Методичні рекомендації з курсу «Фізичне виховання» для студентів денної форми навчанняСторінка1/3
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3
ДВНЗ "УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Методичні рекомендації з курсу
«Фізичне виховання»
для студентів денної форми навчання

hucul

Ужгород


Видавництво “Ґражда”

2015


Методичні рекомендації з курсу «Фізичне виховання» для студентів денної форми навчання. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 32 с.

Укладачі:

Маріонда І. І., завідувач кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних наук,

Тріфан О. М., ст. викладач

Горват В. В., ст. викладач


Рецензент:

Філак Я. Ф., к. н.з фіз. вих. і спорту, доцент кафедри фіз. вих.

Погоджено на засіданні методичної комісії загальноуніверситетської кафедри фізичного виховання,

протокол № 3 від21 травня 2015 р.

© Маріонда І. І., Тріфан О. М., Горват В. В., 2015© Видавництво «Ґражда», 2015

ПЕРЕДМОВА
Фізичне виховання – одна із багатьох дисциплін, якою необхідно оволодіти за період навчання на будь-якому факультеті у вищому навчальному закладі. Ця дисципліна не схожа на інші, тому що об'єктом її значення та удосконалення є не стільки зовнішнє середовище, скільки сам студент з його безмежними фізичними, психічними та інтелектуальними можливостями.

Кожен мріє бути першим у підготовленості за обраним фахом. Але далеко не кожний вміє розпізнати оптимальний шлях до олімпу знань. Проблема в тому, що компонентів професійної підготовленості багато і всі вони пов'язані між собою подібно цеглинам, з яких складено будинок. Відсутність декількох цеглин, рівно як і їх погана якість, робить будівлю нестійкою, не дозволяє будувати наступні поверхи.

Доведено, що фізична підготовленість є важливою і невідємною складовою будь-якої професії, її надійним фундаментом, а паралельне виховання фізичних та інтелектуальних якостей взаємоприскорює їх розвиток.

Отже, першочерговими завданнями дисципліни є підготовка студентів до роботи за обраним фахом шляхом виховання фізичної витривалості, вольових якостей, стійкості до нервово-психічних навантажень і обмеженої рухливості, всебічного загартування організму, своєчасної емоційної розрядки, повноцінного відпочинку.

Фізично слабкі, хворобливі студенти не спроможні на рівних зі своїми товаришами оволодівати теоретичними дисциплінами. Вони швидше втомлюються, частіше хворіють, важче зосереджуються, довше відновлюють сили. Вузівська програма з фізичного виховання дозволяє успішно вирішувати такі проблеми.

Контроль успішності оволодіння програмою є невід'ємною частиною усього процесу фізичного виховання. Без систематичного і об'єктивного контролю неможливий прогрес у тренуваннях, та й саме тренування втрачає сенс, адже без контролю за його результатами неможливо визначити чи досягнута мета виконаної роботи.

Контроль успішності оволодіння програмою фізичного виховання має власну мету і виконує низку завдань.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Програма з дисципліни «Фізичне виховання» розрахована на реальну можливість отримання кожним студентом основних базових знань, вмінь, навичок з фізичної культури і спорту. Вона також направлена на досягнення оптимального рівня розвитку психологічних та фізичних якостей. Цей оптимальний рівень визначається проведенням спеціальних контрольних тестувань .

Метою контрольних тестувань є об'єктивна оцінка рівня фізичної культури студентів як складової частини їх загальної професійної культури, визначення їх фізичної готовності до роботи за обраним фахом.

Контрольні тестування спрямовані на розв’язання таких завдань:

• визначення індивідуальної оцінки теоретичної, методичної і фізичної підготовленості,

• дати об’єктивну інформацію відносно змін загальних показників фізичної підготовленості тієї чи іншої групи студентів;

• виявити недоліки в системі фізичного виховання з метою їх своєчасної корекції:

• посилити мотивацію у студентів до фізичного удосконалення,

• виховати впевненість у власних силах, самовладання, цілеспрямованість, сміливість, рішучість, ініціативу, винахідливість і витримку.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ
Відповідальним за організацію роботи з контролю фізичної підготовленості студентів є завідуючий кафедрою, а за безпосереднє проведення тестування і визначення індивідуальних оцінок – викладачі кафедри.

Для координації роботи на кафедрі створена методична комісія, яка приймає участь в удосконаленні планових та облікових документів, підготовці методичних посібників, проведенні інструктивних занять з молодими викладачами.

Контрольні тестування проводяться протягом усього навчального процесу: під час занять, спортивних заходів, заліків. Оцінки можуть визначатися також шляхом проведення анкетувань, співбесід, перевірок відповідних документів: протоколів спортивних змагань, розрядних і суддівських посвідчень тощо.

Результати контролю систематично заносяться викладачами у групові журнали обліку відвідування та успішності, екзаменаційні відомості, залікові книжки, навчальні картки студента, а наприкінці навчального року – до зведених відомостей. Викладачі несуть адміністративну відповідальність за об'єктивність результатів контролю.

Студенти зобов’язані своєчасно виконувати всі завдання і тести, приймати активну участь у спортивних заходах. Вони мають право одразу після виконання тестів отримувати інформацію про власну оцінку, оскаржувати оцінку в день контролю своєму викладачу, звертатися за розглядом конфліктних ситуацій до методичної комісії чи до завідуючого кафедрою. Останні повинні у десятиденний термін розглянути скаргу та прийняти по ній рішення.

Студенти які своєчасно не виконали контрольні тести з об’єктивних причин, зобов’язані в установлений навчальною частиною університету термін ліквідувати академічну заборгованість, їх результати реєструються у допоміжних відомостях.

Усі зміни та доповнення до системи контролю проводяться за рішенням засідання кафедри або методичної комісії і затверджуються.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ
Перевірка та оцінювання знань, умінь, навичок та фізичних якостей з дисципліни "Фізичне виховання" здійснюються шляхом проведення контрольних випробувань, які проводяться згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України віл 2 червня 1993 року № 161 та Положенням про заліки з фізичного виховання, затвердженим наказом МОН України від 25.05.98 року за № 188.

Контрольні випробування забезпечують оперативну, поточну та підсумкову інформацію. Оперативний контроль проводиться у процесі заняття і надає інформацію про виконання конкретної вправи або завдання; поточний – наприкінці виконання певного розділу програми, чи навчального семестру і дозволяє оцінити ступінь засвоєння розділу, теми, виду роботи; підсумковий наприкінці навчального року і дає можливість визначити кінцевий рівень сформованості фізичних кондицій.

Метою контрольних випробувань є перевірка і оцінка засвоєння таких розділів дисципліни "Фізичне виховання": студентами – теоретичної, методичної, фізичної підготовки; учнями – фізичної підготовки.
Позааудиторна самостійна робота студента
Позааудиторна самостійна робота студента оцінюється в балах за участь у спортивно-масових заходах (участь у змаганнях в особистому заліку або у складі команди) та суддівство спортивних змагань:

  • 4 рази – 20 балів;

  • 3 рази – 15 балів;

  • 2 рази – 10 балів;

  • 1 раз – 5 бали.

Заохочувальні бали: наукова робота студента (1 реферат, 1 виступ з доповіддю на конференції кафедри за семестр) – 6 балів (Додаток 1, 2).


Модульна контрольна робота

(оцінка результатів виконання тестів фізичної підготовленості)


Модульна контрольна робота оцінюється згідно розрахунку середньої величини оцінювання результатів виконання тестів фізичної підготовленості (таблиця 1-3).
1. Спринтерський біг – 100 (60) метрів

За командою "'НА СТАРТ!" учасники тестування стають на стартову лінію в положення високого старту і зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера вони повинні якнайшвидше подолати задану дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої долі секунди. Дозволяється тільки одна спроба.
2. Стрибки у довжину з місця

Учасник тестування стає носками до лінії, робить змах рухами назад, потім різко виносить їх уперед, відштовхуючись ногами, стрибає якомога далі.

Результатом тестування є дальність стрибка в сантиметрах у кращій з двох спроб.

Тестування проводиться відповідно до правил змагань для стрибків у довжину з розбігу.
3. Біг на середні та довгі дистанції

(500м, 1000м, 2000м, 3000м)

Учасники тестування за командою "На СТАРТ!" стають до стартової лінії в положення високого старту. Коли всі готові до старту, за командою "'РУШ!" починають біг, намагаючись пробігти дистанцію якомога швидше. У разі потреби дозволяється переходити на ходу.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до секунди. Для чоловіків і жінок умови тестування однакові.
4. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи

Учасник тестування приймає положення упору лежачи, руки прямі на ширині плечей пальцями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці стопи опираються на підлогу. За командою "Можна" учасник починає ритмічно і з повною амплітудою згинати і розгинати руки.

Результатом тестування є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу.

При згинанні рук необхідно торкатися грудьми опори. Не дозволяється торкатися опори стегнами, міняти пряме положення тіла і ніг, перебувати у вихідному положенні та із зігнутими руками більше як 3 секунди, лягати на підлогу, розгинати руки почергово, не з повною амплітудою.
5. Підтягування

Учасник тестування хватом зверху (долонями вперед) береться за перекладину на ширині плечей, руки прямі. За командою "Можна", згинаючи руки, підтягується до такого положення, коли підборіддя знаходиться над перекладиною Потім повністю випрямляє руки, опускаючись у вис. Вправа повторюється стільки разів, скільки вистачить сил.

Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушена жодна умова. Неповне підтягування, при якому голова учасника досягає рівня перекладини, оцінюється як 0.5 підтягування.Кожному учасникові дозволяється лише один підхід до перекладини. Не дозволяється розгойдуватися, робити зайві рухи ногами.

Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібного положення більш як два рази підряд.
7. Вис на зігнутих руках

Учасник тестування стає на лаву і хватом зверху (долонями вперед) береться за перекладину зігнутими руками так. щоб підборіддя знаходилося над перекладиною. Коли зайнято вихідне положення, подається команда "Можна", учасник перестає опиратися ногами і повисає на зігнутих руках з підборіддям над перекладиною.

Результатом тестування є час у секундах, протягом якого зберігається положення вису на зігнутих руках.

У разі торкання підборіддям до перекладини або опускання підборіддя нижче від неї. торкання до опори ногами тестування припиняється.
8. Човниковий біг (4x9 метрів)

Учасник займає за командою "НА СТАРТ!" положення високого старту за стартовою лінією. За командою "РУШ!", пробігає 9 метрів до другої лінії, бере один із двох дерев'яних кубиків або інших неважких предметів, що лежать у колі радіусом 50 см. повертається бігом назад і кладе його з стартове коло такого ж радіусу. Потім біжить за другим, взявши його, повертається назад і кладе з стартове коло.

Результатом тестування є час від старту до моменту, коли покладено другий кубик в стартове коло в кращій із двох спроб.

Кубики слід класти в півколо, а не кидати. Якщо кубик кидається, спроба не зараховується.
9. Піднімання у сід за одну хвилину

Учасник тестування лягає спиною на рівну поверхню, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, відстань між ступнями – 50 см, пальці рук з'єднані за головою. Партнер утримує ступні так, щоб п'яти торкались опори. Після команди "Можна" учасник переходить у положення сидячи і торкається ліктями колін, потім знову повертається у вихідне положення, торкаючись спиною і руками опори, після чого знову повертається в положення сидячи. Протягом 1 хвилини вправа повторюється з максимальною частотою.

Результатом тестування є кількість підйомів з положення лежачи в положення сидячи протягом 1 хвилини.

Відштовхування від опори руками і зупинка під час виконання вправи забороняються.
10. Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Учасник тестування сидить на підлозі, так щоби п’яти торкалися лінії, за якою розмітка в сантиметрах на відстань 50 см. Відстань між п’ятами -25 см. Ступні розташовані на підлозі вертикально. Руки лежать між колінами долонями донизу. Партнер тримає ноги на рівні колін, щоб уникнути їх згинання. За командою «Можна» учасник тестування плавно нахиляється вперед, не згинаючи ніг, намагається дотягнутися руками якомога далі. Положення максимального нахилу слід утримати протягом двох секунд, фіксуючі пальці на розмітці.

Результатом тестування є позначка на перпендикулярній розмітці в см. до якої учасник дотягнувся кінчиками пальців у кращій із двох спроб.

Вправа повинна виконуватися правильно. При згинанні ніг в колінах спроба не зараховується.Таблиця 1
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка