Методичні рекомендації щодо складання індивідуального навчального плану учня з особливими освітніми потребами в інклюзивному класіДата конвертації09.09.2017
Розмір74.1 Kb.


Гаяш О.В. - канд. пед. наук,

методист кабінету дошкільної, початкової

та інклюзивної освіти ЗІППО
Методичні рекомендації

щодо складання індивідуального навчального плану учня з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі
Запорукою успішного входження дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивне середовище є розробка індивідуального навчального плану. Ця вимога законодавчо закріплена. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.2012 р. № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до робочого навчального плану школи, за навчальними програмами, підручниками, посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для загальноосвітніх навчальних закладів. Для дітей з особливими освітніми потребами, які мають інтелектуальні порушення та зі складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку) на основі робочого навчального плану школи розробляється індивідуальний навчальний план (ІНП) з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації та на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин, тобто, передбачається, що дитина буде відвідувати не всі уроки.

Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень (кількість годин визначають психолого-медико-педагогічні консультації). Такі години враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження.

Зміст корекційно-розвиткових занять повинен бути спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, і реалізується через спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками:

- для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором:

“Соціально-побутове орієнтування”, “Розвиток мовлення”, “Корекція вад розвитку, комунікація”, “Орієнтування в просторі та мобільність”, “Ритміка”, “Лікувальна фізкультура”; предметно-практичне навчання;

- для глухих дітей:

“Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови”, “Соціально-побутове орієнтування”, “Ритміка”;- для дітей зі зниженим слухом:

“Розвиток слухового сприймання та формування вимови”, “Ритміка”;

- для розумово відсталих дітей:

“Розвиток мовлення”, “Соціально-побутове орієнтування”, “Ритміка”, “Лікувальна фізкультура”;

- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення:

“Логоритміка”, “Розвиток мовлення”, “Розвиток зв’язного мовлення”, “Лікувальна фізкультура”;

- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату:

“Корекція вад розвитку”, “Лікувальна фізкультура”; “Соціально-побутове орієнтування”,

- для дітей із затримкою психічного розвитку:

„Корекція розвитку”, „Розвиток мовлення”, „Ритміка”.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться як у першу, так і в другу половину дня вчителями-дефектологами за кваліфікацією: логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олігофренопедагог, ортопедагог, а також практичними психологами, які залучаються з навчально реабілітаційних центрів (НРЦ), спеціальних навчальних закладів шляхом укладання угод про співпрацю, а також психологами шкіл, установ соціального захисту, ПМПК, центрів практичної психології та соціальної роботи, створених при управліннях освіти і науки, ресурсних центрів. Координація послуг зазначених фахівців здійснюється місцевими управліннями освітою, відповідно до інформації, отриманої від дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивними групами/класами.
Подаємо нижче зразок ІНП учня з особливими освітніми потребами.
ПОГОДЖЕНО: Затверджено педрадою школи

Завідувач міської ПМПК Протокол № _ від __________

_______ ПІП Голова педагогічної ради

______________ ПІП
Індивідуальний навчальний план для дитини з особливими освітніми потребами

ПІП, учня _____ класу назва навчального закладу

на 2013-2014 навчальний рік

(складено на основі робочого навчального плану школи та Типового навчального плану спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей з порушенням опорно-рухового апарату з українською мовою навчання, наказ МОН України № 778 від 26.08.2008, додаток 17)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Інваріантна складова

Українська мова навчання з вивченням рос. мови

Мови і

літературиУкраїнська мова

3

Англійська мова

3

Російська мова

2

Українська література

3

Світова література

2

Суспільствознавство

Історія України

1

Всесвітня історія

1

Етика

1

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Математика

Математика

4+0,5

Природознавство

Природознавство

1

Географія

2

Технології

Трудове навчання

звільнений

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

звільнений

Разом (без фізичної культури)

26+0,5

Варіативна складова

3

з них:

на корекційно-розвиткові заняття


2

Корекція розвитку

0,5

Лікувальна фізкультура (на_____________________________)

1,5

на збільшення годин предметів інваріантної складової (________)

0,5

курс за вибором (____________)

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування корекційно-розвиткових занять та фізичної культури)

27

Всього годин

29

Такий план складається колегіально. Це є ключовою вимогою в інклюзії. До складу робочої групи входять: батьки, учень (якщо це можливо), вчитель початкової школи, педагоги-предметники (основної, старшої школи), завуч, психолог, логопед, дефектолог, у разі потреби – соціальний працівник. Засідання групи мають бути регулярними та фіксуватися у відповідному розкладі, якщо виникає потреба – збираються позапланово. Члени групи зобов’язані регулярно слідкувати за виконанням індивідуального навчального плану учнем та оцінювати, а також вносити до нього необхідні зміни. Діяльність групи повинна мати офіційний характер, тобто попередньо визначаються питання для обговорення, регламент, місце зібрання. Інформацію стосовно кожного засідання члени робочої групи мають отримувати попередньо.Якщо дитина має сенсорні порушення при збереженому інтелекті і потребує створення відповідних адаптацій навчальних матеріалів та корекційних занять, для неї розробляється та частина програми розвитку, яка стосується надання цих послуг та розроблення відповідних адаптацій. За потреби адаптується навчальна програма, але розроблення індивідуального навчального плану є недоцільним.

Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням складається відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка