Кафедра маркетингу та міжнародної торгівліСторінка3/9
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Зміст тем дисципліни


Поведінка споживачів
Модуль І. Споживча поведінка та фактори, які на неї впливають
Змістовний модуль 1. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну. Поняття, структура та сутність поведінки споживачів
Сутність маркетингу. Розвиток концепції маркетингу. Роль та місце споживача в концепції маркетингу та соціально-етичного маркетингу.

Визначення суті та моделі поведінки споживачів. Методологічні підходи до аналізу поведінки споживачів. Задоволення потреб споживача – головний орієнтир діяльності господарюючих суб’єктів. Фактори, що впливають на процес прийняття рішення споживачем. Принципи дослідження поведінки споживачів.

Філософія зовнішнього і внутрішнього маркетингу. Обмін, як процес, що поєднує споживача і маркетолога. Реляційний обмін – основа маркетингових відносин. Теорія справедливості і обмін. Особливості обміну в поведінці індивідуальних і промислових споживачів. Стратегія маркетингу і поведінка споживачів на споживчому та промисловому ринках.

Рекомендована література [1, 2, 6, 10, 14, 17 ]
Змістовний модуль 2. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів
Культурні варіації у вербальних і невербальних комунікаціях: час, простір, дружба, домовленість, мова, символи, етикет. Глобальні маркетингові стратегії.

Соціальне становище і маркетинг. Концепції соціального класу: соціальна нерівність, детермінанти соціального класу, кристалізація статусу. Соціальна структура в США, Україні. Вимір соціального статусу: однофакторні та багатофакторні показники. Соціальна стратифікація і маркетингова стратегія.

Сегментація ринку, особливості поведінки соціальних класів відносно прийняття рішень.

Групи, їх типи та вплив на поведінку споживачів. Теорія ролі і її маркетингове використання. Вплив “з вуст в вуста” (word-ot-mouth), типи комунікацій, моделі процесу персонального впливу. Методи виявлення впливових осіб. Використання персонального впливу в маркетинговій стратегії.

Домогосподарство і його типи. Життєвий цикл домогосподарства. Прийняття рішень в сім’ї відносно покупки. Розподіл ролей. Споживча соціалізація.

Глобалізація ринків. Аналіз, демографія і структура глобальних ринків. Сегментація міжнародних ринків. Концепції культури та її особливості, функціонування культури. Зв’язки цінностей, норм, санкцій і прикладів споживання. Культурні цінності і поведінка споживачів. Ідентифікація культурних цінностей. Культурні цінності, що впливають на поведінку споживачів: цінності, орієнтовані на іншого, цінності, орієнтовані на сферу; цінності, орієнтовані на себе.Рекомендована література [1, 4, 8, 11, 12, 13, 17]
Змістовний модуль 3. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів
Сутність сприйняття. Процес обробки інформації і сприйняття. Експозиція. Увага. Стимулюючі фактори. Індивідуальні фактори. Ситуаційні фактори. Інтерпретація. Роль пам’яті в сприйнятті: сенсорна, короткострокова і довгострокова пам’ять. Сприйняття і маркетингова стратегія. Розробка торгової марки і логотипу. Реклама, дизайн упаковки. Оцінка реклами. Паблік-рілейшнз і імідж.

Сутність та теорії навчання. Методи навчання споживачів: умовна рефлексія і когнітивне навчання. Основні характеристики навчання: сила, забування, генерація стимулів, дискримінація стимулів, сфера реакції. Роль пам’яті у навчанні. Стратегії позиціонування продукту.

Сутність мотивацій. Модель мотивації. Теорії мотивації: Мак Клелланда, Маслоу, Мак Гіра. Мотиваційна теорія і маркетингова стратегія. Методи та способи дослідження мотивації.

Особистість споживача. Психоаналітична, соціальна, теорія самоконцепцій, теорія індивідуальних рис особистості. Емоції та їх типи. Емоції в рекламі.

Цінності персональні і соціальні. Школи цінностей. Концепція життєвого стилю і процес споживання. Модель AIO, VALS, VALS-2, LOV.

Геостилі і міжнародні стилі життя. Ресурси споживачів: економічні, часові, когнітивні.

Зміст знання споживача. Знання про продукт, покупку, використання. Організація і вимірювання знань споживача. Ставлення і його компоненти. Компоненти ставлення та їх прояв: конгнітивний компонент, аффективний компонент, поведінковий компонент. Взаємозв’язок компонентів ставлення. Змінювання ставлення.

Рекомендована література [1, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 16]
Модуль 2. Процес прийняття рішень споживачів та поведінкова реакція споживачів
Змістовний модуль 4. Процес прийняття рішення індивідуальним та індустріальним споживачем
Типи ситуацій: комунікативні ситуації, ситуації покупки, використання покупки. Аналіз ситуаційного впливу. Фактори ситуаційного впливу: фізичне оточення, соціальне оточення, часова перспектива, ціль споживчої поведінки, попередній стан.

Сутність і варіанти споживчого вибору. Алгоритм процесу споживчого рішення. Типи процесів рішень: звичні проблеми, обмежені (лімітовані) проблеми, розширені проблеми, імпульсивна покупка.

Процес усвідомлення потреби. Усвідомлення проблеми і маркетингові рішення. Виявлення і вимір проблем. Інформаційний пошук: внутрішній і зовнішній. Типи пошукової інформації. Джерела інформації. Виміри і детермінанти пошуку.

Процес оцінки і вибору альтернатив. Критерії оцінки. Правила рішень: компенсаційні правила рішень, компенсаційні правила рішень. Маркетингове застосування правил рішення.

Типи покупок і наміри. Вибір джерела і предмет покупки. Характеристики покупців і вибір джерела покупки: мотивація шопінга, покупна орієнтація сприйняття ризику. Характеристика джерела покупки і його вибір. Внутрішньомагазинні фактори покупки.

Післяпокупний дисонанс. Споживання продукту після покупки. Збут товару. Оцінка покупки після споживання: задоволення, незадоволення, повторні покупки, приязнь.

Сутність, масштаби, типи організаційних ринків. Специфіка і модель організаційної поведінки споживачів. Фактори організаційного стилю, покупні центри. Організаційні цінності. Інфраструктура організаційного покупця. Типи закупочних ситуацій. Процес організаційної закупівлі.

Конс’юмеризм, державне регулювання і бізнес. Глобальна перспектива конс’юмеризму. Реакція бізнесу на рух споживачів. Права споживачів.


Рекомендована література [1, 3, 5, 6, 7, 10, 17, 18]

Змістовний модуль 5. Маркетингові інструменти впливу на реакцію споживачів та поведінкова реакція споживачів
Вплив маркетингових інструментів на поведінку споживача. Розробка стратегій фірми з врахуванням поведінки споживачів. Ієрархія стратегій підприємства. Загальна стратегія підприємства.

Стратегія стабілізації. Стратегії росту. Стратегія зменшення. Конкурентні стратегії. Стратегії економії на витратах. Стратегія диференціації. Стратегія фокусування. Стратегія сфокусованої диференціації.

Вплив маркетингових комунікацій на поведінку споживачів. Класифікація засобів комунікаційного впливу на споживчу поведінку. Методи рекламного впливу на поведінку споживача.

Вплив товарної політики підприємства на поведінку споживачів. Стратегія стандартного товару. Політика розподілу і поведінка споживачів. Фактори, які впливають на кінцеве рішення споживача. Вплив цінової політики, цінових стратегій на поведінку споживача. Фактори, що впливають на сприйняття цін. Ситуація покупок.

Сприйняття. Етапи процесу сприйняття. Відчуття. Увага. Інтерпретація. Запам’ятовування. Теорія навчання. Класична розробка умовного рефлексу. Способи інструментального виробітку умовного рефлексу.

Пізнавальне навчання. Класифікація пам’яті. Принцип дії пам’яті. Характеристика різних типів пам’яті.Рекомендована література [2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 18]
Модуль 3. Особливості маркетингових досліджень поведінки споживачів
Змістовний модуль 6. Кількісні дослідження поведінки споживачів
Кількісні методи дослідження поведінки споживачів. Сутність кількісних методів. Дослідження мотивації споживачів. Вивчення пізнавальної реакції споживачів. Вимір емоційної реакції та поведінкової реакції споживачів за допомогою кількісних методів.

Вимірювання пізнавальної реакції споживачів. Аналіз відомої марки: спонтанна відомість, відомість з підтримкою, кваліфікаційна відомість; аналіз здатності згадати рекламу. Показники здатності згадати рекламу. Аналіз схожості, яка сприймається.

Вимірювання емоційної реакції споживачів. Мультиатрибутивна модель Фішбейна. Анкети для вивчення відношення споживачів до моделі. Оцінка відношення споживачів до товару за багатофакторною моделлю Фішбейна.

Вимірювання поведінкової реакції споживачів. Аналіз частки ринку. Визначення цільового ринку. Рівень проникнення на ринок, рівень ексклюзивності, рівень інтенсивності. Аналіз прихильності до торгової марки. Рівень прихильності, рівень притягнення. Методи вимірювання задоволеності/незадоволеності.Рекомендована література [2, 4, 5, 6, 9, 10, 18]
Змістовний модуль 7. Якісні дослідження
Сутність якісних методів. Використання якісних досліджень для вивчення мотивації споживчої поведінки. Вивчення мотивації, отримання ідей. Стадії проведення якісних досліджень поведінки споживачів.

Індивідуальні спілкування під час проведення дослідження. Групове обговорення. Інтенсивні методи вивчення мотивації та тести. Контроль отриманих результатів дослідження при опитуванні великої кількості респондентів.Асоціативний метод. Метод завершення завдання. Інтерв’ю через «створений образ». Тести на «тематичне сприйняття». Метод глибинного (спрямованого) інтерв’ю. Проекційні тести. Фокус-група. Інтерпретаційні дослідження. Ретроспективне опитування. Спостереження. Семантичний диференціал Осгуда. Ситуації використання даних методів.

Рекомендована література [2, 4, 5, 6, 9, 10, 18]

План лекцій

з дисципліни: «Поведінка споживачів»
Модуль І. Споживча поведінка та фактори, які на неї впливають

Змістовний модуль 1. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну. Поняття, структура та сутність поведінки споживачівПлан лекції: (2 год.)

 1. Актуальність та необхідність вивчення поведінки споживачів в умовах економічного обміну.

 2. Сутність поведінки споживача.

 3. Моделі поведінки споживача.

 4. Стратегія маркетингу і поведінка споживачів.

Рекомендована література [1, 2, 6, 10, 14, 17 ]
Змістовний модуль 2. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів

План лекції: (2 год.)

 1. Концепція культури. Культурні варіації у комунікаціях.

 2. Соціальні фактори та соціальна стратифікація.

 3. Вплив референтних груп і сім’ї на поведінку споживачів.

 4. ситуаційні фактори.

 5. Глобальні ринки і їх вплив на поведінку споживача.

Рекомендована література [1, 4, 8, 11, 12, 13, 17]

Змістовний модуль 3. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів

План лекції: (2 год.)

 1. Сутність і теорії мотивації.

 2. Особистість і емоції. Типи емоцій.

 3. Персональні цінності та життєвий стиль.

 4. Ресурси і знання споживачів.

Рекомендована література [1, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 16]
Модуль 2. Процес прийняття рішень споживачів та поведінкова реакція споживачів
Змістовний модуль 4. Процес прийняття рішення індивідуальним та індустріальним споживачем

План лекції: (2 год.)

 1. Модель процесу прийняття рішення про покупку.

 2. Рівень зацікавленості і процес прийняття рішення про покупку. Типи процесів прийняття рішення про покупку.

 3. Специфіка поведінки споживачів від організації.

 4. Моделі поведінки організаційного споживача.

 5. Мотивація і поведінка споживача в організаційному середовищі.

Рекомендована література [1, 3, 5, 6, 7, 10, 17, 18]

Змістовний модуль 5. Маркетингові інструменти впливу на реакцію споживачів та поведінкова реакція споживачів

План лекції: (4 год.)

 1. Сприйняття. Етапи процесу сприйняття.

 2. Засвоєння та ставлення. Формування ставлення.

 3. Розробка стратегій фірми з врахуванням поведінки споживачів.

 4. Вплив маркетингових інструментів на поведінку споживачів.

 5. Методики модифікації поведінки споживачів.

Рекомендована література [2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 18]

Модуль 3. Особливості маркетингових досліджень поведінки споживачів
Змістовний модуль 6. Кількісні дослідження поведінки споживачів

План лекції: (2 год.)

 1. Методи кількісних досліджень поведінки споживачів.

 2. Вимірювання пізнавальної реакції споживачів.

 3. Вимірювання емоційної реакції споживачів.

 4. Вимірювання поведінкової реакції споживачів.

Рекомендована література [2, 4, 5, 6, 9, 10, 18]
Змістовний модуль 7. Якісні дослідження

План лекції: (2 год.)

 1. Якісні методи дослідження поведінки споживачів.

 2. Етапи проведення якісних досліджень.

 3. Методи дослідження мотивації.

Рекомендована література [2, 4, 5, 6, 9, 10, 18]

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ студентів

З дисципліни: «Поведінка споживачів»

Індивідуальна робота магістрантів здійснюється з метою закріплення теоретичних знань та набутих в процесі навчання вмінь з даної дисципліни.

Індивідуальна робота включає: написання рефератів за даними темами, виконання практичних робіт та ситуаційних завдань. Для контролю за виконанням індивідуальних робіт магістрант додатково виконує комплексне контрольне завдання, яке включає написання одного реферату, виконання однієї практичної роботи та ситуаційного завдання. Вибір тем рефератів, ситуаційного завдання та практичної роботи здійснюється за власним бажанням і узгоджується з викладачем дисципліни “Поведінка споживачів”.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка