Методичні рекомендації до складання програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів ухваленоСкачати 466.11 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір466.11 Kb.
1   2   3   4   5   6

Додаток Б


Вимоги до структури, змісту і оформлення робочої програми кредитного модуля
(форма № Н–3.04)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Інститут / факультет
Затверджую

Директор (декан)


____________________________

(назва інституту/факультету)

_________ ___________________(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»___________ 20__ р.

_________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»___________ 20__ р.


_________________________________________

(назва та код кредитного модуля)

Робоча Програма

кредитного модуля
підготовки

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму

(шифр і назва)

спеціальності

(шифр і назва)

спеціалізації

(назва)

форми навчання

(денна/заочна)
Ухвалено методичною комісією

_____________________________(назва інституту/факультету)

Протокол від _____20__ р. № ___

Голова методичної комісії

_________ ___________________(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»___________ 20__ р.


Київ – 20__

Робоча програма кредитного модуля(назва кредитного модуля)

для студентів за напрямом підготовки ,

спеціальністю ,

освітньо-кваліфікаційного рівня ______________, за ___________ формою навчання

складена відповідно до програми навчальної дисципліни

(назва навчальної дисципліни)
Розробники робочої програми:


____________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

__________

(підпис)

____________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

__________

(підпис)

____________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

__________

(підпис)

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри

______________________________________________

(повна назва кафедри)

Протокол від «____»______________20__ року № ___


Завідувач кафедри

_________ _________________(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_______________20__ р.


Ó НТУУ «КПІ», 20__ рік

Ó НТУУ «КПІ», 20__ рік

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

Галузь знань

(шифр і назва)

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модульФорма навчання

(денна / заочна)

Напрям підготовки

(шифр і назва)

Кількість
кредитів ECTSСтатус кредитного модуля

(нормативний
або за вибором ВНЗ/студентів)


Спеціальність

(шифр і назва)

Кількість
розділів _____


Цикл до якого належить кредитний модульСпеціалізація

(назва)

Індивідуальне завдання

(вид)

Рік підготовки

Семестр

Освітньо-кваліфікаційний рівеньЗагальна кількість годинЛекції

год.


Практичні (семінарські)

год.


Лабораторні (комп’ютерний практикум)

год.


Тижневих годин:

аудиторних – ____

СРС – ____


Самостійна робота

год.,


у тому числі на виконання індивідуального завдання

год.


Вид та форма семестрового контролю

(екзамен / залік / диф. залік;

усний / письмовий / тестування тощо)


Крім того, у цьому розділі розкривається значення кредитного модуля у підготовці фахівців, зазначається назва дисципліни, до якої входить цей кредитний модуль (якщо дисципліна вивчається у декількох семестрах), цикл дисциплін, до якого він належить, місце кредитного модуля (із зазначенням відповідного коду) в структурно-логічній схемі програми підготовки зі спеціальності та зв’язок з іншими кредитними модулями робочого навчального плану (бажано з наведенням конкретних тем робочих програм цих кредитних модулів).

2. Мета та завдання кредитного модуля

2.1. Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;

  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;

  • _______________________________

Мета кредитного модуля визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння кредитного модуля.

2.2. Основні завдання кредитного модуля.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

уміння:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

досвід:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання вивчення кредитного модуля подаються у вигляді системи знань та умінь, отриманого досвіду із зазначенням певного рівня їх сформованості, що дозволяє визначити необхідний рівень оволодіння навчальним матеріалом та розробити засоби діагностики навчальних досягнень студентів.

3. Структура кредитного модуля

Назви розділів і тем

Кількість годин

Всього

у тому числі

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні (комп’ютерний практикум)

СРС
1

2

3

4

5

6

Розділ 1. Назва

Тема 1. назва
Тема 2. назва
Контрольна робота 1


Разом за розділом 1
Розділ 2. Назва

Тема 1. назва
Тема 2. назва
Розрахункова робота


Разом за розділом 2
Екзамен

36 (18)

(або Залік)(2)
(6)

Всього годин
4. Лекційні заняття

№ з/п

Назва теми лекції та перелік основних питань
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)

1
2

5. Практичні заняття

Основні завдання циклу практичних занять

№ з/п

Назва теми заняття та перелік основних питань

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС)1
2

5. Семінарські заняття

Основні завдання циклу семінарських занять

№ з/п

Назва теми заняття та перелік основних питань

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС)1
2

6. Лабораторні заняття (комп’ютерний практикум)

Основні завдання циклу лабораторних занять (комп’ютерного практикуму)

№ з/п

Назва лабораторної роботи (комп’ютерного практикуму)

Кількість ауд. годин

127. Самостійна робота

№ з/п

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання

Кількість годин СРС

12Наводяться розділи, теми програми, які пропонуються для самостійного вивчення, а також перелік основних питань та посилання на літературу.

8. Індивідуальні завдання

У цьому розділі визначаються основні цілі індивідуальних завдань (розрахункових та розрахунково-графічних робіт, рефератів, ДКР та ін.). Тематика індивідуальних завдань додається до робочої програми.

9. Контрольні роботи

Наводяться контрольні (модульні) роботи з розподілом на розділи (теми) програми. Зазначаються основні цілі. місце і методика проведення контрольних робіт. Контрольні завдання для кожної контрольної роботи додаються до робочої навчальної програми. Якщо кредитний модуль має у своїй структурі кілька розділів, то контрольні заходи мають бути заплановані по кожному розділу.

10. Рейтингова система оцінювання результатів навчання6

Наводиться перелік контрольних заходів та їхні вагові бали, критерії оцінювання результатів навчання(опис – бали) та умови допуску до семестрової атестації. РСО можна надати у вигляді додатка до робочої програми.

11. Методичні рекомендації

У цьому розділі рекомендується визначити методику вивчення дисципліни, надати рекомендації щодо забезпечення наочності навчальних занять, застосування нових технологій навчання, використання методичних прийомів і засобів, рекомендації щодо методики проведення занять з певних тем тощо. Тобто акумулюється досвід викладачів кафедри щодо проведення занять з кредитного модуля. Це, так звана, конкретна методика.

12. Рекомендована література

12.1. Базова

1.


2.12.2. Допоміжна

1.

2.
Список літератури складається з двох частин: базової і допоміжної. До списку базової літератури включаються підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних і практичних занять, плани семінарських занять тощо. Базова література повинна мати відповідний гриф і бути доступною для студентів. Кількість примірників основної навчальної літератури має відповідати акредитаційним вимогам (1 прим. на 3-х студентів). Ці примірники мають бути у фонді НТБ (факультетської бібліотеки або у методичному кабінеті відповідної кафедри). Базова література може бути надана в електронному вигляді із забезпеченням вільного доступу студентів, наприклад у електронному кампусі університету.

Список допоміжної літератури призначений для більш поглибленого вивчення окремих розділів, тем або кредитного модуля в цілому.

13. Інформаційні ресурси

1.


2.Надаються назви та адреси інформаційних ресурсів.1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка