Методичні вказівки до виконання тестових завдань для студентів курсу факультету журналістики з навчальної дисципліни «психологія творчості»Сторінка1/12
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ
Кафедра теорії і практики журналістики


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ»
Спеціальність 061 – Журналістика

Освітній рівень – магістр
Викладач (лектор) – канд. філол. н., доц., с. н. с. ТИХОЛОЗ Б. С.

Львів – 2016

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання тестових завдань

для студентів курсу факультету журналістики

з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ»


 1. Перевірка знань студентів із психології творчості (зокрема підсумкове оцінювання та контрольні заміри знань) можуть відбуватися у формі письмового тестування.

 2. Кожен студент отримує для роботи один варіант контрольної роботи, що включає 10 тестових завдань закритого типу (з варіантами відповіді).

 3. Усі завдання мають лише одну правильну відповідь.

 4. Кожна правильна відповідь оцінюється в 5 балів.

 5. Максимальна кількість балів за правильно виконану контрольну роботу – 50 балів.

 6. У роздрукованому тексті екзаменаційних завдань ЗАБОРОНЕНО робити будь-які позначки. За кожну виявлену позначку загальну оцінку буде знижено на 5 балів.

 7. Тестові завдання студент виконує письмово на подвійному аркуші паперу.

 8. Перша сторінка є титульною: на ній слід зазначити прізвище, ім’я та по батькові студента, академічну групу та ОБОВ’ЯЗКОВО номер варіанта тестових завдань. Якщо якихось із цих даних не буде вказано, робота перевірена не буде.

 9. Наступні сторінки роботи призначені для відповідей на текстові завдання. Тут слід зазначити ЛИШЕ номер варіанта, порядкові номери завдань та навпроти них – буквені позначення правильних відповідей (А, Б, В, Г, Д…). Більше нічого переписувати не треба!

 10. Користуватися допоміжними матеріалами й технічними пристроями, а також будь-чиїми консультаціями і підказками під час тестування КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО. У випадку виявлення фактів порушення цієї заборони результати оцінювання знань студента буде анульовано без права перескладання.

 11. По завершенні праці над контрольною роботою студент повинен НЕГАЙНО подати її викладачеві, що провадить оцінювання знань, вклавши текст завдань у чистовий варіант роботи. Після того, як роботу було здано, студент повинен залишити аудиторію, де проводилося оцінювання знань.

 12. Роботи, подані після моменту завершення тестування, перевірені та зараховані не будуть.

 13. Оцінки за контрольну роботу буде оприлюднено впродовж доби від часу її виконання.

К. філол. н., доц. Б. С. ТихолозПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

Екзаменаційні тестові завдання

для студентів 5 курсу факультету журналістики

ВАРІАНТ 101

1. Розуміння творчості як діяльності Деміурга з упорядкування (гармонізації) Космосу характерне для епохи…

А). Античності

Б). Бароко

В). Просвітництва

Г). Романтизму

Д). Реалізму

2. Вкажіть, у котрому рядку перераховано представників просвітницької філософії творчості:

А). Ф. Шеллінґ, А. та В. Шлеґелі, Новаліс, В. Гюґо

Б). Ч. Ломброзо, М. Нордау, А. Людвіг, Ф. Пост

В). Д. Овсянико-Куликовський, П. Енґельмеєр, В. Харцієв, О. Білецький

Г). Е. Фромм, А. Маслов, К. Роджерс, В. Франкл

Д). Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Г.-Е. Лессінґ, Й.-В. Ґете

3. Автор теорії множинного інтелекту…

А). Петро Енґельмеєр

Б). Джой Пол Ґілфорд

В). Артур Кестлер

Г). Говард Ґарднер

Д). Роберт Стернберґ

4. Творчість як компенсацію індивідуальних комплексів розумів…

А). Йоганн-Вольфґанґ Ґете

Б). Олександр Потебня

В). Альфред Адлер

Г). Анрі Берґсон

Д). Микола Бердяєв

5. Термін «еврилогія» в науку про творчість запровадив…

А). Арістотель

Б). Петро Енґельмеєр

В). Фрідріх Шеллінґ

Г). Бенедетто Кроче

Д). Іван Франко

6. Автор праці «Спадковість генія»…

А). Френсіс Ґальтон

Б). Чезаре Ломброзо

В). Зиґмунд Фройд

Г). Говард Ґарднер

Д). Роберт Стернберґ

7. Поділ творців на «мислителів» і «художників (митців)» психофізіологічно обґрунтував…

А). Карл Ґустав Юнґ

Б). Вільгельм Вундт

В). Еріх Нойманн

Г). Віктор Франкл

Д). Іван Павлов

8. Проблема пізнаваності / непізнаваності феноменів творчості – центральне питання…

А). Онтології творчості

Б). Гносеології творчості

В). Аксіології творчості

Г). Праксеології творчості

Д). Психології творчості

9. Такі психологічні процеси, властивості і стани, як увага, відчуття, уявлення, сприймання, визначають творчий потенціал особистості…

А). Мотиваційний

Б). Емпіричний

В). Перцептивний

Г). Когнітивний

Д). Комунікативний

10. Котрий із поданих нижче термінів психології творчості у первісному етимологічному сенсі означає «осяяння, проникнення в суть, раптовий здогад»?

А). Фантазія

Б). Техне

В). Інтуїція

Г). Інсайт

Д). Геній

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

Екзаменаційні тестові завдання

для студентів 5 курсу факультету журналістики

ВАРІАНТ 102

1. Розуміння творчості як прерогативи Бога характерне для епохи…

А). Античності

Б). Середньовіччя

В). Ренесансу

Г). Романтизму

Д). Реалізму

2. Вкажіть, у котрому рядку перераховано представників асоціативної теорії творчості у психології:

А). Д. Овсянико-Куликовський, П. Енґельмеєр, В. Харцієв, О. Білецький

Б). Ч. Ломброзо, М. Нордау, А. Людвіг, Ф. Пост

В). А. Бен, В. Вундт, Г. Еббінгауз, Г.-Е. Мюллер

Г). Е. Фромм, А. Маслов, К. Роджерс, В. Франкл

Д). З. Фройд, А. Адлер, К.-Ґ. Юнґ, Е. Нойманн

3. Засновник генетичної (генеалогічної) теорії творчості…

А). Френсіс Ґальтон

Б). Джой Пол Ґілфорд

В). Артур Кестлер

Г). Олександр Потебня

Д). Петро Енґельмеєр

4. Творчість як самотрансценденування (вихід за власні межі) розумів…

А). Чезаре Ломброзо

Б). Теодюль Рібо

В). Артур Кестлер

Г). Віктор Франкл

Д). Абрагам Маслов

5. Термін «катарсис» у науку про творчість запровадив…

А). Платон

Б). Арістотель

В). Ґеорґ-Вільгельм-Фрідріх Геґель Геґель

Г). Фрідріх Шеллінґ

Д). Фрідріх Ніцше

6. Автор праці «Теорія творчості»…

А). Френсіс Ґальтон

Б). Чезаре Ломброзо

В). Петро Енґельмеєр

Г). Говард Ґарднер

Д). Зиґмунд Фройд

7. Аполлонівський та діонісійський типи творчості знайшли філософське обґрунтування у концепції…

А). Платона

Б). Фрідріха Шіллера

В). Карла Ґустава Юнґа

Г). Фрідріха Ніцше

Д). Абрагама Маслова

8. Віра в надприродне (метафізичне) походження творчості характерна для концепцій…

А). Міфорелігійних

Б). Позитивістських

В). Соціокультурологічних

Г). Екзистенційно-психологічних

Д). Агностичних

9. Семистадійну концепцію процесу творчості обґрунтував…

А). Петро Енґельмеєр

Б). Ґрехем Воллес

В). Джой Пол Ґілфорд

Г). Ганс Сельє

Д). Олександр Галін

10. Котрий із поданих нижче термінів психології творчості у первісному етимологічному сенсі означає «відкриття, знахідка»?

А). Техне

Б). Еврика

В). Інтуїція

Г). Інсайт

Д). Геній

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

Екзаменаційні тестові завдання

для студентів 5 курсу факультету журналістики

ВАРІАНТ 103

1. Розуміння творчості як найвищої гідності Людини-титана характерне для епохи…

А). Античності

Б). Середньовіччя

В). Ренесансу

Г). Романтизму

Д). Реалізму

2. Вкажіть, у котрому рядку перераховано представників німецького класичного ідеалізму, які у своїх філософських працях багато уваги приділили проблемі творчості:

А). Ф. Шеллінґ, А. та В. Шлеґелі, Новаліс, В. Гюґо

Б). Ч. Ломброзо, М. Нордау, А. Людвіг, Ф. Пост

В). Д. Овсянико-Куликовський, П. Енґельмеєр, В. Харцієв, О. Білецький

Г). Е. Фромм, А. Маслов, К. Роджерс, В. Франкл

Д). І. Кант, Й. Фіхте, Ф. Шеллінґ, Ґ.-В.-Ф. Геґель

3. «Духовний батько» та ідейний предтеча Харківської еврилогічної школи…

А). Григорій Сковорода

Б). Микола Костомаров

В). Іван Франко

Г). Олександр Потебня

Д). Петро Енґельмеєр

4. Творчість як самоактуалізацію розумів…

А). Абрагам Маслов

Б). Теодюль Рібо

В). Артур Кестлер

Г). Віктор Франкл

Д). Чезаре Ломброзо

5. Термін «еруптивність нижньої свідомості» в науку про творчість запровадив…

А). Зиґмунд Фройд

Б). Карл Ґустав Юнґ

В). Артур Шопенгавер

Г). Іван Франко

Д). Вільгельм Вундт

6. Автор праці «Геніальність і божевілля»…

А). Френсіс Ґальтон

Б). Чезаре Ломброзо

В). Зиґмунд Фройд

Г). Говард Ґарднер

Д). Роберт Стернберґ

7. Поділ творців на «розсудливих» і «шаленців» уперше запропонував…

А). Платон

Б). Арістотель

В). Конфуцій

Г). Фалес

Д). Тома Аквінський

8. Діяльнісна природа творчості – центральне питання…

А). Онтології творчості

Б). Гносеології творчості

В). Аксіології творчості

Г). Праксеології творчості

Д). Психології творчості

9. Такі психологічні процеси, властивості і стани, як потреби, інтереси, прагнення, установки, моральні якості, світоглядні переконання, ідеали, визначають творчий потенціал особистості…

А). Мотиваційний

Б). Перцептивний

В). Когнітивний

Г). Емпіричний

Д). Комунікативний

10. Котрий із поданих нижче термінів психології творчості у первісному етимологічному сенсі означає «мистецтво, ремесло, вміння»?

А). Еврика

Б). Техне

В). Інтуїція

Г). Інсайт

Д). Геній

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

Екзаменаційні тестові завдання

для студентів 5 курсу факультету журналістики

ВАРІАНТ 104

1. Розуміння творчості як химерної, парадоксальної гри ірраціональних сил, тяжіння до неправильних, проте пишно декорованих форм характерні для епохи…

А). Античності

Б). Ренесансу

В). Бароко

Г). Класицизму

Д). Реалізму

2. Вкажіть, у котрому рядку перераховано представників Харківської еврилогічної школи:

А). Ф. Шеллінґ, А. та В. Шлеґелі, Новаліс, В. Гюґо

Б). Д. Овсянико-Куликовський, П. Енґельмеєр, В. Харцієв, О. Білецький

В). Ч. Ломброзо, М. Нордау, А. Людвіг, Ф. Пост

Г). Е. Фромм, А. Маслов, К. Роджерс, В. Франкл

Д). З. Фройд, А. Адлер, К.-Ґ. Юнґ, Е. Нойманн

3. Найяскравіший представник психопатологічної теорії творчості…

А). Френсіс Ґальтон

Б). Джой Пол Ґілфорд

В). Артур Кестлер

Г). Карл Ґустав Юнґ

Д). Чезаре Ломброзо

4. Творчість як божественну одержимість розумів…

А). Платон

Б). Арістотель

В). Іммануїл Кант

Г). Ґеорґ-Вільгельм-Фрідріх Геґель

Д). Ніколя Буало

5. Термін «сублімація» в науку про творчість запровадив…

А). Артур Шопенгавер

Б). Карл Ґустав Юнґ

В). Вільгельм Вундт

Г). Зиґмунд Фройд

Д). Іван Франко

6. Автор праці «Смисл творчості»…

А). Френсіс Ґальтон

Б). Чезаре Ломброзо

В). Микола Бердяєв

Г). Говард Ґарднер

Д). Роберт Стернберґ

7. «Наївний» та «сентиментальний» типи творчості знайшли філософсько-естетичне обґрунтування у концепції…

А). Платона

Б). Фрідріха Шіллера

В). Карла Ґустава Юнґа

Г). Фрідріха Ніцше

Д). Абрагама Маслова

8. Намагання пояснити сутність творчості виключно фактами об’єктивної дійсності, увага до її природного (у т. ч. біологічного) походження характерні для концепцій…

А). Міфорелігійних

Б). Екзистенційно-психологічних

В). Соціокультурологічних

Г). Позитивістських

Д). Агностичних

9. Тристадійну концепцію творчого акту (триакт) обґрунтував…

А). Петро Енґельмеєр

Б). Ґрехем Воллес

В). Джой Пол Ґілфорд

Г). Ганс Сельє

Д). Олександр Галін

10. Котрий із поданих нижче термінів психології творчості у первісному етимологічному сенсі означає «дух»?

А). Талант

Б). Техне

В). Інтуїція

Г). Інсайт

Д). Геній

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

Екзаменаційні тестові завдання

для студентів 5 курсу факультету журналістики

ВАРІАНТ 105

1. Розуміння творчості як наслідування визнаних прикладів і зразків, гри за усталеними правилами (нормами) характерне для епохи…

А). Бароко

Б). Класицизму

В). Романтизму

Г). Реалізму

Д). Модернізму

2. Вкажіть, у котрому рядку перераховано представників романтичної філософії творчості:

А). Ф. Шеллінґ, А. та В. Шлеґелі, Новаліс, В. Гюґо

Б). Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Г.-Е. Лессінґ, . Й.-В. Ґете

В). Д. Овсянико-Куликовський, П. Енґельмеєр, В. Харцієв, О. Білецький

Г). Е. Фромм, А. Маслов, К. Роджерс, В. Франкл

Д). З. Фройд, А. Адлер, К.-Ґ. Юнґ, Е. Нойманн

3. Речник бісоціативного підходу в психології творчості…

А). Вільгельм Вундт

Б). Олександр Потебня

В). Артур Кестлер

Г). Петро Енґельмеєр

Д). Абрагам Маслов

4. Основним механізмом творчості творчу уяву вважав…

А). Чезаре Ломброзо

Б). Джой Пол Ґілфорд

В). Віктор Франкл

Г). Макс Вертгаймер

Д). Теодюль Рібо

5. Термін «суґестія» в українську науку про творчість запровадив…

А). Григорій Сковорода

Б). Феофан Прокопович

В). Олександр Потебня

Г). Іван Франко

Д). Петро Енґельмеєр

6. Автор праці «Про відношення аналітичної психології до поетико-художньої творчості»…

А). Френсіс Ґальтон

Б). Карл Ґустав Юнґ

В). Зиґмунд Фройд

Г). Говард Ґарднер

Д). Роберт Стернберґ

7. Первинний та вторинний типи творчості психологічно обґрунтував…

А). Володимир Роменець

Б). Іван Франко

В). Альфред Адлер

Г). Фрідріх Ніцше

Д). Абрагам Маслов

8. Проблеми творчості як способу примноження буття, переходу небуття в буття – центральні питання…

А). Онтології творчості

Б). Гносеології творчості

В). Аксіології творчості

Г). Праксеології творчості

Д). Психології творчості

9. Такі психологічні процеси, властивості і стани, як мислення, уява, фантазія, інтуїція, визначають творчий потенціал особистості…

А). Мотиваційний

Б). Перцептивний

В). Когнітивний

Г). Емпіричний

Д). Комунікативний

10. Котрий із поданих нижче термінів психології творчості у первісному етимологічному сенсі означає «зв’язок, об’єднання»?

А). Еврика

Б). Техне

В). Інтуїція

Г). Інсайт

Д). Асоціація

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

Екзаменаційні тестові завдання

для студентів 5 курсу факультету журналістики

ВАРІАНТ 106

1. Розуміння творчості як цілеспрямованого виховання суспільно активної, моральної та енциклопедично освіченої людини характерне для епохи…

А). Середньовіччя

Б). Бароко

В). Просвітництва

Г). Романтизму

Д). Постмодернізму

2. Вкажіть, у котрому рядку перераховано представників глибинно-психологічної (психодинамічної) теорії творчості, увагу яких привертали насамперед несвідомі механізми творчості:

А). Ф. Шеллінґ, А. та В. Шлеґелі, Новаліс, В. Гюґо

Б). Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Г.-Е. Лессінґ, . Й.-В. Ґете

В). Д. Овсянико-Куликовський, П. Енґельмеєр, В. Харцієв, О. Білецький

Г). І. Павлов, І. Сеченов, Л. Виготський, М. Ярошевський

Д). З. Фройд, А. Адлер, К.-Ґ. Юнґ, Е. Нойманн

3. Автор інвестиційної теорії творчості…

А). Чезаре Ломброзо

Б). Френсіс Ґальтон

В). Говард Ґарднер

Г). Роберт Стернберґ

Д). Зиґмунд Фройд

4. Основним механізмом творчості продуктивне мислення вважав…

А). Чезаре Ломброзо

Б). Макс Вертгаймер

В). Віктор Франкл

Г). Джой Пол Ґілфорд

Д). Теодюль Рібо

5. Поняття «спадковість ґенія» в науку про творчість запровадив…

А). Френсіс Ґальтон

Б). Артур Кестлер

В). Петро Енґельмеєр

Г). Іван Павлов

Д). Чарльз Дарвін6. Автор праці «Психологія творчості»…

А). Іван Франко

Б). Олександр Потебня

В). Зиґмунд Фройд

Г). Микола Бердяєв

Д). Володимир Роменець

7. Психологічний та візіонерський (провіденційний) типи творчості виділено у концепції…

А). Платона

Б). Фрідріха Шіллера

В). Карла Ґустава Юнґа

Г). Фрідріха Ніцше

Д). Абрагама Маслова

8. Тлумачення творчості як феномена громадського життя, що формується лише в суспільстві, як наслідок освіти і виховання, – спільна риса концепцій…

А). Міфорелігійнихї

Б). Соціокультурологічних

В). Природничо-наукових

Г). Екзистенційно-індивідуалістичних

Д). Агностичних

9. Чотиристадійну концепцію процесу творчості обґрунтував, зокрема,…

А). Ґрехем Воллес

Б). Петро Енґельмеєр

В). Джой Пол Ґілфорд

Г). Ганс Сельє

Д). Олександр Галін

10. Котрий із поданих нижче термінів психології творчості у первісному етимологічному сенсі означає «уява, споглядання, вдивляння в суть»?

А). Асоціація

Б). Техне

В). Інтуїція

Г). Талант

Д). Геній
ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

Екзаменаційні тестові завдання

для студентів 5 курсу факультету журналістики

ВАРІАНТ 107

1. Розуміння творчості як привілею геніїв, які дають мистецтву правила у вільному пориві натхнення, характерне для епохи…

А). Середньовіччя

Б). Класицизму

В). Просвітництва

Г). Романтизму

Д). Реалізму

2. Вкажіть, у котрому рядку перераховано представників гуманістичної психології творчості:

А). Ф. Шеллінґ, А. та В. Шлеґелі, Новаліс, В. Гюґо

Б). Ч. Ломброзо, М. Нордау, А. Людвіг, Ф. Пост

В). Е. Фромм, А. Маслов, К. Роджерс, В. Франкл

Г). Д. Овсянико-Куликовський, П. Енґельмеєр, В. Харцієв, О. Білецький

Д). З. Фройд, А. Адлер, К.-Ґ. Юнґ, Е. Нойманн

3. Автор оригінальної теорії творчої уяви…

А). Роберт Стернберґ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка