Лазарєва Наталя Михайлівна, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програмаСторінка1/6
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Миколаївський інститут права
Кафедра цивільно-правових дисциплін
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Президент НУ «ОЮА»

академік ___________ С. В. Ківалов

_________________________ 2015 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Господарське право
галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

спеціалізація «Прокуратура та слідство»


Миколаїв – 2015 рік

Робоча програма з «Господарського права» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»


Розробник: Лазарєва Наталя Михайлівна, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

Протокол від «31» серпня 2015 р. № 7


Завідувач кафедри
цивільно-правових дисциплін,
доцент _______________ І.Г. Оборотов

Віце-президент,

проректор з методичної
та виховної роботи,

професор _______________ Ю.Є. Полянський


Начальник навчального відділу,
доцент ________________ Г.І. Васильєв
методист _______________ В. В. Воєводіна

1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Кредити

Екзамен

Залік

Денна форма навчання (ПС)

3

6

12

16

28

-

-

60

82

2,5

-

+

4

7

14

18

32

-

-

60

98

3

+

-

Всього

3,4

6,7

26

34

60

-

-

120

180

5,5

+

+

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами норм чинного господарського законодавства, які відображають основні положення господарського права, навичок застосування норм в повсякденній правозастосовчій практиці. Вивчення цієї дисципліни має на своїй меті підготовку фахівців, здатних самостійно і ініціативно використовувати отримані правові знання для подальшої практичної роботи у господарській сфері, а також у суміжних сферах, таких як адміністративній, цивільній, кримінальній ті інш.

Завданням учбової дисципліни є вивчення загальної та спеціальної частини господарського права, а саме поняття та видів господарських правовідносин, господарської діяльності, господарського законодавства, поняття та способів державного регулювання господарської діяльності, майнової основи господарювання, правового статусу суб’єктів господарювання, правового регулювання окремих видів господарських відносин, інституту банкрутства, зовнішньоекономічної діяльності, інвестування в Україні, законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції тощо з метою придбання теоретичних і практичних навиків у сфері господарювання, виявлення проблем, які виникають під час реалізації господарського законодавства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  • основні дефініції господарського права;

  • поняття, ознаки та види господарських відносин, господарської діяльності;

  • поняття, ознаки підприємницької діяльності, її основні види і мотиви розвитку з урахуванням періодів розвитку підприємництва в Україні (від започаткування до сучасного часу);

- повне уявлення про засоби та форми державного регулювання підприємницької діяльності, додержання принципу невтручання в господарську діяльність держави;

  • поняття, ознаки окремих видів суб’єктів господарювання, порядок утворення та особливості їх діяльності з урахуванням змін діючого законодавства;

  • питання майнової основи суб’єктів господарювання;

  • види господарських зобов’язань та підстави їх виникнення, виконання припинення;

  • класифікацію господарських договорів, порядок укладення, зміни та розірвання, орієнтуватися в особливостях укладення господарських договорів, межи втручання держави у господарські договірні відносини ;

- загальні засади відповідальності учасників господарських відносин за порушення норм господарського законодавства та орієнтуватися в господарських санкціях, їх видах, підставах та порядку застосування ;

- основними базовими поняттями інституту банкрутства та знати основні характеристики судових процедур банкрутства ;

- кредитні та розрахункові відносини;

- базові поняття про зовнішньоекономічну діяльність, її основні види і мотиви розвитку з урахуванням особливостей перехідного періоду в Україні;

- організаційну структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

- методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і специфіку їх практичного вживання;

- розбиратися в теоретичних основах інвестиційної діяльності в Україні, інноваційної діяльності і спеціальних режимах господарювання;

- договірні правовідносини в сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, умови, особливості та зміст інвестиційного та зовнішньоекономічного контракту;

- законодавство про захист економічної конкуренції, про захист від недобросовісної конкуренції, законодавство про рекламу, запобігання дискримінаціі підприємців з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Вміти:
- використовувати поняття господарського права;

- орієнтуватись в системі господарського права;

- орієнтуватися в класифікації суб’єктів господарювання, знати їх правовий статус;


  • володіти достатнім обсягом нормативно-правових актів, регулюючих окремі галузі господарювання;

  • складати різноманітні правові документи, які необхідні для проведення господарської діяльності (установчі документи, акти, договори, протоколи, рішення та інше);

- орієнтуватися в особливостях правового регулювання окремих галузей господарювання, а саме господарсько-торгівельної діяльності, комерційного посередництва, капітального будівництва та ін.

- володіти знанням нормативної бази, яка регламентує діяльність юридичної служби як у структурі суб’єкту господарювання так і міністерства, відомства.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка