Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «комунікативний менеджмент»Скачати 154.52 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір154.52 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Кафедра менеджменту та маркетингу
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

за напрямом

6.030601 «Менеджмент»

м. Одеса, 2015

УДК 339.134

Сакун Г.О. Комунікативний менеджмент: [методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів за напрямом 6.030601 «Менеджмент»] / Г.О.Сакун. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 11 с.
Затверджено

рішенням кафедри М та М

протокол №11 від «13» березня 2015 р.
1. Загальні положення
1.1. Самостійна робота студентів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова від 24.03.2015 р.

1.2.  Положенням  про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів визначається робочим навчальним планом і повинен  становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

1.3. Мета самостійної роботи студентів:


 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

 • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

 • здобуття студентом глибокої системи знань як ознаки міцності знань;

 • самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль.

1.4. Завдання самостійної роботи студентів:

 • навчити студентів самостійно працювати над літературою;

 • творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати;

 • набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань, вмінь.2. Організація самостійної роботи студентів
2.1. Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Комунікативний менеджмент» визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

2.2. На самостійну роботу виноситься: • частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;

 • окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

2.3. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення даної навчальної дисципліни:

 • основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);

 • додаткова література (наукова, фахова монографічна, періодична);

 • методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами).

2.4. Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з цієї дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

2.5. Види завдань до самостійної роботи з дисципліни «Комунікативний менеджмент»: • переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових навчальних заняттях;

 • робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;

 • самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;

 • робота з довідковою літературою;

 • написання рефератів, повідомлень;

 • творчі завдання (доповіді, проекти, есе, огляди тощо);

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови наявності у студентів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати різні види таблиць, проводити їх аналіз).

Самостійні завдання можуть виконуватись у робочому зошиті або на окремих аркушах.Таблиця 1

Структура дисципліни

«Комунікативний менеджмент»

Заліковий модуль

Лекції

Заняття

Самостійна робота

(у т.ч. ІНДЗ)практичні

лабораторні

Заліковий модуль 1

28

14

-

40

РАЗОМ

28

14

-

40


Таблиця 2

Програма самостійної роботи з дисципліни

«Комунікативний менеджмент»

Тема, яка виноситься на самостійну роботу

Кількість годин

Вид навчального завдання до самостійної роботи

Форми контролю

Література
1

2

3

4

5
 1. Сутність, роль та методологічні основи комунікаційного менеджменту

2

самостійне вивчення із

усна співбесіда

[1-7]
 1. Історія розвитку комунікаційного менеджменту

2

написання рефератів

усна співбесіда

[1-7]Продовження табл. 21

2

3

4

5 1. Суть комунікацій та їх інформаційне забезпечення

3

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-7] 1. Структура комунікацій

3

творчі завдання (доповіді, огляди)

письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції

[1-7] 1. Комунікаційні бар ери. Вербальне та невербальне спілкування

3

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[1-7] 1. Ділові стратегії управління спілкуванням

3

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-7] 1. Ділові переговори. Класифікація переговорів

3

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-7] 1. Класифікація та типологія конфліктів

3

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-7] 1. Організація та проведення ділових зустрічей та прийомів

3

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[1-7]10. Роль комунікацій в управлінні

3

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-7] 1. Національні особливості стилів ведення переговорів

3

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-7] 1. Особливості проведення ділових переговорів з закордонними партнерами

3

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-7]

Закінчення табл. 2
1

2

3

4

5

 1. Діловий стиль і манери спілкування на підприємстві

3

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[1-7]

 1. Конфлікти, їх суть та природа. Структурні методи управління конфліктами.

3

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми, перевірка домашніх завдань

[1-7]3. Організація контрольних заходів

самостійної роботи студентів

3.1. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань студентів.

3.2. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій та практичних занять.

3.3. Форми поточного контролю: • усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступної лекції з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв);

 • письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції (5-10 хв). Відповіді перевіряються і оцінюються викладачем у позааудиторний час. Бажано, щоб контрольні питання були заздалегідь підготовлені на окремих аркушах, на яких студенти пишуть відповіді;

 • фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студентів за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (5-10 хв). Проводиться на початку практичних занять;

 • перевірка домашніх завдань;

 • перевірка набутих вмінь на практичних заняттях;

 • тестова перевірка знань студентів;

 • інші форми.

3.4. Виконання деяких завдань самостійної роботи студентів може контролюватись при проведенні практичних занять (деякі питання заняття можуть стосуватися тем, які частково або повністю пророблялись самостійно), викладач може передбачити проведення заняття повністю за темами самостійної роботи.

3.5. При кредитно-модульній системі навчання теми самостійної роботи входять у модуль. Контролюються після закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять з дисципліни і їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

3.6. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

3.7. Контроль за опрацюванням навчального матеріалу, винесеного на самостійну роботу проводиться викладачем на заняттях, в позааудиторний час за двобальною (“зараховано” або “не зараховано”) або за впровадженою шкалою в ОНАЗ ім. О.С. Попова. Консультації та поточний контроль викладачем проводяться згідно з розкладом додаткових занять.

3.8. Результати поточного контролю за самостійну роботу студентів фіксуються в журналі викладача.

ЛІТЕРАТУРА
Нормативна


 1. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. — К.: Істина, 2003. — 208 с.

2. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ // ВВР України. — 1991. — № 14. — С. 168.

3. Закон України “Про господарське товариство” від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ // ВВР України. — 1991. — № 49. — С. 682.Основна

 1. Богатирьов А.М. Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв’язку: навчальний посібник / Богатирьов А.М., Богатирьова Л.Д., Редькін О.С., Тардаскіна Т.М. – Одеса, 2007. – 212 с.

 2. Богатирьов А.М. Методичні вказівки до комп’ютерної ділової гри з дисципліни «Менеджмент, маркетинг та підприємництво» / Богатирьов А.М., Богатирьова Л.Д., Столярська К.М., Калугіна Н.А. - Одеса 2010, - 40 с.

 3. Жуковська Л.Е. Методичний посібник до практичнихзанять з курсу «Менеджмент організацій» / Жуковська Л.Е., Аветісян К.П., Козак В.І. - ОНАЗім. О.С. Попова. - Одесса, 2010. – 63 С.

 4. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Перевод с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М:”Дело”, 1992.-702с.

 5. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: навчальний посібник. / Осовська Г. В., Осовський О. А. – К.: Кондор, 2007. – 676 с.

 6. Редькін О.С. Сучасні стратегії та технології корпоративного управління / Редькін О.С., Вернер В., Хрущ Н.А.– Одеса: “Евен”, 2004. – 224 с.Приор», 1998. – 240 с.

 7. Сакун А.А. Збірка ділових ігор до практичних робіт з курсу "Менеджмент" (КТ) / Сакун А.А., Аветисян К.П., Калугина Н.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова. – 169 с.

Допоміжна

 1. Брасс А. А. Основы менеджмента: учеб. пособ. / А. А. Брасс. – Мн.: ИП “Экоперспектива”, 1999. – 239 с.

 2. Вачугов Д. Д. Практикум по менеджменту: деловые игры: учеб. пособ. / Д. Д. Вачугов, Н. А. Кислякова. – М.: Высш. шк., 1998. – 176 с.

 3. Вершигора Е. Е. Менеджмент: учеб. пособ. / Е. Е. Вершигора. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 256 с.

 4. Глухов В. В. Менеджмент: учеб. / В. В. Глухов. – СПб.: Специальная Литература, 1999. – 700 с.

 5. Ґріфін Р. Основи менеджменту: підруч. / Р. Ґріфін, В. Яцура; наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.

 6. Жигалов В. Т. Основи менеджменту та управлінської діяльності: підруч. / В. Т. Жигалов, Л. М. Шимановська. – К.: Вища шк., 1994. – 223 с.

 7. Завадський Й. С. Менеджмент: Management: у 3 т. / Й. С. Завадський. – 3-е вид., доп. – К.: Видавництво Європейського університету, 2001. – Т. 1. – 2001. – 542 с.

 8. Менеджмент (Современный российский менеджмент): учеб. / под ред. Ф. М. Русинова и М. Л. Разу. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. – 504 с.

 9. Менеджмент организации. учеб. пособ. / З. П. Румянцева, Н. А. Саломатин, Р. З. Акбердин и др. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 432 с.

 10. Менеджмент: учеб. [для вузов] / [М. М. Максимцов, А. В. Игнатьева, М. А. Комаров и др.]; под ред. М. М. Максимцова, А. В. Игнатьевой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 343 с.

 11. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; [пер. с англ.]. – М.: Дело, 1998. – 800 с.

 12. Нємцов В. Д. Менеджмент організацій: навч. посіб. / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сініок. – К.: ТОВ “ЕксОб”, 2001. – 392 с.

 13. Стадник В. В. Менеджмент: посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.

 14. Тарнавська Н. П. Менеджмент: теорія та практика: підруч. [для вузів] / Н. П. Тарнавська, Р. М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.

 15. Франчук В. Основи менеджменту: навч. посіб. / В. Франчук. – Львів: Каменяр, 1997. – 95 с.

 16. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підруч. / Ф. І. Хміль. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

Додаток АОрієнтовні рекомендації щодо роботи студентів з літературою
Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, параграфу, дотримуватись таких правил:

 • Зосередитись на тім, що читаєш;

 • Виділити саму суттєвість прочитаного, відкидаючи дрібниці;

 • Зрозуміти думку автора чітко і ясно і це допоможе виробити чітку і власну думку;

 • Мислити послідовно і обережно;

 • Уявити ясно те, що читаєш.

 • У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних термінів знаходити в словнику іншомовних слів і у спеціальних довідниках з професії.

 • Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати декілька раз, щоб зрозуміти їхній смисл.

У тексті зустрічаються окремі слова, фрази, або цілі речення, що виділені курсивом, жирним шрифтом, або набрані в розрядку. Це свідчить про акцент автора на основному.

Після прочитання тексту необхідно: • Виділити головну думку автора;

 • Виділити основні питання тексту від другорядних;

 • Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і життям (практикою);

 • Закріпити прочитане у свідомості;

 • Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі;

 • Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам.

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора, року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік і номер видання, заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних питань тексту в логічній послідовності теми.

Складання плану, або тез логічно закінченого по смисловому змісту уривка тексту, сприяє кращому розумінню його. План може бути простий або розгорнутий, тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури за даною темою.

Після складення плану необхідно перейти до текстування записів.

Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути короткі або розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його літературної і професійно лексики, навичок самостійної роботи з книгою. По мірі клопіткої і систематичної праці, записи повинні носити тезисний характер і бути логічно послідовними.

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються різним шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, рамками, стовпчиками тощо.

Записи можуть бути у вигляді конспекта, простих або розгорнутих тезів, цитат, виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем.Конспект (лат. conspectus – огляд) – це коротка, стисла, послідовно викладена за текстом універсальна форма запису основного змісту прочитаного, яка може супроводжуватись різними вищезгаданими записами.

Складання конспекту зводиться до коротких записів змісту кожного заголовку плану. Виділяючи основні думки, положення, підтвердження прикладами. Всі питання плану повинні бути пов’язані між собою.Виписки використовуються за необхідності викладання найбільш важливих місць, фактів, цифрових даних, точного формулювання правил та законів.

Цитата (лат. citare – визнавати) – це послідовний вислів, яким підкреслюється положення тексту. Вона зберігає гостроту висловлювання автора, виписується послідовно, грамотно і вказується джерело цитати.

Важливим елементом конспектування є уміння використовувати ілюстровані роботи (схеми, графіки, діаграми) і систематизовані таблиці. Основним недоліком у даному питанні є механічне виконання ілюстрацій, що не пов’язане з текстовим матеріалом.

Викладач повинен акцентувати увагу студентів на необхідності виконання та значенні графічних зображень і систематизованих таблиць, навчити їх самостійно складати, аналізувати і користуватись при теоретичних викладках матеріалу. Наприклад, при вивченні кровообігу у тварин можна обмежитись рисунком без текстуальних записів.

Складання тематичних графічних зображень і таблиць сприяє кращому засвоєнню однорідних явищ, дозволяє простежити за розвитком одного і того ж явища, тобто охопити увесь навчальний матеріал теми.

Систематизовані таблиці дозволяють студентам узагальнити набуті знання, аналізувати одержану інформацію.

Складання ілюстрованих матеріалів проявляє творчу і свідому активність студента до оволодіння знаннями, сприяє практичним умінням і навичкам до самостійної, вдумливої праці.

Навички конспектування виробляють уміння студента до написання рефератів.

Реферат (лат.reffere – докладувати, повідомляти) – це короткий виклад суттєвості змісту якої-небудь книги, теми, чи окремого питання прочитаного джерела.

Реферат викладають у вигляді вільного запису своїми словами, дотримуючись послідовності фактів згідно з джерелами і супроводжуючі текст виписками, цитатами, ілюстративними матеріалами.Необхідно привчити студентів користуватись великою кількістю джерел для написання реферату. Це дає можливість повноцінніше висвітлювати тему і навчитись зіставляти вислови, думки, цифрові дані різних авторів, років видання, що сприяє виробленню власної думки студента і є рушійним фактором до навичок елементів дослідницького мислення.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка