітників та службовців.

 12. Сутність, значення і зміст управління персоналу.

 13. Сфери управління персоналом.

 14. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників.

 15. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу.

 16. Сутність моделі партнерства з планування і розвитку кар’єри фахівців в організації.

 17. Управління персоналу як об’єктивне соціальне явище і сфера професійної діяльності.

 18. Управління робочим часом працівників.

 19. Характеристика та документне забезпечення основних процесів руху кадрів.

 20. Характеристика та документне забезпечення основних процесів руху кадрів.

 21. Шляхи адаптації в робочому колективі.

 22. Документаційне забезпечення підбору, оцінки та атестації персоналу.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2000. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики. Под научной ред. Р. Марра и Г. Шмидта. – М., МГУ, 1997.

 2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Розділ 1. Краматорськ, 1998.

 3. Закон України «Про вищу освіту» // Голос України. – 2002. - №43.

 4. Закон України «Про охорону праці» Законодавство України про охорону праці – Т І. – К., 1995.

 5. Закон України «Про професійно-технічну освіту»// Урядовий кур’єр. Орієнтир. Інформаційний додаток. – 1998. - №48-49.

 6. Егоршин А.П. Управление персоналом. – 2-е изд. – Н. Новгород: НИМБ, 1999.

 7. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 1998.

 8. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999.

 9. Лукашевич М.П. Соціологія кар’єри: Навч. посібник / Мін-во освіти України; ХГІ «НГА» – Х., 1999.

 10. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебн. пособие / Под. ред. П.В. Шеметова. – М.: ИНФРА – М, НГАЭиУ; Новосибирск, 2000.

 11. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці (постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442).

 12. Петрова Т., Щербак Л. Більше знати, щоб краще працювати // Праця і зарплата. – 2001. - №20.

 13. Положення про професійне навчання кадрів на виробництві. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 23.05.2001 р. №127/151 // Праця і зарплата. – 2001. - №16.

 14. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации / Учебно – практ. пособие. – М.: ЗАО «Бизнес - школа» «Интел – Синтез», 1997.

 15. Щур Д.Л., Труханович Л.В. Кадры предприятия. 60 образцов положений об отделах и службах: Практическое пособие. – М.: «Дело и Сервис», 2000.


ЗМІСТ
Характеристика дисципліни………………………………………………………...3

Робоча програма дисципліни «Документне забезпечення управління персоналом» …………………………………………………………………………4

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання……………………4

Тематика індивідуальних завдань………………………………………………......6

Питання до екзамену………………………………………………………………...17

Рекомендована література…………………………………………………………..18

Підписано до друку 06.02.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 0,59. Умов. друк. арк. 0,58. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________


Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка