Конспект заняття берник ніла Петрівна кандидат хімічних наукСкачати 278.71 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір278.71 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СТРИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«Одноатомні насичені спирти»

Розширений конспект заняття

БЕРНИК Ніла Петрівна

кандидат хімічних наук,

спеціаліст вищої категоріїСтрий

2013-2014

Наші знання ‒ тобі, Україно!

Тема заняття: Насичені одноатомні спирти.

Навчальна мета : Сформувати уявлення про оксигеновмісні органічні сполуки, функціональну групу. Поглибити знання про взаємний вплив атомів у молекулах, про гомологію, ізомерію, генетичний зв'язок між класами сполук. Вивчити будову, фізичні і хімічні властивості метанолу та етанолу, методи добування, можливості практичного застосування, фізіологічну дію спиртів.

Виховна мета: Виховання у студентів зацікавленості, логічного мислення, розвитку творчих здібностей, що створює ситуацію успіху, за якої кожен відчуває свою інтелектуальну спроможність, любов до обраної професії, показати, що одна із складових успіху – вести здоровий спосіб життя.

Тип заняття комбінований

Методи проведення: розповідь, бесіда з використанням евристичних та інтерактивних прийомів, використання дедуктивного підходу і послідовного застосування принципу унаочнення, демонстрація, розв'язування вправ , задач та тестів

Обладнання: Інтерактивна дошка,мультимедійний проектор,підручники.

Унаочнення: періодична система елементів, таблиця «Гомологічний ряд спиртів», опорний конспект, роздатковий матеріал, набір реактивів, кулестержневі моделі

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційна частина

1.1. Перевірка присутності студентів та їх готовності до заняття

1.2. Вступне слово викладача

Сьогодні у нас з вами не зовсім звичне заняття – у нас присутні гості.

Шановні студенти і гості!

Хімія знаходить справжній ключ до істинної природи найважливіших тіл тільки при дослідженні органічних сполук.

Тому сьогодні ми продовжимо вивчення органічних сполук, відкриваючи нові грані хімічної науки.

Отже, давайте зосередимося, побажаємо один одному натхнення в роботі і почнемо наше заняття.2. Повторення пройденого матеріалу, вступний інструктаж

2.1. Перевірка задачі (на дошці)

Вивести молекулярну формулу органічної сполуки, що містить 52,17% Карбону, 13,04% Гідрогену і 34,78% Оксисену (Відповідь (С2Н6О).2.2. Перевірка правильності здійснених перетворень (на дошці)

Здійснити перетворення і назвати сполуки:

СaC2 C2H2 C2H4 C2H5Cl C4H10 C2H4 C2H5OH.

2.3. Виконання вправ (завдання 3-ом студентам на карточках різного ступеня складності)

Студентам пропонуються картки трьох кольорів (різного ступеня складності); вони самі визначають посильне їм завдання.Завдання 1 (синя картка середній рівень навчальних досягнень).

 1. Установіть відповідність між назвою вуглеводню та його формулою:

Бутан а) С3Н4

Етен б) С4Н10

Бензен в) С2Н4

Пропін г) С6Н6 1. Згорів ацетилен кількістю речовини 4 моль. Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що виділився.

 2. Напишіть скорочену структурну формулу речовини за її назвою:
  3,5 – діетилоктан.

Завдання 2 (зелена картка – достатній рівень навчальних досягнень).

1. Закінчити рівняння реакцій:

а) C2H4 + О2

б) С4 Н10 + Cl 2

в) C2H4 + HCl

2. За загальною формулою алканів складіть формули сполук, що містять 3 та 8 атомів Карбону.

3. Бензен масою 15,6 г піддали нітруванню. Яка маса утвореного продукту? Назвіть речовину, що утворилася.

Завдання 3 (червона картка – високий рівень навчальних досягнень).


 1. Напишіть рівняння реакцій, що відповідають схемі:

C CH4 CH3Cl C2H6 C2H4

 1. Напишіть скорочені структурні формули речовин за їх назвами:

3,5 – диметилоктен -2;
3,4 – діетил-3,5- диметилгептин – 1.


 1. У двох пробірках під шифрами є гексан і бензен. Як розпізнати ці речовини? Напишіть відповідні рівняння реакцій.

2.4. Хімічна розминка («мікрофон»)

Під час хімічної розминки решта студентів, що не задіяні у виконанні вищенаведених завдань, задають один одному питання по темах «Насичені вуглеводні» і «Ненасичені вуглеводні». 1. Актуалізація опорних знань студентів

До сьогоднішнього дня ми вивчали сполуки, що складалися із Карбону і Гідрогену. Із виконаних завдань видно, що до складу органічних речовин може входити і Оксиген.

Сьогодні ми розпочнемо вивчення сполук, що за складом, будовою і властивостями відрізняються від раніше вивчених речовин.


Які це речовини? Відповідь ми одержимо, розв’язавши кросворд.

1. Символ хімічного елементу, що становить основу органічних сполук
2. Назва насиченого вуглеводню, що містить 3 атоми карбону
3. Атом або група атомів, що мають неспарені електрони
4. Сполуки, що мають однакову молекулярну формулу, але різну хімічну будову і різні властивості
5. Вчений, який сформулював основні положення теорії хімічної будови органічних сполук.
6. Органічна сполука, яку вперше було одержано в лабораторних умовах

Відповідь -СПИРТИ 1. Мотивація вивчення даної теми

Хімію можна назвати наукою про якісні зміни тіл, що відбуваються під впливом зміни кількісного складу. Сьогодні на занятті ми розглянемо як впливає на властивості речовини наявність ще одного елемента – Оксигену.

Отже, тема заняття «Одноатомні насичені спирти».

Насичені одноатомні спирти знаходять широке застосування в народному господарстві, їх використання як моторного палива зменшує забруднення атмосфери; але необхідно пам’ятати, що метанол і етанол згубно впливають на організм людини.

Мета. Сформувати у студентів уявлення про оксигеновмісні органічні сполуки, дати визначення спиртам та їх функціональній групі, удосконалити вміння складати структурні та електронні формули органічних речовин. Поглибити знання про взаємний вплив атомів у молекулах, про гомологію, ізомерію, генетичний зв'язок між класами сполук. Вивчити будову, фізичні і хімічні властивості спиртів, методи добування, можливості практичного застосування, фізіологічну дію спиртів на прикладі етанолу та метанолу.


 1. План викладу нового матеріалу

5.1. Поняття про оксигеновмісні органічні речовини

Як ми вже побачили раніше, до складу органічних речовин може входити не тільки Карбон і Гідроген, а й атоми інших елементів, зокрема, Оксиген. Різних органічних оксигеновмісних сполук існує величезна кількість – набагато більше, ніж вуглеводнів.

Одним з найпростіших класів органічних оксигеновмісних сполук є спирти. Саме з цього класу розпочнемо вивчення гетероелементних органічних речовин.

Історична довідка. Термін «спирти» виник в часи алхімії і застосовувався у відношенні до всіх летких речовин, які перетворювалися в «дух» (від лат. «spiritus» - дух).5.2 Будова спиртів, взаємний вплив атомів у молекулах спиртів, поняття про функціональну групу (Обговорення проблеми з студентами)

 • Що ви знаєте про спирти?

 • Враховуючи основні положення теорії хімічної будови органічних речовин О. Бутлерова, спробуйте написати структурну формулу сполуки С2Н6О, що була виведена в задачі, яка була задана додому.

Варіанти можливих записів:

а) структурні формулиб) електронні формулиФормула І

Формула ІІ

Аналіз: в формулі І всі атоми Н рівнозначні, зв’язані σ- зв’язком з атомами Карбону , в формулі ІІ – один атом Гідрогену сполучений з атомом Карбону через атом Оксигену, тобто знаходиться в особливому положенні.

Яка ж із наведених формул відповідає спирту?

Для цього проведемо такий дослід і зробимо відповідні розрахунки.

Дослід.

До етилового спирту масою 4,6 г спирту додаємо металічний натрій. Виміряємо об’єм водню, що виділився - 1,12 л.

Такі дані показують, що провзаємодіяло 4,6г : 46 г/моль=0,1 моль спирту і виділилося 1,12л : 22,4 л/моль = 0,5 моль водню.

Висновок: з кожної молекули спирту натрій витісняє один атом Гідрогену тобто ½ молекули водню, а це відповідає реакції, рівняння якої можна представити таким чином:

С2Н6О + Na C2H5ONa + 1/2 Н2

Результати кількісного досліду узгоджуються із формулою ІІ.

Історична довідка. Елементний склад етилового спирту встановив французький хімік А. Лавуазьє , а молекулярну формулу С2Н6О визначив у 1833 році шведський хімік Й. Берцеліус, він же запропонував усі подібні сполуки називати алкоголями.

Проблема : Як впливатиме атом Оксигену на властивості атомів Гідрогену в молекулі спирту?

Розгляньте уважно формули етану, спирту – етанолу і води:

С2Н6 C2H5OH H2O

Порівняйте спирт за радикалом з етаном, за групою ‒ОН ‒ з водою.

В ході обговорення встановлюємо, що в етані атоми Гідрогену не заміщуються натрієм, а в спирті заміщуються.

Висновок. Причиною цього явища є те, що один з атомів Гідрогену зв'язаний з радикалом через Оксиген.

Як впливає радикал на гідроксильну групу?

Порівнюємо здатність до заміщення атомів Гідрогену у воді і спирті.

Дослід.

Додаємо до склянки з водою і до склянки з спиртом по шматочку висушеного фільтрувальним папером натрію. Натрій активніше взаємодіє з водою.2Na + 2H2O→2NaOH + H2

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa +H2

Висновок: Атоми Гідрогену у воді більш рухливі, ніж у спирті.

Чим пояснюється причина цього явища?

В обох випадках у гідроксильній групі спільні електронні пари зміщені до атома Оксигену.

Вуглеводневі радикали мають властивість злегка відштовхувати від себе електрони, тому зміщення електронної густини завдяки радикалам веде до зменшення полярності зв'язку О─Н порівняно з водою, до зменшення рухливості атома Гідрогену гідроксильної групи у молекулі спирту.

Отже, радикал ─С2Н5 впливає на гідроксильну групу.

Аналізуючи й порівнюючи проведену реакцію з натрієм з властивостями етану, який не вступає в таку реакцію, пов'язуємо відмінність їх з наявністю в спирті реакційно здатної частини молекули − групи ─ОН.Такі групи атомів, що зумовлюють характерні властивості речовин, називаються функціональними.

Отже, група ─ОНфункціональна група спиртів.Часто формула цього спирту записується так: CH3 ─ CH2 ─OH або
C2H5─OH. Такий запис означає, що в молекулі спирту міститься гідроксильна група ─ОН, з'єднана з вуглеводневим радикалом.

Загальну формулу для насичених одноатомних спиртів можна записати так:

CnH2n+1 ─OH або R ─OH.Про просторове розташування атомів у молекулі спирту дають уявлення моделіПроаналізуйте ще раз склад спиртів і спробуйте дати визначення спиртам.

Спиртице похідні вуглеводнів, у яких один або декілька атомів Гідрогену заміщується гідроксильною групою OH.

5.3 Гомологічний ряд спиртів, ізомерія, номенклатура (робота в групах).

Етап ІСтуденти об'єднуються в три початкові групи.

Кожна група одержує своє завдання: І група – прочитати у підручнику про гомологічний ряд насичених одноатомних спиртів, ІІ група – про ізомерію насичених одноатомних спиртів , ІІІ група – про номенклатуру насичених одноатомних спиртів.

Етап ІІСтуденти об'єднуються в експертні групи так, щоб до кожної групи ввійшли студенти різних початкових груп. Експертна група аналізує рівень засвоєння вивченого матеріалу у початкових групах.

Етап ІІІ

Один із студентів кожної початкової групи ділиться засвоєними знаннями. Основні положення вивченого матеріалу записуються в зошити.

Насиченими одноатомними спиртами називаються органічні речовини, в молекулах яких гідроксильна група ─ОН сполучена з вуглеводневим радикалом.Гомологічний ряд насичених одноатомних спиртів

Традиційна назва

Назва за UPAC

Формула

Температура кипіння,

Метиловий

Метанол

СН3ОН

64,7

Етиловий

Етанол

С2Н5ОН

78,3

Пропіловий

Пропанол-1

С3Н7ОН

93,2

Бутиловий

Бутанол-1

С4Н9ОН

117,7

Аміловий

Пентанол-1

С5Н11ОН

137,8

Гексиловий

Гексанол-1

С6Н13ОН

157,2

Гептиловий

Гептанол-1

С7Н15ОН

176,3

ВИДИ ІЗОМЕРІЇ

 • Ізомерія вуглеводневого скелету (для спиртів, що містять чотири і більше атомів С)

 • Ізомерія положення функціональної групи

 • Міжгрупова ізомеріяПравила номенклатури

 1. Вибирають за основу найдовший вуглеводневий ланцюг, що містить атом С, сполучений з –ОН групою

 2. Нумерують атоми С, починаючи з того кінця, де ближче розташована функціональна група

 3. Перед назвою спирту зазначають місце радикалів та їх називають в алфавітному порядку

 4. Називають спирт, вказуючи місце розташування функціональної групи цифрою в кінці назви

Етап ІV.

Закріплення і корегування знань.

Студентам пропонується закріпити вивчений матеріал на прикладах (інтерактивний метод «Два, чотири, разом всі»).

Завдання на карточках для кожної з початкових груп (робота в парах):Назвати сполуки за їх формулами

1 А
1 В


1 С


Після перевірки виконання завдання в контрпарах проводимо звірку отриманих результатів за допомогою інтерактивної дошки.

Працюємо разом.


 1. За наведеною формулою назвати сполуку: 1. Визначити, чи є серед сполук, запропонованих у завданнях, гомологи і ізомери.

5.4 Фізичні властивості спиртів, водневий зв'язок

У гомологічному ряду спиртів немає газоподібних речовин на відміну від насичених і ненасичених вуглеводнів.

Перші члени гомологічного ряду – це рідини з специфічним запахом;

спирти, що містять від 15 до 20 атомів Карбону – мазеподібні речовини;

вищі – тверді речовини без запаху.

Пояснити відсутність газів серед спиртів можна будовою функціональної групи.Зв'язки O─H та С─O — полярні ковалентні. Це випливає з відмінностей в електронегативності Оксигену (3,5), Гідрогену (2,1) і Карбону(2,4). Гідроксильний атом Гідрогену внаслідок зсуву електронної густини зв’язку O─H до атома Оксигену має частковий позитивний заряд, а атом Оксигену − частковий негативний заряд, який підсилюється зсувом електронної густини від вуглеводневого радикалу:Між атомами Гідрогену і Оксигену різних молекул спирту встановлюється електростатична взаємодія. Крім того, атом Оксигену має ще вільні електронні пари , за рахунок яких утворюється донорно-акцепторний зв'язок з атомом Гідрогену. Така взаємодія називається водневим зв’язком. У формулах його позначають трьома крапками.Водневий зв'язок - це особливий вид зв’язку , його довжина більша за звичайний зв'язок O─H, а міцність його значно менша.

Будова молекули води і спирту аналогічна, тому водневі зв’язки можуть утворюватися і між молекулами спиртів і води.

Утворення водневих зв’язків між молекуламиА – спирту Б – води В– води й спирту

Утворенням водневих зв’язків з молекулами води пояснюється і розчинність спиртів.Молекули спиртів складаються ніби з двох частин – розчинної у воді (гідрофільної ), що містить гідроксильну групу і нерозчинної (гідрофобної), що складається з вуглеводневого радикалу. Якщо вуглеводневий радикал невеликий, то водневі зв’язки гідроксильної групи з молекулами води здатні утримувати молекулу спирту в розчині. Якщо ж молекула спирту має довгий вуглеводневий ланцюг, що перешкоджає розчиненню, то гідроксильна група не в змозі здійснити розчинення речовини.

5.5 Хімічні властивості спиртів

Студентам пропонується опорна схема, опираючись на яку розглядаються хімічні властивості насичених одноатомних спиртів.

Опорна схема
“Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів”

 1. Взаємодія етилового спирту з металічним натрієм:

2 С2Н5ОН + 2Na → 2 С2Н5ONa + H2

Етилат натріюДослід.

а) Невеликий шматочок металічного натрію, висушеного фільтрувальним папером, вкидаємо в пробірку з етанолом. Спостерігаємо виділення газу.

Який це газ? Перевіримо.

Підносимо до отвору пробірки палаючу скіпку: лунає характерний хлопок.

Як розривається σ-зв'язок O─H у цій реакції?

Які властивості спиртів (основні чи кислотні) виявляються в реакції з металічним натрієм?

б) Після завершення реакції до частини розчину додаємо води і кілька крапель розчину фенолфталеїну.

Чи змінюється забарвлення індикатора? Чому?

в) Кілька крапель розчину переносимо скляною паличкою на скляну пластинку і обережно нагріваємо її, утворюється білий твердий етилат натрію.

 1. Взаємодія спиртів з галогеноводнями


OH + H
На відміну від попередньої хімічної властивості, при взаємодії спиртів з галогеноводнями в процесі бере участь ОН─ група повністю:

C2H6 Наl → C2H5Hal + H2O

Бромоводень, необхідний для реакції взаємодії спиртів з галогеноводнями, утворюється в реакційній колбі при взаємодії броміду лужного металу і сульфатної кислоти. Процес одержання брометану оборотний:

NaBr + H2SO4 → NaHSO4 + HBr

C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

Щоб зсунути рівновагу в бік утворення брометану, його видаляють з реакційного середовища. Тут враховується, що брометан — летка, важка (густина 1,46 г/мл) рідина, яка погано розчиняється у воді і легко закипає (tкип =38 0C).Дослід.

Для проведення досліду необхідно зібрати прилад як показано на рисунку.У круглодонну колбу наливаємо 8—10 мл концентрованої сульфатної кислоти і при помішуванні й охолодженні додаємо невеликими порціями такий же об'єм спирту (обережно, по стінці колби). Після охолодження до розчину тим же способом — порціями (по 0,5 мл) — додаємо 3 мл дистильованої води (вона зменшує втрати бромоводню) і 7,5—8 г броміду Натрію. У колбу необхідно помістити кілька скляних капілярів для рівномірного кипіння. Алонж занурюємо у приймач — конічну колбу з невеликою кількістю холодної води й шматочками льоду (на глибину 1 см).

Потім колбу необхідно нагріти через азбестову сітку. Суміш повинна кипіти спокійно. При нагріванні відганяється брометан. Про закінчення реакції судять за припиненням надходження крапель до приймача. Після цього відокремлюємо приймач (щоб уникнути засмоктування рідини в колбу) і припиняємо нагрівання. Що відтінити брометан, необхідно долити до приймача розчин фуксину або індиго, які забарвлять воду. Одержаний продукт реакції, що осів на дно приймача, відокремлюємо ділильною лійкою.

Примітка. Брометан можна перегнати і зібрати фракцію при 35—40 0C Цю речовину зберігають у прохолодному місці, у добре закритій склянці.


 1. Дегідратація (відщеплення води)

Процес дегідратації може відбуватися двома різними шляхами за участі однієї молекули спирту і двох молекул спирту.

а) Внутрішньомолекулярна дегідратація

Давай те ще раз подивимося на формулу етанолу:

Під дією водовіднімаючого засобу (найчастіше для цього застосовується концентрована сульфатна кислота) від молекули спирту відщеплюється молекула води: гідроксильна група й атом Гідрогену від сусіднього атома Карбону. При цьому відсутні валентності двох сусідніх атомів Карбону насичуються за рахунок утворення додаткового зв'язку: у процесі внутрішньомолекулярної дегідратації спиртів утворюються ненасичені вуглеводні.

При складанні рівнянь внутрішньомолекулярної дегідратації необхідно враховувати, що поряд з гідроксильною групою відщеплюється атом Гідрогену саме сусіднього атома Карбону. Рівняння реакції має такий вигляд:

Реакція дегідратації є оборотною реакцією. Здійснюючи її в зворотному напрямку, тобто приєднуючи воду до ненасичених вуглеводнів, одержують спирти.б) Міжмолекулярна дегідратація

При надлишку етанолу і слабкому нагріванні реакція дегідратації може протікати за участі двох молекул — міжмолекулярна дегідратація. При цьому утворюються етери:

Завдання.

Скласти рівняння реакцій, що відбуватимуться при молекулярній дегідратації суміші метилового й етилового спиртів.

При величезній кількості молекул спиртів у реакційній посудині будуть зіштовхуватися і реагуватимуть не тільки молекули різних спиртів, але й однакові молекули. Тому поряд з метилетиловим етером в цьому випадку утворюються диметиловий і діетиловий етери.

4. Реакція горіння (повного окиснення)

Дослід. «Горіння носовичка»Носовичок, попередньо намочений у воді, змочуємо спиртом, закріплюємо в тигельні щипці та підпалюємо. Після проведення досліду носовичок залишається сухим і непошкодженим.

C2H5-OH+3О2 2СО2+3Н2ОЗагоряння спирту може відбуватися і під дією сильних окисників 1. Неповне окиснення спиртів.

Дослід. Взаємодія спирту з оксидом Купруму(ІІ)

Мідний дріт прожарюємо в полум’ї спиртівки. Коли він покриється мідною окалиною, дріт опускаємо в пробірку з розчином етанолу. Відчувається запах (утворюється оцтовий альдегід). Мідний дріт знову блищить − оксид Купруму відновився до міді.

2Cu+O2→2CuO

CuO+C2H5-OH→CH3-CHO+CuВ кінці робимо висновок про хімічну активність одноатомних насичених спиртів.

5.6 Добування спиртів

Колективна робота. Викладач пояснює студентам загальні методи одержання спиртів, записуючи основні принципи у вигляді схеми

Специфічні методи добування етанолу і метанолу:добування метанолу:

а) із синтез-газуб) суха перегонка деревини (деревний спирт)добування етанолу:

бродіння цукристих речовин5.7. Застосування спиртів(опорна схема)

Студентам пропонується на основі схеми самостійно розповісти про застосування спиртів (Викладач контролює і доповнює).

Зі спиртів R─OH одержують сполуки багатьох інших класів: алкілгалогеніди R─Hal, алкени R'CH = CH2, етери ROR', естери R'COOR, альдегіди R'CHO, карбонові кислоти R'COOH та ін. Спирти використовують як розчинники в процесах синтезу нових сполук, виробництві лаків і фарб, фармацевтичних препаратів, запашних речовин, парфумерно-косметичної продукції. Етанол використовують як дезинфікуючий засіб, пальне у двигунах. Його використовують для виготовлення алкогольних напоїв.

  1. . Випереджальне завдання. «Вплив спиртів на організм людини»

Студентам заздалегідь пропонується підготувати повідомлення про вплив спиртів на організм людини.

У результаті вживання алкоголю в організмі людини відбуваються значні порушення в обмінних процесах: змінюється окисно-відновний потенціал клітин, посилюється накопичення молочної кислоти, прискорюється перетворення глюкози на жир тощо. У крові алкоголь спричиняє розширення периферійних судин. Порушується терморегуляція, в печінці етанол окиснюється, утворюючи оцтовий альдегід, який у процесі окиснення утворює оцтову кислоту, що руйнує цей орган. У мозку сп'янілої людини відбувається закупорка судин, значна кількість дрібних крововиливів, у результаті чого клітини мозку не одержують кисню і гинуть.

Наприклад: при вживанні 100 г пива гине близько 3 тисяч клітин мозку, 100 г вина — 5 тисяч, 100 г горілки — 7,5 тисяч клітин. У людини, яка п'є роками, гинуть мільйони клітин, що не відновлюються.

Алкоголізм як захворювання формується поступово, цілком непомітно для людини. Необхідно знати, що підліток у разі вживання спиртних напоїв упродовж року стає алкоголіком. Алкоголізм спричиняє безліч захворювань організму, уражає нервову, серцево-судинну, травну системи. Зловживання алкоголем скорочує середню тривалість життя людини на 15-20 років. За концентрації алкоголю в крові 0,5 – 0,6 ‰ (проміле) у підлітка може настати смерть.

6. Домашнє завдання:

1. Цвєтков Л.О. Органічна хімія, 10 кл. §24-26

2. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія, 11 кл. §1

3. Запропонувати схему добування етанолу із природного газу (метану)

4. Підготувати виступ – міркування «Виступаючи на суді над Спиртом, я зайняв би позицію… (адвоката чи обвинувача)». (На основі почутого і побаченого на занятті підготувати твір-міркування).

7. Підведення підсумків, закріплення матеріалу, заключний інструктаж

7.1 Що ми вивчили сьогодні на занятті?


 • Сформували уявлення про оксигеновмісні органічні сполуки, функціональну групу.

 • Поглибили знання

 • про взаємний вплив атомів у молекулах;

 • про гомологію;

 • ізомерію;

 • генетичний зв'язок між класами сполук.
 • Вивчили:

 • будову;

 • фізичні і хімічні властивості спиртів;

 • методи добування;

 • можливості практичного застосування;

 • фізіологічну дію спиртів.


7.2 Оголошення результатів заняття. Обґрунтування виставлених оцінок

7.3 В чому значимість вивченої теми для вас?

7.4. Існує такий вислів:

«Скажи мені – і я забуду,покажи мені – і я запам’ятаю,

дай мені діяти самостійно – і я навчуся».

Тому давайте закріпимо вивчений матеріал, розв’язуючи електронні тестові завдання.

Тестові питання по темі

«Одноатомні насичені одноатомні спирти»

1. Вкажіть функціональну групу спиртів

a. -СООН

b. -СНО


c. -ОН
2. Насичені одноатомні спирти являються похідними

a. насичених вуглеводнів

b. ненасичених вуглеводнів

c. ароматичних вуглеводнів


3. Як змінюється розчинність спиртів у воді із збільшенням

їх молекулярної маси?

a. зменшується

b. збільшується

c. не змінюється.
4. Визначте продукт внутрішньомолекулярної дегідратації спиртів

a. діетиловий етер

b. етилметиловий етер

c. етилен


5. Вкажіть речовину, для добування якої використовується синтез-газ

a. фенол


b. метанол

c. оцтова кислота


6. Вкажіть причину того, що серед спиртів немає газів

a. утворення іонного зв'язку

b. наявність вуглеводневого радикалу

c. утворення водневого зв'язку


7. Визначте найрухливіший атом Гідрогену у молекулі спирту

a. після першого атома Карбону

b. після другого атома Карбону

c. гідроксильної групи

8. Вкажіть суфікс, яким за номенклатурою IUPAC позначається наявність спиртової групи

a. ‒ол


b. ‒ін

c. ‒аль
9. Гомологом пропанолу-2 являється:

a. Пропаном - 1

b. Бутанол - 2

c. Пентанол – 3
10. Які властивості спиртів виявляються в реакції з металічним натрієм?

а. кислотні

b. основні

c. амфотерні.Самостійна робота − тести із взаємоперевіркою виконаного завдання.

Література.

 1. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія, 11 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк.. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. – 176 с.

 2. Домбровський А.В., Лукашова Н.І., Лукашов С.М. Хімія 10; Органічна хімія: Пробн. Підруч. Для 10 кл. серед. шк. – К.: Освіта, 1995. – 144 с.

 3. Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів: Пер. З рос. –К.: А.С.К., 2000. – 480 с.

 4. Гранкіна Т.М. Хімія. 11 клас: Плани-конспекти уроків/Т.М. Гранкіна, О.В.Григорович. – Харків :Веста:Видавництво «Ранок», 2003. - 304 с.

 5. Ісаєнко Ю.В., Гога С.Т. Хімія: Практичний довідник. – Харків: Весна, 2008. – 416 с.

 6. Кузьменко М.Є., Єрьомін В.В. Хімія. 2400 задач для школярів та абітурієнтів. Пер. з рос. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 560 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка