Календарне планування з української мови для 6-А,6-б кл. Програма дл загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12 класи (уклад. Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша, В. М. Корольчук та ін.); Ірпінь: Перун, 2005 Підручник: ОСкачати 259.07 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір259.07 Kb.
Календарне планування з української мови для 6-А,6-Б кл.
Програма дл загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12 класи (уклад. Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, В.М. Корольчук та ін.); Ірпінь: Перун, 2005
Підручник: О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов. Українська мова 6 клас, К, «Зодіак-Еко», 2008 р.

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

6

І

ІІ

Перевірка мовної теми

3

3

Письмо: переказ

1

1

Твір

_

1

Провопис: диктант

1

1

Аудіювання

-

1

Читання мовчки

1

-Говоріння:

І семестр

ІІ семестр

читання вголос – 1

діалог – 1

усний переказ – 1

усний твір – 1
Дата уроку

Тема уроку

Дата у випадку змін
6-А

6-Б

Читання вголос

6-А

6-Б

1Вступ. Краса і багатство української мови.
Т1 ( 12г + 4гРМ)

Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого. Лексикологія2Розвиток мовлення № 1. Повторення вивченого про мов­лення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові: адресант мовлення (той, хто говорить або пише); адресат мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично). Складання діалогів.3Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення. Звертання, встав­ні слова, однорідні члени у простому реченні. Розділові знаки у простому реченні.4Складне речення. Пряма мова. Розділові знаки у складному реченні і при прямій мові та діалозі.5Розвиток мовлення № 2. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки.

Види мовленнєвої діяльності. Навчальне аудіювання, читання мовчки.

6Орфограми в ко­ренях, префіксах, суфіксах і на межі значущих частин слова та основ.7Структура тексту: зачин, основна частина кінцівка; відоме й нове. Тема та основна думка тексту.

Культура мовлення. Правильне інтонування простих речень зі звертаннями, встав­ними словами та однорідними членами речення, різними за метою висловлювання. Інтонування складних речень. Засвоєння стандартних висловів, словосполучень в офіційно-діловому стилі.8Види зв’язку речень у тексті. Типи й стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль.9Групи слів за їх походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник українсь­кої мови.10Запозичені (іншомовного походження) слова. Словник іншомовних слів.11Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.12Групи слів за вживання: загальновживані та стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні, жаргонізми.13Розвиток мовлення № 3. Типи й стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. План роботи.14Офіційно-ділова лексика.15Текст. Удосконалення вмінь і навичок дотримуватись морально-етичних норм у процесі спілкування.16Розвиток мовлення № 4. Особливості побудови опису приміщення. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.17Контрольна робота № 1 з мовної теми «. Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого. Лексикологія» ( тести відкритого та закритого типу).
Т2,3 ( 7г + 7г=14г+ 3гРМ)

Словотвір, орфографія. Морфологія. Іменник18Змінювання і творення слів. Розрізнення форм слова і спільнокореневих слів.19Основні способи словотворення: префіксальний, суфік­сальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання основ або слів, пере­хід слів з однієї частини мови в іншу. Словотвірний словник.20Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин (а) від прикметників на -ський, -цький; із буквосполученням -чн- (-шн-),21Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств (о), -зтв (о), -цтв (о).22Розвиток мовлення № 5. Письмовий докладний переказ художнього тексту роз­повідного характеру з елементами опису приміщення.23Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств (о), -зтв (о), -цтв (о).24Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Творення складноскорочених слів.25Розвиток мовлення № 6. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі.26Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-; правопис склад­носкорочених слів.

Культура мовлення. Вимова та наголошення складних і складноскорочених слів; правильне вживання їх у мовленні з прикметниками і дієсловами. Складні випадки слововживання.27Загальна характеристика частин мови.28Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.29Розвиток мовлення № 7. Елементи редагування тексту творів-описів. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю.30Іменники - назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні та власні. Велика буква і лапки у власних назвах.31Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.32Число іменників (повторен­ня). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.33Відмінки іменників, їх значення. Відмінювання іменників.34Контрольна робота № 2 з мовної теми «Словотвір, орфографія. Морфологія. Іменник» ( тести закритого та відкритого типу). Контрольне читання мовчки.
Т4 ( 10г+4гРМ)

Відмінювання іменників35Розвиток мовлення № 8. Особливості побудо­ви опису природи. Письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю з елементами опису природи.36Поділ іменників на відміни.37Відмінювання іменників І відміни.38Розвиток мовлення № 9. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.39Контрольна робота. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.40Відмінювання іменників ІІ відміни.41Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви (-я), (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.42Розвиток мовлення № 10. Елементи редагування тексту-переказу.43Відмінювання іменників III відміни.44Контрольний диктант.45Відмінювання іменників IV відміни.46Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.47Розвиток мовлення № 11. Ділові папери. Оголошення.48Контрольна робота № 3 з мовної теми «Відмінювання іменників» ( тести відкритого та закритого типу).
ІІ семестр

Т5,6 ( 4г+15г=19г+ 4гРМ)

Правопис іменників. Прикметник
49ДІАЛОГ

Особливості творення іменників.

50Розвиток мовлення № 12. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.51Не з іменниками.52Букви е, и в суфіксах -вчок, -ечк-, -ичок, -ичк-, -інн (в), -енна (я), -н (я), -инн (я), -ив (о), -ев (о).53Розвиток мовлення № 13. Елементи редагування тексту-переказу.54Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.55Розвиток мовлення № 14. Складання діалогів відповідно до ситуації спілкування.56Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.57Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників 3 однієї групи в іншу.58Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.59Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

Культура мовлення. Використання в мовленні прикметників-синонімів. Правильне вживання в мов­ленні вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників.60Повні й короткі форми прикметників.61Прикметники твердої і м'якої груп, їх відмінювання.62Творення прикметників.63Розвиток мовлення № 15. Твір-оповідання на основі побаченого.64Перехід прикметників в іменники.65Написання прикметників із суфіксами -еньк, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк, -зьк-.66Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичи-.67Написання не з прикметниками.68Написання складних прикметників разом і через дефіс.69Написання -н- і -нн- у прикметниках.70Написання прізвищ прикметникової форми.71Контрольна робота № 4 з мовної теми «Правопис іменників. Прикметник» (тести відкритого та закритого типу).
Т7 ( 9г+ 5гРМ)

Числівник72Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.73Розвиток мовлення № 16. Складний план готового тексту; простий план власного висловлювання. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.74Творення числівників. Числів­ники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівни­ків.75Розвиток мовлення № 17. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму.76Розвиток мовлення № 18. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму.77Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.78Відмінювання дробових і збірних числівників.79Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з -тисячний.80Контрольна робота. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму.81Контрольна робота. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму.82Роздільне написання складених числівників. Уживання числівників з іменниками. Розбір числівника як частини мови.83Розвиток мовлення № 19. Складання діалогів із вживанням числівників на позначення дат, часу ( годин ).84Розвиток мовлення № 20. Елементи редагування тексту контрольного переказу.85Контрольна робота № 5 з мовної теми «Числівник» ( тести відкритого та закритого типу). Контрольне аудіювання.
Т8,9 ( 16г+3 г=19г+4гРМ)

Займенник. Повторення в кінці року
86Усний твір

Розвиток мовлення № 21. Усний твір-опис природи за жанровою картиною в художньому стилі.87Розвиток мовлення № 22. Письмовий твір-опис природи за жанровою картиною в художньому стилі.88Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.89Розвиток мовлення № 23. Усний твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.90Розряди займенників за значенням.91Особові займенники. Зворотний займенник себе.92Контрольна робота. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.93Контрольна робота. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.94Питальні та відносні займенники, їх відмінювання. Уживання займенників для зв'язку речень у тексті.95Неозначені займенники, їх відмінювання. Написання разом і через дефіс неозначених займенників.96Заперечні займенники. Ні в заперечних займенниках.97Контрольний диктант.98Розвиток мовлення № 24. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.99Присвійні, вказівні та означальні займенники.100Систематизація та узагальнення вивченого. Розбір займенника як частини мови.101Лексикологія.102Словотвір і орфографія.103Морфологія й орфографія.104Контрольна робота № 6 з мовної теми «Займенник. Повторення в кінці року»( тести відкритого та закритого типу).105Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок наприкінці навчального року.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка