Корпоративна культура викладача вищої школи Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту СпеціальністьСкачати 103.4 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір103.4 Kb.
Корпоративна культура викладача вищої школи

Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи

Робоча програма навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Корпоративна культура викладача вищої школи” є формування системи теоретичних знань, практичних знань і умінь, компетентностей/компетенцій для розвитку корпоративної культури майбутніх викладачів вищої школи.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Корпоративна культура викладача вищої школи” є:

-формування системи теоретичних знань з основних наукових концепцій, покладених в основу формування корпоративної культури, і практичних умінь, необхідних для здійснення майбутньої професійної діяльності у вищому навчальному закладі, побудови власної кар’єри;

-формування основ педагогічного мислення, здатності осмислювати власну педагогічну діяльність з метою усвідомлення власної відповідальності викладача перед освітянською громадою закладу;

-формування готовності на гностичному, комунікативному, операційному рівнях бути носіями корпоративної культури закладу вищої освіти;

-формування відповідального ставлення до виконання норм і правил поведінки, підтримки іміджу представника педагогічної громади вищого навчального закладу;

-формування свідомого ставлення до суті та соціального значення педагогічної діяльності, діяльності і місії ВНЗ;

-ознайомлення з сучасним рівнем розвитку та застосування інноваційних технологій у вищій школі з метою розвитку корпоративної особистості майбутніх фахівців.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИСемінарське заняття №1

Тема 1. Корпоративна культура: наукові підходи до розкриття змісту

(2 год.)Мета: з’ясувати розуміння студентами сутності поняття «корпоративна культура»; ознайомиться з різними моделями, типами і методами діагностики корпоративної культури; з’ясувати зміст корпоративної культури вищого навчального закладу, її складові.

Зміст семінарського заняття

 1. Корпоративна культура організації. Підходи до трактування поняття «корпоративна», «організаційна культура».

 2. Моделі корпоративної культури. Модель Е. Шейна (рівні культури), модель «багатошарова цибуля», модель «культурної мережі» за Г. Джонсоном та ін.

 3. Компоненти корпоративної культури організації. Функції корпоративної культури.

 4. Типології корпоративних культур (Роберта Р. Блейка і Джейн С. Моутон; Ф.Р. Манфреда та Ке де Врі; Л. Нельсона і Ф. Бернcа; Д. Зоненфєльда; К. Камерона і Р. Куїна та ін.). Класифікація типології корпоративних культур.

 5. Діагностика корпоративної культури організації (навчального закладу). «Рамочна конструкція конкуруючих цінностей» ОСАІ (Кім К. Камерон, Роберт Е. Куїн), методика Т. Діла і А. Кеннеді, методика Г. Хофштеде, методика критеріїв оцінки (на прикладі ATAG).

 6. Корпоративна культура вищого навчального закладу. Філософія, організаційні цінності, норми і правила поведінки, психолого-педагогічний клімат, корпоративні комунікації, стиль керівництва, імідж вищого навчального закладу.

Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: ознайомиться з різними методиками проведення діагностики корпоративної культури організації. Обрати одну із методик діагностування корпоративної культури і провести у навчальному закладі за вибором (по можливості). Визначитися з типом корпоративної культури освітньої організації відповідно до обраної методики.

2. Аудиторні завдання: взяти участь у круглому столі з обговорення теми «Переваги і недоліки існуючих методик діагностування корпоративної культури організації», «Імідж закладу вищої освіти – це спосіб трансляції його корпоративної індивідуальності»? або «Корпоративна культура вищого навчального закладу: виклик сучасності»?

Семінарське заняття № 2

Тема 2. Корпоративна культура та її вплив на організаційну поведінку співробітників


(2 год.)

Мета: визначення та з’ясування студентами сутності організаційної поведінки співробітника, зокрема викладача вищої школи; розуміння понять «соціальна роль» і «соціальний статус» співробітника в організації (освітній організації); усвідомлювати значення системи комунікацій в освітній організації та методів управління різними формами комунікацій; з’ясування умов ефективної командної роботи.

Зміст семінарського заняття

 1. Організаційна поведінка співробітників. Моделі організаційної поведінки.

 2. Соціальна роль і статус співробітника в організації (освітній організації)

 3. Комунікації та корпоративна культура організації (вищого навчального закладу). Система комунікацій в організації. Управління комунікаціями.

 4. Двосторонній комунікаційний процес. Форми комунікації. Чинники ефективних комунікацій.

 5. Соціальна система і корпоративна культура. Організаційна соціалізація й індивідуалізація.

 6. Команда, робота в команді, ролі учасників команди. Основні умови ефективної командної роботи.

Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: ознайомиться з видами комунікації в організації. На основі проведення аналізу комунікацій в освітньому закладі скласти есе на тему «Проблеми управління комунікаціями у сучасному освітньому закладі».

2. Аудиторні завдання: взяти участь у круглому столі з обговорення теми «Як пов’язані між собою комунікації та корпоративна культура вищого навчального закладу? і «Комунікації в освітніх організаціях. Як забезпечити ефективне управління?», «Організаційна поведінка співробітників освітніх організацій», «Як працювати в міждисциплінарній команді? Мої поради».

Семінарське заняття № 3

Тема 3. Професійно-педагогічна культура і корпоративна культура викладача вищої школи


(2 год.)

Мета: розкриття сутності понять «корпорація», «корпоративність» і «корпоративна культура» викладачів університету шляхом проведення історичного екскурсу; з’ясування різниці у поглядах науковців стосовно змістового наповнення категорій «професійна культура», «педагогічна культура» і «професійно-педагогічна культура» викладача вищої школи; усвідомлення актуальності проблеми забезпечення корпоративної освіти з метою розвитку корпоративної особистості майбутніх фахівців.

Зміст семінарського заняття

 1. Історичний екскурс до з’ясування сутності понять «корпорація», «корпоративність» і «корпоративна культура» викладачів університету.

 2. Різноманітність підходів у сучасній науці до визначення категорій: «професійна культура», «педагогічна культура» і «професійно-педагогічна культура» викладача вищої школи.

 3. Складові компоненти професійно-педагогічної культури викладача вищої школи.

 4. Викладач вищої школи, імідж ВНЗ і корпоративна ідентичність.

 5. Цінності як ключовий компонент корпоративної культури викладача вищої школи.

 6. Рефлексія у професійно-педагогічній діяльності викладача вищої школи.

 7. Корпоративна освіта. Корпоративна особистість майбутнього фахівця. Соціальні (універсальні) або «наскрізні» компетенції як основа формування і розвитку корпоративної особистості майбутнього фахівця.

Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: підготувати виступ до одного з питань семінарського заняття або есе на тему «Компетентнісний підхід і розвиток корпоративної особистості».

2. Аудиторні завдання: взяти участь у круглому столі з обговорення теми «Цінності як ключовий компонент корпоративної культури» або «Чому сьогодні актуальна проблема корпоративної освіти, розвитку корпоративної особистості майбутнього фахівця?»

Семінарське заняття4

Тема 4. Інновації в навчальному процесі вищої школи як умова ефективного розвитку корпоративної особистості майбутнього фахівця

(2 год.)


Мета: ознайомлення з інноваційними педагогічними технологіями, впровадження яких забезпечує ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців і сприяє розвитку їх корпоративної особистості.

Зміст семінарського заняття

 1. Інноваційні педагогічні технології у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах.

 2. Активні методи навчання. Психолого-педагогічні аспекти впровадження активних методів навчання у вищій школі.

 3. Навчання у співробітництві. Коопероване навчання.

 4. Дискусії, диспути, «мозковий штурм» у професійній підготовці фахівця.

 5. Метод конкретних ситуацій («кейс-метод»). Особливості побудови кейсів.

 6. Ділові ігри. Методика проведення ігор у навчальному процесі.

 7. Тренінг. Особливості проведення тренінгових занять. Коучинг.

Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: підготувати есе на тему «Впровадження яких інноваційних технологій я вважаю найефективнішими для розвитку корпоративної особистості майбутніх фахівців?

2. Аудиторні завдання: ознайомити присутніх з розробленим заняттям на обрану тему.

САМОСТІЙНА РОБОТА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИТема 1. Корпоративна культура: наукові підходи до розкриття змісту

(9/10год.)

Перелік питань для самостійної роботи:

1. Проблема існування різноманітних підходів до розгляду феномену корпоративної культури.

2. Питання діагностування корпоративної культури в організаціях, зокрема в освітніх.

3. Імідж організації як прояв її корпоративної культуриТема 2. Корпоративна культура та її вплив на організаційну поведінку співробітників

(9/10 год.)Перелік питань для самостійної роботи:

1. Корпоративна культура організації й корпоративна ідентичність її працівників (викладачів)

2. Лояльність викладачів (учителів) до освітньої установи як показник їх корпоративної ідентичності.

Тема 3. Професійно-педагогічна культура і корпоративна культура викладача вищої школи

(10/14 год.)

Перелік питань для самостійної роботи:

1. Історія виникнення перших університетів як корпорацій викладачів і студентів

2. Різноманітність підходів до трактування понять: «психолого-педагогічна культура», «педагогічна культура», «корпоративна культура».

3. Рівень розвитку корпоративної культури викладача (учителя).Тема 4. Інновації в навчальному процесі вищої школи як умова ефективного розвитку корпоративної особистості майбутнього фахівця

(10/14 год.)

Перелік питань для самостійної роботи:

1. Психолого-педагогічні особливості проведення занять у вищій школі із застосуванням активних методів навчання.

2. Тренінги і коучинг. Особливості та специфіка проведення з викладачами (учителями).

3. Коопероване навчання, особливості взаємодії учасників навчальних груп.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 1. Корпоративна культура вищого навчального закладу: різноманітність поглядів.

 2. Структура корпоративної культури.

 3. Кодекс корпоративної культури організації (освітньої організації).

 4. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на корпоративну культуру організації (вищого навчального закладу).

 5. Функції корпоративної культури.

 6. Системи комунікацій організації (вищого навчального закладу).

 7. Моделі корпоративної культури організацій: загальна характеристика.

 8. Зовнішні прояви корпоративної культури організації (вищого навчального закладу).

 9. Архетипи корпоративної культури.

 10. Імідж вищого навчального закладу як інтегральна характеристика його корпоративної культури.

 11. Імідж закладу вищої освіти як спосіб трансляції його корпоративної індивідуальності.

 12. Питання діагностики корпоративної культури закладу вищої освіти.

 13. Цінності у структурі корпоративної культури організації (вищого навчального закладу).

 14. Професійно-педагогічна культура викладача вищої школи.

 15. Історія середньовічних університетів як корпорацій викладачів і студентів.

 16. Корпорації викладачів і студентів: історія й сучасність.

 17. Корпоративна ідентичність.

 18. Класифікація корпоративної культури: різноманітність підходів.

 19. Корпорація, корпоративність і корпоративна культура: їх сутність і характеристика.

 20. Корпоративна освіта як сучасна проблема.

 21. Управління корпоративною культурою організації.

 22. Управління сучасної освітньою корпорацією: проблеми і перспективи.

 23. Аналіз сучасних теорій організаційної (корпоративної) поведінки.

 24. Корпоративна культура освітньої організації як система її субкультур. Типи субкультур.

 25. Значення корпоративної культури вищого навчального закладу в побудові професійної кар’єри викладача.

 26. Формування соціально-особистісних компетенцій як основи для розвитку корпоративної особистості майбутнього фахівця.

 27. Коопероване навчання як спосіб формування корпоративної особистості майбутнього фахівця.

 28. Співробітництво у навчанні як технологія формування корпоративної особистості майбутнього фахівця.

 29. Психологічний клімат в освітній організації.

 30. Корпоративна культура освітньої організації як система її субкультур.

Базова література

 1. Абрамова С. Г. О понятии «корпоративная культура» / С. Г. Абрамова, И. А. Костенчук [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.emcon.ru/420-087.html

 2. Бенин В. Л.  Педагогическая культура: философско-социологический анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Benin/01.php

 3. Галагузова М. А. Корпоративное образование: от сущности к новому содержанию / М. А. Галагузова, А. Н. Галагузов – Педагогика. – 2010. – № 2. – С. 32-37.

 4. Иноземцева Л. П. Корпоративная культура преподавателя вуза: проблемы и перспективы // Л. П. Иноземцева // Весник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 4 (185). – С. 89-92.

 5. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учебное пособие / И. Ф. Исаев – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 208 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка