Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Психолого-педагогічні основи мовного спілкування»Сторінка7/7
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Перелік питань, що виносяться на

кінцевий контроль знань

 1. Поняття про спілкування.

 2. Функції спілкування.

 3. Види спілкування.

 4. Засоби спілкування.

 5. Структура процесу спілкування.

 6. Мета спілкування.

 7. Типові помилки при спілкуванні.

 8. Бар'єри спілкування.

 9. Техніка ведення розмови. Види та значення запитань.

 10. Рівні спілкування.

 11. Фази спілкування.

 12. Стилі спілкування.

 13. Механізми міжособистісного сприймання.

 14. Публічний виступ у діяльності соціального педагога.

 15. Етапи підготовки і проведення публічного виступу.

 16. Установлення контакту з аудиторією.

 17. Поза, жести, міміка оратора.

 18. Типи ораторів.

 19. Доповідь і промова як жанри ділового спілкування.

 20. Поняття про невербальні засоби спілкування.

 21. Основи ділового спілкування. Ведення ділових бесід та переговорів.

 22. Основи використання телефону у діловому спілкуванні.

 23. Техніки постановки запитань.

 24. Техніки спілкування їх характеристика.

 25. Розпізнавання та нейтралізація технік спілкування, що використовуються з маніпулятивною метою.

 26. Слухання у процесі спілкування.

 27. Діалогічні форми спілкування.

 28. Монологічні форми спілкування.

 29. Поняття педагогічної майстерності.

 30. Витоки педагогічної майстерності, шляхи формування та реалізація.

 31. Інтерв’ю та прес-конференція у діловому спілкуванні.

 32. Професійна компетентність у структурі педагогічної майстерності.

 33. Особисті якості у структурі педагогічної майстерності.

 34. Педагогічна техніка у структурі педагогічної майстерності.

 35. Педагогічний такт у структурі педагогічної майстерності.

 36. Педагогічна творчість у структурі педагогічної майстерності.

 37. Гуманістична спрямованість у структурі педагогічної майстерності.

 38. Педагогічні здібності у структурі педагогічної майстерності.

 39. Культура мовлення у структурі педагогічної майстерності.

 40. Рівні оволодіння педагогічною майстерністю.

 41. Роль риторики в педагогічній майстерності.

 42. Сучасна риторика як теорія та майстерність ефективного мовлення.

 43. Педагогічне спілкування, його структура, функції стилі.

 44. Спілкування як основа педагогічної діяльності.

 45. Сутність педагогічного спілкування.

 46. Структура педагогічного спілкування.

 47. Стилі педагогічного спілкування.

 48. Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків

 49. Педагогічний конфлікт: структура, сфера, динаміка.

 50. Конфлікт у взаємодії “педагог — учні”.

 51. Поведінка педагога в конфліктній ситуації

 52. Міжособистісні конфлікти у педагогічному колективі.

 53. Композиція публічного виступу.

 54. Методи викладення матеріалу.

 55. Прийоми залучення уваги слухачів.

 56. Урахування особливостей аудиторії.

 57. Поняття про тренінг. Види тренінгів.

 58. Особливості тренінгової групи.

 59. Основні тренінгові методи.

 60. Структура тренінгових занять.

Творчі завдання

 1. Основні правила і механізми атракції (мистецтво подобатись людям).

 2. Правила активного слухача.

 3. Прийоми оратора, коли увага аудиторії притупилась.

 4. Привила поведінки у конфліктій ситуації та як виходити з неї.

 5. Стрес, способи попередження та подолання.

 6. Розробіть міні-пам'ятку педагогу «Безліч способів похвалити учня або як сказати «Дуже добре!»

 7. Запропонуйте декілька порад до пам'ятки тренера-початківця.

 8. Запропонуйте форму вправи – знайомства у тренінговому заняття.

 9. Запропонуйте форму вправи на визначення очікувань учасників тренінгового заняття.

 10. Запропонуйте форму встановлення правил роботи у групі, під час проведення тренінгового заняття.

 11. Запропонуйте спосіб об'єднання учасників тренінгу у малі групи.

 12. Назвіть основні правила роботи під час тренінгу.

 13. Запропонуйте вправу-рухавку.

 14. Назвіть яке основне обладнання та реквізит, необхідні тренеру під час проведення тренінгу.

 15. Запропонуйте вправу на завершення тренінгового заняття.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С.Д. Мовленнєва комунікація: Підручник / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.

 2. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія: Навч._метод. комплекс / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелинська, О. Л. Туриніна.— К.: МАУП, 2006. —200 с. — Бібліогр.:с.192–193.

 3. Ведення ділових бесід та переговорів. Навчально – методичний посібник для дистанційного навчання студентів спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства” / Укл. В.М.Глух – Кіровоград : КНТУ, 2005. – 94 c.

 4. Конфліктологія: Підручник / Л. М. Герасіна, М. І. Панов, Н. П. Осіпова. – Харків : Право, 2002. – 256 с.

 5. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник / В.В. Москаленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.

 6. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К. : Либідь, 2002. – 632 с.

 7. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник / І.О. Трухін. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 335 с.

 8. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник / І.М. Цимбалюк. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

 9. Аллан Пиз. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам / Аллан Пиз. – СПб. : Издательский дом Рутенберг, 2000. – 272 с.

 10. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. – СПб. : Питер, 2005.– 464 с.

 11. Дейл Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей / Дейл Карнегі. – Харків : Промінь, 2001. – 560 с.

 12. Джелалі В.О. Психологія вирішення конфліктів: Навчальний посібник / В.О. Джелалі. – Харків-Київ : Р. И. Ф., 2006. – 320 с.

 13. Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Психологія спілкування: навчальний посібник.-Х.:НФаУ,2011-132 с.

 14. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник / В.Г. Крысько. – Минск : Харвест, 2004. – 688 с.

 15. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2-х кн. Кн.1: Соціальна психологія особистості і спілкування / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2004. – 574 с.

 16. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2-х кн. Кн.2: Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2006. – 560 с.

 17. Осипова А.А. Манипуляции в общении и их нейтрализация: умей сказать “нет!” / А.А. Осипова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 220 с.

 18. П’ятакова Г.П. Практикум зі спецкурсу “Основи педагогічної майстерності”: для студентів педагогічних спеціальностей. –Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.– 40с.

 19. Рогов Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М : Владос, 2001. – 334 с.

 20. Родионов В.А., Ступницкая М.А., Кардашина О.В. Я и другие: Тренинги социальных навыков для учащихся 1-11 классов / В.А. Родионов, М.А. Ступницкая, О.В.Кардашина. – Ярославль, 2001. – 224 с.


Укладач: Присяжнюк В.Ю., викладач кафедри психології Житомирської філії Київського інституту бізнесу та технологій.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка