Кафедра галузевої соціології (магістр) Спеціальність «магістр соціології»Скачати 211.89 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір211.89 Kb.
Кафедра галузевої соціології

(магістр)
Спеціальність «магістр соціології»

Кваліфікація «соціолог, молодший науковий співробітник, викладач соціології»Спеціалізація «соціологія управління та маркетингових досліджень»


 1. Комплекс вибіркових дисциплін спеціалізації
Назва дисципліни

Семестр, в якому викладається

Кількість кредитів

Кількість годин

Форма контролю

Лекції

Семінари

/практичні

Самостійна робота

Теорія соціального управління (Туленков М.В.)

3

4

20

20

80

іспит

Соціологія організаційної взаємодії (Туленков М.В.)

3

4

20

20

80

іспит

Теорія управлінських рішень (Петренко –Лисак А.О.)

3

3

10

20

60

залік

Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар) (Яковенко Ю.І.)

3

2

10

10

40

залік

Соціологія ринку (Ніколаєнко Л.Г.)

4

4

20

20

80

іспит

Соціологія маркетингу (Набруско І.Ю.)

4

4

20

20

80

іспит

Методологія та організація маркетингових досліджень (Ковтуненко Е.)

4

4

20

20

80

іспит

Соціологія влади (Яковенко Ю.І.)

4

3

10

20

60

залік

Системний аналіз в соціології (Туленков М.В.)

4

3

10

20

60

залік

Всього
31

140

170

620


ОПИС СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

А. Назва спеціалізації ­– "Соціологія управління та маркетингових досліджень" (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр").

Б. Кафедра, що готує спеціалізацію – кафедра галузевої соціології.

В. Куратор спеціалізації – Туленков М.В., д. с. н., проф.

Е. Опис спеціалізації:

1. Короткий опис - спеціалізація "Соціологія управління та маркетингових досліджень" передбачає вивчення студентами дев'яти навчальних дисциплін фундаментального та прикладного характеру, які не тільки надають можливість опанування ними відповідної системи професійних знань, але й сприяють формуванню комплексу професійних умінь, здатностей та компетенцій соціологічного дослідження соціально-управлінської та маркетингової діяльності, а також виконання виробничих функцій на відповідних посадах в структурах управління та маркетингу.
2. Мета навчання за спеціалізацією передбачає надання студентам системних знань і набуття ними необхідних умінь і навичок застосовувати отриманні знання для аналізу специфіки соціально-управлінської та маркетингової діяльності, проектування адаптивних структур менеджменту і маркетингу для соціальних організацій, прогнозування тенденцій розвитку структур менеджменту і маркетингу в умовах суспільних змін та глобальних трансформацій, а також виконання адміністративних функцій в управлінських та маркетингових структурах.
3. Можливості застосування отриманих знань: а) для участі у підготовці та реалізації різних видів наукових робіт; б) для розробки стратегій діяльності систем менеджменту та маркетингу; в) для здійснення соціологічного аналізу тенденцій розвитку структур менеджменту та маркетингу сучасних організацій; г) для здійснення експертного оцінювання ефективності управлінської та маркетингової діяльності соціальних організацій; д) для здійснення практичної організаційно-управлінської та маркетингової діяльності у формальних структурах соціальних організацій.
4. Результати навчання сприяють формуванню у студентів таких здатностей:

1) використовувати понятійний апарат, методологічний, методичний та технологічний інструментарій соціології для моделювання та прогнозування тенденцій функціонування організаційних систем менеджменту та маркетингу у сучасному суспільстві;

2) застосовувати сучасні соціологічні методики вимірювання ефективності управлінської та маркетингової діяльності, а також експертне оцінювання придатності використовуваних технологій управління організаційними та маркетинговими структурами на різних рівнях соціальної організації суспільного буття;

3) визначати на основі соціологічного підходу соціальні критерії, показники та механізми сталого функціонування та тенденцій сучасного розвитку організаційних систем управління та маркетингових структур в умовах глобального ринкового середовища;

4) розробляти на основі соціологічної методології адаптивні моделі менеджменту і маркетингу соціальних організацій, які функціонують в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій.
Опис дисциплін спеціалізації

1. Теорія соціального управління

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

А. Назва дисципліни – Теорія соціального управління

В. Назва спеціалізації – соціологія управління та маркетингових досліджень

С. Лектор – Туленков М. В., д. с. н., проф.

Д. Семестр, в якому буде читатися дисципліна – 3.

Е. Кількість кредитів – 4

F. Опис дисципліни

1. Короткий опис дисципліни

«Теорія соціального управління» складається в структурному плані з двох змістових модулів: першого – «Вступ до теорії соціального управління» та другого – «Системи соціального управління у сучасному суспільстві».2. Метою вивчення дисципліни є: надання студентам фундаментальних знань з теорії соціального управління, а також набуття ними необхідних умінь і навичок застосовувати отриманні знання для аналізу систем соціального управління на різних рівнях суспільної організації.

3. Задачі вивчення дисципліни:

 • формування в студентів системного уявлення про соціальне управління як суспільний феномен і ключовий інструмент організації та розвитку суспільного життя;

 • надання студентам фундаментальних знань про науковий статус, зміст, структуру, предметне поле, закони, принципи і функції теорії соціального управління, а також її ролі у системі сучасного соціально-гуманітарного знання;

 • набуття студентами відповідних умінь щодо застосовування отриманих знань до аналізу складних соціально-управлінських об’єктів, явищ і процесів, а також тенденцій функціонування й розвитку систем соціального управління у сучасному суспільстві.

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі

Отриманні студентами знання і навички охоплюють не тільки технології соціального управління на різних рівнях суспільної організації, але й технології управління різними галузями, інститутами і соціальними утвореннями політичного, економічного і духовного життя суспільства. 1. Результати навчання сприяють формуванню в студентів відповідного комплексу умінь та здатностей, а саме:

 • використовувати понятійний апарат, методологічний та технологічний інструментарій теорії соціального управління для моделювання та прогнозування перебігу функціонування та підвищення ефективності систем соціального управління у сучасному суспільстві;

 • застосовувати сучасні методики і способи вимірювання ефективності організаційно-управлінської діяльності, а також ефективні механізми і технології соціального управління організаційними системами на різних рівнях суспільного буття;

 • визначати на основі соціальної діагностики критерії, показники і механізми сталого функціонування та тенденції сучасного розвитку систем соціального управління в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій.

2. Соціологія організаційної взаємодії

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

А. Назва дисципліни – Соціологія організаційної взаємодії

В. Назва спеціалізації – cоціологія управління та маркетингових досліджень

С. Лектор – Туленков М. В., д. с. н., проф.

Д. Семестр, в якому буде читатися дисципліна – 3.

Е. Кількість кредитів – 4

F. Опис дисципліни

1. Короткий Опис дисципліни

«Соціологія організаційної взаємодії» складається в структурному плані з двох змістових модулів: першого – «Соціологія організаційної взаємодії як спеціальна соціологічна теорія» та другого – «Механізми формування та відтворення організаційної взаємодії в сучасному суспільстві».2. Метою вивчення дисципліни є: надання студентам фундаментальних знань з соціологічної теорії організаційної взаємодії, а також набуття ними необхідних умінь і навичок застосовувати отриманні знання для аналізу організаційної взаємодії в системах соціального управління на різних рівнях організації суспільного життя.

3. Основні задачі вивчення дисципліни:

 • формування в студентів системного уявлення про організаційну взаємодію як суспільний феномен і ключовий чинник упорядкування, відтворення та розвитку суспільного життя;

 • надання студентам фундаментальних знань про науковий статус, зміст, структуру, предметне поле, закономірності, принципи і функції соціологічної теорії організаційної взаємодії, а також її місця і ролі у системі сучасного соціологічного знання;

 • набуття студентами відповідних умінь щодо застосовування соціологічного підходу до аналізу стану функціонування та тенденцій розвитку організаційної взаємодії в системах соціального сучасного суспільства.

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі

Отриманні студентами знання і навички охоплюватимуть не тільки сферу організаційної взаємодії в соціальному управлінні на різних ієрархічних рівнях суспільної організації, але й механізми формування, відтворення та розвитку організаційних відносин у сфері політичного, економічного і духовного життя суспільства. 1. Результати навчання сприяють формуванню в студентів відповідного комплексу умінь, компетенцій та здатностей, а саме:

 • використовувати понятійний апарат, методологічний та технологічний інструментарій в соціології організаційної взаємодії для моделювання та прогнозування перебігу організаційних відносин в системах соціального управління сучасного суспільства;

 • застосовувати соціологічний підхід для аналізу ефективності організаційної взаємодії в соціальному управлінні на різних рівнях суспільного буття;

 • визначати на основі соціологічної діагностики механізми сталого функціонування, відтворення та подальшого розвитку організаційної взаємодії в соціальному управлінні на етапі глобальних змін та суспільних трансформацій.


3. Теорія управлінських рішень

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
A. Назва дисципліни – Теорія управлінських рішень
B. Назва спеціалізації – «Соціологія управління та маркетингових досліджень»
С. Лектор – к.с.н., доц. Петренко-Лисак А.О.
D. Семестр, в якому буде читатися курс – 3
E. Кількість кредитів – 3
F. Опис дисципліни

 1. Короткий опис дисципліни

Дисципліна спрямована на вивчення теорії прийняття управлінських рішень як ключової складової управлінської та менеджерської діяльності.

 1. Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення даної дисципліни є вивчення системи діяльності керівництва та персоналу в процесі розробки, прийняття та реалізації рішень.

 1. Задачі вивчення дисципліни

  • Ознайомлення студентів з існуючими підходами щодо систем і методів прийняття управлінських рішень та ефективного їхнього використання.

  • Навчання сучасним методам прийняття управлінських рішень.

 2. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі.

Вивчення даної дисципліни забезпечує можливість впроваджувати в практику управлінські рішення, грамотно керувати виробничими, культурними, кадровими та іншими процесами в колективах та організаціях.

 1. Результати навчання.

В результаті вивчення даної дисципліни студенти

знатимуть:

 • механізми дії законів управління людиною, функціонування об’єктів управління (прийняття рішення);

 • принципи і методи управління і праці, що використовують особи, які приймають рішення;

 • систему і методи розробки і реалізації управлінських і функціональних рішень;

 • зміст і послідовність дій осіб, які приймають рішення за різних умов.

вмітимуть:

 • творчо застосовувати знання теорії і практики прийняття управлінських рішень під час виконання функціональних обов’язків;

 • використовувати методи і засоби розробки, обґрунтування, прийняття і реалізації управлінських рішень;

 • приймати управлінські рішення в організації (з урахуванням спеціалізації);

 • використовувати методи, які розвивають здібність приймати рішення.


4. Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар)

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
A. Назва дисципліни — Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу.

B. Назва спеціалізації — соціологія управління та маркетингових досліджень.

С. Лектор — Яковенко Ю.І., д. с. н., проф.

D. Семестр, в якому буде читатися курс — 3.

E. Кількість кредитів — 2.

F. Опис дисципліни:

1. Короткий опис дисципліни

Дисципліна спрямована на поглиблення дослідницьких навичок та аналітичних, експертних умінь соціолога у справі програмування дослідження за спеціалізацією СУМД.2. Метою є ознайомлення та вивчення студентами окремих онтологічних, методологічних, епістемологічних і теоретичних питань, пов’язаних з предметом дисципліни, задля соціологічного пояснення соціальних явищ за спеціалізацією.

3. Задачі вивчення дисципліни:

– занурення студентів до сучасного наукового дискурсу, пов’язаного з предметом дисципліни;

фокусування уваги на окремих актуальних наукових проблемах, формулюванні відповідних дослідницьких завдань та способів їх розв’язання;


 • розвиток вміння критичного аналізу як теоретичного, так і емпіричного наукового знання, розвиток соціологічної уяви та мислення;

 • розвиток умінь до аналізу наукових даних та презентації результатів наукових досліджень у різних форматах наукових комунікацій.

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі:

 • Відбудеться отримання навичок підготовки та проведення наукового дослідження шляхом формулювання актуальних проблем суспільного життя, формулювання та наступної корекції теми наукового дослідження і розробки проекту цього дослідження в рамках певної дослідницької програми, згідно І. Лакатоса, у межах спеціалізації.

5. Результати навчання полягають в тому, що студент буде здатен на:

 • Опанування метода перетворення принципів соціологічного мислення в технології соціологічного пізнання;

 • Опанування методологічних принципів формування структури соціологічного дослідження з огляду на їх пізнавально-технологічні спроможності;

 • Розширення теоретичних перспектив дослідження та розуміння принципів конструювання спеціальних соціологічних теорій на прикладі СУМД;

 • Опанування принципів сучасного наукового дискурсу взагалі та предметного дискурсу к контексті структурних змін в соціологічному знанні;

 • Опанування методами критичного аналізу технологій побудови соціологічних тверджень в межах СУМД.


5. Соціологія ринку
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
А. Назва дисципліни Соціологія ринку

В. Назва спеціалізації – соціологія управління та маркетингових досліджень

С. Лектор - Ніколаєнко Л. Г., к. філ. н., доц.

D. Семестр, в якому буде читатися дисципліна – 4

E. Кількість кредитів – 4

F. Опис дисципліни

1. Короткий опис дисципліни

Дисципліна «Соціологія ринку» в структурному плані складається з двох модулів: перший – «Ринок як соціальний інститут» і другий – «Соціальна структура ринку та ринкові практики». Вона вивчає ринок як соціальний інститут та практики регулювання суспільних відносин ринковими засобами.2. Мета вивчення дисципліни: засвоєння методології побудови соціології ринку як спеціальної соціологічної теорії та з’ясування соціальних функцій найбільш поширених ринкових практик.

3. Задачі вивчення дисципліни:

– розглянути соціологічні концепції ринку та їх зв’язок з суміжними соціологічними теоріями;

– виявити основних агентів ринку та їх соціальні функції;

– розглянути ринок як конфліктогенний фактор та практики контролю конфліктних ситуацій в системі ринкових відносин;

– описати ринок як фактор соціальних змін та функції ринку в практиках соціальної модернізації.

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі забезпечується шляхом розвитку спроможності до соціологічного аналізу функціонування ринку як соціального інституту та розробці пропозицій та програм щодо врегулювання ринкових відносин.

5. Результати навчання сприятимуть:

– використовувати соціологічні методи в ході аналізу структури ринку, та реакції виробництва на соціально зумовлену структуру потреб споживачів;

– досліджувати соціальні портрети підприємців та їх бізнес-мотиви;

– виявляти соціальні фактори формування неформальної економіки;

– вивчати соціальні фактори, що впливають на структурні та інституціональні зміни на ринках;

– включатися в консалтингові практики в питаннях побудови контрактних та поза контрактних відносин на ринках тощо.6. Соціологія маркетингу

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

А. Назва дисципліни – Соціологія маркетингу

В. Назва спеціалізації – cоціологія управління та маркетингових досліджень

С. Лектор – Набруско І.Ю., канд.філос.н., доц.

Д. Семестр, в якому буде читатися дисципліна – 4.

Е. Кількість кредитів – 4

F. Опис дисципліни

1. Короткий Опис дисципліни

«Соціологія маркетингу» складається в структурному плані з двох змістових модулів: першого – «Маркетинг як наукова дисципліна і як галузь практичної діяльності» та другого – «Маркетингове середовище в сучасному суспільстві : особливості соціологічного аналізу».2. Метою вивчення дисципліни є: надання студентам фундаментальних знань про концептуальні напрямки сучасної теорії маркетингу, а також формування у студентів необхідних умінь та аналітичних навичок специфіки маркетингового підходу до системи соціальної взаємодії в умовах суспільного життя сучасного соціуму .

3. Основні задачі вивчення дисципліни:

 • надання студентам фундаментальних знань про зміст, структуру, предметне поле, закономірності, принципи і функції соціологічної теорії маркетингу, знайомство з основними концепціями та напрямками сучасного маркетингу;

 • засвоєння навичок теоретичного та емпіричного аналізу ринку, формування в студентів системного уявлення щодо проблем та тенденцій, що впливають на практику маркетингу, як систему особливих соціальних практик, затребувану як звичайними споживачами, комерційними та політичними організаціями, так і соціальними і державними службами.

 • набуття студентами навичок застосовування соціологічного підходу до аналізу сучасних споживчих практик, логіки споживчого вибору як індикатора домінуючих потреб та смаків ;

 • формування аналітичних навичок оцінки та прогнозування щодо маркетингових практик як діяльності з конструювання обмінних взаємодій споживачів як соціальних акторів, що надає можливість реалізації соціальних, комерційних, політичних програм управління соціальними процесами

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі

Отриманні студентами знання і навички нададуть можливість вибору, обгрунтування та побудови адекватної маркетингової стратегії в умовах формування ринкових відносин, що оптимізує соціальну взаємодію та надає можливість конструювання обмінів в усіх сферах соціального життя.5.Результати навчання сприяють формуванню в студентів відповідного комплексу умінь, компетенцій та здатностей, а саме:

 • використовувати набуті аналітичні навички для аналізу маркетингової ситуації в умовах новітніх трансформаційних процесів у сучасному соціумі,

 • застосовувати соціологічний підхід для прогнозування ефективності конкретної маркетингової стратегії в соціальному управлінні у різних сферах економічної та неекономічної діяльності;


7. Методологія та організація маркетингових досліджень

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

А. Назва дисципліни – Методологія та організація маркетингових досліджень

В. Назва спеціалізації – cоціологія управління та маркетингових досліджень

С. Лектор – Ковтуненко Е.С., к. с. н., доцент.

Д. Семестр, в якому буде читатися дисципліна – 4.

Е. Кількість кредитів – 4.

F. Опис дисципліни

1. Короткий Опис дисципліни

«Методологія та організація маркетингових досліджень» складається в структурному плані з двох змістових модулів: першого – «Методологічні проблеми маркетингових досліджень» та другого – «Особливості організації маркетингових досліджень».2. Метою вивчення дисципліни є: розкрити місце маркетингових досліджень в системі управління організацією та проаналізувати систему маркетингових досліджень, їх структуру, методи збору інформації та аналізу, а також виявити значущість результатів маркетингових досліджень для прийняття управлінських рішень і в цілому для маркетингової інформаційної системи.

3. Основні задачі вивчення дисципліни:

 • основні напрямки маркетингових досліджень;

 • методологічні основи маркетингового дослідження, структуру і сутність кожної складової методологічного та процедурного розділів програми дослідження;

 • теоретичні основи процедури вимірювання в маркетингових дослідженнях, типи та види шкал, етапи їх побудови та можливості перевірки надійності та валідності процедури вимірювання, її зв’язку з аналізом отриманих даних;

 • кількісні методи одержування первинної емпіричної інформації, їх особливості, інструментарій та техніку застосування методів в маркетинговому дослідженні;

 • якісні методи одержування первинної емпіричної маркетингової інформації, їх відмінність від кількісних, інструментарій та техніку застосування методів;

 • методики визначення, розрахунку та побудови вибірки маркетингового дослідження;

 • основні принципи проведення польового етапу маркетингового дослідження;

 • методи обробки емпіричної маркетингової інформації;

 • методи аналізу емпіричних даних

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі

Отриманні студентами знання і навички охоплюють сферу не тільки маркетингових досліджень, але й дають уявлення про методологію соціального емпіричного дослідження, аналіз соціальної інформації, а також знання з основ маркетингу.Результати навчання сприяють формуванню в студентів відповідного комплексу умінь, компетенцій та здатностей, а саме:

 • розробляти програму маркетингового дослідження, її методологічний та процедурний розділ, робочий план дослідження; калькуляцію дослідження;

 • визначати необхідний метод збору інформації, розробляти інструментарій та польову документацію методу;

 • створювати вибірку за існуючими принципами, розраховувати об’єм вибіркової сукупності та похибку вибірки;

 • в разі необхідності проводити ручну обробку отриманої інформації;

 • проводити теоретичний аналіз одержаного емпіричного матеріалу; теоретичний аналіз одномірних та багатомірних розподілів, проводити інтерпретацію отриманих результатів;

 • розробляти висновки та практичні рекомендації за результатами маркетингових досліджень;

 • підготувати підсумковий звіт за результатами маркетингового дослідження8. Соціологія влади

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
A. Назва дисципліни — Соціологія влади.

B. Назва спеціалізації — соціологія управління та маркетингових досліджень.

С. Лектор — Яковенко Ю.І., д. с. н., проф.

D. Семестр, в якому буде читатися курс — 4.

E. Кількість кредитів — 3.

F. Опис дисципліни:

1. Короткий опис дисципліни

Дисципліна спрямована на узагальнення та систематизацію знань та навичок щодо соціальних механізмів влади, має ознайомити із соціологічними концепціями щодо осмислення явищ, процесів, відносин, пов'язаних як з набуттям влади, так й її втіленням в суспільну практику тощо.2. Мета вивчення дисципліни — сформувати знання про соціальні механізми опанування та реалізації влади, ознайомити із соціологічними концепціями щодо осмислення явищ, процесів, відносин, пов'язаних як з набуттям влади, так й її втіленням в суспільну практику.

3. Завдання вивчення дисципліни:

 • дізнатися про становлення соціології влади як спеціальної соціологічної теорії:

 • розкрити соціологічні уявлення про владу як специфічне соціальне явище;

 • систематизувати уявлення про специфіку сфер застосування влади (сфера економічна, політична, гуманітарна тощо) та множину агентів влади;

 • окреслити форми і чинники влади; тенденції модернізації влади в Україні.

 • опанувати основні категорії та поняття дисципліни; теоретичні основи виявлення закономірностей формування та розвитку влади як соціального явища.

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі:

 • здатність системно осмислювати політичні події та процеси у їхньому зв'язку з носіями капіталу певного типу як агентами виразу інтересів соціальних утворень у складі соціальної структури даного суспільства.

5. Результати навчання:

 • опанування основних категорій дисципліни;

 • визначення теоретичних основ дослідження та основних закономірностей формування та розвитку влади як соціального явища;

 • знання структури та основних елементів влади як соціального явища;

 • вміння аналізувати соціальні чинники розгортання політичних процесів під впливом влади агентів як носіїв капіталу певного типу.


9. Системний аналіз в соціології

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

А. Назва дисципліни – Системний аналіз в соціології

В. Назва спеціалізації – соціологія управління та маркетингових досліджень

С. Лектор – Туленков М. В., д. с. н., проф.

Д. Семестр, в якому буде читатися дисципліна – 4.

Е. Кількість кредитів – 3.

F. Опис дисципліни

1. Короткий опис дисципліни

«Системний аналіз в соціології» складається в структурному плані з двох змістових модулів: першого – «Методологія і методи системного аналізу в соціології» та другого – «Технологія і методика системного аналізу управлінської діяльності».2. Метою вивчення дисципліни є: надання студентам фундаментальних знань з теорії та методології системного аналізу, а також набуття ними необхідних умінь з використання технології системного аналізу у практиці управління системним розвитком соціальних об’єктів, явищ і процесів.

3. Задачі вивчення дисципліни:

 • формування в студентів цілісного уявлення про можливості системного розвитку керованих соціальних об’єктів і процесів в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій;

 • надання студентам поглиблених знань про предметну сферу, методологічні, методичні та технологічні засади, принципи і методи системного аналізу структур управління соціальними об’єктами і процесами у перехідному суспільстві;

 • розширення в студентів системного світогляду та набуття ними необхідних умінь для застосовування системного аналізу при розробці адекватних стратегій управління системним розвитком соціальних об’єктів і процесів у сучасному суспільстві.

4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі

Отриманні студентами знання і навички використання системного аналізу охоплюють не тільки сферу управління, але й інші види соціально-економічної, науково-дослідної, науково-педагогічної та практичної діяльності в сфері прикладних соціологічних досліджень. 1. Результати навчання сприяють формуванню в студентів відповідного комплексу умінь та здатностей, а саме:

 • використовувати методологічний та методичний інструментарій системного аналізу управління для прогнозування сталого розвитку соціальних об’єктів, явищ і процесів;

 • визначати за результатами проведення системного аналізу загрози, обмеження та перспективи сталого функціонування та подальшого розвитку систем управління соціальними об’єктами і процесами, а також виробляти адекватні засоби їх передбачення та подолання;

 • розробляти на основі системного аналізу адаптивні стратегії та ефективні моделі управління соціальними об’єктами, явищами і процесами в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка