Методичні рекомендації по вивченню дисципліни дисципліна "Імуноцитологія" є спеціальною дисципліною для спеціальності "біологія" освітньо-кваліфікаційного рівняСкачати 445.61 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір445.61 Kb.
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Біологічний факультет

Кафедра цитології, гістології

та біології розвитку

Укладач(і):

Скрипник Н.В.

ІМУНОЦИТОЛОГІЯ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

за напрямком підготовки 7.0704 «біологія»
Затверджено

на засіданні кафедриПротокол №____

від _______2010 р.

Зав. кафедри
_____________ Дзержинський М.Е.

Декан факультету


_____________ Остапченко Л.І.


КИЇВ – 2010


Робоча навчальна програма з дисципліни «Імуноцитологія».

Назва навчальної дисципліни
Укладач(і) канд. біол. наук, доц. Скрипник Наталія Вячеславівна

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Лектор(и): канд. біол. наук, доц. Скрипник Н.В.

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали
Викладач(і): канд. біол. наук, доц. Скрипник Н.В.

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття
.

Погоджено

з науково-методичною комісією


Протокол Вченої ради

біологічного факультету №_____

від «____» ___________ 2010р.

___________________________

Голова НМК П.Я. Кілочицький

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна “Імуноцитологія” є спеціальною дисципліною для спеціальності “біологія” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що читається в 8 семестрі в обсязі 2 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), що включає 32 годин лекцій, 40 годин самостійної роботи і закінчується підсумковим модулем (іспитом).
Мета вивчення і завдання навчальної дисципліни “Імуноцитологія” полягає у глибокому висвітленні основних принципів структурно-функціональної організації імунної системи, а саме, порівняльного аналізу особливостей структурно-функціональної організації органів та клітин імунної системи та закономірностей кооперативної взаємодії між ними у динамічній системі функціонуючого організму у різні періоди його існування та за різних умов оточуючого середовища; формування уявлення щодо єдиної концептуальної стратегії імунних взаємодій; розгляд різних стратегій формування імунної відповіді та можливих шляхів розвитку імунної системи у філогенезі та закономірності її розвитку в онтогенезі; розгляд можливих способів керування імунною відповіддю організму, впливу на характер та рівень його імунної активності, а також сучасних фундаментальних та прикладних задач імуноцитології.
Предмет навчальної дисципліни “Імуноцитологія” включає основні питання структурно-функціональної організації імунної системи на мікроскопічному та субмікроскопічному рівнях, закономірності кооперативної взаємодії органів та клітин імунної системи при різних фізіологічних станах організму, зумовлених характером реалізації певної програми розвитку та фізіологічним статусом.

В ході вивчення дисципліни демонструється значення та можливість практичного застосування окремих методичних прийомів, системних алгоритмів аналізу та понятійних елементів імуноцитології в інших галузях біології а також інших сферах суспільної діяльності (медицині, тваринництві тощо).


Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати: базові принципи стратегії еволюційного розвитку імунітету, основні закономірності структурної організації імунної системи на мікроскопічному та субмікроскопічному рівнях, особливості функціонування органів та клітин імунної системи, а також закономірності їх кооперативної взаємодії у процесі формування імунної відповіді при різних фізіологічних станах організму.
Студент повинен вміти: проводити системний аналіз характеру структурно-функціональної організації органів та клітини імунної системи при різних фізіологічних станах організму; прогнозувати можливість, ймовірність, напрямок та рівень структурно-функціональних змін при зміні фізіологічного статусу в системі кооперативної взаємодії елементів імунної системи при формуванні імунної відповіді, вибирати адекватні методи для аналізу таких змін; аналізувати, описувати та пояснювати морфо-функціональні зміни клітин імунної системи у відповідності до конкретних умов середовища, застосовувати отримані знання для аналізу причинно-наслідкових взаємодій в процесі розвитку імунної відповіді за умов норми та патології, орієнтуватися в принципових питаннях і теоріях сучасної імуноцитології, вміти самостійно проводити підбір та аналіз сучасної біологічної наукової інформації.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна “Імуноцитологія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки «біологія», є базовою для вивчення таких дисциплін спеціалізації як «Патологія клітини», «Гематологія», «Спецгістологія».

Дисципліна є базовою для засвоєння знань і вмінь зі спеціальних дисциплін у системі підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», зокрема таких як «Порівняльна цитологія», «Порівняльна гістологія», «Механізми клітинної диференціації», «Клітинні механізми онкогенезу».

Вивчення дисципліни “Імуноцитологія” передбачає засвоєння закономірностей морфо-функціональних змін органів та клітин імунної системи при зміні фізіологічного статусу організму а також методів та прийомів імуноцитологічних досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів.
Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна “Імуноцитологія” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Курс має загальний обсяг 32 годин лекцій, 40 годин самостійної роботи студентів - всього 72 годин або 2 кредити, що передбачає 2 змістових модулі. Перший змістовий модуль включає 1-7 теми, другий 9-13 теми. Підсумковий модуль включає питання повного лекційного курсу.
Система оцінювання знань студентів з дисципліни включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Вид роботи

Бали

Відповіді на заняттях,науковий рівень реферування сучасної наукової літератури, участь у дискусіях тощо

5


Модульна контрольна робота 1.

15

Сума


20


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Вид роботи

Бали

Відповіді на заняттях,науковий рівень реферування сучасної наукової літератури, участь у дискусіях тощо

5


Модульна контрольна робота 2.

15

Сума


20


Підсумкова модульна робота (іспит)

40


Форми поточного контролю. Поточний контроль здійснюється під час проведення лекцій і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи.

При поточному контролі оцінці підлягають систематичність роботи на лекціях, рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, вміння вести наукову дискусію, науковий рівень та ґрунтовність реферування сучасної наукової літератури та результати експрес-контролю у формі тестів (максимальна кількість балів в межах змістового модулю дорівнює 5 балам).


Модульний контроль. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та рівня засвоєння певного блоку матеріалу, вміння вирішувати конкретні наукові логічні задачі, самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст певної частини дисципліни, уміння письмово подати певний матеріал.

При виставленні балів за модульний контроль оцінці підлягають рівень теоретичних знань та практичних навичок з тем, включених до змістових модулів.

Виставлення оцінок за змістові модулі проводиться на підставі оцінок поточного контролю та проведеної підсумкової модульної контрольної роботи за даним змістовим модулем з метою оцінки результатів знань студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля (максимальна кількість білів модульної контрольної роботи в рамках першого та другого змістових модулів дорівнює 15 балам).

В таблиці представлена максимальна кількість балів за змістові модулі та розрахунок підсумкової оцінки за накопичувальною системою з дисципліни “Імуноцитологія”, який складається з 2 змістових модулів і має загальний обсяг рівний 2 кредити (32 годин лекцій, 40 годин самостійної робот, всього 72 години).Загальна кількість балів, які можуть отримати студенти з дисципліни “Імуноцитологія”

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Підсумковий модуль

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

Відповіді на заняттях науковий рівень реферування сучасної наукової літератури, участь у дискусіях тощо

Модульна контрольна робота 1

Відповіді на заняттях науковий рівень реферування сучасної наукової літератури, участь у дискусіях тощо

Модульна контрольна робота 25

15

5

15

40
Сума

20

20

40

100


Семестровий контроль

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі підсумкової модульної роботи/ іспиту, максимальна кількість балів за який становить 40 балів. На іспит виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішення практичних завдань.


Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни “Імуноцитологія” виставляється після обов’язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття через написання реферату та усне опитування у позааудиторний час (але не більше половини від загальної кількості семінарських занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнюється нулю.

Результати підсумкової модульної роботи (іспиту) оцінюються за 100-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.
100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету

91 – 100

5

відмінно

85 – 90

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

1 – 59

2

не задовільно
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка