Методичні рекомендації по організації роботи з профілактики правопорушень у сучасному навчальному закладі ВступСкачати 306.05 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір306.05 Kb.
Методичні рекомендації

по організації роботи

з

профілактики правопорушень

у сучасному навчальному закладі
Вступ

Однією із складних проблем сучасної школи є проблема антисоціальної поведінки дітей та підлітків. Педагогічна практика стверджує, що серед учнів все більше стає важковиховуваних. Таку категорію дітей класифікують як діти та підлітки з нестандартною (девіантною) поведінкою. Першопричиною, яка призводить до відхилень у поведінці, є ігнорування особливостей цього вікового періоду, недооцінка дорослими глибоких вікових суперечностей у розвитку підлітка.

З огляду на це важливого значення набуває профілактична та корекційна робота соціально-психологічної служби загальноосвітньої школи. Основною виконавчою ланкою в цій системі є шкільна рада профілактики правопорушень, мета й завдання якої – створення умов зі сприяння соціальному зростанню молоді, утвердженню свідомості і високогуманних принципів, утілених у праві, підвищення соціальної активності в діяльності, спрямованої на запобігання правопорушенням.

Як варіант, вирішення проблеми є пропагування й залучення молоді до фізичного виховання й спорту, до участі в гуртках, різних виховних заходах, екскурсіях та походах по рідному краю. Водночас, педагогічні працівники і психологічна служба школи повинні тісно співпрацювати із родинами, де знаходяться діти, поведінка яких підлягає корекції (відвідувати таких учнів вдома, проводити бесіди з батьками, надавати консультації у вихованні „важких підлітків”, залучати батьків і учнів до участі у позакласних заходах ). Система роботи школи з важковиховуваними учнями повинна поєднуватися із системою національного виховання і передбачити цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність складових її частин.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ШКІЛЬНУ РАДУ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД УЧНІВ

Шкільна рада з профілактики правопорушень серед учнів створена за рішенням ради з питань освіти із числа педагогічних працівників, старшокласників, батьків і є складовою частиною системи шкільного самоврядування.Мета і завдання ради:

1. Гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу, створення максимально сприятливих умов для співпраці педагогів, учнів та їхніх батьків як головної умови запобігання і подолання відхилень у поведінці учнів.

2.     Формування і розвиток єдиного шкільного колективу із здоровим моральним кліматом.

3.     Забезпечення координації діяльності усіх шкільних ланок, які забезпечують життєдіяльність учнівського колективу.

4.     Підвищення ефективності виховної роботи з учнями, розвиток учнівського колективу, громадської активності, самостійності, відповідальності учнів за свої вчинки, профілактика негативних проявів серед учнів.

Організація роботи ради

Шкільна рада з профілактики правопорушень серед учнівської молоді обирається у складі 7-9 осіб. Періодичність її засідань визичається загальним станом профілактичної роботи в школі, моральним кліматом у мікрорайоні школи та необхідністю проведення засідань, але не менше одного разу на чверть. Головою ради обирається, як правило, директор школи або його заступник з виховної роботи. Рада не підпорядкована комісії у справах неповнолітніх, але співпрацює з нею та іншими правоохоронними і громадськими організаціями в тісному взаємозв'язку.Функції ради

Рада є суто профілактичним органом, що і визначає її основне завдання. Вона виконує такі функції: • діагностичну, яка реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з'ясування реального стану навчально-виховного процесу;

 • координуючу, яка зумовлює ефективність взаємозв'язків ради та суб'єктів зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сім'я, ровесники, заклади культури, засоби масової інформації, мікрорайон та ін.);

 • творчу, яка дає право на вибір доцільних психолого-педагогічних впливів на школярів із урахуванням конкретних умов і особистостей;

 • проективну, яка полягає у виробленні нових ефективних форм і методів реагування на очікувану і реальну ситуацію з відхиленнями у поведінці або з порушеннями морально-правових норм;

 • оцінювально-узагальнюючу, яка забезпечує вибір адекватної системи роботи ради на основі аналізу і оцінки наявного стану;

 • просвітницьку, яка реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань з права, психології, соціології, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень;

 • прогностичну, яка полягає-у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів із відхиленнями у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

У діяльності ради використовуються різноманітні форми колективної, групової, індивідуальної роботи, звернення за допомогою до батьків, правоохоронних органів, медичних закладів, соціологічних служб та інших суб'єктів діяльності з учнями

(зразок)


Наказ

«___»___________200___р. №


«Про створення ради профілактики правопорушень»
На виконання Національної програми «Діти України», Указу Президента України № 200/98 від 18 березня 1998 р., з метою роз­в'язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального й духовного розвитку та підвищення рівня організації змістовного дозвілля
наказую:

 

1. Створити в НВК раду профілактики правопорушень серед учнів у складі:• голови ради, заступника директора з виховної роботи ___________________________;

• відповідального секретаря ради, педагога-організатора_____________________________

• членів Ради:

класного керівника____класу ______________________;

голови шкільного батьківського комітету ______________;

голова учнівської ради ______ класу ___________________;

практичного психолога_______________;

соціального педагога______________.

2.  Голові Ради _____________________________________:

2.1. Здійснювати роботу відповідно до положення про Раду профілактики правопорушень.

2.2. До «_____» вересня 20__року скласти план роботи і за­твердити на засіданні Ради.

2.3. До «____» вересня провести перше засідання Ради, розподі­лити обов'язки між членами Ради.

2.4.  Протокол засідання Ради профілактики правопорушень подати до «__» вересня 200___р.

3. Обов'язки щодо загального управління роботою Ради профілактики правопорушень і контролю за нею покласти на за ступника директора з виховної роботи ______________________.

 

Директор НВК                          /________/

 

З наказом ознайомлені:Орієнтовний план

роботи Ради профілактики правопорушень серед підлітків на 20___-20___ н.р.
Вересень ЗАСІДАННЯ І


 1. Аналіз роботи Ради профілактики правопорушень за минулий навчальний рік

 2. Затвердження плану роботи на новий навчальний рік.

 3. Затвердження списку неблагодійних сімей та списку учнів, які взяті на шкільний облік. Призначення наставників учням, які знаходяться на шкільному обліку.


Жовтень ЗАСІДАННЯ ІІ


 1. Зустріч з працівниками кримінальної міліції та правоохоронних органів з учнями, які знаходяться на шкільному обліку та на обліку у кримінальній міліції.

 2. Поради шкільного психолога по роботі з важковиховуваними підлітками. Про зайнятість важковиховуваних дітей у позакласний час. (Відповідальні класні керівники, наставники).

 3. Робота з батьками.

Листопад ЗАСІДАННЯ ІІІ


 1. Виконання правил поведінки для учнів.

 2. Затвердження планів вчителів-наставників..

 3. Проведення аналізу психолого-педагогічної діагностики спрямованої на виявлення схильних до правопорушень. (Відповідальний психолог.).

Грудень ЗАСІДАННЯ IV

.


 1. Індивідуальна робота з важковиховуваними учнями.

 2. Зустріч правоохоронних органів з батьками, діти яких знаходяться на обліку та у групі „ризику”.

 3. Заслуховування на раді профілактики учнів, які прогулюють уроки .

 4. Поради соціального педагога по роботі з педагогічно-занедбаними дітьми.Лютий ЗАСІДАННЯ V


 1. Звіт окремих вчителів-наставників про роботу з учнями, які знаходяться на обліку в школі.

 2. Інформація про відвідування окремих функціонально неспроможних сімей.

 3. Перегляд списку учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку.

Березень ЗАСІДАННЯ VI


 1. Звіт класних керівників та наставників про індивідуальну роботу по запобіганню правопорушень.

 2. Перегляд списку учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку.

 3. Запрошення батьків, діти яких прогулюють уроки, порушують дисципліну.

 4. Відвідання родин учнів, які знаходяться в „групі ризику”.

Квітень ЗАСІДАННЯ VIІ


 1. Заслуховування вчителів-наставників про зроблену роботу.

 2. Індивідуальна робота з окремими учнями працівника міліції.


Травень ЗАСІДАННЯ VIІІ


 1. Підсумкове засідання Ради. Профілактична робота перед літніми канікулами.

 2. Перегляд списків учнів, які стоять на обліку, та деструктивних сімей.

 3. Зайнятість учнів «групи ризику» під час літнього відпочинку.Протокол

_____засідання ради профілактики правопорушень

від____________________

Присутні:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Слухали:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановили:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Голова ради

СекретарОрієнтовні критерії

постановки учнів на внутрішкільний контроль

Якщо учень систематично: • не виконує норми навчальної, трудової та загальної дисципліни, встановлені Правилами для учнів школи;

 • пропускає уроки без поважних причин;

 • виявляє несумлінність, безвідповідальне ставлення до навчання та суспільно корисної праці;

 • не виконує вимог учителів та батьків, вступає з ними в конфлікт;

 • не поважає думку учнівського колективу, не приймає допомоги, хизується своїм неробством;

 • здійснює антигромадські, аморальні дії, які мають характер правопорушень;

 • вживає алкоголь, палить;

 • має схильність до вимагання грошей у школярів;

 • має схильність до насильства над слабшими.


Схема

вивчення особистості важковиховуваних підлітків


 1. Загальні дані про учня

 2. Фізичний розвиток і стан здоров’я

 3. Умови сімейного виховання

 4. Відомості про навчальну діяльність

 5. Ставлення до праці

 6. Соціальна активність

 7. Участь у гуртках і спортивних секціях

 8. Статус у класному колективі

 9. Відомості про друзів та найближче оточення

 10. Характерні порушення дисципліни, заходи виховного впливу, що застосовувалися до учня

 11. Чи має навички культури поведінки

 12. Особливості мислення

 13. Найтиповіші психічні стани

 14. Інтереси, нахили, здібності

 15. Які моральні якості намагається в собі виховувати

 16. Плани на майбутнє

 17. Особливості вольових якостей

 18. Як проводить вільний час

 19. Характер читацьких інтересів

 20. Коло друзів поза школою

 21. Ставлення до природи

 22. Найяскравіші риси характеру

 23. З якого класу характеризується як важковиховуваний

 24. Які позитивні риси відзначалися раніше

 25. Які позитивні риси є в учня зараз

 26. Які негативні риси і якості відзначалися раніше

 27. Які негативні риси і якості є в учня зараз

Характеристика

Іванова Петра Івановича,

12.03.1996 року народження,

учня ______ класу ЗОШ ___

Іванов Петро навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як ((-не)старанний, (-не) дисциплінований, працелюбний, уважний) учень. Має навчальні досягнення (високого, достатнього, середнього, низького) рівня. Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну міру, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано). Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам’ять, (гарно, добре, швидко, повільно) запам’ятовує учбовий матеріал. Виявляє (логічне, образне, конкретне, творче) мислення. Має здібності до вивчення (вказати предмети). На уроках завжди (уважний, активний, байдужий, (-не)виконує домашні завдання, допомагає товаришам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадянську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самоврядування, у культмасових заходах, у спортивному житті школи). Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, веселий, товариський, стриманий, (-не) врівноважений, розсудливий, (-не)дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу чи ні). Правила поведінки (завжди свідомо виконує, не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправноїповедінки). Користується повагою серед вчителів. Має авторитет серед товаришів. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають та інше).

Характеристика видана для подання___________

Директор школи      (підпис)

Класний керівник    (підпис)

Картка
особистого обліку учня з девіантною поведінкою,
який перебуває на внутрішньошкільному обліку
1. Прізвище, ім’я та по батькові ____________________________________________
2. Клас __________________________________________________________________
3. Число, місяць, рік народження ____________________________________________
4. Прізвище, ім’я та по батькові батьків _______________________________________
 Мати____________________________________________________________________
 Де працює ______________________________________________________________
  Батько___________________________________________________________________
 Де працює _______________________________________________________________
5. Характеристика сім’ї ____________________________________________________
6. Причини неблагополуччя ________________________________________________
7. Коли поставлено на облік ________________________________________________ 
8. За що поставлено на облік  ______________________________________________
 9. До якого правопорушення схильний ______________________________________
10. Наставник ___________________________________________________________
11. Ставлення до навчання_________________________________________________
12. Поведінка ____________________________________________________________

13. Яка робота проводиться щодо профілактики правопорушень _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи _______________/____/

____________________
Акт

обстеження матеріально-побутових умов сім’ї

__________________________________________ Від «___»____________ 20__ р.

Сім’я проживає за адресою:________________________________________

Комісія у складі:_________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________

провела обстеження матеріально-побутових умов сім’ї_________________

_____________________________________________

____________________________________________

в ході якої було виявлено наступне:

сім’я складається з ____ чоловік;

мати _____________________________________________

батько ____________________________________________

діти:


1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

Інші:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Займають житлове приміщення:_______________

Санітарний стан житлового приміщення:___________

____________________________________________________________

Наявність куточку для дитини, одягу, взуття, постільних речей,

іграшок, книг: ______________________________________________________

Взаємовідносини в сім’ї: _____________________

___________________

Характеристика батьків _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Взаємовідносини з дітьми: ____________________

____________________

Висновки та пропозиції комісії: _______________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Підписи членів комісії:

Соціальний педагог   ________________________

Практичний психолог_____________________________________________

Класний керівник _____ класу__________________________

З актом ознайомлені __________/П.І.П. батьків

Рекомендації

щодо ведення щоденника спостережень

педагогічно занедбаного школяра
І. Загальні відомості про учня

1.     Клас

2.     Прізвище, ім’я, по батькові

3.     Дата народження


ІІ. Дані спостереження вчителя


1.     Із якого часу ведеться спостереження

2.     Навчальна діяльність

3.     Ставлення до праці

4.     Становище в колективі

5.     Ставлення до дорослих, педагогів

6.     Із ким проводить вільний час за місцем проживання

7.     Основний зміст дозвілля

8.     Особливості характеру і поведінки

9.     Навички культури поведінки

10.   Основні прояви педагогічної занедбаності

11.  Чи стоїть на обліку правопорушників, із якого часу, причини
ІІІ. Умови життя в сім’ї:

1.     Відомості про батьків та інших членів сім’ї

2.     Стосунки в сім’ї

3.     Матеріально-побутові умови


ІV. Стан здоров’я школяра

1.     Відхилення у фізичному розвитку

2.     Заняття спортом

3.     Чи стоїть на обліку у психоневрологічному диспансері

4.     Висновки дільничного лікар

Документація

класного керівника на учня, що перебуває на внутрішкільному обліку
1. Зазначити зміст роботи з учнями девіантної поведінки та їх батьками у виховному плані

2. Витяг із протоколу засідання ради профілактики правопорушень, коли і за що було поставлено на облік.

3. Характеристика на учня (штамп, печатка, підпис класного керівника, директора школи)

4. Акт обстеження умов проживання (завірений директором школи, обов”язково підпис батьків, що з актом ознайомлені)

5. Картка учня девіантної поведінки

6. Журнал обліку профілактичної роботи з правопорушниками

№ / Дата / Зміст роботи/  Хто проводить/  Підпис вчителя/  Підпис учня/

7. Щоденник спостережень педагогічно занедбаного школяра

8. Пояснювальні записки, доповідні , розписки, клопотання і т.д.

(зразок)

НАКАЗ


«__» 200_ року №__

«Про організацію роботи школи з профілактики правопорушень»

З метою удосконалення профілактичної роботи з учнями школи, відповідно до річного плану школи

наказую:

1. Заступнику директора з виховної роботи ____:

1.1. Розробити до «__» вересня 200__ р. план роботи з профілактики правопорушень серед учнів на 200_1200_ н.р., до плану включити заходи класно-узагальнюючого контролю, індивідуальну роботу психолога та класного керівника з учнями «групи ризику», які перебувають на внутрішкільному обліку.

1.2. До «__» вересня 200 _ р. спланувати і проводити семінари окремо для батьків і класних керівників із залученням психолога, лікаря-нарколога, представників кримінальної міліції у справах неповнолітніх, громадських організацій, юридичних

служб.

1.3. Організувати соціально-педагогічну допомогу учням і сім'ям, які потребують особливої уваги.1.4. Надсилати повідомлення про учнів, які скоїли злочини, до комісії у справах неповнолітніх району для проведення подальшої профілактичної роботи.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи _____:

2.1. Посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, щотижня аналізувати стан відвідування, використовуючи дані загальношкільного обліку.

3. Психологу школи ________________________:

3.1. Визначати інтереси учнів та залучати їх до занять у гуртках та секціях.

Проводити психолого-педагогічні консиліуми на паралелях класів відповідно до шкільного плану роботи.

3.2. Налагодити зв'язок між сім'єю дитини, що скоїла злочин, школою та службою у справах неповнолітніх.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з виховної роботи _____________________. Інформацію про роботу з профілактики правопорушень подавати до першого листопада, січня, березня, травня 200__ р.

Директор школи

З наказом ознайомлені:


(зразок)

НАКАЗ

«___»___________200___р. №_____«Про стан роботи з учнями, що схильні до правопорушень» 

Відповідно до річного плану роботи школи, було перевірено стан роботи з учнями, схильними до правопорушень та які потребують підвищеної педагогічної уваги. В результаті перевірки було встановлено, що таких дітей на внутрішкільному обліку є______. 

У вересні було проведено вивчення психо-діагностичного стану цих учнів та розроблено координаційний план роботи з ними. До роботи з цією категорією учнів були залучені класні керівники, шкільний психолог, батьки, адміністрація. Класні керівники протягом року відвідували учнів вдома, проводили з ними бесіди, залучали їх до позакласної роботи, участі в роботі гуртків та секцій. Шкільний психолог __________ проводила анкетування та тестування дітей особливого контролю, розро­била рекомендації для батьків та вчителів з роботи з цією категорією дітей.

Члени батьківського комітету брали участь у рейдах з перевірки зайнятості учнів у вечірні години. Проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту», заслуховувалися звіти й інформації з цих питань на нараді при директорові, було проведено засідання малої педагогічної ради, на яку запросили учнів, котрі мають численні пропуски уроків, з батьками. Про вирішення долі учнів школи____________ адміністрація школи зверталася по допомогу до кримінальної міліції у справах неповнолітніх і до ___________ райдержадміністрації з проханням

притягнути батьків учня ____ класу до відповідальності за їх недбале ставлення до виховання дитини. У квітні було попереджено батьків учня _________про можливість поз­бавлення їх батьківських прав, якщо вони не змінять ставлення до виконання своїх конституційних обов'язків.

Але в роботі з профілактики правопорушень є чимало недоліків як в діяльності класних

керівників, так і в школі в цілому. Необхідно тісніше знайомитися з неблагополучними сім'ями, залучати дітей до шкільної справи, проводити роботу у мікрорайоні школи.

На підставі вищезазначеногонаказую:

1. Класним керівникам школи:

1.1.  Провести детальне ознайомлення зі станом домашніх умов учнів і при виявлені нега -тивних явищ у родинах поставити їх на внутрішкільний облік для проведення систематичного профілактичного контролю, а у разі необхідності підготувати необхідні документи для по становки на облік у кримінальній міліції у справах неповнолітніх (до «___»________ц.р.).

1.2. Залучати до співпраці батьківський комітет. Особливо використовувати допомогу батьків-спеціалістів правових органів у проведенні роботи з попередження порушення законів учнями.

1.3. Завести щоденник спостереження за такими дітьми і скласти план роботи з цією кате- горією дітей.

 2. Шкільному психологу________________:

2.1.  Розробити систему діагностики та корекції поведінки цих дітей, вивчити особливості їх характеру.

2.2.  Провести семінар з класними керівниками про обговорення рекомендацій в роботі з важковиховуваними дітьми.

 3.  Заступнику директора школи з виховної роботи________:

3.1.  Скласти заходи з профілактики правопорушень у роботі з учнями, схильними до їх скоєння.

3.2.  Створити координаційну раду по роботі з такою категорією дітей у мікрорайоні школи.

3.3.  Провести огляд дітей, які стоять на об ліку в школі. Один раз на чверть збирати звіти про роботу класних керівників з дітьми такої категорії. Інформацію узагальнювати, доводити до відома педагогічного колективу та надсилати в управління освіти, молоді та спорту __________ райдержадміністрації для вживання заходів.

3.4. Ширше залучати до роботи школи органи кримінальної міліції у справах неповнолітніх та прокуратури.


 1. Контроль за виконанням цього наказу по класти на заступника директора з виховної

роботи ____________.

Директор школи:

З наказом ознайомлені:

План

сумісної профілактичної роботи школи та дільничого інспектора
1. За допомогою взаємної інформації (школа – кримінальна міліція) виявляти неблагонадійні сім’ї, в яких батьки зловживають алкоголем, наркотичними речовинами, створюють неможливі умови для навчання і життя дітей, втягують їх у приступну діяльність. Разом з представником служби відвідувати їх вдома з метою контролю за поведінкою та навчанням дітей та проведення профілактичної роботи.

Адміністрація школи,

дільничний інспектор. 

Постійно.

2. Два рази на семестр проводити Раду профілактики за участю дільничого.

 Голова Ради профілактики правопорушень,дільничний інспектор.

3. Один раз на семестр проводити збори важковиховуваних учнів, які знаходяться на шкільному обліку, Службі у справах неповнолітніх.Заступник директора з ВР,

дільничний інспектор.

4. Кожного кварталу робити звірку скоєних правопорушень у школі та за її межами.Заступник директора з ВР,

дільничний інспектор.

5. Організувати цикл лекцій та бесід на правову тематику з учнями школи для попередження правопорушень.Заступник директора з ВР,

дільничний інспектор.

6. Проводити індивідуальну роботу по профілактиці правопорушень з учнями, які знаходяться на шкільному обліку. Узгоджувати списки внутрішкільного обліку з кримінальною міліцією.Заступник директора з ВР, дільничний інспектор.

7. У разі скоєння правопорушення учнем школи проводити службове розслідування, виявляти причини та умови скоєння протиправних дій, своєчасно інформувати батьків та правоохоронні органи.Адміністрація школи.  

8. Провести роботу по вивченню індивідуальних особливостей дітей, схильних до протиправних дій, та по виявленню таких дітей. Охопити їх позакласною роботою.Заступник директора з ВР,

шкільний психолог.

9. Своєчасно інформувати керівництво управління освіти про проведення в школі масових виховних заходів з метою забезпечення практичної допомоги з охорони правопорядку.Адміністрація школи.

Директор школи __________

Дільничний інспектор                           __________


План

роботи з учнями, схильними до бродяжництва

з/п


Назва заходу

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Виявлення дітей, схильних до бродяжництва, взяття  їх на облік у школі

Протягом року

 

2

Створення банку даних учнів, схильних до бродяжництва

вересень

 

3

Складання соціально - педагогічних характеристик учнів, схильних до бродяжництва.

жовтень

 

4

Проведення обстеження житлово-побутових умов цих учнів, складання актів обстеження.

Вересень-жовтень

 

5

Складання соціальних паспортів учнів, схильних до бродяжництва.

І семестр

 

6

Залучення учнів до роботи в секціях, гуртках.

Протягом року

 

7

Інформування підрозділів кримінальної міліції, служб у справах неповнолітніх про дітей, які не навчаються, скоїли правопорушення, затримані за бродяжництво, вживання наркотичних речовин.

постійно

 

8

Проведення бесіди „Правопорушення і злочин – це одне й те саме?”.

Січень

 

9

Проведення індивідуальної роботи з учнями за програмою Н.П.Анеліної „Я бажаю змінитися”

Протягом року

 

10

Систематичне проведення бесід та лекцій на виховних годинах з метою профілактики деструктивної поведінки, алкоголізму, наркоманії, СНІДу, здорового способу життя.

Протягом року

 

11

Постійно підтримувати контакти з соціальними службами, правоохоронними органами.

Протягом року

 

12

Проведення операцій „Урок”, „Літо” з метою виявлення дітей, що не приступили до занять, схильних до бродяжництва.

Протягом року

 

13

Проведення щоденного контролю за відвідуванням учнями занять.

Постійно

 

14

Організація змістовного дозвілля учнів за інтересами під час канікул

Протягом року

 

15

Організація зустрічі дітей, схильних до бродяжництва, з представниками правоохоронних органів та наркодиспансеру.

Протягом року

 

16

Гра „Ти і право”

Квітень

 

17

Проведення індивідуальних бесід з батьками учнів, схильних до бродяжництва.

Протягом року

 

18

Організація працевлаштування, продовження навчання в інших закладах і відпочинок підлітків, схильних до бродяжництва.

Травень

червень


 

19

Ознайомлення учнів із закладами, які вони обрали.

травень

 

20

Рекомендації „Як поводитись у спілкуванні з правоохоронними органами”

 

 

21

Анкетування „Молодь і протиправна поведінка”

березень

 

22

Лекція для учнів „Відповідальність підлітків за правопорушення”

квітень

 

23

Діагностика особистості та її  соціальних зв’язків

вересень

 План

 роботи з учнями, що не встигають та схильні до правопорушень № з/п

Зміст і методи роботи

Термін виконання

Відмітки про виконання

1

Вивчити індивідуальні особливості

Протягом року

 

2

Визначити коло друзів, а також вплив його на кожного з них

Протягом І семестру

 

3

Відвідати сім'ї, вивчити пізнавальні інтереси школярів

Вересень

 

4

Ознайомити учнів з вимогами у школі: не порушувати дисципліну; не запізнюватися на уроки; не пропускати заняття; не сперечатися із дорослими вдома: своєчасно виходити до школи; повертатися після уроків; дбайливо ставитися до одягу; бути охайним

Протягом першого тижня

 

5

Організувати допомогу кращих учнів класу щодо ліквідації проблем та прогалин у знаннях . Допомогти учням повірити у власні сили та здібності

Протягом року.

 

7

Провести роботу щодо активізації пізнавальної діяльності школярів, а саме: 1) опитувати лише той матеріал, який школяр знає; 2) надавати консультації з предметів; 3) давати на уроках індивідуальні завдання відповідного рівня знань

Протягом року

 

8

Встановити зв'язки школярів за місцем проживання, визначити їх характер з метою нейтралізувати негативний вплив оточення

Вересень — жовтень

 

10

Зацікавити суспільно-корисною працею, враховуючи інтереси підлітків

По можливості

 

11

Провести анкетування з теми «Причини неуспішності в навчанні, ставлення до навчання. Наслідки поганої освіти»

Жовтень

 

12

Бесіда «Профілактика шкідливих звичок»

Січень

 

13

Провести анкетування: 1 . «Твоя життєва позиція». 2. «Твоя майбутня професія»

Грудень

 

14

Провести бесіду з учнями про профілактику правопорушень

Листопад

 

15

Провести зі школярами бесіди: 1) «Чи потрібно дотримуватися правил поведінки у школі?»

Грудень

 

 

2) «Твій вільний час»

Жовтень

 

 

3) «Про культуру поведінки»

Квітень

 

 

4) «Про дружбу та товаришів»

Квітень

 

 

5) «Про книги, які ти прочитав»

Лютий

 

 

6) «Культура поведінки — основа життя в суспільстві»

Березень

 

16

Діалог на тему «Твоє інтелектуально-естетичне хобі: читання, колекціо­нування, декоративне мистецтво, майстрування і т. ін.»

Лютий

 

17

Мозкова атака «Твоя самодисципліна, воля, саморозвиток»

Березень

 

18

Тренінг «Твоє життя — твій вибір», «Знаємо та реалізуємо свої права» 

Грудень, березень

 

19

Бесіда про відпочинок на канікулах

Жовтень, березень, травень

 План

роботи з батьками учнів, що не встигають та учнів схильних до правопорушень

№ 

Зміст і методи роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.
2.

Дати рекомендації батькам учнів відносно домашнього контролю та ор ганізації відповідного розпорядку дня, в обладнанні куточка для занять та тримання учнями режиму дня

 

Провести бесіду з батьками      на тему «Про правову відповідальність неповнолітніх»Вересень

 

  

Жовтень


Психолог, класні керівники

 

 


Заступник директора з вих..роботи

 3.

Провести тренінги: 1 . Створення комфортного психологічного стану у родині.

2. Підтримка оптимістичних поглядів на життя.Грудень

 

Березень   

Психолог

 4.

Провести практикум з батьками «Динаміка зловживань психотропними препаратами, алкоголем у підлітковому віці. Профілактика, причини та наслідки наркоманії та алкоголізму»

Квітень

Заступник директора з вих. роботи,

дитяча медсестра 5.

Активізувати сумісну роботу  по залученню учнів до роботи  у предметних гуртках, позакласну діяльність, роботу спортивних секцій

Протягом року

Заступник директора з вих. роботи, вчителі-предметники, класні керівники

 

 6.


Провести консультації для батьків про засоби ліквідації прогалин у знаннях учнів.

Протягом року

Заступник директора з навчальної роботи


Заходи

по запобіганню злочинам і 

правопорушенням серед неповнолітніх


з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.  

Виявлення дітей, схильних до правопорушень.

Вересень

Класні керівники,

психолог


 

   2.

 Створення банку даних дітей схильних до правопорушень.

Вересень 

 


 ЗД з ВР 

Класні керівники 

3.

Проведення виховних годин по запобіганню наркоманії, токсикоманії, алкоголізму.

Протягом року

Класні керівники,

Психолог


 

 


 1.  

Проведення операції „Урок” на виконання Закону України „Про освіту” для виявлення дітей, які не приступили до занять.

Вересень

Рада профілактики

 

 1.  

Підтримування постійних зв’язків із службою у справах дітей, службою у справах неповнолітніх.

Протягом року

 


 ЗД з ВР
Психолог

 

 1.  

Проведення занять по вивченню правил дорожнього руху.

Протягом року

Вчитель ОБЖ,

класні керівники 

 1.  

Підтримання зв’язків з дільничним інспектором з питань попередження злочинності серед неповнолітніх.

Протягом року

ЗД з ВР


 

 1.  

Проведення в школі з метою впливу правоохоронних органів на зменшення правопорушень серед підлітків:

     засідання Ради профілактики (1 раз на четверть);

     збори батьків, діти яких перебувають на обліку.

   Мати інформацію про місце перебування учнів, схильних до правопорушень на період канікул.Протягом року

Під час канікулЗД з ВР


 

 

 1.  

Продовження роботи наркопоста з метою розширення антинаркотичної роботи серед учнівської молоді.

Протягом року

Дитяча медсестра

 

ЗД з ВР
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка