Крок Фармація Менеджмент і маркетинг у фармаціїСторінка1/8
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Крок 2. Фармація Менеджмент і маркетинг у фармації
ItemText

DistrА

DistrВ

DistrС

DistrD

DistrE

1.

На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у теорії менеджменту:

*Структурний

Процесний

Системний

Ситуаційний

Підхід з позицій виділення різних шкіл

2.

Об’єктивність процесів управління вимагає поділу управлінської праці. Що утворюється в результаті вертикального поділу праці?

*Технічний, управлінський та інституційний рівні управління

Виробничі підрозділи

Управлінські служби

Неформальні групи

Схематичне зображення організації

3.

Координація управлінської праці зумовлює створення рівнів управління. Для чого рівні управління зображають у вигляді піраміди?

*Для характеристики чисельності апарату управління на різних рівнях

Для призначення конкретних керівників підрозділів

Для полегшення призначення управлінців на посади

Для відображення ролей менеджерів

Для конкретизації ролі менеджера і підприємця

4.

У організації певним чином розподіляється праця. Як називається розподіл праці, що передбачає створення рівнів управління та ієрархію підлеглості?

*Вертикальний розподіл праці

Горизонтальний розподіл праці

Вертикально-горизонтальний розподіл праці

Діагональний розподіл праці5.

Керівник фармацевтичного підприємства виявляє в процесі роботи велике піклування про своїх працівників, створює умови для гарних стосунків у колективі. Елементи якого підходу до управління використовує керівник?

*Підходу з позицій виділення різних шкіл

Процесний

Системний

Ситуаційний6.

В аптеці існують керівники вищої, середньої та нижчої ланки управління. При цьому рівні управління утворюються за рахунок:

*Вертикального розподілу праці

Горизонтального розподілу праці

Вертикально-горизонтального розподілу праці

Діагонального розподілу праці

Шахового розподілу праці

7.

В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку японської моделі управління:

*Колективна відповідальність

Індивідуальний процес прийняття рішень

Швидка оцінка і просування на посаді

Чітко формалізована структура управління

Короткотермінова зайнятість

8.

В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку американської моделі управління:

*Швидка оцінка і просування на посаді

Групові форми контролю

Колективна відповідальність

Повільне просування на посаді

Підвищена увага до „людського чинника”

9.

У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю над діяльністю працівників, що виконують конкретні операції?

*Технічний

Інституційний

Управлінський

Адміністративний

Бюрократичний

10.

А. Файоль сформулював основні принципи менеджменту. Якому принципу менеджменту відповідає така характеристика “...формування духу однієї команди, що сприяє гармонії та єдності організації”?

*Корпоративність

Дисципліна

Єдиновладдя

Порядок

Справедливість

11.

У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю за діяльністю провізора з виготовлення ліків?

*Технічний

Інституційний

Управлінський

Адміністративний

Бюрократичний

12.

Еволюція менеджменту як наукової дисципліни представляє собою ряд етапів. На чому базується третій етап розвитку менеджменту – побудова систем, орієнтованих на ринок?

*На маркетингових концепціях

На підвищенні ефективності організації на засадах удосконалення виробничих процесів

На міжособистісних відносинах

На дослідженні моделей

На використанні теорії систем менеджменту

13.

Правління ВАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» розробляє довготривалі та перспективні плани, встановлює стратегічні цілі підприємства. Представником якого рівня управління в ієрархії менеджменту є голова правління:

*Інституційний рівень

Управлінський рівень

Технічний рівень

Товарний рівень

Найкращий рівень

14.

Керівники фармацевтичних організацій використовують принципи і функції менеджменту для ефективного управління. Яке з приведених визначень якнайповніше характеризує поняття “менеджмент”?

*Сукупність принципів, методів, засобів і форм управління господарськими організаціями з метою підвищення ефективності їх роботи і збільшення прибутку в умовах ринкових стосунків

Політика забезпечення ухвалення рішень в організації

Процес впливу на досягнення цілей фірми

Концепція управління виробничою і збутовою діяльністю підприємства

Немає вірної відповіді

15.

Ефективність роботи завідувача аптекою залежить від використання самоменеджменту. З наведеного виберіть одну із складових самоменеджменту завідувача аптекою:

*Організація робочого місця

Забезпечення наявності асортименту лікарських засобів в аптеці

Ділові контакти з державними і контролюючими органами

Поточний контроль за роботою провізорів аптеки

Прийом і звільнення співробітників

16.

На оптовій фармацевтичній фірмі було порушено графік постачання аптек регіону через пошкодження системи здійснення замовлень. Менеджер приймає рішення оптимізувати цю систему шляхом встановлення сучасної комп’ютерної програми. Яку роль, за Мінцбергом, він при цьому виконує ?

*Ліквідатора порушень

Розповсюджувача інформації

Формального керівника

Посередника

Лідера

17.

До професійно-ділових якостей менеджера належить:

*Здатність здійснювати антикризове управління

Уміння формувати єдину команду

Емоційна стійкість

Управлінська культура

-

18.

На початку формування менеджменту як науки створено 5 наукових шкіл. Вкажіть, якої з перелічених нижче НЕ існувало:

*Систематична школа

Школа людських стосунків

Поведінкова школа

Школа наукового управління

Класична школа

19.

Створення наукового фундаменту, що замінює собою старі, традиційні методи виконання роботи на ретельне наукове дослідження кожного її елементу – це одне з основних положень школи:

*Наукового управління

Адміністративної

Науки управління

Класичної

Поведінкової

20.

Класична [адміністративна] школа управління була започаткована Анрі Файолем, який першим сформулював такі загальні функції управління:

*Планування, організування, мотивування та контролювання

Кадри, технологія, структура

Розподіл праці і прибутків

Цілі, завдання, технологія

-

21.

У ринковій економіці важливу роль відіграє ділова людина, яка започатковує певну справу, створює підприємство, виступає в ролі власника, бере на себе ризик, використовуючи свої або позичені фінансові кошти. Визначте її назву:

*Підприємець

Менеджер

Акціонер

Маркетолог

-

22.

У представництві зарубіжної фармацевтичної фірми створено умови для швидкої оцінки і просування на посаді працівників, запроваджено індивідуальну відповідальність за результати роботи. Яку модель управління використовує фірма?

*Американську

Японську

Китайську

Російську

-

23.

Соціальна відповідальність фармацевтичного підприємства передбачає довірчі стосунки між:

*Державою, суспільством і бізнесом

Бізнесом і суспільством

Бізнесом і державою

Керівником і державою

Бізнесом і органами статистики

24.

Фармацевтична організація вимушена реагувати на чинники зовнішнього середовища. Якому поняттю відповідає визначення «добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства|товариства| з боку організації?

Соціальна відповідальність

Правова відповідальність

Фінансова відповідальність

Матеріальна відповідальність

Юридична відповідальність

25.

Якому поняттю відповідає дане визначення: “- це конкретний кінцевий стан або бажаний результат, якого прагне добитися група людей, працюючи разом”?

*Мета

Завдання

Структура

Технології

Люди

26.

У процесі управління організацією слід враховувати вплив зовнішнього середовища. Який чинник зовнішнього середовища є чинником непрямого впливу на організацію:

*Стан економіки

Споживачі

Конкуренти

Законодавство та державні органи

Постачальники

27.

До якого чинника зовнішнього впливу на організацію належить культура харчування споживачів, традиції національної кухні, відношення до самолікування у суспільстві, традиції народної медицини?

*Соціокультурні

Споживачі

Технології

Економічні фактори

Політичні фактори

28.

Ефективність діяльності фармацевтичної фірми поступово поліпшилась завдяки позитивним змінам у зовнішньому середовищі. Вкажіть чинник, що вплинув на організацію:

*Стан економіки

Кадри

Технологія

Мета

Структура

29.

На діяльність аптеки впливають різні чинники зовнішнього середовища. Одні з них мають безпосередній вплив, інші – опосередкований. Який з нижченаведених чинників відноситься до безпосереднього впливу?

*Конкуренти

Міжнародне оточення

Рівень техніки та технології

Соціально-культурні

Політичні обставини

30.

Ефективна діяльність фармацевтичної фірми в значній мірі залежить від зовнішнього середовища. Що характеризує кількість факторів, на які фірма зобов’язана реагувати?

*Складність зовнішнього середовища

Сталість зовнішнього середовища

Невизначеність

Обмеженість зовнішнього середовища

Прогнозованість зовнішнього середовища

31.

Діяльність організації залежить від різних факторів. Які фактори належать до внутрішнього середовища організації?

*Здібності, кваліфікація та обдарованість працівників

Стан економіки

Інфраструктура

Державні органи влади

Споживачі

32.

Сукупність принципів, які визначають правила поведінки фармацевтичних працівників, - це:

*Етика

Деонтологія

Етикет

Соціальна відповідальність

Культура

33.

Фармацевтична організація здійснює свою діяльність в умовах складного зовнішнього середовища. Який з чинників безпосередньо впливає на роботу організації?

*Закони і державні органи

Політичні чинники

Стан економіки

Міжнародні події

Соціокультурні чинники

34.

Культура фармацевтичної організації ґрунтується на:

*Цінностях, традиціях, нормах поведінки, властивих членам організації

Правилах, які визначаються керівництвом організації

Прийнятих у суспільстві нормах поведінки

Особливостях виробництва

Чинному законодавстві

35.

В одному приміщенні з аптекою розташовані продуктовий магазин і філія банку. Для аптеки вони будуть:

*Організації-сусіди

Споживачі

Організації-конкуренти

Контактні аудиторії з контрольними функціями

Постачальники

36.

Оптова фармацевтична фірма впроваджує у свою діяльність належну практику дистрибуції (GDP). Якого чинника внутрішнього середовища фірми у першу чергу торкається цей процес:

*Технології

Структура

Цілі

Завдання

Ресурси

37.

З точки зору теорії менеджменту до організації як об’єкта управління висувається низка вимог. Обов’язковою вимогою до організації є наявність хоча б:

*2 людей, котрі вважають себе частиною цієї групи

3 людей, котрі вважають себе частиною цієї групи

5 людей, котрі вважають себе частиною цієї групи

10 людей, котрі вважають себе частиною цієї групи38.

До мікроекономічних факторів впливу на організацію НЕ належить:

*Стан економіки

Цілі

Технологія

Працівники39.

Характеристику яких факторів зовнішнього середовища відображає наступне визначення – «Чисельність, густота населення, вік, стать, міграція тощо»?

*Демографічних

Економічних

Політичних

Природніх40.

До факторів зовнішнього середовища організації НЕпрямої дії належать:

*Соціально-культурні обставини

Конкуренти та постачальники

Закони і державні органи влади

Споживачі

Контактні аудиторії

41.

Студент вивчає кадри, технології, завдання, структуру та цілі організації. Що в цілому він вивчає?

*Внутрішні змінні організації

Зовнішні змінні організації

Сферу контролю організації

Макро- середовище організації

Соціальний рівень організації

42.

Головним завданням більшості організацій є можливість існувати як можна довше. Як називається це завдання?

*Виживання

Результативність

Ефективність

Гнучкість

Продуктивність

43.

Перед студентом стоїть завдання розподілити чинники прямого і непрямого впливу на діяльність організації. Який з цих чинників НЕ відноситься до факторів прямого впливу?

*Соціальні фактори

Конкуренти

Споживачі

Закони і державні органи

Постачальники

44.

Успішна діяльність фармацевтичної організації залежить від можливості адаптації до зміни факторів зовнішнього середовища. До яких груп факторів зовнішнього впливу на організацію належать життєві цінності, звички, стиль життя, ставлення до самолікування, традиції народної медицини?

*Соціокультурні

Технологічні

Кліматичні

Економічні

Політичні

45.

Різниця між формальними і неформальними організаціями полягає в тому, що:

*Формальні виникають внаслідок реалізації певних проектів, а неформальні – внаслідок соціальної взаємодії

Перші створені особами, які, взаємодіючи між собою, впливають одна на одну, а в других взаємодія відбувається без взаємного впливу

В основі формування формальних груп – вторинні потреби людини

Неформальні організації виникають тільки всередині формальної організації

Різниці не існує
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка