Методичні вказівки щодо виконання контрольних робітСкачати 168.05 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір168.05 Kb.


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт
Необхідною умовою успішного виконання контрольної роботи є правильна організація праці студента.

Для повного з'ясування сутності контрольних питань потрібно ознайомитися з методичними вказівками, законодавчими актами, вивчити матеріал підручників, навчальних посібників, фахових періодичних видань з навчальної дисципліни ”Охорона праці в галузі”. Студентам рекомендується самостійно підбирати літературу за допомогою бібліотечного каталогу, а також використовувати ту, що наведена в даних методичних рекомендаціях.

Основним при вивченні та узагальненні матеріалу з наукової літератури є його систематизація. При формулюванні відповідей на питання слід прагнути до глибокого розкриття їх сутності, точних трактувань понять чи категорій, уникаючи дублювання.

Викладення матеріалу за умови доцільності останнього може супроводжуватися схемами, таблицями, які забезпечать наочність його демонстрації. Доречним буде наведення конкретних прикладів, які підтверджуватимуть належний ступінь знань у студента.

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань.

У кінці контрольної роботи подається список рекомендованих літературних джерел.

Оформлення контрольної роботи здійснюється відповідно до загальних вимог діючих стандартів вищої школи.

Загальний обсяг контрольної роботи має складати не менше 10-15 сторінок друкованого тексту (формат аркушу А4; шрифт – Times New Roman; верхнє поле – 2 см; нижнє – 1,8 см; ліве – 3,0 см; праве –1,2 см; розмір шрифту -14; інтервал друкування – 1,5).

Зразок оформлення титульної сторінки представлений у додатку А.

На першій сторінці тексту контрольної роботи потрібно зазначити її варіант. Нижче – перелічити обрані питання з номерами сторінок. Далі викладається опрацьований матеріал, після чого подається перелік літературних джерел використаних для розкриття суті питань. У кінці контрольної роботи проставляється дата написання і підпис автора.

Контрольна робота подається на перевірку у письмовому чи друкованому вигляді. За умови отримання позитивної оцінки, зарахування контрольної роботи здійснюється після обговорення з викладачем висвітлених в контрольній роботі відповідей на запитання.

Незараховану контрольну роботу студент має переробити відповідно до зауважень викладача. Студенти, які не захистили контрольну роботу, до заліку з дисципліни не допускаються.

Відповідно до встановленого порядку здачі контрольних робіт остання подається студентом для перевірки на кафедру не пізніше ніж за 10 діб до початку сесії.

Контрольна робота повинна бути зброшурована.Питання для контрольних робіт

Теоретичні питання


 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці.

 2. Методи дослідження виробничого травматизму.

 3. Система управління охороною праці в організації.

 4. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

 5. Травматизм та професійні захворювання в галузі.

 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі.

 7. Розслідування нещасних випадків.

 8. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил.

 9. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності.

 10. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук.

 11. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях.

 12. Виробничі випромінювання.

 13. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах.

 14. Мікроклімат робочої зони.

 15. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці.

 16. Важкість праці: динамічні, статичні навантаження.

 17. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

 18. Напруженість праці

 19. Управлінські рішення та організаційні заходи з гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.

 20. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці.

 21. Заходи з ергономіки.

 22. Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці.

 23. Охорона праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.

 24. Забезпечення безпечної евакуації персоналу.

 25. Соціальне партнерство в охороні праці.

 26. Органи державного нагляду за охороною праці.

 27. Міжнародні норми соціальної відповідальності.

 28. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

 29. Трудові норми Міжнародної організації праці (МОП).

 30. Завдання страхування від нещасного випадку.

 31. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.

 32. Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці.

 33. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

 34. Ключові напрями аналізу роботи служби охорони праці на підприємстві.

 35. Положення про організацію системи управління охороною праці(СУОП) в галузі.

 36. Особливості визначення чисельності служби охорони праці підприємства, виходячи з кількості працюючих.

 37. Основні вимоги до побудови і функціонування СУОП.

 38. Заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях.

 39. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

 40. Аналіз спектру нормативно-правових актів, що має бути в наявності на підприємстві.

 41. Політика в галузі охорони праці.

 42. Характеристика умов праці, виходячи з Гігієнічної класифікації.

 43. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності.

 44. Класифікація витрат підприємства, пов’язаних з охороною праці.

 45. Дослідження та профілактика виробничого травматизму.

 46. Дослідження приміщення з погляду пожежної небезпеки.

 47. Класи робочих зон з позиції вибухової та пожежної небезпеки.

 48. Методи дослідження трудових процесів: хронометраж, фотографія робочого часу, фотохронометраж.

 49. Категорії робіт.

 50. Оптимальні та допустимі мікрокліматичної умови.


Практичні питання

 1. Зазначте основні заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях підприємства.

 2. Охарактеризуйте ключові напрямки аналізу роботи служби охорони праці на підприємстві.

 3. Розкрийте особливості визначення чисельності служби охорони праці підприємства, виходячи з кількості працюючих.

 4. Проаналізуйте специфіку роботи служби охорони праці на підприємстві.

 5. На підприємстві «Мрія» з чисельністю працюючих 520 осіб кількість працюючих зі шкідливими речовинами становить 20 чол., а чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки складає 10 осіб. Знайти чисельність служби охорони праці на підприємстві та зробити висновки.

 6. На підприємстві «Лагуна» середньооблікова чисельність працюючих становить 52 особи, з яких на роботах підвищеної небезпеки задіяно 2 особи, а зі шкідливими речовинами працює 1 людина. Знайти чисельність служби охорони праці на зазначеному підприємстві та зробити висновки.
 1. На підприємстві «Зодіак» з чисельністю працюючих 38 осіб кількість працюючих зі шкідливими речовинами становить 12 чол., а чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки складає 5 осіб. Знайти чисельність служби охорони праці на підприємстві та зробити висновки.

 2. На підприємстві «Антей» середньооблікова чисельність працюючих становить 18 осіб, з яких на роботах підвищеної небезпеки задіяно3 особи, а зі шкідливими речовинами працює 3 людини. Знайти чисельність служби охорони праці на зазначеному підприємстві та зробити висновки.

 3. Дослідити класифікацію витрат підприємства, пов’язаних з охороною праці.

 4. Проаналізувати спектр нормативно-правових актів, що має бути в наявності на підприємстві.

 5. Охарактеризувати умови праці на підприємстві, виходячи з Гігієнічної класифікації.

 6. Зазначити особливості складання акту перевірки стану охорони праці на підприємстві.

 7. Охарактеризувати специфіку охорони праці під час користування офісною технікою на підприємстві.

 8. Навести класифікацію витрат підприємства, пов’язаних з охороною праці.

 9. Повноваження профспілок з питань охорони праці на підприємстві.

 10. Охарактеризувати особливості здійснення громадського контролю за додержанням ключових питань з охорони праці представниками профспілки.

 11. Травматизм та професійні захворювання на підприємстві: основні показники.

 12. Охарактеризуйте важкість праці на підприємстві: динамічні, статичні навантаження.
 1. На підприємстві «Хвиля» з чисельністю працюючих 780 осіб кількість працюючих зі шкідливими речовинами становить 200 чол., а чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки складає 80 осіб. Знайти чисельність служби охорони праці на підприємстві та зробити висновки.

 2. Охарактеризувати основні заходи на підприємстві з ергономіки.

 3. На підприємстві «Явір» з чисельністю працюючих 490 осіб кількість працюючих зі шкідливими речовинами становить 10 осіб, а чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки складає 5 осіб. Знайти чисельність служби охорони праці на підприємстві та зробити висновки.

 4. Розробити програму поліпшення стану безпеки та гігієни праці на підприємстві.

 5. Проаналізувати нормативно-правові акти, які мають бути в наявності на підприємстві.

 6. Види інструктажів з питань охорони праці на підприємстві: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

 7. Реєстрація та облік випадків професійних захворювань на підприємстві.


Вибір варіанта контрольної роботи
Після вивчення навчального матеріалу з дисципліни „Охорона праці в галузі” студенти заочної форми навчання відповідно до навчаль­ного плану виконують контрольну роботу, яка складається з трьох тео­ретичних питань.

Вибір номера варіанта контрольної роботи здійснюється відповідно до академічного списку групи за порядковим номером прізвища студента. Наприклад, прізвище студента в академічному списку (список групи) стоїть під номером 5, відповідно і варіант контрольної роботи –№ 5.


Варіант 1

 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці.

 2. Методи дослідження виробничого травматизму.

 3. Зазначте основні заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях підприємства.

Варіант 2


 1. Система управління охороною праці в організації.

 2. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

 3. Охарактеризуйте ключові напрямки аналізу роботи служби охорони праці на підприємстві.


Варіант 3


 1. Травматизм та професійні захворювання в галузі.

 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі.

 3. Розкрийте особливості визначення чисельності служби охорони праці підприємства, виходячи з кількості працюючих.


Варіант 4

 1. Розслідування нещасних випадків.

 2. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил.

 3. Проаналізуйте специфіку роботи служби охорони праці на підприємстві.


Варіант 5


 1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності.

 2. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук.

 3. На підприємстві «Мрія» з чисельністю працюючих 520 осіб кількість працюючих зі шкідливими речовинами становить 20 чол., а чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки складає 10 осіб. Знайти чисельність служби охорони праці на підприємстві та зробити висновки.Варіант 6

 1. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях.

 2. Виробничі випромінювання.

 3. На підприємстві «Лагуна» середньооблікова чисельність працюючих становить 52 особи, з яких на роботах підвищеної небезпеки задіяно 2 особи, а зі шкідливими речовинами працює 1 людина. Знайти чисельність служби охорони праці на зазначеному підприємстві та зробити висновки.


Варіант 7


 1. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах.

 2. Мікроклімат робочої зони.

 3. На підприємстві «Зодіак» з чисельністю працюючих 38 осіб кількість працюючих зі шкідливими речовинами становить 12 чол., а чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки складає 5 осіб. Знайти чисельність служби охорони праці на підприємстві та зробити висновки.


Варіант 8

 1. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці.

 2. Важкість праці: динамічні, статичні навантаження.

 3. На підприємстві «Антей» середньооблікова чисельність працюючих становить 18 осіб, з яких на роботах підвищеної небезпеки задіяно3 особи, а зі шкідливими речовинами працює 3 людини. Знайти чисельність служби охорони праці на зазначеному підприємстві та зробити висновки.


Варіант 9

 1. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

 2. Напруженість праці.

 3. Дослідити класифікацію витрат підприємства, пов’язаних з охороною праці.


Варіант 10


 1. Управлінські рішення та організаційні заходи з гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.

 2. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці.

 3. Проаналізувати спектр нормативно-правових актів, що має бути в наявності на підприємстві.


Варіант 11

 1. Заходи з ергономіки.

 2. Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці.

 3. Охарактеризувати умови праці на підприємстві, виходячи з Гігієнічної класифікації.


Варіант 12

 1. Охорона праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.

 2. Забезпечення безпечної евакуації персоналу.

 3. Зазначити особливості складання акту перевірки стану охорони праці на підприємстві.


Варіант 13


 1. Соціальне партнерство в охороні праці.

 2. Органи державного нагляду за охороною праці.

 3. Охарактеризувати специфіку охорони праці під час користування офісною технікою на підприємстві.


Варіант 14

 1. Міжнародні норми соціальної відповідальності.

 2. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

 3. Навести класифікацію витрат підприємства, пов’язаних з охороною праці.Варіант 15

 1. Трудові норми Міжнародної організації праці (МОП).

 2. Завдання страхування від нещасного випадку.

 3. Повноваження профспілок з питань охорони праці на підприємстві.


Варіант 16


 1. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.

 2. Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці.

 3. Охарактеризувати особливості здійснення громадського контролю за додержанням ключових питань з охорони праці представниками профспілки.


Варіант 17

 1. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

 2. Ключові напрями аналізу роботи служби охорони праці на підприємстві.

 3. Травматизм та професійні захворювання на підприємстві: основні показники.

Варіант 18

 1. Положення про організацію системи управління охороною праці(СУОП) в галузі.

 2. Особливості визначення чисельності служби охорони праці підприємства, виходячи з кількості працюючих.

 3. Охарактеризуйте важкість праці на підприємстві: динамічні, статичні навантаження.Варіант 19


 1. Основні вимоги до побудови і функціонування СУОП.

 2. Заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях.

 3. На підприємстві «Хвиля» з чисельністю працюючих 780 осіб кількість працюючих зі шкідливими речовинами становить 200 чол., а чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки складає 80 осіб. Знайти чисельність служби охорони праці на підприємстві та зробити висновки.


Варіант 20

 1. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

 2. Аналіз спектру нормативно-правових актів, що має бути в наявності на підприємстві.

 3. Охарактеризувати основні заходи на підприємстві з ергономіки.


Варіант 21


 1. Політика в галузі охорони праці.

 2. Характеристика умов праці, виходячи з Гігієнічної класифікації.

 3. На підприємстві «Явір» з чисельністю працюючих 490 осіб кількість працюючих зі шкідливими речовинами становить 10 осіб, а чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки складає 5 осіб. Знайти чисельність служби охорони праці на підприємстві та зробити висновки.


Варіант 22

 1. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності.

 2. Класифікація витрат підприємства, пов’язаних з охороною праці.

 3. Розробити програму поліпшення стану безпеки та гігієни праці на підприємстві.


Варіант 23


 1. Дослідження та профілактика виробничого травматизму.

 2. Дослідження приміщення з погляду пожежної небезпеки.

 3. Проаналізувати нормативно-правові акти, які мають бути в наявності на підприємстві.


Варіант 24


 1. Класи робочих зон з позиції вибухової та пожежної небезпеки.

 2. Методи дослідження трудових процесів: хронометраж, фотографія робочого часу, фотохронометраж.

 3. Види інструктажів з питань охорони праці на підприємстві: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.


Варіант 25

    1. Категорії робіт.

    2. Оптимальні та допустимі мікрокліматичної умови.

    3. Реєстрація та облік випадків професійних захворювань на підприємстві.


Список рекомендованої літератури


№ з/пор.

Бібліографічне описання

Кількість примір.

УДК

Основна література

1

Геврик Є.О. Охорона праці: навчальний посібник. - К.: Ніка-Центр: Ельга, 2003. – 186 с.

2

331.4+(075.8)

2

Пістун А.І., Пістун І.П., Тубальцева Н.П. Охорона праці в галузі освіти, фізична культура і спорт: навчальний посібник. - Суми: Університетська книга, 2010. – 127 с.

1

331.4+(075.8)

Додаткова література

3

Быстров В.П. Охрана труда: справочное пособие для руководителей предприятий, учреждений, организаций, лечебных и учебных заведений. - Симферополь: Ната, 2008. -98 с.

1

331.4+(075.8)

4

Вавилин А.Я. Охрана труда на предприятиях общественного питания: учебное пособие. - М.: Экономика, 1988. – 115 с.

7

331.4+(075.8)


Нормативно-законодавча база


 1. Конституція України, 28 червня 1996 р. - К., 1996.

 2. Про цивільну оборону України: Закон України № 2974-ХП від З лютого 1993 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 24 березня 1999 р. № 555-ХІУ - К., 1999. — 7с.

 3. Про захист населення і територій в надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру". Закон України № 1809-ІП від 8 червня 2000 р.

 4. Положення "Про єдину державну систему попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру", Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. №П98.

 5. Положення "Про порядок проведення евакуації у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру". Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1432.

 6. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. -1994.-№27.

 7. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. - К., 1998.

 8. Про пожежну безпеку: Закон України.-К., 1993

 9. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 16.10.1992р.

 10. Закон України „Про охорону атмосферного повітря” від 24.02. 1994р.

 11. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24.02.1994р.

 12. Закон України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8.02.1995р.

 13. Закон України „Про екологічну експертизу” від 9.02.1995р.

 14. Закон України „Про пестициди і агрохімікати” від 2.03.1995р.

 15. Закон України „Про поводження з радіоактивними відходами” від 30.06.1995р.

 16. Закон України „Про охорону праці” від 19.10.1992р.

 17. Закон України „Про цивільну оборону України” від 3.02.1993р.

 18. Закон України. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, Київ, 2000.

 19. Закон України. Про правовий режим надзвичайного стану, Київ, 1994.

 20. Постановка КМУ № 1099 від 15 липня 1998. Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій.

 21. Постанова КМУ № 1198 від 3 серпня 1998. Про єдину державну систему запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Інформаційні джерела:

Додаток А

(зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи)

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра менеджменту


Контрольна робота


з дисципліни «Охорона праці в галузі»

Виконав: студент(ка) групи _____


(ПІБ студента(ки))

Перевірив:_________________

(ПІБ, посада викладача)

Суми – 2012

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка