Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Психологія професійної праці» для студентів спеціальності 7(8). 01010401Скачати 355.3 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір355.3 Kb.


МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Психологія професійної праці»

для студентів спеціальності 7(8).01010401 –

професійна освіта в металургії


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК: 159.943:331 44(075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення

дисципліни: «Психологія професійної праці» для студентів спеціальності 7(8).01010401 – професійна освіта в металургії / Укл. М.В. Сурякова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 28 с.


Наведено робочу програму, варіанти індивідуальних завдань, методичні вказівки до їх виконання та до вивчення дисципліни, перелік тем для самостійного опрацювання, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів спеціальності 7(8).01010401 – професійна освіта в металургії заочної форми навчання.
Друкується за авторською редакцією.

Укладач М.В. Сурякова, канд. психол. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.І.Палагута, д-р філос. наук, проф.

Рецензент В.В. Кириченко, канд. біол. наук, доц. (Дніпропетровський ун-т

ім. А. Нобеля)

Підписано до друку 17.11.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 1,64. Умов. друк. арк. 1,62. Тираж 100 пр. Замовлення № .
Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4______________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУВСТУП
Психологія професійної праці є галузь психології, в якій вивчаються закономірності проявів та формування в праці різних психологічних механізмів людини. Освоєння майбутніми фахівцями знань з психології праці є важливою складовою частиною їхньої загальної професійної освіти, що має сприяти глибшому розумінню ними психологічних аспектів поведінки особистості та соціальних груп у трудовій діяльності. Предметом дисципліни «Психологія професійної праці» виступає суб’єкт праці, працівник, здатний до спонтанності та рефлексії в умовах виробничої діяльності. Студенти мають скласти уявлення про особливості трудової активності людини, розуміти витоки цієї активності, а також основні психологічні ознаки праці та професії. Важливу роль дисципліна відіграє щодо розвитку у студентів початкових навичок рефлексії власної майбутньої праці, вміння аналізувати трудову діяльність в цілому, розуміння особливості певної професії, допомагає орієнтуватися у вимогах професійної діяльності до суб’єкта праці, визначати професійно важливі якості фахівця та особливості мотивації трудової діяльності, виділяти ознаки різних психічних станів людини під час здійснення професійної праці.

Навчальна дисципліна «Психологія професійної праці» входить до циклу дисциплін підготовки фахівців з професійної освіти.Мета вивчення дисципліни «Психологія професійної праці» – формування  у майбутніх фахівців систематизованих уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані психологічні знання в своїй професійній діяльності.

Успішність засвоєння предмета оцінюється на основі виконаного студентом заочної форми навчання індивідуального завдання, яке узгоджується з викладачем та подається на кафедру не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії та зараховується без захисту. Залік студент отримує на основі виконаного студентом, перевіреного викладачем індивідуального завдання та виконання тестових завдань під час заліку.
Робоча програма навчальної дисципліни

«Психологія професійної праці» для студентів спеціальності 7(8).01010401 – професійна освіта в металургії


Нормативні

дані


Форма

навчання


Курс

Всього

годин


Ауди-торні

Лекції

Практичні

(семінарські)

заняття


Самост.

робота


Підсумк.

контроль


Заочна

6

108

12

8

4

96

Екз.


Тематичний план навчальної дисципліни

«Психологія професійної праці» для студентів спеціальності 7(8).01010401 – професійна освіта в металургії
Назва теми

Кількість аудит.

годин


Лекції
(год.)

Практ.

Занят-тя

(год.)


Самос-тійна

робота


(год.)

1.

Загальна проблематика психології праці


2

2
4

2.

Історія розвитку психології професійної праці4

3.

Види та функції трудової діяльності6

4.

Психологічне розуміння професії, спеціальності, посади


2

2
4

5.

Психологічні засади класифікації професій4

6.

Трудовий пост і його компоненти4

7.

Принципи професійної орієнтації4

8.

Людина як суб’єкт праці6

9.

Загальні та спеціальні здібності6

10.

Професійно важливі якості особистості4

11.

Професійна придатність. Професійні наміри6

12.

Психологічні складові професіоналізму. Рівні й етапи професіоналізму


2

2
4

13.

Вибір професії та мотивація праці4

14.

Психологічні аспекти стимулювання праці4

15.

Проблема задоволеності працею


2
2

4

16.

Психічні стани в трудовій діяльності


2

2
4

17.

Стресові фактори в залежності від характеру праці6

18.

Організаційні та особистісні фактори стресу


2
2

4

19.

Попередження професійного стресу6

20.

Конфлікти в трудовій діяльності4

21.

Проблеми професійної деструкції4
Усього – 108 години

12

8

4

96

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Баклицький І.О. Психологія праці: Підручник / І.О. Баклицький. – К.: Знання, 2008. – 655 с.

 2. Бандурка А.М. Профессионализм и лідерство /А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская. – Харьков: ТИТУЛ, 2006. – 578 с.

 3. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности / В.А. Бодров. – М.: Наука, 2001. – 278 с.

 4. Зеер Э.Ф. Психология профессий / Э.Ф. Зеер. – Екатеринбург: УГППУ, 1997. – 244 с.

 5. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности / Е.М. Иванова. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 382 с.

 6. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом / А.Я. Кибанов. – М., 2002. – 327 с.

 7. Климов Е.А. Введение в психологию труда / Е.А. Климов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 350 с.

 8. Климов Е.А. Введение в психологию труда: учебник / Е.А. Климов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Московского университета; Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.

 9. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов.– Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.

 10. Курбацкая Т.Б. Психология труда. Психология журналистики. Психология рекламы. Часть 1. Психология труда: Учебник / Т.Б. Курбацкая. – Набережные челны, 2009. – 417 с.

 11. Леонова А.Б., Чернышева О.Н. Психология труда и организационная психология: современное состояние и перспективы развития [Хрестоматия] / А.Б. Леонова, О.Н. Чернышева.– М.: Радикс, 1995. – 448 с.

 12. Лукашевич М.П. Теорія і практика самоменеджменту: Навч. посібник / М.П. Лукашевич. – К.: МАУП, 1999. – 360 с.

 13. Лукашевич Н.П., Сингаевская И.В., Бондарчук Е.И. Психология труда: Учеб.–метод. пособие / Под ред. Н.П. Лукашевича. – К.: МАУП, 1997. – 104 с.

 14. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М.: Знание, 1996. – 308 с.

 15. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности /Л.М. Митина. – М.: Московский психолого-социальный ин-т, 2002. – 400 с.

 16. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение /Н.С. Пряжников. – М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 256 с.

 17. Психологическое сопровождение выбора профессии /Под ред. Л.М. Митиной. – М.: МПСИ, Флинта, 1998. – 184 с.

 18. Психология и работа / [авт. текста Д.Шульц, С.Шульц ]. – 8–е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 560 с.

 19. Психология труда, профессиональной, информационной и организационной деятельности: Словарь / Авторы–составители: Б.А. Душков, А.В. Королев, Б.А. Смирнов. – М., 2003.

 20. Психология труда: Учебник для студ. вузов / Под ред. проф. А.В. Карпова. – М.: Изд-во «ВЛАДОС–ПРЕСС», 2005. – 350 с.

 21. Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навч. посібник / За ред. П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 330 с.

 22. Рогов Е.И. Выбор профессии: Становление профессионала / Е.И. Рогов. – М.: Изд-во «ВЛАДОС–ПРЕСС», 2003. – 336 с.

 23. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности / Н.В. Самоукина. – М.: Тандем, КМОС, 1999. – 352 с.

 24. Сурякова М.В. Психологія професійної праці: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 78 с.

 25. Толочек В.А. Современная психология труда: Учебное пособие / В.А. Толочек. – СПб.: Питер, 2006. – 479 с.

 26. Траверсе Т.М. Психологія праці: Навчально-методичний посібник /Т.М. Траверсе. – К: Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2004. – 116 с.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ (8 годин)
Тема 1. Загальна проблематика психології праці

Основні види діяльності людини. Особливості трудової діяльності. Психологія професійної праці: об’єкт, предмет досліджень. Професійна орієнтація. Професійний психологічний відбір. Професійна підготовка. Завдання психології професійної праці. Методи психології професійної праці. Професіографія. Самоспостереження як метод професіографії. Метод аналізу помилок у роботі фахівця. Метод хронометрування.Література: [24, С.6-11]; [1, С.13-20]; [19, С.511]; [13, С.5-23]; [20, С.10-45]; [8, С.9-23].
Тема 2. Психологічне розуміння професії, спеціальності, посади

Професіоналізація як одна із сторін соціалізації і розвитку особистості. Наукове визначення поняття «професія». Спеціальність як один з видів заняття в рамках однієї професії Кваліфікація як система знань та навичок, права й обов’язки посадової особи. Робочий пост як система прав, обов’язків, норм поведінки. Основні різновиди посади.Література: [24, С.18-23]; [1, С.38-42; 186-188]; [19, С.273]; [13, С.24-44];. [20, С.51-67]; [4].
Тема 3. Психологічні складові професіоналізму. Рівні й етапи професіоналізму

Поняття професіоналізму в психології. Компоненти професіоналізму фахівця. Професіонал як суб’єкт професійної діяльності. Фахівець і професіонал. Поняття індивідуального стилю діяльності. Критерії визначення рівня професіоналізму. Етапи професіоналізму як послідовний перехід від одного рівня до іншого. Суб’єктивне та об’єктивне визначення рівня професіоналізму.Література: [24, С.44-47]; [8, С.157-181]; [4,С.44-48]; [26]; [22].

Тема 4. Психічні стани в трудовій діяльності

Загальне уявлення про психічні стани людини. Функціональний стан людини. Класифікації станів людини в трудовій діяльності. Стан напруги. Стан адаптації. Стан працездатності. Стан стомлення. Стан монотонності. Мотиваційно-вольові стани.Література: [2, С.60-67]; [1; 331-340]; [5]; [13, С.77-85]; [20, С.212-222]; [10]; [25, С.169-189].
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (4 години)
Тема 1. Проблема задоволеності працею

Особливості особистісного спонукання до діяльності. Фактори задоволеності працею. Основні прояви незадоволеності роботою. Основні підходи до підвищення мотивації праці. Проектування зовнішньої та внутрішньої трудової мотивації. Концепція «еквівалентного обміну». Концепція «оптимальності» при формуванні мотивів праці.Література: [25, С.406-432]; [24, C.49-60]; [1, С.200-208]; [6].
Тема 2. Організаційні та особистісні фактори стресу

Регуляційна концепція стресу. Фактори стресу, пов’язані з роботою і діяльністю організації. Перевантаження та недовантаження працівників. Конфлікт та невизначеність виробничих ролей як фактор стресу. Нецікава робота як фактор стресу. Погані фізичні умови. Особистісні фактори стресу.Література: [24, С.67-72]; [20, 212-221]; [25, 269-271].
ТЕМАТИКА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
Тема 1. Історія розвитку психології професійної праці

Історія становлення психологічного знання про працю. Древні джерела уявлень про трудову діяльність людини. Оформлення психології праці в самостійну галузь. Розвиток психології праці на початку 20 ст. Психологія праці у дослідженнях зарубіжних науковців. Сучасний етап вивчення проблем психології праці. Основні напрями галузі психології професійної праці.Література: [25, С.39-56]; [24, С.11-16]; [1, С.30-35]; [26]; [10]; [8].
Тема 2. Види та функції трудової діяльності

Праця як цілеспрямована діяльність людини. Об’єкт та суб’єкт праці. Види праці за змістом. Спрямованість трудової діяльності. Професійно важливі якості суб’єкта діяльності. Праця як спосіб самореалізації людини. Функції праці та передумови їх реалізації. Компоненти психологічної системи діяльності: мотив, мета, засоби, умови, результат діяльності. Мікросистема діяльності: робочі дії та психомоторні операції.Література: [24, С.16-18]; [25, С.110-115]; [11]; [26]; [20, С.68-81].
Тема 3. Психологічні засади класифікації професій

Основні фактори, що визначають класифікацію професій. Класифікація професій за змістом праці (за Є.О. Клімовим). П’ять основних типів предметів праці. Класифікація професій за метою праці. Класифікація професій за засобами здійснення професії. Групи професій за умовами роботи. Класифікація за характеристиками суб’єкта праці. Професії відповідно до ступеня кваліфікації.Література: [1, С.186-195]; [4]; [24, С.23-26]; [25, С.115-119].

Тема 4. Трудовий пост і його компоненти

Поняття трудового поста та його компоненти. Характеристика складових трудового поста. Нормативні документи, що регламентують виробничі дії. Поняття робочого місця. Спеціальність як необхідна для суспільства обмежена область застосування фізичних і духовних властивостей людини. Спеціальність та робочий пост. Складові професійного середовища.Література: [25, С.96-107]; [24, С.21-23]; [1, С.42-58]; [7, С.62-85].

Тема 5. Принципи професійної орієнтації

Чотириярусна класифікація за ознаками предмета, цілей, засобів та умов праці (за Є.О. Климовим). П’ять типів професій класифікації за ознакою розходжень їхніх об’єктних систем (перший ярус). Класи професій за ознакою цілей праці (другий ярус). Розподіл професій на чотири відділи за ознакою основних знарядь (засобів) праці (третій ярус). Чотири групи професій за ознакою умов праці (четвертий ярус). Оглядова схема карти миру професій та зразкова формула певної професії.

Професіографія як умова наукової організації професійної орієнтації. Психограма як характеристика вимог, пропонованих професією до психіки людини. Завдання професіографії.

Література: [4, С.179-191]; [20, С.281-293]; [24, С.26-29]; [1, С.230].
Тема 6. Людина як суб’єкт праці

Поняття «суб’єкт праці» в психології. Психологічні характеристики людини як суб’єкта праці. Ознаки розвитку суб’єкта праці. Психологічні регулятори трудової активності людини. Поняття індивідуального стилю праці. Формування індивідуального стилю трудової діяльності людини.Література: [24, С.32-35]; [1, С.62-79]; [20, С.112-250]; [16]; [10];.
Тема 7. Загальні та спеціальні здібності

Роль здібностей у реалізації трудових дій. Здібності та продуктивність праці. Мотиваційний компонент діяльності як умова для функціонування здатностей. Операційний механізм здібностей в реалізації мети діяльності. Рівень розвитку пам’яті, мислення, уяви й інших психічних пізнавальних процесів здібної людини. Взаємозв’язок здібностей та знань, умінь, навичок працівника. Специфічні, спеціальні й загальні здібності. Обдарованість, талант, геніальність як міра прояву здібностей. Репродуктивні та творчі здібності. Задатки як передумови розвитку здатностей.Література: [25, С.288-291]; [24, С.35-39]; [8, С.159-160]; [20, С.179-190]; [19, С.625]; [15]; [16].

Тема 8. Професійно важливі якості особистості

Професійно важливі якості особистості у структурі діяльності. Вимоги діяльності до працівника та розвиток професійно важливих якостей. Загальні ознаки відповідності людини професійній діяльності. Поняття професійного досвіду.Література: [24, С.39-40]; [19, С.471]; [5]; [11]; [7, С.97-100]; [13, С.24-35]; [1, С.258-272]; [22].
Тема 9. Професійна придатність. Професійні наміри

Професійна придатність як сукупність психічних особливостей людини. Прогнозування професійної придатності. Взаємна придатність суб’єкта праці й трудового поста. Легка та проста, важка та складна праця. Відповідність психологічних особливостей людини умовам роботи. Характеристики особистісних якостей людини як психічні регулятори професійної діяльності. Динаміка професійних намірів фахівця.Література: [1, С.258-272]; [24, С.40-44]; [25, С.235-238]; [19, С.469].
Тема 10. Вибір професії та мотивація праці

Розвиток мотиву діяльності та оволодіння діяльністю. Спонукальна та регуляційна функції поведінки людини. Мотиваційна сфера особистості як система факторів, що детермінують поведінку. Потреба як джерело активності людини. Мотив як «опредмічена» потреба. Мотиви професійної діяльності у класифікації Ф.Херцберга. Ієрархічна модель потреб А. Маслоу. Групи мотиваторів, що впливають на вибір професії: - матеріально-побутові мотиви, мотиви самоствердження в праці, мотиви власне праці, мотиви соціального статусу, мотиви професійної майстерності.Література: [24, С.51-56]; [20, С.223-237]; [4, С.102-109]; [1, С.200-210].
Тема 11. Психологічні аспекти стимулювання праці

Стимулювання праці в залежності від потреб особистості. Система стимулювання праці на підприємстві. Нормативний характер трудової діяльності. Контрольована і мотивована поведінка працівника. Умови ефективності стимулювання праці. Цілі стимулювання суб’єкта праці. Створення умов ефективної трудової активності працівника. Види заохочень працівника. Психологічний сенс введення системи покарань на підприємстві.Література: [25, С.406-419]; [7, С.160-171]; [24, С.57-60]; [6]; [2].
Тема 12. Стресові фактори в залежності від характеру праці

Сучасні умови виробництва як фактор виникнення стресу. Поняття стресу в психології. Загальне уявлення про стрес та дистрес в праці. Особливості стресу у розумових і фізичних видах праці. Джерела стресу в умовах виробництва. Хронічна стресова ситуація. Ознаки стресового стану працівника.Література: [24, С.67-69]; [25, С.423-428]; [26]; [16]; [5]; [11].
Тема 13. Попередження професійного стресу

Аналіз відносин організаційних умов до індивідуальних особливостей працівника. Особливості організації режиму робочого дня. Профілактика невротичних і психологічних захворювань. Прийоми попередження стресових ситуацій на роботі. Загальні принципи регуляції стресового стану.Література: [1, С.331-337]; [25, С.165-192]; [24, С.72-73]; [10].
Тема 14. Конфлікти в трудовій діяльності

Сутність та структура виробничого конфлікту. Деструктивні та конструктивні функції виробничого конфлікту. Головні елементи, структура конфлікту. Головні фази розвитку виробничого конфлікту. Попередження конфлікту у виробничому колективі.Література: [6, С.615-619]; [17,С.535-551]; [21,С.373-394]; [26,С.527-543].
Тема 15. Проблеми професійної деструкції

Стани професійної деформації. Механізм виникнення професійної деформації. Прояви професійної деформації у працівників різних спеціальностей. Професійна деформація особистісних особливостей. Психічне вигоряння як прояв негативного впливу професії на особистість. Ознаки психічного вигоряння на різних етапах професійної діяльності.Література: [4, С.229-241]; [11]; [21]; [7, С.167-170].
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ (до заліку)

 1. Предмет психології праці.

 2. Історія виникнення психології праці як наукової дисципліни.

 3. Завдання психології праці.

 4. Класифікації професій, психологічна класифікація професій за Є.О. Климовим.

 5. Психологічне тлумачення професії і праці.

 6. Методи психології праці.

 7. Особистісне та професійне становлення: психологічні закономірності професіогенезу.

 8. Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах онтогенезу.

 9. Особистий сенс професійної діяльності людини.

 10. Психолого-педагогічні аспекти системи професійної орієнтації.

 11. Професійна інформація як складова системи профорієнтації.

 12. Професійний добір та професійний відбір як складові системи про­фесійної орієнтації.

 13. Поняття професійного самовизначення особистості. Вимоги на ринку праці до особистості сучасного фахівця. Професіоналізація особис­тості.

 14. Методи, що застосовуються в системі професійної орієнтації.

 15. Психологічні проблеми професійної переорієнтації особи: адаптація та реабілітація.

 16. Психологічні особливості професійного навчання: неперервна про­фесійна освіта.

 17. Психологічні проблеми стимулювання трудової діяльності.

 18. Мотивація праці та задоволеність роботою.

 19. Ефективність трудової діяльності.

 20. Фактори впливу на продуктивність праці. Суб’єктивні та об’єктивні фактори.

 21. Класифікація та структура мотивів праці.

 22. Методи дослідження мотивів діяльності працівника.

 23. Мотивація праці фахівця в процесі неперервного професійного роз­витку.

 24. Аналіз підходів до стимулювання мотивації праці.

 25. Поняття «продуктивність» і «працездатність» особи в професійній діяльності.

 26. Детермінанти продуктивності праці.

 27. Прямі та непрямі показники продуктивності праці.

 28. Динаміка працездатності в процесі трудової діяльності, тривалість робочого часу та продуктивність праці.

 29. Психічні стани людини в праці.

 30. Психологічні проблеми організації режиму праці та відпочинку.

 31. Психологічні проблеми прогнозування успішності діяльності.

 32. Фактори професійного середовища, що забезпечують високу працездатність та функціональний стан особи.

 33. Професіограма та психограма праці. Види професіограм.

 34. Професіографічний опис трудової діяльності.

 35. Суб’єкт праці та професійно значущі якості особистості.


ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Для написання контрольної роботи студент заочної форми навчання має обрати один з наведених нижче варіантів контрольної роботи відповідно до порядкового номера у списку групи.


Варіант № 1

 1. Дайте характеристику предмету психології праці як науки.

 2. Розкрийте зміст концепції стилів професійної діяльності (за В.О. Толочек).

 3. Назвіть основні етапи професіогенезу.

 4. Відомо, що професійна діяльність, процес отримання практичного професійного досвіду виступають як сенсибілізуючий фактор розвитку особистості. Внаслідок чого це виникає?

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику схильності до різних сфер професійної діяльності та напишіть висновок про особливості вашої професійної спрямованості (можливе застосування методики «Дифференциально-диагностический опросник» Є.О. Климова). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 2

 1. Специфіка праці в різних соціокультурних умовах.

 2.  Спробуйте з’ясувати та обґрунтуйте значення орієнтації в психології
  праці. Назвіть форми суспільної свідомості, в яких присутні поняття, уя­влення та судження про працю.

 3.  Охарактеризуйте етап вибору професії як початок професійної кар’єри.

 4.  Розкрийте сутність поняття «людський фактор».

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику пізнавальних інтересів та напишіть висновок про засади вашого професійного вибору (можливе застосування методики О.Є. Голомштока «Карта интересов»). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 3

 1. Проблема класифікації професій в психології праці.

 2. Назвіть критерії і показники, за якими ми можемо визначити го­товність до творчої праці?

 3. Чи може висока заробітна плата за одноманітну рутинну роботу за­довольнити потребу працівника в самоактуалізації?

 4. В чому полягає сутність «Теорії X» та «Теорії У» у концепції Д.Мак-Грегора ?

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику мотивації навчання у ВНЗ та напишіть висновок про власну професійну спрямованість (можливе застосування методики Т.І. Ільїної «Мотивация обучения в вузе»). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 4

 1. Історія виникнення психології праці.

 2. Який зв’язок є найбільш сприятливим для процесів професійного особистісного розвитку?

 3. Психологічні знання про працю і суб’єкта праці відображені у народ­них прислів’ях. Визначте, який психологічний бік праці представлено в наступних прислів’ях: «кайлом та заступом фортеці й будують, і руйнують, всяка праця варта плати»; «по роботі майстра впізнають», «ремесло варте більше від спадщини», «корінь праці гіркий та плід її солодкий».

 4. Можливі наслідки ігнорування психічних регуляторів трудових процесів.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтеренет-сайти, виконайте самодіагностику мотивації трудової діяльності та напишіть висновок про структуру власної мотивації трудової діяльності (можливе застосування методики К.Замфір «Структура мотивации трудовой деятельности»). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 5

 1. Назвіть психологічні ознаки праці.

 2. Різні види праці нелегко побачити і уявити тому, що в праці кожного сучасного фахівця досить велика доля так званих інтелектуальних ком­понентів, які не можна побачити. Уявіть собі роботу ткалі. Дайте відповіді на такі запитання: що ми бачимо, коли перед нами виконує діяльність фахівець цієї професії?; в чому сутність праці взагалі?; завдяки яким психологічним властивостям цей спеціаліст здатен виконувати трудову діяльність?

 3. В чому полягає специфіка професійного розвитку особистості в ранньому юнацькому віці?

 4. Поясніть зміст поняття «вибір професії».

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику професійної готовності та напишіть висновок про ступінь вашої схильності до певної професійної сфери (можливе застосування методики «Опросник профессиональной готовности» Л.Н. Кабардової). Результати дослідження додаються.


Варіант № 6

 1. Психологічні ознаки професії.

 2. Поясніть поняття «професійна деформація». Дайте характеристику відомих вам деформуючих ефектів.

 3. Індивідуально-типологічні властивості особистості в праці.

 4. Назвіть відомі вам професіографічні підходи до вивчення трудової професійної діяльності.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику структури мотивів трудової діяльності та напишіть висновок про ваше ставлення до різних факторів, що впливають на задоволеність працею (можливе застосування методики «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности» Т.Л. Бадоєва). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 7

 1. Назвіть найбільш актуальні сучасні проблеми психології праці.

 2. Як розуміється поняття «трудовий досвід»? Назвіть види трудової професійної діяльності, в яких досвід має велике значення.

 3. В чому відмінність особистісного позитивного і особистісного негативного професіогенезу?

 4. Назвіть поняття, які використані в Конституції України, стосовно трудової діяльності громадян держави.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику рівня емоційного вигоряння та напишіть висновок про ступінь вашої професійної деформації (можливе застосування методики «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко). Результати дослідження додаються.


Варіант № 8

 1. Розкрийте змістовну та змістову характеристики детермінант продуктивності праці.

 2. Професійний та особистісний розвиток взаємообумовлюють один одного. Як ви це розумієте?

 3. В який період онтогенезу трудова професійна діяльність є такою, що веде за собою психічний розвиток особистості?

 4. Відомо, що функціональні стани організму особи змінюються протя­гом доби, тижня і т. ін. Одним із станів є психічна втома. Які види втоми
  вам відомі? За яких умов вони виникають?

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику типу особистості та сфери професійної діяльності та напишіть висновок про їхній взаємозв’язок (можливе застосування методики «Опросник Дж. Холланда»). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 9

 1. Психологічні ознаки праці.

 2. Які ви знаєте зв’язки між особистісним і професійним онтогенезом?

 3. Назвіть чинники, які обумовлюють професійну продуктивність. У віковий період з 30 до 40 років які з цих чинників є головними?

 4. Професійно значущі властивості особистості та їх динаміка.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику мотиваційної структури особистості та напишіть висновок про особливості вашої мотиваційної сфери (можливе застосування методики «Диагностика мотивационной структуры личности» В.Е. Мільмана). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 10

 1. Проблеми пристосування особи до вимог професійного середовища.

 2. Дайте порівняльну характеристику понять «майстерність» та «професіоналізм».

 3. Узагальніть та систематизуйте психологічні знання про працю та працівника, які використовуються у суспільстві, окрім наукового; спробуйте їх класифікувати; назвіть загальну ознаку всіх цих знань.

 4. Які ви знаєте типи професіограм?

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику соціально-психологічних установок особистості та напишіть висновок про особливості вашої мотиваційної сфери (можливе застосування методики «Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потьомкіної). Результати дослідження додаються.

Варіант № 11

 1. Психологічний зміст професійного середовища.

 2. Перелічіть основні підрозділи психології праці як науки і навчальної дисципліни. Обґрунтуйте свою точку зору.

 3. Термін «професійна орієнтація» в психології використовується у двох значеннях. Дайте їх розгорнуту характеристику. Чим відрізняються по­няття орієнтування в професії та професійна орієнтація?

 4. Які з принципів складання режиму праці, на вашу думку, є найбільш важливими?

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику схильності до різних сфер професійної діяльності та напишіть висновок про особливості вашої професійної спрямованості (можливе застосування методики «Дифференциально-диагностический опросник» Є.О. Клімова). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 12

 1. Мотивація трудової професійної діяльності.

 2. Назвіть принципи керівництва працею робітника, які сприяють підвищенню її продуктивності в теорії Ф.Тейлора.

 3. Які відомі вам рівні професіоналізації? Наведіть характеристику одного з них.

 4. Розкрийте особливості відомих вам видів професіограм.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику пізнавальних інтересів та напишіть висновок про засади вашого професійного вибору (можливе застосування методики О.Є. Голомштока «Карта интересов»). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 13

 1. Індивідуальний стиль трудової професійної діяльності.

 2. В чому полягає сутність основних психічних регуляторів праці?

 3. Назвіть відомі вам концепції розвитку суб'єкта професійної діяльності протягом всього життя?

 4. Розкрийте зміст «золотого правила» психології праці.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику мотивації навчання у ВНЗ та напишіть висновок про власну професійну спрямованість (можливе застосування методики Т.І. Ільїної «Мотивация обучения в вузе»). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 14

 1. Назвіть періоди та етапи становлення психології праці як галузі науки.

 2. У системі професійної орієнтації одними з складових є професійний відбір та професійний добір. Що між ними спільного? Чим вони відрізняються?

 3. Назвіть відомі вам напрями вивчення професійної діяльності.

 4. Яку послідовність мають ергатичні функції для виробництва такого продукту як курсова робота?

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику мотивації професійної діяльності особистості та напишіть висновок про особливості вашої професійної мотивації (можливе застосування методик: методика мотивації професійної діяльності К. Замфір в модифікації О.О. Реана, методика дослідження факторів привабливості професії В.О. Ядова і ін.). Результати дослідження додаються.


Варіант № 15

 1. Шляхи гармонізації відносин між людиною і професією.

 2. Самореалізація особистості в професійній діяльності.

 3. Мотивація праці та професійна успішність.

 4. Яку послідовність мають ергатичні функції для виробництва такого продукту як курсова робота?

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику професійної готовності та напишіть висновок про ступінь вашої схильності до певної професійної сфери (можливе застосування методики «Опросник профессиональной готовности» Л.Н. Кабардової). Результати дослідження додаються обов’язково.

Варіант № 16

 1. Професійна успішність та індивідуальний стиль діяльності.

 2. Які завдання вирішувала психологія праці на різних етапах соціокультурного розвитку нашої країни?

 3. Оптимальну працездатність та функціональний стан особи в процесі трудової діяльності зумовлює комплекс факторів. Назвіть їх.

 4. 4. Які особливості повинен мати сучасний фахівець, щоб відбутися в умовах ринкової економіки? Обґрунтуйте свою відповідь.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику структури мотивів трудової діяльності та напишіть висновок про ваше ставлення до різних факторів, що впливають на задоволеність працею (можливе застосування методики «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности» Т.Л. Бадоєва). Результати дослідження додаються.


Варіант № 17

 1. Предмет та завдання психології праці в сучасних культурно-історичних умовах.

 2. Які принципи психології праці вам відомі?

 3. Дайте змістовну характеристику системи професійної орієнтації.

 4. Функціональна музика на виробництві.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику рівня емоційного вигоряння та напишіть висновок про ступінь вашої професійної деформації (можливе застосування методики «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко). Результати дослідження додаються.


Варіант № 18

 1. Поясніть сенс засобів і умов діяльності як компонентів трудового поста.

 2. Психічні регулятори праці складають систему. Чи доцільно виділяти серед них провідні, другорядні і похідні?

 3. Поняття соціально-психологічного клімату трудового колективу.

 4. Чи правдиві такі судження: «... праця завжди діяльність, проте не всяка діяльність може бути названа працею»; «праця не завжди професійна діяльність, а професійна діяльність не завжди є працею ...»? Наведіть приклад, коли ці судження мають сенс.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику типу особистості та сфери професійної діяльності та напишіть висновок про їхній взаємозв’язок (можливе застосування методики «Опросник Дж.Холланда»). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 19

 1. Назвіть основні методи психології праці, чому вони так називаються?

 2. Вкажіть закономірне і випадкове в психічній регуляції праці.

 3. Які, на вашу думку, є найбільш ефективними шляхи та засоби впливу на працівника з метою підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва в цілому?

 4. Розкрийте зв’язок понять «продуктивність» та «працездатність» тру­дової діяльності.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику мотиваційної структури особистості та напишіть висновок про особливості вашої мотиваційної сфери (можливе застосування методики «Диагностика мотивационной структуры личности» В.Е. Мільмана). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 20

 1. Психологія праці як неспеціальна галузь знання та як галузь науки.

 2. Назвіть ознаки праці та професії, розкрийте їх взаємозв’язок.

 3. Чим зумовлюються продуктивність та працездатність трудової діяль­ності?

 4. Однією з сучасних умов професійної успішності є неперервність професійної освіти. Яким чином це може відбитися на системі профорієнтації населення?

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику соціально-психологічних установок особистості та напишіть висновок про особливості вашої мотиваційної сфери (можливе застосування методики «Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно - потребностной сфере» О.Ф. Потьомкіної). Результати дослідження додаються.

Варіант № 21

 1. Назвіть сучасні методологічні проблеми психології праці.

 2. Динаміка працездатності та забезпечення комфорту у виробничому середовищі.

 3. Психологічні проблеми стимулювання професійної діяльності.

 4. За яких умов формується професійна ідентичність? В чому специфіка внутрішньої та зовнішньої професійної ідентичності? 

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику схильності до різних сфер професійної діяльності та напишіть висновок про особливості вашої професійної спрямованості (можливе застосування методики «Дифференциально-диагностический опросник» Є.О. Клімова). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 22

 1. Розкрийте зв’язок та укладіть ієрархію понять «продуктивність», «дієздатність» та «працездатність».

 2. Назвіть внутрішні умови трудової діяльності, які відображують характеристику суб’єкта праці.

 3. Хто з відомих вам дослідників трудової діяльності застосовував тру­довий метод? В чому полягає специфіка цього методу? Які його переваги? Які вади?

 4. Чим вимірюється продуктивність праці?

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику пізнавальних інтересів та напишіть висновок про засади вашого професійного вибору (можливе застосування методики О.Є. Голомштока «Карта интересов»). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 23

 1. Назвіть відомі вам підходи до проблеми стимулювання трудової професійної діяльності.

 2. Які класифікації методів у психології праці вам відомі? Наведіть характеристику однієї з них.

 3. Поняття «професія» може бути представлено в кількох аспектах соціальних відношень. Назвіть їх.

 4. Назвіть сучасні психологічні проблеми професійної адаптації та пере­орієнтації.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику мотивації навчання у ВНЗ та напишіть висновок про власну професійну спрямованість (можливе застосування методики Т.І. Ільїної «Мотивация обучения в вузе»). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 24

 1. Розкрийте зміст психічних регуляторів праці.

 2. Як ви розумієте зміст поняття трудовий пост?

 3. Вибір професії як початок кар’єри.

 4. Психологічні проблеми відбору та розміщення працівників на виробництві.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику(можливе застосування методик: методика мотивації професійної діяльності К.Замфір в модифікації О.О. Реана, методика дослідження факторів привабливості професії В.О. Ядова і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 25

 1. Психологічні проблеми професійного навчання та перепідготовки кадрів.

 2. Який вплив на вимоги до суб’єкта праці в межах однієї професії здійснюють особливості трудового поста і робочого місця?

 3. Порівняйте особливості сутності праці К.Маркса, Е.Фромма, В. Шадрикова.

 4. Професійні плани та професійні перспективи людини в праці.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику професійної готовності та напишіть висновок про ступінь вашої схильності до певної професійної сфери (можливе застосування методики «Опросник профессиональной готовности» Л.Н. Кабардової). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 26

 1. Психологічні проблеми професійного навчання.

 2. Які методи було застосовано у Хотторнських експериментах? В чому сенс експериментів? Який їх результат?

 3. Розкрийте співвідношення понять «трудові функції» та «ергатичні функції».

 4. Яке з суджень найбільш відповідає сучасним вимогам: «...освіта на все життя»; «... освіта впродовж життя ...». Обґрунтуйте свою відповідь.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику структури мотивів трудової діяльності та напишіть висновок про ваше ставлення до різних факторів, що впливають на задоволеність працею (можливе застосування методики «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности» Т.Л. Бадоєва). Результати дослідження додаються.


Варіант № 27

 1. Успішність та потенціал особистості в трудовій професійній діяльності.

 2. Дайте визначення поняття «предмет праці» та «знаряддя праці».

 3. Наведіть типологію професій за Є.О.Климовим.

 4. Особистісний професіогенез відбувається за кількома напрямами. Наведіть характеристику одного з них.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику ціннісних орієнтацій особистості та напишіть висновок про особливості вашої ціннісної сфери (можливе застосування методик: морфологічний тест життєвих цінностей І.Г. Сеніна (МТЖЦ, інша його назва ОТеЦ) та ін.). Результати дослідження додаються.


Варіант № 28

 1. Структура професіоналізму та структура професіонала.

 2. Розкрийте зміст понять «професійне середовище», «виробниче середовище».

 3. Які психічні регулятори праці вам відомі? Наведіть їх характеристику.

 4. Поняття та психологічні проблеми професійного відбору.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику типу особистості та сфери професійної діяльності та напишіть висновок про їхній взаємозв’язок (можливе застосування методики «Опросник Дж.Холланда»). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 29

 1. Назвіть відомі вам концепції трудової мотивації.

 2. Укладіть ієрархію та вкажіть взаємозв’язки понять «професія», «робоче місце», «трудовий пост», «кваліфікація», «спеціальність», «посада».

 3. Психологічні проблеми співвідношення особистісного та професійного самовизначення суб’єкта.

 4. Яка мета вашого індивідуального професійного розвитку?

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику мотиваційної структури особистості та напишіть висновок про особливості вашої мотиваційної сфери (можливе застосування методики «Диагностика мотивационной структуры личности» В.Е. Мільмана). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 30

 1. Основні етапи розвитку особистості як суб’єкта праці.

 2. Які ви знаєте класифікації професій, чим вони відрізняються?

 3. Психологічні проблеми адаптації фахівця на виробництві.

 4. Назвіть найбільш актуальні проблеми особистісного та професійного самовизначення.

 5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику соціально-психологічних установок особистості та напишіть висновок про особливості вашої мотиваційної сфери (можливе застосування методики «Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потьомкіної). Результати дослідження додаються обов’язково.


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………..….……… 3

Робоча програма та тематичний план навчальної дисципліни…….…..………. 4

Зміст дисципліни …………………………………………………………..………7 Питання для самоконтролю та підсумкового контролю (до іспиту)….………13Варіанти індивідуальних завдань ……………………………………….………14
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка