Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері насінництва та розсадництваСкачати 106.46 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір106.46 Kb.


Інструкція

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері насінництва та розсадництва
І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Закону України “Про насіння і садивний матеріал” та визначає процедуру складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1041 КпАП, розгляду справ про такі адміністративні правопорушення та ведення діловодства у цих справах.

1.2. Від імені Державної інспекції сільського господарства України та Державної інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі розглядати справи про адміністративні правопорушення пов'язані з порушенням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва (стаття 1041 КУпАП) і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор сільського господарства України, головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники, старші державні інспектори сільського господарства, державні інспектори сільського господарства (далі — державні інспектори).

ІІ. Оформлення протоколу про адміністративне правопорушення

2.1. Державні інспектори складають протоколи про адміністративні правопорушення (далі — протокол) (додаток 1) у випадках виявлення порушення законодавства щодо порядку та умов ведення насінництва та розсадництва, КУпАП.

2.2. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і обов'язки передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

2.3. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

2.4. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком. Не допускається заповнення протоколу олівцем.

Не допускається робити закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою відносно якої він складений. У графах, які не заповнюються під час складення протоколу, проставляються прочерки.

2.5. У протоколі зазначаються:

дата і місце його складання;

посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол (указати повністю, без скорочень). У разі здійснення виправлень вони засвідчуються підписом державного інспектора, який склав протокол, та особи на яку він складається;

відомості про особу, яка притягується до адміністративної відповідальності (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце народження, сімейний стан, у тому числі кількість утриманців (у разі наявності інформації), фактичне місце проживання, місце реєстрації (повна адреса, серія та номер паспорту, місце роботи;

місце, час учинення і суть адміністративного правопорушення;

нормативний акт який передбачає відповідальність за дане правопорушення (з обов'язковим зазначенням статей, їх частин, пунктів, абзаців тощо);

прізвища, адреси та телефони свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності – можуть бути викладені в протоколі або на окремому аркуші з відміткою про це в протоколі. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності має право подати в протоколі пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. У разі відмови особи від пояснень у протоколі чи від його підписання, у ньому обов'язково робиться запис про це;

інші відомості, необхідні для вирішення справи (наприклад: відомості про результати обстежень місць вирощування, оброблення і зберігання насіння та садивного матеріалу, відмітки про наявність документів, які підтверджують правопорушення).

2.6. Протокол підписується особою, яка притягується до адміністративної відповідальності та особою, яка його склала, а при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписаний також і цими особами. Відмова від підписання протоколу та надання пояснень не припиняє провадження у справі про адміністративне правопорушення.

2.7. Не пізніше наступного дня після складення, протокол реєструється в журналі обліку матеріалів по справах про адміністративні правопорушення (додаток 2).

У зазначеному журналі, який повинен бути прошнурований і скріплений гербовою печаткою Державної інспекції сільського господарства України або Державної інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та мати пронумеровані сторінки, також фіксуються результати розгляду справ про адміністративні правопорушення.

ІІІ. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

3.1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається державним інспектором в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання ним протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

3.2. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомляється про час та місце розгляду порушеної стосовно неї справи про адміністративне правопорушення.

Повістка про розгляд справи про адміністративне правопорушення (додаток 3) оформляється на бланку Державної інспекції сільського господарства України, Державної інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та вручається особі, що притягається до адміністративної відповідальності не пізніше як за три доби до дня розгляду справи. В повістці зазначається дата, час і місце розгляду справи.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її повідомлення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3.3 Усі документи (засвідчені в установленому порядку копії), що досліджуються під час розгляду справи, мають бути долучені до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

3.4. При розгляді справи про адміністративне правопорушення з'ясовується: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна особа в його порушенні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

ІV. Оформлення постанови по справі про адміністративне правопорушення

4.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, державний інспектор виносить одну з таких постанов:

про накладення адміністративного стягнення (додаток 4);

про закриття справи (додаток 5).

4.2. Якщо при розгляді справи державний інспектор дійде висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору, органу досудового розслідування. У такому випадку виноситься постанова про закриття справи відповідно до вимог чинного законодавства, яка надсилається до вищезазначених органів разом з матеріалами справи. До органів прокуратури, органів досудового розслідування направляються оригінали документів.

4.3. Відповідно до вимог статті 283 КУпАП та статті 18 Закону України "Про виконавче провадження" постанова повинна містити:

назву і дату видачі, найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи та номер постанови;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа: прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, місце проживання та роботи, посада (для посадових осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер;

опис обставин, установлених при розгляді справи;

зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

прийняте по справі рішення;

порядок виконання постанови;

вказівку про порядок і строк її оскарження;

дату набрання законної (юридичної) сили;

строк пред'явлення документа до виконання.

4.4. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується державним інспектором, який розглянув справу і скріплюється гербовою печаткою органу який виніс постанову.

4.5. Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:

відсутність події та складу адміністративного правопорушення;

недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

неосудність особи, якою вчинено протиправну дію чи бездіяльність;

скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення, передбаченого статтею 38 КУпАП;

наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особи у кримінальному провадженню по даному факту;

смерть особи, стосовно якої було розпочато провадження у справі.

4.6. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або надсилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. В разі якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка у справі (зазначаються дата та номер поштової квитанції про відправлення та прізвище і посада особи, яка її відправила).

V. Оскарження та опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення

5.1. Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором, особою щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Постанову про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або замінено за поданням прокурора, начальником Держсільгоспінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також незалежно від наявності подання прокурора – Головою Державної інспекції сільського господарства України.

5.2. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення подається до Державної інспекції сільського господарства, що винесла постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом десяти днів з дня винесення постанови. У разі недотримання зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою прокурора може бути поновлено державним інспектором правомочним розглядати скаргу.

5.3. Постанова про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови.

5.4. Скарга і подання на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються державним інспектором в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України.

5.5. Державний інспектор при розгляді скарги або подання на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

залишає постанову без зміни, а скаргу або подання без задоволення;

скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

скасовує постанову і закриває справу;

змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з умовою, однак, щоб стягнення не було посилено.

5.6. Якщо буде встановлено, що постанову винесено державним інспектором, який неправомочний вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд державному інспектору, який правомочний розглядати справу.

5.7. Копія рішення щодо розгляду скарги (подання прокурора) на постанову по справі про адміністративне правопорушення (додаток 6) протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. В той самий строк копія рішення надсилається потерпілому на його прохання.

Про результати розгляду скарги, яка подана прокурором повідомляється прокуророві.

5.8. Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, а також скасування інших обмежень, пов'язаних з цією постановою.

VІ. Контроль за виконанням постанов по справах про адміністративні правопорушення

6.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.

6.2. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або винесення на неї подання прокурора - не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

Штраф накладений за вчинення адміністративного правопорушення, уноситься порушником в установу банку України.

6.3. У разі несплати порушником штрафу у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, постанова про накладення адміністративного штрафу надсилається для примусового її виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законодавством.

VІІ. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

7.1. Усі матеріали щодо кожного із правопорушників формуються в окрему справу про адміністративне правопорушення. У справі накопичують усі матеріали, які стосуються правопорушення, а саме: протокол про адміністративне правопорушення, акти перевірок, вказівки, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи (у разі відсутності відповідної відмітки в протоколі про адміністративне правопорушення), письмові пояснення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з порушником, з органами державної виконавчої служби внутрішніх справ, документи, які підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали, які мають відношення до згаданої справи. У заведеній справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, які містяться у справі (додаток 7).

7.2. Бланки протоколів повинні мати серію і номер та виготовляються друкарським способом.

7.3. Винесені постанови реєструються у журналі реєстрації постанов по справах про адміністративні правопорушення (додаток 8).

7.4. Журнал реєстрації постанов по справах про адміністративні правопорушення заповнюється особою, яка відповідає за облік адміністративних справ.

Журнали повинні мати пронумеровані сторінки, бути прошнурованими та скріпленими підписом керівника та печаткою Державної інспекції сільського господарства України або Державної інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Усі журнали повинні бути обліковані у номенклатурі справ затвердженій керівником Державної інспекції сільського господарства України або Державної інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7.5. Термін зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення складає 3 роки.Директор Департаменту землеробства О.А. ДемидовБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка