Методичні рекомендації: «Ведення поточної документації районної, міської пмпк згідно з Положенням»Скачати 260.2 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір260.2 Kb.


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇЇ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

СИСТЕМИ ОСВІТИ

ВІДДІЛ ПМПК


Методичні рекомендації:

«Ведення поточної документації районної, міської ПМПК згідно з Положенням».


Підготувала : А.В. Коваль завідувач ОПМПК

Березень 2015р.
Організація діловодства в ПМПК та їх структурних підрозділах (центрах ранньої допомоги) покладається на спеціально призначених для цього осіб. Відповідальність за організацію діловодства в ПМПК несуть їх завідувачі. Завідувачі ПМПК відповідають за зміст, якість підготовки та оформлення документів на належному рівні. За організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах ПМПК відповідають завідувачі цих підрозділів.

Внутрішня документація. Архів.

У Положенні «про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації п.4.2.7.» зазначений перелік основної обов’язкової внутрішньої документації.

У міських та районних ПМПК ведеться така документація:

- Журнал обліку дітей (додаток 1);

- Книга протоколів діагностичного засідання ПМПК (додаток 2);

- Картка стану здоров'я і розвитку дитини (додаток 3);

- Картка індивідуально-корекційної роботи з дитиною (додаток 4);

- Бланки виклику на діагностичне засідання ПМПК (додаток 5);

- Витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК (додаток 6);

- Плани індивідуально-корекційної роботи з дітьми (робоча документація конкретного фахівця) (форма довільна);

- Журнал обліку консультацій батькам, педагогам, медпрацівникам (форма довільна);

- План роботи ПМПК на навчальний рік (додаток 7);

- Дидактичні матеріали та методики, що використовує ПМПК для

діагностичного обстеження дітей (рекомендовані центральною ПМПК).

Кожен документ відіграє важливу роль у здійсненні таких видів роботи ПМПК, як облік дітей з вадами розвитку (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з числа дітей із труднощами у навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), своєчасне виявлення дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, ведення банку даних, підготовка аналітичної звітності обласній ПМПК.
Архів.

Кожна консультація повинна мати архів, у якому зберігаються особові справи дітей та раніше зазначена внутрішня ділова документація. Строк збереження документів складає термін до 75 років, але повинен бути не менше 10 років. Банк даних дітей, які були обстежені у ПМПК має довільну форму. Це може бути комп’ютерізований архів, алфавітні книги або картки із скороченими даними, які, наприклад, формуються за навчальними роками, тощо.

ЗАПОВНЕННЯ КАРТКИ ЗДОРОВ’Я ТА РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Загальні відомості про дитину

1. Прізвище, ім’я, по-батькові дитини записується на підставі свідоцтва про народження і чітко співпадає з записом у свідоцтві.

2. Дата народження записується повністю: 11 березня 2000р. Вік на час обстеження – до місяця: 10 р. 1 міс.

3. Домашня адреса: записується повністю: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Шевченка, 5, кв. 56

4. У яких закладах виховувалась і навчалась: ДНЗ №25 м. Миколаївка.

5 Ким направлена на вивчення.( Варіанти: вихователем; вчителем; за проханням батьків; шкільним психологом та вчителем; адміністрацією школи і т.ін.)

6. Мета обстеження, скарги: Якщо при попередньому обстеженні була визначена діагностична мета: визначення подальшого навчання дитини. Варіанти: незасвоїння програми; порушення поведінки, режимних моментів тощо.

7. Стислі відомості про сім’ю та умови виховання: батько – П.І.Б., рік народження, освіта, ким працює; мати – П.І.Б., рік народження, освіта, ким працює. Якщо мати має статус матері-одиначки, вказати: мати-одиначка. Якщо немає батьків: опікун – П.І.Б., р.н., освіта, ким працює. Для будинку сімейного типу: мати-вихователь-…; батько-вихователь-… Якщо сім’я багатодітна – вказати (без відомостей про дітей).

Соціальний статус дитини: дитина – інвалід; дитина – сирота; дитина, позбавлена батьківського піклування. Якщо немає статусу –не заповнюється.

8. Записи лікарів мають бути завірені особистою печаткою та підписом, обов’язково вказується дата обстеження дитини.

9. Характеристики психолога та педагога.

( Мають бути завірені печаткою навчального закладу!). Особова справа дитини.

Схема написання розгорнутої психолого-педагогічної характеристики на дитину для представлення в психолого-медико-педагогічну консультацію

1. Загальні відомості.

Прізвище, ім’я, дата народження, діагноз (якщо стоїть на диспансерному обліку). Чи відвідувала дитячий садок. Рік вступу до школи, тип школи. В якому класі навчається.

2. Історія розвитку.

Стан здоров’я батьків. Особливості розвитку дитини в дошкільний період. Захворювання та травми в дошкільному віці.

3. Стислі відомості про сім’ю дитини.

Склад сім’ї. Умови існування, розвиток та виховання. Ставлення батьків до розвитку, навчання та виховання дитини. Взаємовідносини між членами сім’ї. Емоційне сприймання себе та інших членів родини.

4. Фізичний розвиток.

Стан фізичного розвитку дитини. Відхилення у фізичному розвитку. Стан загальної моторики. Порушення рухів. Координація рухів. Хронічні захворювання.

5. Особливості пізнавальної діяльності.

5.1 Увага. Стійкість, обсяг, концентрація, особливості розподілу та переключення.

5.2. Сприймання. Обсяг, точність, осмисленість. Особливості зорового та слухового сприймання. Сприймання форми, розміру, кольору. Сприймання простору, руху, часу.

5.3. Пам’ять.

Швидкість, повнота, міцність запам’ятовування. Особливості запам’ятовування цифрового, наочного, словесного матеріалу. Форма запам’ятовування (мимовільна, довільна, логічна, механічна). Сформованість опосередкованого запам’ятовування.

5.4. Особливості мовлення.

Словниковий запас (імпресивний та експресивний). Дефекти звуковимови. Темп і плавність (наявність заїкання). Виразність мовлення, граматична будова мовлення. Зв’язність мовлення. Рівень мовленнєвої комунікації. Особливості читання та письма.

5.5. Мислення.

Рівень сформованості виду мислення (наочно-дійове, словесно-логічне). Сформованість мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення). Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Розуміння головного в літературному тексті. Здатність самостійно робити висновки.

6. Рівень та особливості засвоєння навчального матеріалу за розділами програми (успіхи, труднощі, сформованість навчальних умінь відповідно до вимог Державного стандарту освіти)

7. Емоційні та особистісні особливості.

Комунікативність. Домінуючий фон настрою. Навіюваність. Здатність до вольового зусилля. Реакції на успіх, невдачі, похвалу (адекватність, неадекватність, вмотивованість, очікування, бажання бути оціненим, продуктивність). Критичність (вміння оцінювати ситуацію, адекватність поведінки). Характер інтересів (інфантильний, пізнавальний, шкільний, позашкільний, специфічний).Яскраві особливості особистості (моральні якості, рівень самооцінки, стосунки з однолітками та дорослими). Знання правил для учня та їх виконання. Дотримання шкільного режиму. Навички і звички культуриповедінки.

8. Загальнонавчальні вміння та навички.

Вміння слухати, виконувати словесні завдання, працювати з наочними посібниками, підручниками, зошитами. Вміння планувати свою діяльність, працювати за планом. Навички самоконтролю. Особливості засвоєння нового матеріалу. Вміння підбирати власні приклади, пояснювати свої дії. Наявність та особливості переносу знань та навичок на нову ситуацію. Використання засвоєних знань. Ставлення до навчальної діяльності, старанність. Види допомоги з боку вчителя, їх наслідки.

9. Особливості трудової діяльності. Самообслуговування. Ставлення до уроків праці. Виконання трудових і громадських доручень. Яким видам праці надає перевагу. Організація і дисциплінованість під час трудової діяльності.

10. Результативність індивідуальної роботи учителя, психолога з учнем.

11. Психолого-педагогічні висновки.

Персональні документи дітей та батьків, зазначені у положенні як обов’язкові для здійснення діагностичного обстеження у ПМПК, є складовою особової справи кожної дитини.

Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічних консультаціях здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів зазначених у п.4.2. «Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації» а саме:

паспортів батьків;

свідоцтва про народження дитини;

"Картки стану здоров’я і розвитку дитини";

"Історії розвитку дитини" (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)");

"Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда", затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина інвалід;

зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;

висновків шкільної психолого-медико-педагогічної комісії про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);

документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);

витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (для проходження вивчення в обласній консультації);

письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення, відповідно до цілей цього Положення.

Документи, оригінали яких не залишаються в архіві ПМПК, повинні представлятись із завіреними копіями з метою формування особової справи дитини.Журнал обліку дітей.

Документ, в якому ведеться реєстрація дітей обстежених на ПМПК, фіксуються їх особові дані, висновки психолого-педагогічного вивчення та рекомендації щодо навчання, корекційної або медичної допомоги – є «Журнал обліку дітей».

Журнал обліку дітей представляє собою пронумеровану та прошиту канцелярську книгу, завірену печаткою обласної ПМПК з зазначеною датою початку та закінчення терміну її ведення.

Цей журнал, як і книга протоколів діагностичного засідання розпочинається з кожного нового навчального року та закінчується останнім засіданням цього ж навчального року.№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові дитини, домашня адреса

Дата народження дитини

Місце навчання (перебування) дитини

Прізвище супровідника дитини

Причина звернення, попередній діагноз

Висновок ПМПК (психолого-педагогічний висновок) та рекомендації

Прим.

Вся інформація зафіксована в цьому документі використовується в підготовці аналітичної звітності обласній ПМПК, тому повинна бути достовірною та якомога повною. Слід зазначити, що у графі «примітка» фіксується така інформація про дитину як, наприклад, повторне звернення у ПМПК, наявність інвалідності, тощо.


Книга протоколів діагностичного засідання.

Книга протоколів діагностичного засідання – це документ, який входить до переліку обов’язкової внутрішньої документації центральної та республіканської (Автономномної Республіки Крим), обласних, Київської та Севастопольської міської, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій згідно з «НАКАЗОМ від 07.07.2004 N 569/38 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 р. за N 931/9530)» (Додаток 3).

Книга протоколів діагностичного засідання ПМПК представляє собою пронумеровану та прошиту канцелярську книгу, завірену печаткою обласної ПМПК з зазначеною датою початку та закінчення терміну її ведення.

Книга протоколів розпочинається з кожного нового навчального року та закінчується останнім засіданням цього ж навчального року.

Титульний лист книги протоколів має виглядати наступним чином:

____________________________________________

(назва територіального органу управління освітою)

____________________________________________

психолого-медико-педагогічна консультація
«РОЗПОЧАТА «________20__р. »

«ЗАКІНЧЕНА «________20__р.»


Зміст книги протоколів діагностичного засідання.

1. Номер протоколу діагностичного засідання та дата засідання.

2. Присутні члени діагностичного засідання, їх підписи.

3. Порядковий номер запису дитини, яка обстежується.

4. Прізвище, ім'я, вік дитини на час обстеження.

5. Реєстраційний номер запису дитини з журналу обліку.

6. Супроводжуючий дитини.

7. Перелік представлених документів.

8. Хід обстеження:

8.1. Номер та назва (умовна, робоча) завдання (запитання

бесіди), що пропонується дитині.

8.2. Відповіді на запитання, стисла оцінка та якісна характеристика процесу виконання діагностичних завдань.

Підставою для визначення рівня виконання завдань є таблиця оцінювання надана у посібнику Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівської А.Г. «Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів» м. Кам’янець-Подільський, 2006р. стор.25-27.

1) Особливості контакту:

- в контакт вступає/ не вступає;

- проявляє негативізм (вербальний/невербальний);

- контакт вибірковий;

- легко та швидко встановлює контакт;

2) Поведінка:

- адекватна/неадекватна (адекватність/неадекватність практичних дій, висловлювань);

3) Зосередженість/відволікаємість:

- концентрація уваги;

- організованість діяльності;

- самоконтроль та інше;

4) Допомога:

- характер;

- вид (стимулююча, спрямовуюча, організуюча, сумісне виконання);

- результат;

5) Працездатність. Загальна продуктивність діяльності і те, що їй заважає (виснаженість: швидке зниження результатів, особливо в однотипних завданнях), темп виконання;

6) Критичність: відсутня, знижена, достатня, надмірна.

7) Навчаючий експеримент:

- рівень навчуваності високий, середній, низький, не навчається;

- темп навчуваності високий, достатній, низький;

- здійснює/не здійснює перенос досвіду на подібному завданні;

Якщо протоколи ведуться за допомоги комп’ютерної програми , то після кожного засідання, вони прошиваються та завіряються печаткою і підписом завідувача консультації.
9. Висновок лікаря психіатра, завірений печаткою.

10. Висновок вчителя – логопеда (сурдопедагога) та/або іншого фахівця за необхідністю.

11. Психолого-медико-педагогічний висновок та рекомендації щодо навчально-корекційної роботи чи лікування.

По закінченню засідання протокол закривається переліком присутніх членів консультаціі та їх підписів.

Присвоєння порядкового та реєстраційного номерів, які повинні співпадати, розпочинається з першого засідання у поточному навчальному році та закінчується після останнього прийому наприкінці навчального року.

Книга протоколів діагностичного засідання повинна вестись бажано одним фахівцем із складу консультантів уповноваженим завідуючою ПМПК.

Опис виконаних завдань дитиною повинен відбуватись безпосередньо в момент обстеження та нараховувати не менш 5-7 завдань за віком дитини.

Завдання обов’язково повинні розкривати інтелектуальний розвиток дитини, бо основною метою психолого-педагогічного вивчення, частіше за все, є вирішення питання спроможності засвоїти загальноосвітню програму. А саме: завдання на узагальнення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, осмислення оповідання з прихованим змістом, вміння робити висновки за зображенням несенітниці, порівняння понять, виключення четвертого зайвого та інше.

Деякі конфліктні випадки потребують розгорнутого опису вимог батьків, поведінки дитини при обстеженні чи спостереженні за нею при інших обставинах, та фактів, зазначених у представленій документації (характеристиці, картці стану здоров’я дитини тощо).
Висновок

Психолого-медико-педагогічні консультації відіграють важливу роль у впроваджені інтегрованого(інклюзивного) навчання згідно нової редакції Положення.

У зв’язку з тим, що в Україні освіта знаходиться на етапі змін та розвитку новітніх технологій, втілення та удосконалення світового досвіду, відкритим є питання про забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з психофізичними порушеннями. Інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми потребами є одним з фундаментальних напрямів реформування сучасної школи. Впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання потребує створення відповідного освітнього середовища, забезпечення наукового супроводу, створення навчальних програм, навчально-методичного забезпечення та інше. В цьому контексті здійснення просвітницької діяльності серед батьків і педагогічної громадськості та консультування з питань дефектології та методик надання соціальної, педагогічної та психологічної допомоги дітям с психофізичними вадами є чи не головним завданням ПМПК.

Допомога у складанні «Індивідуальної програми дитини з інвалідністю», «Індивідуального навчального плану (ІНП) та індивідуальної програми навчання, патронаж сімей, які виховують дитину з тяжким чи складним порушенням, надання зразків занять для батьків і педагогів, які виховують та навчають таких дітей та багато іншого, що регламентується документально, дає змогу психолого-медико-педагогічним консультаціям виконувати якісний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Додаток 3 (роздруковується на форматі А-3)
КАРТКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я І РОЗВИТКУ ДИТИНИ*

(дані попереднього обстеження)


Назва психолого-медико-педагогічної консультації__________________________________

Місцезнаходження_____________________________________________________________

Телефон______________________________________________________________________
Загальні відомості про дитину

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________

2. Дата народження ______________________________, вік на час обстеження_________р.

3. Місце проживан_____________________________________________________________

4. У яких закладах виховувалась і навчалас________________________________________

5. Ким направлена на вивченн___________________________________________________

6. Мета вивчення,скарги________________________________________________________

7. Стислі відомості про сім'ю дитини та умови виховання _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Осовні медичні висновки:

1. Педіатра (розгорнуті анамнестичні дані з "Історії розвитку дитини" (форма


№ 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)") та стан її здоров’я

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)
* Картка дійсна для заповнення в тих навчальних закладах системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, в яких дитина виховувалась, навчалася, лікувалася, консультувалася.

2.Психіатра(дитячого)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

3.Офтальмолога(дитячого)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

4.Отоларинголога (дитячого) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

5. Невролога(дитячого)___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

6. Хірург (у разі потреби) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

7. Медико-генетичної консультації (у разі потреби)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

8. Іншого фахівця _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)


Дані логопедичного обстеження
(загальна характеристика спілкування: жестами, окремими словами, фразовим мовленням; словниковий запас, граматична будова мовлення, вимова і розпізнавання звуків, читання, письмо) _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок про загальний мовленнєвий розвиток, стан фонетико-фонематичного розвитку, наявність специфічних мовленнєвих порушень (алалія, дислалія, заїкання, дизартрія, ринолалія, дисграфія, дислексія) та рекомендації щодо їх корекції

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


М.П. (дата) (підпис фахівця)

Результати психологічного вивчення

(Адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до взаємодії з дорослим; характеристика предметно-практичних дій, працездатності, здатності зосереджуватися, аналізувати предмети, виділяти істотні ознаки, окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати, здійснювати класифікацію, переносити вміння в нові пізнавальні ситуації; міра самостійності, характер необхідної допомоги, особливості навчуваності; здатність установлювати причиново-наслідкові зв'язки, міркувати, робити умовиводи; стан емоційно-вольової сфери, поведінки, особливості формування особистості) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

Педагогічна характеристика

(характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощів у навчанні, особливості поведінки)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)


Додаток 4


Реєстрац. № ____________

Дата ___________________Картка

індивідуально-корекційної роботи з дитиною
1. Прізвище , ім’я, по батькові дитини ___________________________________________________

2. Дата і рік народження _______________________________________________________________

3. Місце виховання та навчання дитини (сім’я, дошкільний чи загальноосвітній навчальний

заклад) ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Звернення педагогів чи батьків _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Ким направлена дитина (з власної ініціативи батьків, учителями, районною ПМПК, шкільною

психолого-медико-педагогічною комісією) _____________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Характеристика проблем дитини ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Дані додаткових консультацій в окремих фахівців (у разі потреби) _________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8. Результати обстеження дитини після наданої корекційно-педагогічної допомоги _____________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9. Записи про зміну діагнозу, супутні захворювання, ускладнення ____________________________

___________________________________________________________________________________

10. Лікувально-профілактична, медико-педагогічна, компенсаційна, реабілітаційна, логопедична

допомога ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дата Зміст роботи Результат Рекомендації
Завідувач ПМПК _________________________ ______________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
Корекцію здійснював _________________________ ______________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Додаток5

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(назва органу управління освітою)

_____________________________________________________________________

(назва психолого-медико-педагогічної консультації)

Місцезнаходження ____________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________


ВИТЯГ

з протоколу засідання

психолого-медико-педагогічної консультації

від ___ __________ 20____ року № ____


Кому виданий__________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові дитини _________________________________________

Число, місяць, рік народження, повних років_________________________________
Психолого-педагогічний висновок : _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рекомендовано:__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завідувач _____________________________ _______________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Секретар _____________________________ _______________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

М.П.

Додаток 6__________________________________________________

Назва ПМПК

Місцезнаходження (адреса) __________________________________________________

__________________________________________________________________________

Телефон __________________________________________________________________
Виклик на діагностичне обстеження
Шановний (на)______________________________________________________________
Ваша дитина________________________________________________________________

буде обстежена на діагностичному засіданні ПМПК «______» _____________ 201_р.

о ______________год.___________хв.

Просимо вас прибути з дитиною за вказаною адресою.

Необхідно мати такі документи:

Оригінали та копії.

1. Копію свідоцтво про народження дитини.

2.Копію ідентифікаційного коду дитини.

3. Картку стану здоров`я та розвитку дитини.

4. Копію паспортів батьків (1,2,3стор., прописка).

5. Малюнки
Обстеження дітей проводиться в присутності батьків (осіб, які їх замінюють) або педагогічних працівників (за письмовою згодою батьків).

Секретар ПМПК ____________________ ________________________

(підпис)

Додаток 7

План роботи районної (міської), районної у м. ___________ ПМПК.


ПОГОДЖЕНО

обласна психолого-

медико-педагогічна

консультація

КЗ ДОНМЦ ПС

____________________________

«____» ______________ 20 _____ р.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник (завідувач) управління (відділу) освіти міськой ради і райдержадміністрації

_______________________

«____» ___________ 20 __ р.


ПЛАН


роботи психолого-медико-педагогічної консультації

_______________________

(район, місто)

на 20 __ - 20 ___ навчальний рік
з/п

Основні напрямки роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Виявлення та обстеження дітей з вадами психофізичного розвитку


2.

Консультативна робота


3.

Індивідуально-корекційна робота з дітьми в ПМПК


4.

Психолого-педагогічна і

медична просвіта
5.

Методична робота


6.

Підвищення кваліфікаційного

рівня фахівців
7.

Робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охопленні спеціальним навчанням


8.

Аналітична діяльність

Графік засідань ПМПК додається.

Використані джерела:


  1. Інтернет-джерела:

http://zakon. rada

http://www.moz. gov.ua

http://osvita.ua


  1. Наказ Міністерства освіти і науки України,Академії педагогічних наук України07.07.2004 № 569/38(у редакції наказу Міністерства освітиі науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічнихнаук України від 23.06.2011 № 623/61)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2011 за № 1407/20145

ПОЛОЖЕННЯ про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка