Кафедра маркетингу та міжнародної торгівліСторінка1/9
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра маркетингу та

міжнародної торгівлі


ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри Декан факультету аграрного

________________ С.І.Чеботар менеджменту

“____”_______________ 2010 р. ______________ О.А. Ковтун

“____”______________ 2010 р.


Навчально-методичний комплекс


з дисципліни “Поведінка споживачів”

для студентів денної форми навчання

ОКР “Магістр” спеціальності 8.050108 “Маркетинг”

Київ-2010


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра маркетингу та

міжнародної торгівлі


ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри Декан факультету аграрного

________________ С.І.Чеботар менеджменту

“____”_______________ 2010 р. ______________ О.А. Ковтун

“____”______________ 2010 р.


Р о б о ч а п р о г р а м а


з дисципліни “Поведінка споживачів”

для студентів денної форми навчання

ОКР “Магістр” спеціальності 8.050108 “Маркетинг”

Київ-2010Укладачі: Ларіна Я.С., к.е.н., доцент

Рецензент: Луцій О.П..

к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі “____”___________ 2010 р., протокол № ____.

Затверджено науково-методичною радою факультету аграрного менеджменту “____”____________2010 р., протокол № ____.А Н О Т А Ц І Я

дисципліни: "Поведінка споживачів"


Кількість навчальних годин - 138


в тому числі:

лекції – 16

практичні (семінар.) заняття - 32

індивідуальні заняття - 30

самостійна робота студентів - 76

Форма контролю – залік (13 годин)Метою вивчення дисципліни “Поведінка споживачів” є набуття знань та практичних навичок відносно роботи із споживачами, управлінні їх поведінкою, формуванні і підтримці попиту споживачів на свої товари та послуги, виявленні свого споживача і вплив на процес прийняття ним рішення щодо покупки.

Завдання: вивчення функціональної структури та інформаційного забезпечення системи управління поведінкою споживачів.

Предмет: поведінка потенційних та реальних споживачів, фактори, які впливають на споживчу поведінку, моделі поведінки споживачів.

Зміст дисципліни спрямовано на вивчення споживача, культури цінностей і варіацій, соціальну стратифікацію, групи і групові комунікації, сім’ї і домогосподарства, сприйняття, навчання, пам’ять і позиціонування товару, мотивації особистості, емоції, персональні цінності, життєвого стилю, знань і ставлення, ситуаційних факторів, процесів прийняття споживачами рішень, етики і соціальної політики.

Вивчення дисципліни "Поведінка споживачів" ґрунтується на раніше отриманих студентами знаннях, практичних навичках та вміннях з дисциплін "Менеджмент", "Маркетинг", "Маркетингова політика комунікацій", "Паблик рілейшнз", "Маркетинговий менеджмент"тощо.

В результаті вивчення дисципліни магістрант повинен знати:


 • суть та моделі поведінки споживачів;

 • фактори зовнішнього середовища, які впливають на формування поведінки споживачів;

 • внутрішні фактори поведінки споживачів;

 • теорії мотивації та методи опису життєвого стилю;

 • процес прийняття рішення споживачами;

 • етапи та типи процесу рішення споживачів;

 • оціночні критерії та правила рішень, які забезпечують вибір остаточної альтернативи покупки;

 • права споживачів, які визнані в світі.

Магістрант повинен вміти:

 • визначати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на поведінку споживачів;

 • формувати і підтримувати попит споживачів на певні послуги;

 • виявляти свого споживача і впливати на процес прийняття їм рішення про покупку певних послуг, використовуючи широку гаму професійних методів управління поведінкою споживачів;

 • розробляти та обґрунтовувати моделі поведінки споживачів, заходів впливу на їх поведінку та оцінку ефективності.

7

ЗАТВЕРДЖУЮДекан факультету аграрного менеджменту

___________________доцент Ковтун О.А.

«____»______________2010 р.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

дисципліни “Поведінка споживачів”


за модульною системою
Змістовний модуль

Кількість годин

Лекції

Практ.з.

Інд.р.

СРС

Всього

Модуль І. Споживча поведінка та фактори, які на неї впливають

1

Поведінка споживачів в умовах економічного обміну. Поняття, структура та сутність поведінки споживачів.

2

2

2

10


14

2

Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів

2

2

6

10

18

3

Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів

2

2

4

10

16Всього


6

6

12

30

48

Форма модульного контролю – тестування

Модуль 2. Процес прийняття рішень споживачів та поведінкова реакція споживачів

4

Процес прийняття рішення індивідуальним та індустріальним споживачем

2

2

4

12

18

5

Маркетингові інструменти впливу на реакцію споживачів та поведінкова реакція споживачів

3

3

6

12

21
Всього

5

5

10

24

39

Форма модульного контролю – тестування

Модуль 3. Особливості маркетингових досліджень поведінки споживачів

6

Кількісні дослідження поведінки споживачів

2

3

4

12

18

7

Якісні дослідження поведінки споживачів

3

2

4

12

18Всього

5

5

8

24

36

Форма модульного контролю – тестуванняРазом


16

16

30

78

138

Форма підсумкового контролю - Залік
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка