Методичні рекомендації до складання програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів ухваленоСкачати 466.11 Kb.
Сторінка6/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір466.11 Kb.
1   2   3   4   5   6

Додаток В


Вимоги до структури, змісту і оформлення робочих програм кредитних модулів
з курсових проектів (робіт) (форма № Н–3.04)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Інститут / факультет
Затверджую

Директор (декан)


____________________________

(назва інституту/факультету)

_________ __________________(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»___________ 20__ р.

_________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»___________ 20__ р.


Курсовий проект (робота) ___________

(код кредитного модуля)

з навчальної дисципліни __________________________

(назва навчальної дисципліни)
Робоча Програма

кредитного модуля

підготовки

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму

(шифр і назва)

спеціальності

(шифр і назва)

спеціалізації

(назва)

форми навчання

(денна/заочна)
Ухвалено методичною комісією

______________________________(назва інституту/факультету)

Протокол від ______20__ р. № ___

Голова методичної комісії

_________ ___________________(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»___________ 20__ р.

Київ – 20__

Робоча програма курсового проекту (курсової роботи) складена відповідно до програми навчальної дисципліни(назва навчальної дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки ,

спеціальністю ,

освітньо-кваліфікаційного рівня ______________, за __________ формою навчання.


Розробники робочої програми:


____________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

__________

(підпис)

____________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

__________

(підпис)

____________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

__________

(підпис)

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри

______________________________________________

(повна назва кафедри)

Протокол від «____»______________20__ року № ___


Завідувач кафедри

_________ _________________(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_______________20__ р.

Ó НТУУ «КПІ», 20__ рік

Ó НТУУ «КПІ», 20__ рік1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

Галузь знань

(шифр і назва)

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модульФорма навчання

(денна / заочна)

Напрям підготовки

(шифр і назва)

Кількість
кредитів ECTS

1,5 (1,0)Статус кредитного модуля

(нормативний
або за вибором ВНЗ/студентів)


Спеціальність

(шифр і назва)

Цикл до якого належить кредитний модульСпеціалізація

(назва)

Рік підготовки

Семестр

Освітньо-кваліфікаційний рівеньЗагальна кількість годинПрактичні7

год.


Самостійна робота

год


Тижневих годин:

аудиторних7 – _____

СРС – _____


Вид та форма семестрового контролю

(екзамен / залік / диф. залік;

усний / письмовий / тестування тощо)


Також у цьому розділі визначається значення кредитного модуля у підготовці фахівців, його місце (із зазначенням відповідного коду) в структурно-логічній схемі програми підготовки зі спеціальності та зв’язок з іншими кредитними модулями робочого навчального плану (бажано з наведенням конкретних тем робочих програм цих кредитних модулів).

2. Мета та завдання кредитного модуля

2.1. Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;

  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;

  • _______________________________

Мета кредитного модуля визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння кредитного модуля.

2.2. Основні завдання кредитного модуля.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти в результаті виконання курсового проекту (роботи) мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________уміння:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________досвід:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________Завдання вивчення кредитного модуля подаються у вигляді системи знань та умінь, отриманого досвіду із зазначенням певного рівня їх сформованості, що дозволяє визначити необхідний рівень оволодіння навчальним матеріалом та розробити критерії оцінювання якості курсового проекту (роботи) та його захисту.

3. Графік виконання курсового проекту (роботи)

Тиждень семестру

Назва етапу роботи

Навчальний час

Ауд8.

СРС

2

Отримання теми та завдання3-5

Підбор та вивчення літератури6-7

Виконання розділу 116

Подання курсового проекту (роботи) на перевірку17

Захист курсового проекту (роботи)4. Перелік тем (варіантів вихідних даних)

Надається перелік тем, з відповідними вихідними даними. Якщо пропонується для всіх студентів одна тема, то наводяться варіанти вихідних даних.

5. Рейтингова система оцінювання результатів навчання9

Наводиться перелік контрольних заходів та їхні вагові бали, критерії оцінювання результатів навчання (опис – бали), а саме оцінювання виконання графіка роботи, якість курсового проекту (графічної частини та пояснювальної записки) та якість захисту проекту.

6. Методичні рекомендації

У цьому розділі необхідно визначити методику виконання курсового проекту (роботи), надати рекомендації щодо особливостей змісту проектів (робіт) різної тематики, використання довідкової літератури тощо.

7. Рекомендована література

7.1. Базова

1.


2.7.2. Допоміжна

1.

2.
Список літератури складається з двох частин: базової і допоміжної. До списку базової літератури включаються підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання курсового проекту (роботи), довідники, стандарти, альбоми тощо. Базова література повинна мати відповідний гриф і бути доступною для студентів. Кількість примірників основної навчальної літератури має відповідати акредитаційним вимогам (1 прим. на 3-х студентів). Ці примірники мають бути у фонді НТБ (факультетської бібліотеки або у методичному кабінеті відповідної кафедри). Базова література може бути надана в електронному вигляді із забезпеченням вільного доступу студентів, наприклад, у електронному кампусі університету.

Список допоміжної літератури призначений для більш поглибленого вивчення окремих питань, пов’язаних з тематикою курсових проектів (робіт).

8. Інформаційні ресурси

1.


2.Надаються назви та адреси інформаційних ресурсів.Для нотаток


1 Кредитний модуль (модуль ECTS, семестровий модуль) – частина багатосеместрової навчальної дисципліни, що вивчається у певному семестрі. За умови засвоєння кредитного модуля студент отримує залікові кредити європейської системи залікових кредитів (ECTS – European Credit Transfer System).

Практичне заняттявид навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають уміння та досвід їх практичного застосування.

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач організує дискусію з попередньо визначених проблем з метою поглиблення знань теоретичного матеріалу, формування умінь та досвіду вести наукову дискусію тощо.

Лабораторне заняття – вид навчального заняття, на якому студент під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти, дослідження з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень, набуває уміння та досвід роботи з лабораторним обладнанням, оснащенням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, оволодіває методикою експериментальних досліджень в конкретній предметній галузі та обробки отриманих результатів.

Комп’ютерний практикум – вид практичного заняття, на якому викладач організує індивідуальну роботу студентів на ПЕОМ з метою формування умінь, набуття досвіду практичного використання певних оболонок, програм тощо.

3 Окремим кредитним модулем є курсовий проект (курсова робота). Особливості складання робочої програми надані у додатку В.

4 Розрахунково-графічна робота (РГР)індивідуальне завдання, яке передбачає вирішення конкретної практичної навчальної задачі з використанням відомого, а також (або) самостійно вивченого теоретичного матеріалу. Значну частину такої роботи складає графічний матеріал, який виконується відповідно до чинних нормативних вимог та з обов’язковим застосуванням комп’ютерної графіки, якщо це визначено завданням.

Розрахункова робота (РР) – індивідуальне завдання, яке передбачає вирішення конкретної практичної навчальної задачі з використанням відомого, а також (або) самостійно вивченого теоретичного матеріалу. Основну частину розрахункової роботи складають розрахунки, які можуть супроводжуватися ілюстративним матеріалом: графіками, векторними діаграмами, гістограмами тощо.

Контрольні роботи, що виконуються під час СРС (ДКР – домашні контрольні роботи) – це індивідуальні завдання, які передбачають самостійне виконання студентом певної практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу. Контрольні роботи, як і розрахункові роботи, можуть передбачати певний ілюстративний матеріал.

5 Вимоги до РСО та методика її складання надані у Положенні про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів / Уклад.: В. П. Головенкін. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 36 с.

6 Вимоги до РСО та методика її складання надані у Положенні про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів / Уклад.: В. П. Головенкін. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 36 с.

7 Якщо передбачені аудиторні заняття з курсового проектування.

8 Якщо планується.

9 Вимоги до РСО та методика її складання надані у Положенні про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів / Уклад.: В. П. Головенкін. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 36 с.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка