Мазур О. М., вчитель зош №56, директор Хто дорожить життям думки, той знає дуже добреСкачати 150.88 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір150.88 Kb.

Мазур О.М.,

вчитель ЗОШ №56, директор

Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре,

що справжня освіта – це тільки самоосвіта.

Д.Писарєв

Анонс


 • «Вік живи, вік учись»

 • Самоосвіта вчителя – самоціль чи необхідність?

 • Резерви вдосконалення, перспективи.

 • Що ефективніше: копіювання педагогічних технологій майстрів освіти чи власна творчість?

 • Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант. Чому не всім вдається пройти ці ступені педагогічного зростання?

На сучасному етапі розвитку суспільства всі розуміють, що кожному громадянину необхідні універсальні знання, здатність вирішувати свої життєві та професійні проблеми. Ідею універсальної освіти розглядають нині як головну умову розвитку особистості та суспільства загалом. В основі цієї ідеї лежить здатність людини до неперервної освіти.

«Вчити самого себе» - повинно стати девізом кожної особистості. Уміння самому здобувати знання й застосовувати їх на практиці споконвіку було життєвою необхідністю людини. Нині ця потреба стає для кожного нормою буття. Про необхідність самостійності зусиль людини можна прочитати в українських народних казках і легендах, переказах і бувальщинах, прислів’ях і приказках. «Не відкладай на завтра того, що можна зробити сьогодні», «Що нині утече, те завтра не зловиш», «Сам зробиш – сам будеш мати». Давньогрецький філософ Аристотель сказав: «Навчитися чогось можна, лише коли сам це зробиш».

Згідно із Законом України «Про освіту» «педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру».

Учитель - основна дійова особа у реформуванні сучасної освіти. Змінюються орієнтири освіти – змінюється й сам вчитель, змінюється мета й завдання його освітянської діяльності. Сучасний педагог має бути готовим до змін, а тому доволі актуальною є проблема неперервної освіти, спрямованої на професійне становлення, вдосконалення педагогічної майстерності й підвищення кваліфікації..

Сучасні вимоги до педагога на перше місце ставлять систематичну самостійну роботу з розвитку професійної компетентності, поглиблення його теоретичних знань та практичних умінь. Отже, проблема самоосвіти стає все більш актуальною.

«Учитель готується до хорошого уроку все життя. Така духовна і філософська основа професії й технології нашого труда; щоб дати учням іскру знань, учителю потрібно увібрати ціле море світла» писав В. Сухомлинський.

Значущою є професійна компетентність керівників методичних об'єднань, їх прагнення до постійної самоосвіти, що зумовлює стимулювання вчителів, яких вони очолюють. Тому першочерговим завданням є формування професійної компетентності всіх учасників навчально – виховного процесу, який базується на досягненні педагогічної науки та передового педагогічного досвіду в щоденну практику роботи.

Як відомо, ставлення педагогів до самоосвіти неоднозначне, а тому головним завданням МО є створення стійкої мотивації професійного самовдосконалення. Адже, як вважає К.Д. Ушинський, «учитель живе до тих пір, поки він учиться, коли він перестає учитися, у ньому вмирає вчитель».

Тому сьогодні ми знову повернулися до питання самоосвіти.

Розглянемо схему


Самоосвіта визнається одним із найефективніших шляхів розвитку професійної компетентності, який зумовлює наступність, послідовність післядипломної освіти педагога.Робота з поняттям «САМООСВІТА» (Метод «Асоціативний кущ»)


C

А…

М…

О…

О…

С…

В…

І…

Т…

А…


САМООСВІТА- це

 • Потреба (сучасність)

 • Задоволення (актуальність)

 • Ініціатива (мобільність)

 • Результат (оригінальність)

 • Зацікавленість (основа професіоналізму)

 • Активність (свідомість)

 • Інтерес (вдосконалення)

 • Пізнання (інтелект)

 • Частина неперервної освіти (творчість)

 • Компетентність (активність)


Основними характерними рисами самоосвіти є:

 • вільний вибір кола проблем, які цікавлять особисто;

 • самостійна робота з джерелами інформації;

 • самостійна організація процесу самоосвіти.

Загальновідома істина: добитися успіху може лише той вчитель, який постійно перебуває на сучасному рівні знань, вільно адаптується до нових тенденцій життя.

Поняття «самоосвіта» трактується вченими, як: • «Процес, спрямований на самостійне придбання знань, умінь і навичок, на саморозвиток і самовдосконалення»

 • «Спеціально організована, самодіяльна, систематична, пізнавальна діяльність, спрямована на задоволення пізнавальних інтересів, загальнокультурних та професійних запитів та підвищення кваліфікації»

 • «Система розумового та світоглядного самовиховання, що тягне за собою вольове і моральне самовдосконалення, що ставить їх своєю метою»

 • «Одна з форм розумової праці, в якому розвивається громадська спрямованість особистості , її творчий потенціал , індивідуальність»

 • «Постійне поповнення професіональної та загальнокультурної інформації та систематичне оновлення індивідуального й соціального досвіду»

Самоосвіта є об’єктивною потребою, яка мотивується такими чинниками:

- щоденна робота з інформацією;

- творча атмосфера;

- конкуренція;

- зміни в суспільстві;

- громадська, суспільна думка.

Функції самоосвіти


 • самореалізація особистості,

 • самоконтроль,

 • самовизначення,

 • прилучення до певної соціальної групи, її цінностям і нормам, у ході самостійної роботи людини над самим собою.


Самоосвіта досягає мети за умови

Що змушує нас до самоосвіти?


Мета самоосвіти: Систематичне підвищення педагогами професійного рівня

Завдання:

 • Удосконалення теоретичних знань, професійної майстерності педагога.

 • Оволодіння новими формами, методами, прийомами навчання й виховання учнів;

 • Вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій.

Принципи самоосвіти вчителя:

 • цілісності (системність самоосвіти);

 • діяльності (практична спрямованість);

 • мобільності (відповідність змісту самоосвіти рівню професійної компетентності);

 • самореалізації (впровадження в життя своїх внутрішніх можливостей та здібностей);

 • самоорганізації (здатність раціонально організовувати свою діяльність)

А. Дістервег застерігав всіх учителів: «Без прагнення до наукової роботи вчитель елементарної школи неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається».

Напрямки самоосвіти:

 • Професійний

 • Психолого – педагогічний

 • Психологічний

 • Методичний

 • Історичний

 • Правовий

 • Інформаційно - комунікаційний

 • Естетичний

Індивідуальна науково-методична робота є усвідомленою, цілеспрямованою, планомірною та безперервною щодо вдосконалення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для педагогічної діяльності. Працюючи над індивідуальною темою, вчитель поглиблено і цілеспрямовано аналізує всі джерела науково-методичної інформації, особливо отриманої в ході курсової підготовки, участі в роботі семінарів, в процесі консультацій, шляхом читання психолого-педагогічної літератури з проблеми, ознайомлення з ППД. При цьому він набуває навичок аналізу змісту публікацій та педагогічної практики, навчається прийомам науково-дослідної діяльності, вчиться оформляти і подавати результати індивідуальної роботи над темою.

Як обрати тему з самоосвіти

Початок роботи потребує чіткого визначення:

- на якому рівні професійної компетентності перебуває вчитель;- наскільки він здатен до зростання;

- чи здатний до самоосвітньої діяльності;

- якої саме методичної допомоги потребує.
АЛГОРИТМ ВИБОРУ ТЕМИ САМООСВІТИ

 • Проблема, над якою працює місто, школа, м/о

 • Утруднення педагогів;

 • Власна методична тема пов’язана з специфікою їх індивідуальних інтересів

 • Термін реалізації (роботи над темою)

 • Мета

 • Завдання

 • Очікувані результати

 • Література з теми

 • Методичні рекомендації:

 • використання технологій

 • упровадження нових методичних прийомів і підходів у процесі викладання предмету

 • адаптація комп’ютерних програм для використання в процесі викладання

 • розробка сценаріїв уроків та заходів з використанням

комп’ютерних програм

 • створення тестів, які можуть бути використані вчителем на уроці для швидкої оцінки якості засвоєння учнями нового чи вивченого матеріалу

 • проведення уроків, на яких буде використано матеріали, підібрані учителем з даної теми

 • проведення відкритих уроків із запрошенням на них адміністрації і вчителів школи

 • створення мультимедійних супроводів уроків

 • організація позакласної та гурткової роботи з предмета

 • відвідування семінарів, уроків колег, конференцій

 • дискусії, наради, обмін досвідом з колегами з метою отримання методичної допомоги

 • написання статей у періодичну пресу та фахові журнали

 • систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації

 • колективний контроль: виступи на педагогічних радах, практичних конференціях, відкритих уроках, індивідуальних звітах на нарадах, рецензування рефератів колег.


Рекомендовано провести анкетування з метою визначення можливостей для саморозвитку.
Примірник анкетування:

1. Я прагну вивчити себе.

2. Я аналізую свої почуття і досвід.

3. Відповідальність, яка збільшується мене не лякає.

4. Я вірю у власні можливості.

5. Я займаюся своїм професійним розвитком.
ЯК ПРАВИЛЬНО ФОРМУЛЮВАТИ ТЕМУ?

Формулювання теми за схемою

Формулювання теми

Наприклад

Ігрова модель навчання на уроках історії, як умова пізнавальної діяльності учнів

Використання розвивальних ігор як засіб розвитку пізнавальних здібностей учнів на уроках етики
Обрана групою тема:

Використання електронних засобів навчання на уроках історії як засіб формування комунікативної компетентності учнів

ВИЗНАЧЕННЯ

АКТУАЛЬНОСТІ ТА НОВИЗНИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дайте відповідь на питання:

 • чому дану проблему потрібно вивчати сьогодні,

 • наскільки вона важлива і значуща для практики навчання і виховання школярів?


Актуальність полягає у теоретичному обґрунтуванні проектованого результату, який планується досягти.

Новизна може полягати в оригінальному вирішенні питань, використанні регіональних особливостей
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета - це те, що необхідно отримати чи показати в результаті роботи, це уява про загальний результат роботи.

Після вибору та формулювання теми, мети й завдань самоосвітньої діяльності визначаємо ТЕРМІН роботи над темою.


Термін роботи визначається індивідуально й може бути від 2-х до 5-ти років.
Пам’ятаємо, самоосвіта безперервна, але планувати її потрібно поетапно.

Перспективний план самоосвіти


Етапи

Зміст роботи

Термін

І.Діагностичний

1.Аналіз утруднень.

2. Постановка проблем.

3. Вивчення літератури з проблеми, ППД.

І рік роботи

ІІ. Прогностичний

1. Визначення мети й завдань роботи.

2. Розробка системи заходів, спрямованих на розв’язання проблеми

3. Прогнозування результатів

І рік роботи

ІІІ. Практичний

1.Впровадження перспективного педагогічного досвіду, системи заходів.

2. Формування методичного комплексу.

3. Відстеження процесу, поточних проміжних результатів.

4. Коригування роботи

ІІ рік роботи над темою

(ІІІ), (IV)

IV. Узагальнюючий

1. Підведення підсумків.

2. Оформлення результатів роботи.

3. Подання матеріалів.

ІІІ рік роботи над темою

(IV), (V)

V. Впроваджувальний

1. Використання досвіду самим педагогом у процесі подальшої роботи.

2. Розповсюдження

У подальшій педагогічній діяльності


Практична робота

Завдання: Запропонувати заходи за визначеними напрямками
(завдання протягом 5 хвилин виконують мікрогрупи, узагальнення відбувається в процесі обговорення)
Напрямки

Заходи

Термін

1

Ознайомлення з новинками педагогічної, методичної літератури.2

Розробка програмно – методичного забезпечення. Практична апробація3

Дослідницько – експериментальна робота4

Участь у колективних, групових формах методичної взаємодії вчителів школи і міста.5

Узагальнення досвіду
6

Підвищення кваліфікації
7

Педагогічна культура
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ САМООСВІТИ
Форма представлення результатів роботи над самоосвітою може бути різноманітною.

Але, насамперед, необхідним є аналіз самоосвіти. Наприклад, за таким планом:


1. Чи виправдав себе план, як він поєднувався зі шкільною темою,

 • як сформульовані основні питання,

 • чи планувалась дослідницька робота.

2. Чий педагогічний досвід і за якими питаннями вивчався у відповідності з індивідуальною темою самоосвіти.

3. Яка конкретна література використовувалася: педагогічна, психологічна, наукова.

4. Перелік питань, які виявилися найбільш складними; що зроблено для їх усунення.

5. Практичні висновки після вивчення конкретної теми.

6.З ким конкретно співпрацював в процесі самоосвіти (з колегами, методистом, вченим).

7.Самооцінка: що дала самостійна робота для підвищення теоретичного і методичного рівня.

8.Які подальші плани з самоосвіти

Форми презентації результатів самоосвіти:

І. Традиційні


 • доповідь

 • виступи

 • дидактичний матеріал

 • розробка пакету стандартного поурочного планування з теми

 • комплект дидактичного матеріалу з предмету

 • збірники практичних, контрольних робіт

 • розробка роздаткового матеріалу

 • сценарії тематичних класних годин

 • тематика і зміст батьківських зборів

 • база даних питань і задач з предмета.


ІІ. Науково-методичні

 • методичний посібник

 • навчальний посібник

 • стаття до фахового видання

 • науково – методична розробка

 • створення термінологічного словника

 • творчий звіт.


ІІІ. Інноваційні

 • проект

 • розробка електронних уроків

 • посібників

 • розробка пакету тестового матеріалу в електронних оболонках

 • створення особистої методичної чи предметної web – сторінки

 • створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно з програмою.

Моніторинг роботи педагога над індивідуальною науково-методичною темою здійснюється за такими показниками:

 1. Розвиток навичок навчально-пошукової діяльності (забезпечення науковості методичної роботи; удосконалення наукової організації праці; використання довідкової, енциклопедичної літератури, науково-інформаційних джерел; розроблення програми діяльності, цілей, завдань науково-методичної роботи).

 2. Інформаційні підходи до практичної індивідуальної діяльності (проведення пошукової роботи з питань удосконалення змісту, методів роботи; вироблення вмінь аналізувати, осмислювати чужий і власний досвід; нестандартне, оригінальне розв’язання завдань).

 3. Організація роботи над обраною науково-методичною темою (розроблення теми, її апробація та впровадження, прогнозування можливих результатів; оновлення змісту, форм та методів навчально-виховної діяльності; діагностика та аналіз одержаних результатів; пропагування та поширення прогресивного педагогічного досвіду; видавнича діяльність).

Неперервність процесу самовдосконалення педагогів забезпечує стабільне зростання фахового рівня педагогічного колективу, його конкурентоспроможність, високу результативність праці, постійне оновлення методичного арсеналу.
Продуктивність процесу самоосвіти
Самоосвіта педагога буде продуктивною, якщо:

в процесі самоосвіти реалізується потреба педагога до власного розвитку і саморозвитку;

педагог володіє розвиненою здатністю до рефлексії . Педагогічна рефлексія є необхідним атрибутом вчителя - професіонала (під рефлексією розуміється діяльність людини, спрямована на осмислення власних дій, своїх внутрішніх почуттів, станів, переживань, аналіз цієї діяльності та формулювання висновків);

педагог володіє засобами самопізнання та самоаналізу педагогічного досвіду; учитель розуміє як позитивні, так і негативні моменти своєї професійної діяльності;

програма професійного розвитку вчителя включає в себе можливість дослідницької, пошукової діяльності;

педагог володіє готовністю до педагогічної творчості;

здійснюється взаємозв'язок особистісного та професійного розвитку і саморозвитку.
Результат самоосвіти :

Кожна діяльність безглузда, якщо в її результаті не створюється якийсь продукт, або не будуть визначені певні досягнення.Тому по закінченні роботи на кожному етапі й над темою в цілому вчитель повинен надати звіт з аналізом та рекомендаціями та порадами для інших вчителів.

Висновок: чим більше інформації, методів та інструментів у своїй роботі використовує вчитель, тим більше ефект від його роботи, але який би сучасний комп'ютер і найшвидший Інтернет вчителю не дати, найголовніше - бажання вчителя і здатність вчителя творити, вчитися, експериментувати і ділитися своїми знаннями та досвідом, набутими у процесі самоосвіти. Завжди пам’ятайте слова Джимі Рона – всесвітньо відомого філософа бізнесу, який розробляв стратегії діяльності Coca-Cola, I.B.M., Xerox, General Motors і був особистим бізнес-тренером Білла Гейтса: «Формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта приведе вас до успіху».

Ніколи не залишайте Вашої самоосвітньої роботи і не забувайте, що, скільки би Ви не вчились, скільки би не знали, знанням та освіті немає ні кордонів, ні меж.

М.О.Рубакін

російський книгознавець, бібліограф, письменник.


САМОАНАЛІЗ РОБОТИ З ТЕМИ САМООСВІТИ

за 201__ - 201__навчальний рік

вчителя __________ ______________________________________

предмет П.І.Б. вчителя

Тема самоосвіти, над якою Ви працюєте? ________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Як вона узгоджується з темою школи ?  _________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Як вона узгоджується з темою методичного об’єднання?__________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коли почали працювати над темою?________________________________________

Чому Ви обрали дану тему ?________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Що було Вами заплановано для роботи над темою?___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чи виконали ви свій план роботи, що зроблено з теми ? ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Яку літературу Ви вивчили з теми? Що можете порекомендувати прочитати іншим? _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Який фактичний матеріал накопичений з теми ? ___________________________

Як оформлений практичний матеріал?______________________________________

З ким консультувалися при роботі над темою? _______________________________

З якими труднощами зіткнулися ? __________________________________________

________________________________________________________________________

Яка допомога необхідна?__________________________________________________

Як Ви працювали над темою? ______________________________________________

Які знахідки особливо цікаві ? ______________________________________________

Чим Ви можете поповнити педагогічну скарбничку школи ?_____________________

Які плани роботи над темою в новому навчальному році? ______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Учитель _____________
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка