Кафедра маркетингу та міжнародної торгівліСторінка5/9
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів. Кожний змістовий модуль теж оцінюється за 100 бальною шкалою.

На рейтинг з навчальної роботи за рішенням кафедри може впливати рейтинг з додаткової роботи  до 10 балів і рейтинг штрафний (з від’ємним знаком)  до 5 балів.


Рейтинг студента з навчальної роботи R НР визначається за формулою

0,7· (R(1)ОМ + R(2)ОМ )

RНР = ------------------------------- + RДР - RШТР,

2

де R(1)ОМ, R(2)ОМ − рейтингові оцінки відповідно 1-го та 2-го змістового модулів за 100-бальною шкалою;RДР, RШТР − відповідно рейтинг з додаткової роботи і рейтинг штрафний.

Студенти, які набрали з навчальної роботи 60 і більше балів, можуть не складати екзамен, а отримати екзаменаційну оцінку “Автоматично”, відповідно до набраної кількості балів, переведених в національну оцінку та оцінку ЕСТS згідно з табл. 2.2. У такому випадку рейтинг студента з дисципліни RДИС дорівнює його рейтингу з навчальної роботи:

RДИС = RНР.


Якщо студент бажає підвищити свій рейтинг і покращати оцінку з дисципліни, він має пройти семестрову атестацію – скласти екзамен. Останню в обов’язковому порядку проходять студенти, які з навчальної роботи набрали менше, ніж 60 балів. Для допуску до атестації студент має набрати не менше 60 балів з кожного змістового модуля, а загалом − не менше, ніж 42 бали з навчальної роботи.

Рейтинг студента з атестації RАТ визначається за 100-бальною шкалою.

Рейтинг студента з дисципліни RДИС обчислюється за формулою

RДИС = RНР + 0,3 · RАТ.

Рейтинг студента з дисципліни переводиться в національну оцінку та оцінку ЕСТS згідно з табл.
Таблиця

Співвідношення між національними та ЕСТS оцінками

і рейтингом з дисципліни


Оцінка

національнаОцінка ECTS

Процент студентів, які досягають відповідної оцінки в Європейських університетах

Визначення оцінки ECTS

Рейтинг з дисципліни,

бали


Відмінно

А

10

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90  100

Добре

В

25

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82  89

С

30

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок


75 – 81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

66  74

Е

10

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 65

Незадовільно

FXНЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35  59

FНЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01  34


К Р И Т Е Р І Ї

оцінки знань на етапах проміжного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «поведінка споживачів»

Проміжний контроль знань студентів здійснюється регулярно на лекційних і практичних заняттях шляхом їх опитування з пройденого матеріалу. Форма контролю знань із змістового модуля 1 – результати семінарських виступів, тестові завдання. Змістовий модуль 2 і 3 оцінюється за результатами виконання практичних робіт та тестових завдань.

Підсумковий контроль знань здійснюється на заліку.

Оцінка "Відмінно" виставляється студенту, який протягом семестру систематично працював, на іспиті показав різнобічні та глибокі знання програмного матеріалу, вміє вільно виконувати завдання, що передбачені програмою, засвоїв основну та знайомий з додатковою літературою, відчуває взаємозв'язок окремих розділів дисципліни, їх значення для майбутньої професії, виявив творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення і поповнення знань.

Оцінка "Добре" виставляється студенту, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав стійкий характер знань з дисципліни і здатний до їх самостійного поповнення та поновлення у ході подальшого навчання та професійної діяльності.

Оцінка "Задовільно" виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою, допустив окремі похибки у відповідях на іспиті та при виконанні екзаменаційних завдань, але володіє необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом науково-педагогічного працівника.

Оцінка "Незадовільно" виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може без допомоги науково-педагогічного працівника використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками самостійної роботи.
Лектор Ларіна Я.С.

питання до ЗАЛІКу

з дисципліни: «Поведінка споживачів» 1. Поведінка споживачів як складова концепції маркетингу.

 2. Роль поведінки споживачів в прийнятті маркетингових рішень.

 3. Моделі споживчої поведінки.

 4. Стратегії бізнесу в епоху глобалізації ринків.

 5. Культурні цінності і споживча поведінка.

 6. Глобальні маркетингові стратегії.

 7. Фактори зовнішнього впливу на споживчу поведінку.

 8. Концепції соціального класу і маркетинг.

 9. Соціальний статус. Методи вимірювання соціального статусу.

 10. Соціальна стратифікація і маркетингова стратегія.

 11. Споживча поведінка соціальних класів.

 12. Сутність груп та їх типи. Вплив референтних груп на споживчу поведінку.

 13. Демографія і культура в споживчій поведінці.

 14. Сім’я і домогосподарства, їх типи.

 15. Внутрішні фактори поведінки споживачів та їх використання в маркетингу.

 16. Роль і типи ситуаційних факторів в прийнятті рішення про покупку. Їх значення в маркетингу.

 17. Процес сприйняття й обробки інформації. Типи пам’яті.

 18. Сприйняття і маркетингові стратегії.

 19. Сутність та методи навчання споживачів.

 20. Місце мотивації в стратегії маркетингу. Теорії мотивації.

 21. Роль особистості в концепції маркетингу.

 22. Типи емоцій споживачів. Виробіток умовного рефлексу.

 23. Персональні цінності. Моделі життєвого стилю.

 24. Класифікація ресурсів споживачів.

 25. Зміст знань споживачів.

 26. Ставлення і його компоненти.

 27. Аналіз ситуаційного впливу.

 28. Типи ситуацій і фактори ситуаційного впливу.

 29. Сутність, етапи та типи процесів рішення.

 30. Процес усвідомлення потреби.

 31. Пошук та аналіз альтернатив.

 32. Процес здійснення покупки.

 33. Поведінка споживача в процесі використання товару.

 34. Особливості організаційних ринків.

 35. Модель та фактори організаційної поведінки.

 36. Закупочний центр та етапи процесу організаційних закупок.

 37. Вплив маркетингових комунікацій на споживчу поведінку.

 38. Вплив товарної політики на поведінку споживачів.

 39. Політика розподілу і поведінка споживачів.

 40. Цінові стратегії і поведінка споживачів.

 41. Маркетингові дослідження поведінки споживачів.

 42. Кількісні та якісні методи дослідження поведінки споживачів.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

з дисципліни: «Поведінка споживачів»Основні підручники:


 1. Алешина И.В. Поведение потребителей: учебник. – М.: Экономистъ, 2006. – 525 с.

 2. Зозулёв А.В. Поведение потребителей: Учебное пособие / А.В. Зозулёв, 2004. - 364 с.

 3. Ильин В.И. Поведение потребителей / В.И. Ильин, 2000. - 224 с.

 4. Соломон Майкл Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке: Пер. с англ./ Майкл Р. Соломон, 2003.- 784 с.

 5. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей/ Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард, 2000. - 759 с.

Додаткова література:

 1. Конституція України. Закон від 28 червня 1996 р. Закони України. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України (ІЗВР), 1997. - 10. - с.5-140.

 2. Дайан А. Букерель и др. Академия рынка: маркетинг /перев. с франц.; науч.ред. Худокормова А.Г./. - Экономика, 1993. - 572 с.

 3. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов. – М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1999, 703 с.

 4. Березин И. Маркетинг и исследование рынков. - М.: Русская деловая литература, 1999, 416 с.

 5. Геpасимчук В.Г. Маpкетинг: теоpiя та пpактика. - К.: Вища школа, 1994, 328с.

 6. Джей Э. Эффективная презентация. – Минск: Амалфел, 1996, 208 с.

 7. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Навч. посібник. - Львів: Інтелект. 1999. - 112 с.

 8. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. - М.: Финансы и статистика, 1991, 304 с.

 9. Про рекламу. Закон від 3 липня 1996 р. Закони України. - К.: ІЗВР, 1997. - 10. - с.303 - 311

 10. Пpо захист пpав споживачiв: Закон Укpаїни, пpийнятий Веpховною Радою Укpаїни 12 тpавня 1991 p. // Голос Укpаїни. — 1991. — 8 чеpвня — № 110.

 11. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. /9-е межд.изд.; Пер. с англ.; Изд. 2-е испр./ – СПб: Питер Ком, 1999. – 986 с.: ил. (Серия “Теория и практика менеджмента).

 12. Котлер Ф., Армстронг Г. та ін. Основи маркетингу: Пер. з англ. – Друге європейське видання. – К., М., СПб.: Видавничий будинок “Вильямс”, 1998. – 1056 с.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Поведінка споживачів


Предмет: поведінка потенційних та реальних споживачів, фактори, які впливають по споживчу поведінку, моделі поведінки споживачів
Мета: набуття знань та практичних навичок відносно роботи із споживачами, управлінні їх поведінкою, формуванні і підтримці попиту споживачів на свої товари та послуги, виявленні свого споживача і вплив на процес прийняття ним рішення щодо покупки.


Курс: перший

Семестр: першийНапрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка