Методичні вказівки до семінарських занять для спеціалістів напряму підготовки 010104 професійна освіта (за профілем)Сторінка1/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Педагогіка і методика викладання

у вищій школі
Методичні вказівки до семінарських занять

для спеціалістів напряму підготовки

8.010104 – професійна освіта (за профілем)

денної форми навчання

Луцьк 2015

УДК 378:371.21 (07)

П 24
До друку _____________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ


Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ Директор бібліотеки
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № ___ від «___» 2015 року.


Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Луцького НТУ, протокол №  _ від « » 2015 року.

__________ Голова навчально-методичної ради факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького НТУ, протокол № 4 від «3» листопада 2015 року
Укладач: ________ Л.М. Потапюк, кандидат педагогічних наук, доцент Луцького НТУ

Рецензент:____­­­____ Г.Я. Маковська, кандидат педагогічних наук, доцент Луцького НТУ


Відповідальний

за випуск: __________ О.М. Жук, кандидат історичних наук, доцент Луцького НТУП 24


Педагогіка і методика викладання у вищій школі [Текст] : методичні вказівки до семінарських занять для спеціалістів напряму підготовки 8.010104 – професійна освіта (за профілем) денної форми навчання / уклад. Л.М. Потапюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 46 с.

Видання вміщує тематичне планування курсу, планування семінарських занять, тематику рефератів, основні поняття і категорії, тести для самоконтролю, запитання для самоперевірки знань, перелік питань до заліку, список рекомендованої літератури.

Призначене для студентів напряму підготовки 8.010104 – професійна освіта (за профілем) денної форми навчання.


© Л.М. Потапюк, 2015
Зміст
Вступ 4

I . Пояснювальна записка 4

II. Тематичне планування курсу 6

ІІІ. Загальні вимоги до підготовки

семінарських занять 7

IV. Планування семінарського курсу 10

V. Перелік питань до заліку 41

VІ. Література 43

Вступ

Необхідність поглибленого вивчення педагогіки і методики викладання у вищій школі як наукової дисципліни для молодих людей, що готуються до практичної діяльності в університетах, інших вищих навчальних закладах різних рівнів, є очевидною. Для студентів – це одна із важливих загально професійних дисциплін.

Вивчення курсу «Педагогіка і методика викладання у вищій школі» сприяє розвитку української вищої освіти, перетворенню студентів із об’єкта в суб’єкт процесу навчання, виробленню умінь застосовувати набуті знання для прогнозування певних психолого-педагогічних ситуацій у майбутній професійній діяльності.

Зміст дисципліни «Педагогіка і методика викладання у вищій школі» реалізується в процесі вивчення трьох блоків: теоретичної, практичної та самостійної роботи.

Теоретичний блок передбачає засвоєння теоретичних знань: предмет і завдання педагогіки і методики викладання у вищій школі; основні її терміни, поняття; концепції, дискусійні проблеми; суспільні явища, процеси, події, аналіз й узагальнення фактів; прогнозування педагогічних процесів.

Практичний блок включає оволодіння навичками і методами наукової полеміки, логіки і культури мислення; вміння аргументовано, переконливо висловлювати свою точку зору; самостійну підготовку реферативних повідомлень, наукових доповідей і виступів з актуальних науково-методологічних та психолого-педагогічних проблем.

Самостійна робота передбачає вміння працювати з різноманітними джерелами, словниками; здійснювати пошук педагогічної інформації з відповідної проблематики; систематизувати матеріал; робити самостійний аналіз й узагальнення.

На основі фактичного матеріалу майбутні фахівці повинні опанувати сучасні психолого-педагогічні технології, оволодіти елементами наукового підходу до дисципліни, набути навичок критичного осмислення проблем.I. Пояснювальна записка

1.1. Мета навчальної дисципліни

Сформувати зацікавленість у педагогічних та методологічних знаннях, у здобутті навичок та оволодінні вмінь застосувати їх у практичному житті для підвищення ефективності діяльності фахівців усіх галузей.1.2. Завдання курсу:

– ознайомити студентів з «Педагогікою і методикою викладання у вищій школі», визначити її об’єкт, предмет та охарактеризувати сучасні методи;

– довести необхідність вивчення майбутніми фахівцями зазначеної дисципліни;

– показати вплив особистості на викладання та формування цілісного світогляду студентів;

– розкрити значення спілкування у формуванні всебічно і гармонійно розвинутої творчої особистості;

– охарактеризувати основні види міжособистісного спілкування та ознаки колективу;

– формувати творчу особистість для праці в ринкових відносинах;

– виховувати почуття потреби для одержання високих професійних якостей у майбутньому, вміння при необхідності змінювати професію.1.3. Студенти повинні знати:

– викладені основні теоретичні положення курсу «Педагогіка і методика викладання у вищій школі»;

– систему принципів та методів навчання;

– специфіку професійної діяльності викладача вузу;

– основні умови ефективної організації самостійної роботи;

– вихідні й діагностичні ознаки працелюбності, моральності, світоглядної та естетичної якостей особистості;

– методи і прийоми формування творчого мислення.

1.4. Студенти повинні вміти:

– аналізувати основні категорії сучасної науки.

– розкрити зміст понять «наукова організація праці викладача вузу», «індивідуальність науково-педагогічного працівника»;

– обґрунтувати основні компоненти процесу навчання;

– визначити зв’язок лекції із самостійною роботою;

– усвідомити значення вербального та невербального спілкування;

– володіти методами вивчення особистості й колективу;

– охарактеризувати складові частини виховного процесу.1.5. Структура курсу

«Педагогіка і методика викладання у вищій школі»

Форма навчання

Курс

Семестр

Нормативні дані

Форма

контролю


Лекції (год.)

Семінарські заняття (год.)

Самостійна робота (год.)

Всього (год.)

Денна

5

9

15

15

30

60

залік
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка